§ 604 Spesialreglement for Crosskart 2022 (rev. 19.05.2022)

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Revidert 19.05.2022: pkt 4.4

1. Krav til deltager og ledsager

Deltageren skal ved alle konkurranser og organisert trening ha førerlisens for crosskart eller andre former for lisens gyldig for crosskart. Dersom engangslisens benyttes, vil føreren ikke komme på resultatlisten. (Generelle bestemmelser Art. 9.6)
Før første gangs deltagelse i konkurranse og organisert trening skal deltager ha undervisning i flaggsignal, sikkerhetsregler og bestemmelser om reglementert kjøring. Juryleder/løpsleder har ansvaret for at slik undervisning vil bli gitt. Det kreves ikke førerkort i noen klasser. Det kreves bestått juniorkurs før lisens utstedes til førere under 18 år.
Det kreves ledsagerlisens for ledsager til utøvere under 18 år. Se Generelle bestemmelser Art. 9.5. Ledsagerlisens.

2. Aldersgrenser

MINI:                           F.o.m det året man fyller 6 år og t.o.m. det året man fyller 11år
85ccm:                         F.o.m. det året man fyller 8 år, og t.o.m. det året man fyller 13 år.
125ccm:                       F.o.m. det året man fyller 11 år, og t.o.m. det året man fyller 16 år.
250ccm:                      F.o.m. det året man fyller 14 år.
650ccm:                      F.o.m. det året man fyller 15 år.
Xtreme:                       F.o.m. det året man fyller 16 år

3. Baner

Konkurranse/trening kan arrangeres på bilcross-, rallycross- og rundbane samt bakker godkjent for crosskart. Bane- og sikkerhetsforskrifter skal være i henhold til § 230 og § 265.

4. Konkurransebestemmelser

4.1 Klasseinndeling

Det konkurreres i 6 klasser: Mini, 85ccm, 125ccm, 250ccm, 650ccm og Xtreme. Volumklassene kjører adskilt. I de tilfeller hvor det er færre enn 4 deltagere i en klasse kan det samkjøres med nærmeste klasse. Dette avgjøres av arrangører, fortrinnsvis ut fra ønsker fra førerne. Også i disse tilfeller føres det separat resultatlister for hver enkelt klasse. Mini kjøres uansett alene.

Det kan innbys til Crosskart Extreme Jr. som gjesteklasse. Denne klassen kjører i 2022 etter følgende reglement: NEZ Technical Regulation Crosskart Xtreme junior 2022.

4.2 Konkurranseform

Det kjøres inntil 3 innledende omganger og finale(r). Hvert enkelt heat i innledende omganger skal kjøres med inntil 6 deltakere, og skal være min. 3 runder / 2000 m / maks. 5000 m. I finalen(e) kjøres 2 runder mer enn i de innledende omgangene.
Poengene i innledende omganger beregnes slik: Fra 1. til 6. plass: 10 – 7 – 5 – 3 – 2 – 1.
For at en deltaker skal få tellende resultat (poeng) i innledende omganger, kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte antall runder når målflagget vises.

Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er resultatet oppnådd i siste omgang avgjørende. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet oppnådd i nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet foretas loddtrekning.

4.3 Start

Starten skal være stående.

4.3.1 Startoppstilling

I innledende omganger stiller inntil 6 biler fordelt på tre rekker. Deltakerne stiller 1 omgang i hver rekke. Heatoppsett for alle innledende omganger settes opp før løpet starter. Beste startposisjon skal være på samme side av banen som retningen av første sving. Dataprogram for heatoppsett fås hos NBF. For oppsett av finalene skal resultatet fra innledende omganger legges til grunn.
I finaler stiller inntil 9 biler til start med 3 biler i bredden i hver rekke.

Avstand mellom rekkene skal være 6 meter. Er startplaten for kort kan denne avstanden senkes.

4.3.2 Startsignal

Start skjer ved lyssignal etter følgende metode:

 1. Starter gir tydelig signal om klargjøring/oppstart av motorer.
 2. Når hjelpemannskap er ute av plata gir Starter tommel opp til hver enkelt fører til de svarer med samme.
 3. Det vises 5 sekunders skilt / Ready to Race
 4. Grønt lys tennes fra stående rødt eller ingenting.

Ved svikt benyttes flagg.

4.3.3 Starthjelp

Når crosskarten er ført frem til sin plass på startplata kan føreren, hvis det er behov, motta hjelp til start av motor. Når motoren er startet skal medhjelper straks trekke seg bakover bak crosskartene og bort fra startplata.
Fører som får stopp på sin motor, skal gi tydelig tegn om dette ved å heve begge armene over buret. Starteren kan gi tillatelse til ny oppstart. Hvis starteren ikke gir tillatelse til ny oppstart, skal crosskarten fjernes fra startplaten før starten gjennomføres i henhold til pkt. 4.4. Hvis føreren kveler motoren eller av andre grunner har fått stopp på motoren når grønt lys er gitt kan han motta starthjelp på nytt. Starteren kan stoppe dette hvis det utgjør en risiko. Signal om at ny oppstart ikke tillates skal gjøres ved at signal gis fra startfunksjonærer.

Ved stopp ute på banen se §240 pkt. 2

4.4 Finaler

Det kreves minimum 2 deltagere for A finale, 13 for B-finale, 20 for C-finale og 27 for D-finale. Maks. antall startende i en finale er 9. Valg av startspor er tillatt innenfor samme rekke. Den fører som er best kvalifisert etter innledende omganger velger først, osv.

Ved flere finaler rykker de to beste opp til neste finale. Blir en finaleberettiget deltaker forhindret i å starte i angjeldende finale, skal han likevel ha sisteplassen i denne finalen (og kan således ikke erstattes av en annen ved oppstilling til start). De som ikke har oppnådd finalerett, skal plasseres på resultatlisten i henhold til rekkefølgen i kvalifiseringsomgangene.  Den som ikke har oppnådd poeng i minst 1 innledende omgang, får ikke delta i noen finale. Resultatlisten skal settes opp klassevis i henholdsvis Mini, 85, 125, 250, 650 ccm og Xtreme.

Plassering i finale:

 • De førere som ikke stiller til start i en finale blir sist i den gjeldende finale. Dersom flere enn en ikke stiller til start skal disse bli plassert i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalen.
 • Dersom flere bryter i en finale, legges rundeprotokollen ved siste passering til grunn for plassering.
 • Dersom flere bryter i første runde skal disse plasseres i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalen.
 • Dersom likhet skal disse plasseres etter hvor langt de har kjørt.
 • Dersom flere utøvere skal ha siste plass skal disse individuelt klassifiseres etter følgende prioritering:
 1. Brudd på regel om Alternativspor
 2. Brudd på regel om tyvstart
 3. Ikke start
 4. Svart flagg / diskvalifikasjon

I Mini-klassen skal alle deltagere premieres.

4.5 Tyvstart

I tilfelle tyvstart stoppes heatet, og det blir omstart.
Den fører som blir idømt tyvstart må kjøre alternativsporet to ganger. På baner med kortere alternativspor skal den som tyvstarter IKKE kjøre alternativsporet.
Ved andre gangs tyvstart skal den som tyvstarter utvises fra heatet. Etter tyvstart skal kjøring tilbake til startplaten skje etter arrangørens instruksjoner og henvisninger.

4.6 Rødt flagg

Ved rødt flagg skal det alltid være omstart og føreren skal kjøre direkte tilbake til startplaten. Stopp i depot er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å utføre reparasjoner med bruk av noen form av verktøy eller utstyr før omstart. Dersom det er nødvendig med etterfylling av bensin kan dette kun gjøres i anvist område nær startplaten.

Fører som forårsaker rødflagg og fører(e) som fikk stopp før rødflagget får ikke delta på omstarten. Fører(e) som har fått stopp og har rett til omstart kan motta starthjelp fra funksjonærer.

Skjer dette i finalene skal den som har forårsaket rødflagget tildeles sisteplass i aktuell finale og eventuelt andre som har fått stopp skal tildeles plassering over der i henhold til startoppstillingen i finalen.

4.7 Parc Ferme

Alle A-finalister skal kjøre direkte til parc ferme etter målgang. Hjelm skal bli liggende igjen i karten helt til Parc Ferme er opphørt.

5. Protester og appeller.

Bestemmelsene vedrørende protester/appeller er i henhold til Generelle bestemmelser Art. 13 og 15. Protestfrister angitt i Art. 13.3 Når det gjelder protestfristen på premielisten (resultatlisten), er den for crosskart 15 min. Det understrekes at eventuell uenighet i en arrangørs avgjørelse kun kan uttrykkes ved nedleggelse av protest. Likeledes kan uenighet i juryavgjørelse kun uttrykkes ved bruk av appellmuligheten.

6. Trening

Det tillates å trene med crosskart året før man kan delta i konkurranse i den aktuelle klassen (gjelder ikke Mini). Følgende aldersgrenser gjelder for trening:
Mini:                            F.o.m. det året man fyller 6 år.
85ccm:                         F.o.m. det året man fyller 7 år
125ccm:                       F.o.m. det året man fyller 10 år
250ccm:                      F.o.m. det året man fyller 13 år
650ccm:                      F.o.m. det året man fyller 14 år
Xtreme:                       F.o.m. det året man fyller 15 år

All trening skal være i henhold til § 269 med følgende unntak:

Engangslisens kan utstedes til i den hensikt å kunne prøve/trene crosskart uten kurs. Før en slik trening skal en instruktør/kyndig veileder ha gjennomgang av flaggreglement og kjøredisiplin med både fører og ledsager, samt ha spesiell oppsyn med treningen. Det tillates kun en crosskart på banen av gangen.
Ledsager skal skrive under på engangslisensen.
Misbruk av ovennevnte vil medføre at klubben mister retten til å utstede engangslisenser.

7. Miljø

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depotplasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.