§ 269 Bestemmelser om organisert trening/motordager/testing 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Definisjon

All organisert kjøring som ikke er konkurranse omfattes av disse bestemmelser. All aktivitet under denne bestemmelsen skal være godkjent av og forsikret gjennom NBF. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier og politi samt banegodkjenning der dette er aktuelt. Søknadsfrist senest tre uker før aktiviteten.

Enhver konkurranse som inneholder trening skal ha dette beskrevet i tilleggsreglene.

2. Ansvar

Klubb tilsluttet NBF skal stå ansvarlig for aktiviteten. Klubbene har ansvar for å oppnevne treningsansvarlig. Det er klubbens ansvar å bare oppnevne personer som har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger for at aktiviteten gjennomføres i henhold til gjeldende regler i NSR. I rallyrelatert aktivitet skal ansvarlig ha status som jurymedlem, løpsleder eller sikkerhetskontrollør (alle innenfor rally). Personer som ikke innehar denne status kan bli godkjent etter søknad til NBF.

Treningsprotokoll skal føres.

Denne finnes på www.bilsport.no – Arrangørportal

3. Krav til lisenser

De som deltar skal forevise gyldig personlig lisens og vognlisens.

4. Teknisk kontroll

Ingen får delta før teknisk kontroll av bil er gjennomført. Vognlisensen skal være fri for mangler evt. utbedret. Personlig sikkerhetsutstyr SKAL sjekkes og brukes. Teknisk kontrollør eller den treningsansvarlige som er oppnevnt skal overvåke aktiviteten. Biler som påføres sikkerhetsmessige mangler under kjøring får ikke fortsette aktiviteten, og mangel påføres i vognlisens.

5. Bemanning

Det er ikke krav om medisinsk ansvarlig (se egne regler for Rally, § 266 Pkt. 5.6.2 og Racing § 266  Pkt. 5.6.1.)
Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr på banen samt operativ telefon og telefonnummer til nærmeste AMK sentral. Den oppnevnte ansvarlig representanten fra klubben skal plasseres på et punkt hvor han lett kan kommunisere med deltageren dersom det blir nødvendig å avbryte kjøringen.

NBF kan kreve medisinsk beredskap iht NSR § 266 der de måtte mene at dette er nødvendig.

Vedr. annen nødvendig bemanning på bane, se banens baneinstruks og baneprotokoll.

6. Gjennomføring

Aktiviteten skal ikke inneholde noen form for konkurransetilsnitt.

Bilene skal startes i intervaller: Maks 1 bil pr. 200 m bane samtidig på banen (eks. 800 m bane = 4 biler, 750 m bane = 3 biler). Blått flagg SKAL brukes i det en bil blir tatt igjen.

Fellesstart er forbudt. Starttrening kan gjennomføres ved at bilene vinkes av umiddelbart etter at starten er gjennomført (for eksempel på enden av startlangside).

Juniorer skal få mulighet til å kjøre med bare disse på banen under trening dersom de ønsker det.

Formelbiler og andre åpne biler skal kjøres separat og hver for seg.

Deltagere med kun rally førerlisens, kan tillates å trene på bane med rallybil, under forutsetning av at de kjører separat.

7. Krav ved rally trening på veg

Min. 6 kg. brannslukker type ABE eller tilsvarende brannslukker ved start i barmarksesongen.
Tydelig avmerking av mållinje med målskilt eller avflagging.
Tilstrekkelig vakthold ved innkjøring / utkjøring og tilførselsveier.
Fungerende samband mellom start og mål eventuelt vendepunkt.
Klubben er ansvarlig for nødvendig informasjon til tredjemann.
Medisinske tjenester, se § 266.

8. “Test and tune” for Racing

“Test and tune” er testkjøring av inntil 10 biler på samme bane. Gjennomføring som pkt. 6. Medisinsk krav beskrevet i §266. For å kunne kjøre “Test and tune” kreves tillatelse etter søknad til racingseksjonen.

9. Brudd på bestemmelsene

Ved brudd på reglene kan NBF inndra arrangørlisensen for den tid NBF måtte bestemme. Beslutningen om inndragelse kan fattes av Generalsekretær i NBF, og avgjørelsen er inappellabel.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.