§ 619A Spesialreglement for Street Legal 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Reglement for Street Legal
§ 619A

Endringer:Gjeldende fra Dato:Publisert Dato:
Art.1 Lagt til godkjente baner som mulighet for å utøve street legal01.01.202231.12.2021

I tillegg til det som er beskrevet for gruppen i de øvrige reglementene gjelder følgende:

1. Definisjon

Street Legal er en form for dragrace som kan arrangeres på avstengte gater, veier eller godkjente baner over en distanse på 1/8 mile, med ET ikke raskere enn 7.70 sek. Biler som oppnår ET raskere en 7,70 under kvalifisering får sine tider strøket, og ved kjøring raskere enn 7,60 (absolutt breakout) blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse. Tider lavere enn 7.60 vil ikke bli registrert.
Under eliminering med tider under 7,70 vil det gi breakout.Denne gruppen betegnes i dette regelverket for Gruppe 3. Absolutt makshastighet i Gruppe 3 er 170 km/t.. Hastigheter over dette medfører diskvalifikasjon og tap av samtlige poeng fra stevnet.Ved diskvalifikasjon som følge av teknisk eller absolutt breakout skal samtlige av deltagerens poeng fra stevnet strykes.

Lisenskrav

Street legal kan kjøres på engangslisens for Street Legal. Helårs lisens for vogn og fører kjøpt hos NBF kan også benyttes.

2. Bane

Banelengden er 1/8 mile (201,17 m) på godt dekke av asfalt eller betong med minimum 150 meters bremsestrekning. Min. banebredde er 7 m.
Publikum skal plasseres min. 15 m til siden for banen ved start, maks. 70 m nedover banen, da med en avstand til banen på 30 m.
På baner med godkjent rail, kan publikum plasseres minimum 10 meter til side for banen ved start, til maks 75% banelengde, da med en baneavstand på minimum 20 meter.

Skisse av banen og sjekkliste Dragrace/Street legal skal sendes NBF sammen med søknad om et hvert arrangement.
Ved evt. avvik i mål, må banen besiktiges før godkjenning av NBF.
Alle faste installasjoner som finnes rundt banetrase skal defineres om hvordan de er sikret. Bilder skal vedlegges. Ref. §607-2.1.
Banen skal til en hver tid være tilstrekkelig opplyst.
Gater, veier og industriområder skal være upreparerte

3. Krav til deltakere

Deltakere må ha gyldig førerkort kl. B, og lisenser i henhold til gjeldende reglement.
Se dog GB 9.1, 9.8 og 12.1 (vedrørende tapt førerrett og sperrefrist). Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder.

Som fører kan man også delta i street legal fra fylte 16 år. Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før løpet. NBF kan kreve å godkjenne ledsagere. Både fører og ledsager må være norske statsborgere. Ved kjøring skal ledsager være med i bilen. Ledsager må løse egen engangslisens.

Sit-In

Det er tillat med «Sit-in» i street legal når det kjøres 1/8 mile.Krav til passasjer er som fører på alle punkter (sete, sikkerhetssele, kjøreutstyr) med unntak av førerkort. Passasjer må være minimum 150 cm høy eller minimum16 år. Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder også passasjer.Det skal løses egen engangslisens for street legal også for passasjer og bilen skal merkes at den er godkjent for kjøring med passasjer.

4. Organisasjon

Løpet avvikles enten som et ET-stevne med dial-in, eller som heads-up og fast indeks. Dette eller andre alternativer fastsettes av løpets tilleggsregler.

5. Tidtaking

Fritt. Elektronisk tidtaking med starttre anbefales. Dersom løpet kjøres med måldommere skal disse være plassert på sikker avstand fra banen.

6. Førstehjelpstjeneste

Sanitet/hjelpekorps skal være tilstede. Bil for skadetransport skal finnes.

7. Redning / brann

Ved nedre halvdel av banen skal det være en brannbil med tre personer, utstyrt som følger:
Min. 2 stk. 12 kg brannslukkere, brekkjern og kniv for åpning av bil og eventuelt kapping av belter.
Ved start skal det være min. 2 mann med 2 stk. 5 kg brannslukkere.
Et 25 kg aktivt brannslukningsagregat (pulver, kullsyre, lightwater) bør være tilgjengelig.

Redningsmannskapene skal være kledd i brannhemmende dresser, hansker, balaklava, hjelm og støvler.
Bergningsbil for fjerning av havarerte biler bør ha løftemulighet eller redningsbil plan og vinsj.
Det er ønskelig med følgende ekstrautstyr: Krok med kjede, klippeutstyr, spade, øks, spett og boltesaks.
Saneringsmiddel med nødvendig verktøy bør finnes. Til fjerning av frostveske, giroljer og mindre oljesøl anbefales rødsprit og filler.

8. Teknisk kontroll

Samtlige deltakerbiler skal før start ha gjennomført og godkjent teknisk kontroll.
Under stevnet skal tekniske kontrollører være tilstede ved start å kontrollere at bil og utstyr er iht. reglement.
Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert teknisk kontrollør for street legal eller dragrace hos NBF

9. Førermøte

Førermøte skal gjennomføres minimum 15 minutter før start. Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til førerne i samarbeide med jury.

10. Arrangør / funksjonærer

Arrangørtillatelse utstedes etter søknad til NBF. NBFs søknadsskjema skal benyttes. Kun klubber tilsluttet NBF kan søke. NBF utsteder funksjonærlisenser for Street Legal og dragrace som kan benyttes ved kjøring på 1/8 mile. Alle søknader skal inneholde en oppdatert baneskisse samt utfylt sjekkliste for dragrace/street legal.

Det kreves autorisert, starter, løpsleder og teknisk kontrollør. I tillegg oppnevner NBF juryleder. Ytterligere ett jurymedlemmer skal oppnevnes. Denne oppnevnes av arrangøren, og skal inneha en funksjonærlisens for Street Legal eller Dragrace. Arrangøren skal i tillegg fritt oppnevne ett ytterligere jurymedlem. Dette jurymedlemmet behøver ikke være lisensiert. Ingen funksjonær med funksjon under stevnet kan gå inn som deltaker eller ha andre oppgaver under stevnet.

10.1 Tidsfrister og avgift for anmeldelse av løp.

Tidsfrister og avgift for anmeldelse av nasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 3.2 og 19.1 Oppsetting av nasjonal terminliste se Generelle bestemmelser. Art 19.1 Etteranmeldelse av nasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 3.2.2 Endring av fastsatt dato for en konkurranse se Generelle bestemmelser. Art 19.2 Internasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 19.4 Avlysning av løp se Generelle bestemmelser. Art 19.5

11. Tilleggsregler

Det skal utarbeides tilleggsregler i god tid før arrangementet finner sted. Tilleggsreglene skal i tillegg til å inneholde alle relevante punkter i GB 3.5 også beskrive klassene det kjøres, og hvordan disse kvalifiseres og elimineres. Faktadommere skal opplyses i tilleggsregeler eller ved oppslag på stevnets resultattavle i tillegg til at de presenteres sammen med stevnets øvrige hovedfunksjonærer på førermøte. 

Påmelding/Signatur

Alle deltagere skal enten ved påmelding i sekretariat eller på teknisk kontroll skjema signere på at de er kjent med gjeldende regler, tilleggsregler, samt at de deltar på eget ansvar. Disse skjema skal arrangøren ta vare på til etter stevnet. Ved uhell skal skjema for berørte personer overleveres stevnets juryleder sammen med rapport fra stevnets medisinske ansvarlige.

12. Tillatelser

I tillegg til NBFs arrangørlisens, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra politi, baneeier og grunneier. Søknadsfrister iht. NSR.
Det gis ikke anledning til oppvisningskjøring ved Street Legal arrangement med mindre dette er godkjent i hvert enkelt tilfelle av NBF. ET-klasser KAN i enkelte tilfeller tillates etter egen søknad til NBFs Dragraceseksjon. Se §621.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.