§ 905 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Offroad 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Generelle bestemmelser gjelder for Offroad om ikke annet er angitt i spesialreglementet.

1. Sportskomité/Funksjonærer

Oppnevnes iht. Generelle bestemmelser pkt. 11 og pkt. 21.

Sportskomiteen skal bestå av minimum 3 personer.  Medlemmer av Sportskomitéen kan ikke være deltagere i konkurransen.  Komitéen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal være deltagerne i hende i god tid før konkurransen.
Konkurransen skal ha en jury bestående av et NBF-autorisert jurymedlem (JLOR eller JMOR lisensiert), samt 2 personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Arrangøren oppnevner selv jury i konkurranser som ikke inngår i NM eller Norgescup.
Løpsleder og teknisk kontrollør skal begge være autorisert av NBF og tillates ikke å delta i konkurransen. Arrangøren skaffer selv Jury.
I tillegg skal minimum følgende funksjonærer oppnevnes: Løpssekretær, sikkerhetssjef, depotsjef og fakta dommere.  Disse behøver ingen autorisasjon fra NBF, men skal ha god kjennskap til sporten og det ansvarsområdet de tildeles.

Starter- og tidtaker-funksjonen inngår i ansvaret til faktadommer.

1.1 Løpsdokumenter

Arrangørlisens fra NBF med nødvendig forsikringsbevis, tillatelse fra grunneier, Statens Vegvesen og evt. Politiet skal foreligge skriftlig for et hvert arrangement. Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til juryleder.

1.2. Registrering /Teknisk kontroll

Ved registrering av deltagere skal følgende sjekkes: Førerlisens, gyldig medlemskap i klubb påført førerlisens og vognlisens.
Samtlige deltagende kjøretøy skal fremstilles for teknisk kontroll og godkjennes av teknisk kontrollør før kjøring i baneområdet. Bremsetest er obligatorisk. Bremsetest skal ikke utføres på asfalt men på løst underlag. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen. Deltagernes klassetilhørighet avgjøres av teknisk kontrollør. Førers og passasjers personlige sikkerhetsutstyr skal tas med til teknisk kontroll.

1.3. Førermøte

Etter avsluttet teknisk kontroll og senest 30 min. før start, skal et førermøte avholdes.
Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøtet, kan av juryen diskvalifiseres fra start. Det skal opplyses om gjennomføring av konkurransen og tilleggsregler. Offisielle funksjonærer presenteres.

 

2. Kommunikasjon

Radiosamband mellom offisielle funksjonærer skal benyttes på alle løp.

3. Startnummer.

Arrangør tildeler startnummer.

4. Brannsikkerhet

I hver seksjon skal en funksjonær utplasseres med ansvar for brannsikkerheten. Vedkommende skal være utstyrt med minimum 1 stk. 6 kg’s brannslukningsapparat, boltsaks/brekkjern og kniv. Alle deltagere/team skal ha lett tilgjengelig og synlig minimum 1 stk. 6 kg’s brannslukker i eget depot, merket med navn/startnummer.

5. Publikumsavsperring

Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres på en slik måte at publikum ikke utsettes for fare. Dette ansvaret ligger hos sikkerhetssjefen.

6. Sikkerhet

Nødvendig bergingsutstyr, 4×4 kjøretøy med vinsj eller lignende skal være tilgjengelig ved hver spesialprøve.
På hver spesialprøve skal det være utplassert brannslukker med minimum kapasitet 6kg. Faktadommer skal være utstyrt med mobiltelefon slik at hjelp kan tilkalles ved behov.
Se instruks for stevnets medisinske ansvarlige for detaljer. Medisinsk perm lastes ned fra www.bilsport.no 

7. Berging

Faktadommeren er ansvarlig for organisering av berging/redning i sin seksjon. I seksjoner hvor risikoen for velt er stor, skal bergingsbil eller traktor med vinsj være utplassert.

8. Protester og Appeller

Se Generelle bestemmelser 13 Protester og 15 Appeller.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.