Retningslinjer for Timesløp Bilcross

Tilleggsregler for timesløp skal godkjennes av Bilcrosseksjonen før offentliggjøring av disse Disse må være seksjonen i hende senest 1 måned før løpet.

Arrangørlisens vil ikke bli utstedt før disse er godkjent.

Antall startende: Maksimum 30 team. Antallet må vurderes ut ifra banens lengde og beskaffenhet.

603 pkt. 4.3 bortfaller i timesløp, her kan man ikke velge å kjøre som debutant.

Bane må godkjennes for det antall deltagere som ønskes utover eksisterende godkjenning. Dette må avklares med baneinspektør.

Fakta dommere: Alle «stopp-poster» som har konsekvens for løpet/resultatet må ha faktadommer(e). Disse skal stå i tilleggsreglene med navn.

Ved eventuelt førerbytte skal det opprettes kontrollpost for sjekk av kjøreutstyr. Denne posten må bemannes med en Teknisk kontrollør.

Flagg: Det må defineres hva konsekvensen er ved tildeling av svart og advarsel flagg.

Eks:
Svart flagg:                Hele teamet diskvalifisert eller kun gjeldende fører?

Hva hvis fører ikke har kjørt lenge nok? (straff til teamet?)

Advarselflagg:            Første advarsel kan f.eks. føre til fratrekk av runder

Ved annengangs advarsel bør dette føre til at teamet blir diskvalifisert.

Flaggvakter: Det skal være vanlig bemanning i henhold til Banegodkjennningen.

Taue-/redningsbil:    Ved gult flagg/lys på alle poster kan tauebil bevege seg på banen, etter feltet (siste bil).

Banedepot: Område for bensinpåfylling og førerbytte. Etter ferdig ”service” skal det være stopp-post/sone med pålagt minimum 2 minutters klargjøring/venting, før det kjøres ut på banen igjen. Se punkt om faktadommer.

Bensinpåfylling: skal skje av egne mekanikere – ikke førere i kjøredress. Kun kanner godkjent for bensin er tillatt. Se punkt om faktadommer.

Deltagere: Juniorer kan delta i samme klasse som senior på timesløp, enten som eget team eller i team med seniorer.

Løpsavvikling:

Startprosedyre: Rullende bak ”safetycar”. Når feltet har funnet sin plass gis det klarsignal med grønt flagg/lys og starten går.

Tilleggsregler må beskrive videre løpsavvikling angående:
Antall førere pr. team
Kjøretid pr deltager
Antall bensinfyllinger osv.

Følgende tekst må være med i i tilleggsregler:

Når ”safetycar” er på banen, og det vises gult flagg/lys rundt hele banen: Teamene skal holde sin plass i feltet bak «safetycar». Starten går når «safetycar» har forlatt banen og det gis grønt lys ved hovedpost.