Spesialreglement for Autoslalåm 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Autoslalåm-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

§ 850 Konkurransereglement for autoslalåm

 1. Reglement

Dette reglement er en del av Det Nasjonale Sportsreglement (NSR) og gjelder for autoslalåm.

 2. Definisjon

Autoslalåm er en konkurranse hvor deltakerne på kortest mulig tid skal manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hindre som er plassert i overensstemmelse med dette reglement.

 3. Formål

Formålet er å gi bilistene anledning til å gjøre seg bedre kjent med sine kjøretøy, ved at de under betryggende forhold utfører øvelser som utvikler kjøreferdighet, vurderingsevne og reaksjonsevne, og på denne måten gjøre dem til bedre bilister.

 4. Ansvar

Deltakelse i en konkurranse skjer på den deltakerens egen risiko og ansvar.

 5. Sikring

Se arrangør- og sikkerhets-bestemmelser for autoslalåm, § 851 pkt.6.

 6. Tilleggsregler

Tilleggsreglene settes opp i henhold til Generelle bestemmelser, Art. 3.5.1, med tillegg om når skisse over banen(e) vil foreligge.

7. Deltakere

For å delta kreves det gyldig førerkort (unntaket er debutant fra 16 år i klasse 5 – se pkt.8) og lisens. (Se dog Generelle bestemmelser, Art.  12.2.1 e. vedrørende tapt førerrett). Alle førerlisenser utstedt av NBF er gyldige. Det kan løses engangslisens. Det er ikke anledning til å ha passasjer i bilen under kjøring, med unntak av  ledsager i klasse 5. Passasjer i passasjersete foran i bilen, er lov under trening. En deltaker har bare lov til å kjøre èn bil og være påmeldt i èn klasse i hver konkurranse, men en bil kan kjøres av flere deltakere i samme konkurranse.
Sidevindu på førersiden og takluke skal være lukket under kjøring. Sidevindu på passasjersiden kan ha en åpning på maksimum 10 cm. Bruk av sikkerhetsbelte er påbudt.
Debutant i klasse 5 kan delta uten førerkort, men det kreves bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs og lisens. De må da ha med en ledsager. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før konkurransen. Det kreves ledsagerlisens eller annen personlig lisens. Se Generelle bestemmelser, Art. 9.5 Ledsagerlisens. Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring. Vegtrafikklovens regler for øvelseskjøring legges til grunn. Ledsager må fylle ut en erklæring og bekrefte at fører har grunnleggende kjøreferdigheter. Bilens eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen. Ledsager i NM kan ikke selv være deltaker i NM.

 8. Deltakende biler

8.1 Konkurransen er åpen for biler i følgende klasser:

 Klasse 1: Standardbiler

Med standardbiler menes biler slik de er levert etter norsk typegodkjenning (med unntak av biler i klasse 2).
Endringer i forhold til typegodkjenning, utover det som er spesifisert tillatt i dette reglement, er ikke tillatt.

Dekk: Se pkt. 8.2

 Motor

Det skal ikke være mindre enn 8,00 kg/hk eller 10,91 kg/kw i klasse 1.
Bilens vekt er egenvekten uten fører. Bilens vognkort legges til grunn for vektfastsettelse. Vekt av fører settes til 75 kg.
Ved tvil er det anmelder sitt ansvar å dokumentere effekten.

 Interiør

– Ratt er fritt innen vegtrafikklovgivningens bestemmelser og uoriginalt ratt må være innført i vognkortet.
– Helstøpt stol av type “bøttestol, rallystol” er ikke tillatt.

 Klasse 2: Modifiserte standardbiler.

Modifiserte standardbiler er biler som er modifisert ut over standardbiler nevnt i klasse 1.
I tvilstilfeller vil en veiledende norm være at klasse 2 biler er biler med mindre enn 8,00 kg/hk eller 10,91 kg/kw.

Dekk: Se pkt. 8.2

 Klasse 3: Nybegynnere

Nybegynnerklassen er åpen for førere som har kjørt færre enn 10 konkurranser av typen autoslalåm, regularity, rally og H-løp. Imidlertid kan deltakere som har kjørt  i klassen Debutant med ledsager starte i klasse 3 «Nybegynnere» når førerkort er anskaffet. Arrangøren kan dele inn nybegynnerklassen i underklasser.
Deltakere kan starte i andre klasser før de har kjørt 10 løp i nybegynnerklassen, men ikke gå tilbake til nybegynnerklassen.

 Klasse 4: Veteranbiler

Veteranbiler er biler som er 30 år eller eldre. Dersom det er påmeldt færre enn 3 deltakende veteranbiler i klassen, blir bilen/e henvist til klasse 1 eller klasse 2 etter vanlige regler for den aktuelle klassen.
Dekk: Se pkt. 8.2.

 Klasse 5 – Debutant med ledsager (se pkt. 7 om deltakere):

Klassen «Debutant med ledsager»  er åpen for førere fra fylte 16 år som ikke har eller har hatt førerkort kl. B og som har trafikalt grunnkurs for øvelseskjøring. Vindu på ledsagersiden skal være lukket.  Deltakere kan kjøre inntil 2 årlige sesonger i klassen «Debutant med ledsager».

Klasse 6: Elbiler:

Dersom det er påmeldt færre enn 3 deltakende elbiler i klassen, blir bilen/e henvist til klasse 1 eller klasse 2 etter vanlige regler for den aktuelle klassen.
Dekk: Se pkt. 8.2.

Klasse 7:

Det kan opprettes egne klasser, f.eks. merkeklasser.

 8.2 For alle klasser gjelder:

Bilen må være registrert for ordinært bruk og være i forskriftsmessig stand. Biler med prøveskilt kan ikke delta.

Endringer ut over typegodkjenning må godkjennes og skrives inn i vognkortet av en trafikkstasjon.

Deltagende biler må ha egenvekt (uten fører) på over 450 kg. Er det tvil om egenvekt, skal fører/eier kunne dokumentere vekten.

Førerstol skal være godt festet. Alle kjøretøy skal ha minimum 3-punkt sikkerhetsbelte.
Det er mulig å delta med åpne biler.  Ved bruk av åpen bil, med taket nede, skal  hjelm brukes.

Har åpen bil kalesje eller hardtop montert, må man ikke bruke hjelm. På åpne biler uten faste dører må armstraps benyttes. Er glassvinduer lukket trenger man ikke armstraps.

Understell

Støtdempere og fjærer er fritt så lenge antall, innfesting og funksjonsprinsipp er uforandret.

Dekk og felg skal være i overenstemmelse med bilens typegodkjenning og Vegtrafikklovgivningen. Dekk skal være E-merket. Dekk merket «Competition use only» / «competition use» tillates ikke brukt i noen klasse i Autoslalåm. I klassene 1, 4 og 6 tillates ikke dekk som klassifiseres motorsportdekk eller «semislicks» av produsent. Dekk skal være merket med «treadwear» og ikke være under 250. Hvis det er tvil om lovligheten av dekk, må offisiell dokumentasjon fra produsent fremskaffes og forevises av deltaker. Maksimum 8 dekk, inklusive de som sitter på bilen, er tillatt pr. konkurranse. Disse skal merkes på teknisk kontroll.
Det er ikke tillatt å varme dekk før start.

9. Teknisk kontroll

Før bilen gis starttillatelse, må den gjennom en teknisk kontroll.  Det er teknisk kontrollør som skal avgjøre om bilen er i forskriftsmessig  stand. Alvorlige brudd på tekniske bestemmelser i dette reglement eller mangler som kan antas å gjøre bilen trafikkfarlig, og som ikke kan utbedres på forsvarlig måte før start, skal medføre startforbud. Kontroll kan foretas når som helst under konkurransen, se «Generelle bestemmelser» art. 11.13.
NBFs kontrollskjema for autoslalåm skal brukes ved teknisk kontroll.
Bilens vognkort skal uoppfordret fremvises.
Generelle bestemmelser art. 2.4.1. om «Parc Ferme» gjelder ikke i Autoslalåm.

10. Deltakernummer

Nummer skal plasseres etter arrangørens anvisning. Startnummer skal fjernes før deltakeren forlater konkurranseområdet.

 11. Reklame

En anmelder har anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse i autoslalåm.
Tillatelsen gis på følgende betingelser:
a) At det er tillatt i h.h.t. FIAs bestemmelser og norsk lov.
b) At det ikke kan virke støtende.
c) At det ikke dekker plass for startnummer og for reklame arrangøren har forbeholdt seg i tilleggsreglene.
d) At reklamen ikke er plassert på bilens vinduer. Teammerker/klubbmerker/løpsmerker etc. kan plasseres på sideruten bak fører.

 12. Startmåte

Det skal benyttes “flying start” innenfor en startsone på minimum 15 meter og maksimum 25 meter. Deltakere skal starte umiddelbart etter startsignal.

13. Organisasjon

Det kjøres minimum tre omganger hvor to er tellende. Arrangøren kan begrense deltakerantallet, i så fall skal dette bemerkes i tilleggsreglene. Ved over 40 deltakere kan det kjøres to omganger hvor en er tellende.

14. Kontroller

Funksjonærer / kameraovervåking skal registrere feilkjøring og berøring.

15. Tidtaking

Tidtakingen bør skje elektronisk. Tiden skal noteres med 1/100 sekunds nøyaktighet. Hvis tidskontrollen ikke får tatt nøyaktig tid, skal deltakerne få starte på nytt. Omkjøring skal i så fall skje til slutt i omgangen. Ved manuell tidtakingen skal det benyttes to stoppeklokker.

 16. Feilkjøring

Ved feilkjøring kan deltaker, så fremt bilen ikke har passert mållinjen eller neste kjegle/kjeglekombinasjon etter den feilpasserte kjegle/kjeglekombinasjon, rygge eller vende for å passere kjeglen/kjegle-kombinasjonen riktig. Gjøres ikke dette gis 20 sek. tillegg pr. kjegle og totalt maksimum 5 min.

 17. Resultatberegning

Det som legges til grunn for resultatberegningen er:
a) Anvendt tid på prøven(e)
b) Berøring av kjegler / markører, 2 tilleggssekunder pr. berøring
c) Brukes vendepunkt teller de tre kjeglene som en berøring
d) I start-/målområdet gis det 2 tilleggssekunder for hver kjegleberøring

 18. Revet kjegle

Dersom en deltaker berører en kjegle, og denne ikke er satt på plass når deltakeren passerer for andre gang, skal deltakeren kjøre inn i neste kombinasjon i henhold til utdelt skisse. Dersom en deltaker etter juryens mening tydelig tjener på dette, kan juryen beslutte at det skal foretas omkjøring. Berøring av kjegle eller markør skal registreres når den har forskjøvet seg i forhold til oppmerkingen rundt kjeglen, eller har veltet.

 19. Opplysninger til deltakerne

Deltakermeldinger bør være skriftlige. Skisse av banen(e) skal foreligge før start.

 20. Startordning

Det skal startes klassevis.

 21. Banen

21.1. Markeringer

Løypa markeres med kjegler, disse skal ha tilnærmet samme størrelse og form. Andre godt synlige markeringer kan brukes.
Kjegler passeres slik deltakermeldingen (skissen) viser.
For å unngå feil passering av en kjegle eller port, bør det utplasseres avviser(e) på den siden av kjeglen(e) man ikke skal passere. Det skal markeres rundt kjegler og avvisere.

 21.2. Banens kombinasjoner

Banen skal settes opp med kombinasjoner av to eller flere av følgende kjøreøvelser:
– slalåm
– unnamanøver
– sirkel
– u-sving
– sving med økende radius
– sving med minkende radius
– nedbremsing
– elgtest

For alle kjøreøvelsene gjelder følgende: Avgjørelsen om å øke avstanden mellom forskjellige kjøreøvelsene til maks. 35 m. tas av konkurransens sikkerhetsansvarlig i samråd med løpsleder (jfr. § 851 pkt. 4 b).
Avstanden mellom de forskjellige kjøreøvelsene er maks 25 m. Der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, kan avstanden økes til maks. 35 m.
Mellom to kjøreøvelser kan det være 1 – en – port med maks. bredde 5 m. (Med en port menes det to kjegler hvor det passeres mellom kjeglene. – se pkt. 21.1 markeringer )
Avstanden fra denne mellomliggende porten til kjøreøvelsene er maks. 25 m. Der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, kan avstanden økes til maks. 35 m. Brukes denne porten, bør kjøreretningen forandres i forhold til kjøreøvelsene.
Ryggeprøver skal ikke inngå som en del av konkurransen.

 21.3. Kjøreøvelsenes utforming

Slalåm:
Kjeglene skal stå på lik linje. Maks. avstand mellom kjeglene er 25 m. Der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, med hensyn til publikum, vakter, sammenstøt, kan avstanden økes til maks. 35 m. Passering av kjeglene kan være fri eller bestemt, men de skal passeres annenhver høyre og venstre. Dersom passering er bestemt bør det brukes avvisere på den siden av kjeglen man ikke skal passere.

Unnamanøver:

Unnamanøver må bestå av min. 3 porter. Porten kan ha maks. åpning på 5 m. Avstanden mellom portene er maks. 25 m. Der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, kan avstanden økes til maks. 35 m. For å hindre at portene blir stående etter hverandre på en tilnærmet rett linje, skal de forskyves i forhold til hverandre. De kan overlappe hverandre med maksimum 1 meter, forskyvning andre veien er fritt.

 

Sirkel:

Det anbefales at sirkelen er rund og jevn.

U-kurve og sving med økende eller minkende radius:

Bør gi forandring i kjøreretningen i forhold til kjøreøvelsen før og etter.

Nedbremsing med en rett strek

Det tegnes en tydelig, rett strek et sted i løypa. Det skal da stoppes slik at streken er mellom for- og bakaksel når hjulene står stille. Denne øvelsen anbefales der hastigheten av sikkerhetsmessige grunner bør reduseres. Feil utført kjøreøvelse gir tilleggstid på min. 5 sek.
Legges noen av ovennevnte kjøreøvelsene i forbindelse med faste installasjoner på banen (stolper, blomsterbed o.l.) skal øvelsen markeres med kjegler slik at feilkjøring unngås.
For å redusere farten før mål, bør de siste 40 m mot målgården settes slik:
En port med 2,5 m åpning, 10 m etter begynner en slalåmkombinasjon bestående av min. 3 kjegler og med maks. innbyrdes avstand 10 m hvor siste kjegle står 10 m fra målporten.

Elgtest:

 

 21.4. Målporten v/elektronisk tidtaking

Ved elektronisk tidtaking, skal det etter målporten være en stoppsone på 10 m lengde og 4 m bredde. Langveggene i stoppsonen skal markeres med kjegler som står med 2 m avstand. Slutten på sonen markeres med kjegler på tvers av kjøreretningen med 1 m avstand. Endekjeglene må ikke fjernes før bilen står fysisk stille.

21.5. Målporten ved manuell tidtaking

Ved manuell tidtaking kan det brukes et annet alternativ. Det lages en målstrek med en kjegle på hver side. Klokken stoppes når bilen står stille med målstreken mellom fram- og bakaksel. Kjøres det for langt, må en rygge.

21.6. Vending

For at start og mål skal kunne være i samme port der dette er ønskelig, er det anledning til å foreta en 180 graders vending på et nærmere angitt sted, maks. 20 m fra siste passerte kjegle. Hvis vendepunkt benyttes, skal det markeres med 3 tett sammenstilte kjegler. Dersom ikke annet er angitt, kan det rundes valgfritt mot høyre eller venstre dersom forholdene tillater det.

 21.7. Banedekke, sikkerhet

Asfaltdekke bør benyttes. Banedekket bør være fritt for hull, dumper og hjulspor som kan tenkes å skade deltakerbilene. Husvegger, grøfter, gjerder o.l. tett inntil kjørebanen bør unngås.
Andre tiltak som kan øke sikkerheten, hindre feilkjøring eller beskytte plener og beplantning er tillatt såfremt det ikke strider mot andre bestemmelser i dette reglementet.

 21.8. Trening, banebefaring

Det er ikke lov å drive noen form for trening i eller utenfor løpsområdet på løpsdagen(e).
Deltakernes eventuelle befaring av en løype må alltid skje til fots.

 22. Protester og appeller

Protester og appeller i henhold til Generelle bestemmelser, Art. 13 og 15.

§ 851 Arrangør- og sikkerhetsbestemmelser for autoslalåm

1.

Ansvaret for forberedelsene til- og avviklingen av en konkurranse påligger arrangørens sportskomitè. Med unntak av bestemmelsen i pkt. 4 a) og for løpsleder, gjelder ikke «Generelle Bestemmelser» art. 11.1. om krav til autorisasjon av offisielle funksjonærer. For selve gjennomføringen av stevnet, står løpsleder ansvarlig på vegne av komiteen. Løpsleder i autoslalåm må være bevisst på sitt ansvar og inneha nødvendige kunnskaper om gjeldende regler.
Løpsleder kan ikke delta i konkurransen med mindre et klart flertall (min. ¾) av deltakerne godtar dette på førermøtet. Løpsleder kan ikke delta i et NM-løp.

2.

For hver konkurranse kreves det en arrangørlisens utstedt av NBF (jfr. Generelle bestemmelser, Art. 3.3).

 3.

Arrangørklubben er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra myndigheter og grunneiere.

 4.

a) Konkurransens jury, bestående, av 3 medlemmer, har de plikter og den myndighet som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.9. Juryleder skal være autorisert jurymedlem. Arrangører som ikke har tilgang på autoriserte jurymedlemmer, utenom juryleder, kan søke NBF om godkjenning av interesserte personer. Juryleder har plikt til sammen med løpsleder å befare løypetrasèen og påse at bane- og sikkerhetsforskriftene følges. Kontrollbil anbefales brukt, slik at eventuelle endringer kan gjøres i god tid før konkurransen starter, da med en fører som ikke skal delta i konkurransen.
b) Det skal oppnevnes en som har et særskilt ansvar for sikkerhet og miljø. Ansvaret for sikkerhet påhviler løpsleder og sikkerhetsansvarlig. Dersom det oppstår uenighet, avgjøres spørsmålet av juryen.
NBF kan kontaktes for nærmere opplysninger om miljøansvar. Se også NBFs hjemmeside på internett.
c) Med unntak av NM i autoslalåm, kan man i lokale konkurranser være både funksjonær og deltaker. Dog er det ikke tillatt å være funksjonær for den klassen man selv deltar i.

5.

Løypa skal settes slik at deltakerbilene ikke utgjør en fare for publikum. Eventuelle rettstrekninger skal være i det området som er lengst vekk fra publikum og fast eiendom. Der faste gjenstander (husvegg, betongklosser, stolper o.l.) kan være et faremoment for deltakere, er minste avstand fra banens løypetrasè til disse gjenstandene 8 m. Slike faste gjenstander kan også være en del av markørene i løypa, da brukt på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

6.

Publikum skal holdes i god avstand fra løypa/banen. Langs løypa der det ikke finnes solide sperringer (betongklosser, autovern, dekkstabler o.l.) er min. avstand fra banens ytterpunkt til publikum 25 m. Der det ikke er naturlig avsperring, må det brukes sperrebånd eller lignende
Arrangøren plikter å ha et tilstrekkelig antall publikumsvakter.

7.

Inn- og utkjøring til og fra depot skal foregå på en slik måte at trafikksikkerhetsmessige krav overholdes vis à vis medkonkurrenter og konkurransens funksjonærer.

 8.

Inndeling av banen og kontrollpostenes plassering må være slik at baneobservatørene har full oversikt i sin sone, samt at de ikke er plassert slik at det kan representere en fare for egen sikkerhet.

9.

Start- og målområdet må avsperres og være fritt for uvedkommende. Se også reglement for autoslalåm, § 850 pkt.21.3, siste avsnitt angående banens utforming inn mot målgården.
Når start og mål er på forskjellig sted, og når banens utforming tillater det, skal startintervallene være min. 1 min.

10.

Alle deltakerbilene skal gjennomgå en teknisk kontroll før start. NBFs tekniske kontrollskjema for autoslalåm skal benyttes.

11.

Tidtaking bør skje elektronisk. Ved manuell tidtaking skal det brukes to stoppeklokker.

12.

Ethvert autoslalåmarrangement skal følge det til enhver tid gjeldende reglement.

13.

Bestemmelser om organisert trening for Autoslalåm.

13.1 Tillatelse / forsikring

All form for trening skal være godkjent av, og forsikret gjennom NBF.
Det kan utstedes helårs treningsforsikring eller forsikring for hver enkelt treningsdag.
Det skal forligge tillatelse fra grunneier og politi.

13.2 Ansvar.

Klubb tilsluttet NBF må stå som ansvarlig for treningen. Tilstedeværende representant for klubben skal ha status som jurymedlem eller løpsleder. Denne person har på vegne av klubben ansvar for at treningen gjennomføres i henhold til dette regelverk.

13.3 Krav til deltakere og biler

Deltakere på trening i autoslalåm skal ha gyldig førerkort for den bil de skal kjøre. Junior i alderen 16-19 år kan trene uten førerkort. (Se dog Generelle bestemmelser, Art.  12.2.1 e. vedrørende tapt førerrett). De må da ha med ledsager. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før treningen.  Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring. Bilens eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen. Vegtrafikklovens regler for øvelseskjøring legges til grunn. Bilen skal være registrert for ordinær bruk og være i forskriftsmessig stand.
Det er tillatt med en passasjer i forsetet ved trening. Passasjer må løse lisens.

13.4 Bemanning / sikring

Baneområdet skal være bemannet og sikret slik at sikkerheten til førere, tilskuere og tilfeldig forbipasserende er ivaretatt

13.5 Teknisk kontroll

Det skal fortas en enkel teknisk kontroll av bilen før deltakelse på trening. Kontrollen tar utgangspunkt i “Teknisk kontrollskjema for autoslalåm.”

13.6 Organisering

Treningen skal ikke inneholde noen form for konkurranse.
Arrangøren skal gjennomgå nødvendige prosedyrer før noen starter.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.