Generelle bestemmelser 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Generelle prinsipper

1.1 Internasjonal kontroll av bilsport

1.1.1 Federation Internationale de l’Automobile, heretter kalt FIA, er den eneste internasjonale myndighet som kan gi eller endre internasjonale regler og bestemmelser til fremme og kontroll av bilsport.

1.1.2  FIA er også den høyeste internasjonale dømmende instans for tvister som måtte oppstå på grunnlag av de bestemmelser den har gitt.

1.2   Det Internasjonale Sportsreglement

1.2.1 For å ha internasjonal kontroll på bilsporten som nevnt i artikkel 1, og at denne skal bli utøvet på en riktig og rettferdig måte, har FIA satt opp et internasjonalt sportsreglement (“International Sporting Code”), heretter kalt ISR.

1.3 Kjennskap til, og plikt til å følge regelverket

1.3.1  Alle personer, eller gruppe av personer, som organiserer eller deltar i en konkurranse:
1.3.1.a  skal anses som å være kjent med ISR og NSR,
1.3.1.b skal innordne seg det gjeldende regelverk og de beslutninger som fattes av FIA eller NBF og de konsekvenser som dette resulterer i.

1.3.2 Dersom disse reglene ikke følges kan alle som organiserer eller deltar i en konkurranse bli straffet.  NBF skal begrunne sin beslutning.

1.3.3Dersom en bil ikke er i henhold til gjeldende teknisk regelverk, er det under straffeutmålingen ikke noe forsvar å hevde at feilen ikke har noe konkurransemessig fortrinn.

1.4  Nasjonal kontroll av bilsporten

1.4.1 NBF er den høyeste nasjonale myndighet for bilsport i Norge.

1.4.2 NBF er forpliktet til å følge hovedprinsippene i ISR.

1.5 Det Nasjonale Sportsreglement

NBF har fastsatt Det Nasjonale Sportsreglement, heretter kalt NSR. NSR består av Generelle bestemmelser og samtlige spesialreglement for grener og klasser. NSR gjelder for all bilsport i Norge. Alle bilsportsstevner i Norge må derfor arrangeres i samsvar med disse regler og de tilleggsregler og bestemmelser som blir satt opp for hvert enkelt stevne eller konkurranse. Disse må ikke være lempeligere eller  i strid med ISR eller NSR.

1.6 Opphavsrett

NBF har fullt eierskap og opphavsrett til alt materielt og immaterielt som er utarbeidet av NBF, eller på vegne av NBF.

Dette spesifiseres som, men ikke begrenset til:

  • Regelverk
  • Kursmateriell
  • Skjemaer
  • Logoer
  • Politiske dokumenter

Utover klubber og arrangører som er tilknyttet NBF, er enhver bruk, reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på nettsteder eller publikasjoner), av offentlig eller kommersiell årsak, forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF.

2. Konkurranser – generelle regler

2.1  Generelle regler

2.1.1  Det internasjonale og nasjonale reglements gyldighetsområde

Alle konkurranser som arrangeres i Norge er underlagt bestemmelsene i ISR og NSR.

2.1.2  Organisering av konkurranser

En konkurranse kan bli organisert:

2.1.2.a  av NBF,
2.1.2.b  av en organisasjon eller klubb tilsluttet NBF under forutsetning av at arrangørlisens er utstedt av NBF.

2.1.3 Offisielle dokumenter

2.1.3.a For alle konkurranser skal det foreligge offisielle dokumenter herunder tilleggsregler og offisiell påmeldingsliste dersom ikke annet er bestemt i NBFs regler.
2.1.3.b Bestemmelser i de offisielle dokumentene som er i strid med ISR eller NSR er ugyldige.

2.1.4  Obligatorisk anførsel i de offisielle dokumentene

Tilleggsregler, startprogram og påmeldingsskjema skal inneholde følgende tekst: “Arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement for Norge”.

2.1.5  Ikke godkjente konkurranser

2.1.5.a  En hvilken som helst konkurranse som ikke er i henhold til ISR og/eller NSR skal ansees som ikke godkjent.
2.1.5.b  Dersom en slik konkurranse inngår i et stevne som er godkjent av NBF, blir arrangørlisensen ugyldig.

2.1.6 Utsettelse eller avlysing av en konkurranse
2.1.6.a En konkurranse kan kun utsettes eller avlyses på grunn av Force Majeure eller av sikkerhetsmessige forhold, eller dersom tilleggsreglene inneholder bestemmelser om dette.
2.1.6.b Dersom konkurransen utsettes mer enn 24 timer, eller avlyses av andre årsaker enn Force Majeure eller sikkerhetsmessige forhold, skal startavgiften refunderes.

2.1.7  Start og slutt av en konkurranse

2.1.7.a  En konkurranse ansees å ha startet ved det tidspunkt som inntreffer først av starten av administrativ innsjekk og/eller teknisk kontroll.
2.1.7.b  Konkurransen ansees å være avsluttet ved det tidspunkt som inntreffer sist av avslutningen av:
i.             Tidsfrist for protester eller appeller eller ved slutten av nødvendige undersøkelser
ii.            Teknisk etterkontroll som er utført i henhold til NSR.

2.2 Nasjonale konkurranser

2.2.1 Enhver nasjonal konkurranse må anmeldes til NBF for godkjenning og oppføring på den nasjonale terminliste.

2.2.2 En nasjonal konkurranse er i utgangspunktet kun åpen for norske anmeldere og deltagere med norsk lisens. En nasjonal konkurranse kan i tillegg være begrenset eller lukket.

2.2.3  En arrangør av en nasjonal konkurranse kan tillate utenlandske deltagere dersom dette er godkjent av NBF men disse kan ikke ta poeng i norske mesterskap og cuper. Utenlandske deltagere kan heller ikke telles med ved beregning av poeng. Utenlandske deltagere skal ha starttillatelse fra eget forbund.

2.2.4  Nasjonale bestemmelser gjelder også utenlandske deltagere, med unntak av krav om norsk vognlisens.

2.2.5 Norske anmeldere og deltagere som ønsker å delta i nasjonale konkurranser utenlands må ha starttillatelse fra NBF. (Generell starttillatelse er gitt på personlige lisenser.)

2.2.6 En starttillatelse kan kun gis dersom konkurransen er oppført på den nasjonale terminliste til det angjeldende land.

2.3 Mesterskap, cuper og lagkonkurranse

2.3.1 Ethvert mesterskap, cuper o.l. skal anmeldes til NBF i rett tid og tas med i terminlisten.

2.3.2 Reglementet (statuttene) for mesterskap og cuper må i god tid på forhånd bli forelagt NBF for godkjenning.

2.3.3 Lagkonkurranser i enhver form (herunder også landskamper o.l.) faller inn under samme definisjon og bestemmelser.

2.3.4 Arrangøren av mesterskapet/cupen er forpliktet til å betale den ekstraavgift som til enhver tid gjelder for cuper/mesterskap.

2.3.5 Norgesmesterskap og Norgescuper
2.3.5.a Kun NBF kan godkjenne Norgesmesterskap (NM) og Norgescuper (NC).
2.3.5.b NBF oppnevner arrangører til å avholde disse konkurransene.
2.3.5.c Med unntak av bestemmelsene i artikkel 2.3.5 d er det kun anmeldere og deltagere med norsk lisens som kan ta poeng.
2.3.5.d For grenene Crosskart, Drifting, Offroad og Biltrial kan deltagere med lisens fra samtlige ASN tilsluttet FIA NEZ, delta og ta poeng. Dette under forutsetning av at det fremgår av mesterskapets/cupens regelverk.
2.3.5.e De respektive seksjoner gjennomgår etter endt sesong status for de enkelte klassene og tildeler status for påfølgende år etter følgende retningslinjer:

Minimumsantall som må ha tatt poeng i serien for at klassen skal få status påfølgende år:
NM minimum 10
NC minimum 8
Klasser som ikke har hatt mesterskapsstatus vil bli vurdert ut fra hvor mange deltagere som ville ha tatt poeng i løpet av en sesong for en eventuell tildeling neste sesong.

2.4 Parc Fermé

2.4.1 Parc Fermé kreves i alle konkurranser der det er teknisk kontroll av bilene dersom ikke annet er beskrevet i spesialreglementene.

2.4.2 I konkurranser på lukket bane må Parc Fermé plasseres i nærheten av mål/mållinjen. Bilene er også underlagt bestemmelsene om Parc Fermé fra passering av mål/mållinjen til ankomst Parc Fermé.

2.4.3 Det er kun deltageren som skal kjøre bilen fra mållinjen til Parc Fermé.

2.4.4 Dersom bilen ikke er i slik forfatning at deltageren kan kjøre bilen til Parc Fermé, er bistand fra arrangøren tillatt.

2.4.5 Fra mållinjen til Parc Fermé er det forbudt å medbringe passasjerer i- eller på bilen.

2.4.6 Konkurransens tilleggsregler skal oppgi det stedet/de stedene hvor Parc Fermé er etablert.

2.4.7 Parc Fermé skal være av tilpasset størrelse og godt sikret så uvedkommende ikke kan få adgang.

2.4.8 Kun funksjonærer oppnevnt av NBF eller arrangøren har adgang til Parc Fermé, og kun disse kan gi ordre til deltagerne.

2.4.9 All form for justering, kontroll, reparasjon eller tilsvarende er forbudt med mindre tillatelse er gitt av de samme funksjonærene eller er beskrevet i spesialreglement eller tilleggsreglene.

2.4.10 Kontrollsoner og regrupperingssoner i rally er også underlagt bestemmelsene om Parc Fermé.

2.4.11 Åpning av Parc Fermé besluttes av juryen.

2.5  Lisens

2.5.1  En lisens er et dokument utstedt av NBF til en person eller juridisk enhet, som i hvilken som helst kapasitet ønsker å arrangere eller delta i en aktivitet underlagt ISR og NSR, eller en person som er autorisert av NBF for slike aktiviteter.  I tillegg utstedes det banelisenser og vognlisenser.

2.5.2  Arrangørlisens kan kun utstedes til organisasjon tilsluttet NBF.

2.5.3 Med unntak av enkelte typer engangslisenser og juridiske enheter, kan lisenser kun utstedes til personer som er medlem av organisasjon tilsluttet NBF.

2.5.4 Klubbtilhørigheten er påført lisensen. Klubbtilhørigheten er gjeldende i lisensens gyldighetsperiode. Eventuell endring av klubbtilhørighet kan skje avgiftsfritt ved årsskifte. Endring må meddeles NBF innen 15. november. Skal klubbtilhørighet endres i gyldighetsperioden, må dette meddeles NBF og det må løses duplikat for lisens mot den avgift som til enhver tid gjelder.

3. Konkurranser – organisatoriske bestemmelser

3.1  Tillatelse til å arrangere en konkurranse

Ingen konkurranse må arrangeres uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra NBF.  Slike tillatelser gis under forutsetning av at arrangøren forplikter seg til i rett tid å betale:
a) Arrangørlisens og eventuell FIA-avgift til NBF.
b) Forsikringspremier (til forsikringsselskapet NBF har avtale med).
c) Den avgift av brutto billettsalg som til enhver tid er fastsatt av NBF, vedlagt oppgave over billettinntektene.

3.2 Søknad om å få arrangere en konkurranse

Søknad om å få arrangere en konkurranse må være sendt NBF innen 1. oktober året før konkurransen skal avholdes (NM/NC har egne frister). Søknaden må sendes på NBFs fastsatte skjema.

3.2.1 Arrangørlisensavgiften faktureres og må være innbetalt ved forfall. Betaling etter dette medfører 50 % tillegg dersom ikke annet er avtalt.

3.2.2 Søknad om etteranmeldt konkurranse må sendes minimum 2 måneder før konkurransen er planlagt arrangert. I spesielle tilfeller kan en nasjonal
konkurranse anmeldes med kortere tidsfrist enn 2 måneder. Avgiften for en slik konkurranse er 50 % tillegg på arrangørlisensavgiften.

3.3 Utstedelse av arrangørlisens

En arrangør som søker om en arrangørlisens skal ha rett til å få denne godkjent så lenge arrangøren tilfredsstiller kravene i NSR. Arrangørlisensen sendes fra NBF til arrangøren.

3.4 Respekt for lover og offentlige bestemmelser

3.4.1 En konkurranse kan holdes på vei, bane eller begge deler.

3.4.2  Tillatelsen fra NBF gis under forutsetning av at de nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter innhentes.

3.4.3 Konkurranser som holdes på vei må arrangeres i samsvar med vegtrafikklovgivningen.

3.4.4 Kjøring til- og fra konkurranse-stedet må skje i samsvar med vegtrafikklovgivningen.

3.5 Tilleggsregler og deres innhold

3.5.1 For alle konkurranser må det utarbeides tilleggsregler. Tilleggsreglene må inneholde følgende opplysninger:
a)      Arrangøren(e)s navn.
b)      Navn, art og beskrivelse av konkurransen.
c)      Anførsel om at konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement for Norge.
d)      Arrangørlisensnummer.
e)      Sportskomiteens sammensetning og adresse.
f)       Tid og sted for konkurransen, samt arrangørens telefonnummer stevnedagen.
g)      En detaljert beskrivelse av konkurransen (konkurransens lengde, klasseinndeling, hvilke kategorier av biler som kan delta, tillatt drivstoff, eventuelt minimumskrav eller begrensning av deltagerantallet etc.).
h)      Alle nødvendige opplysninger angående anmeldelser (hvor og hvordan de mottas, fra hvilken dato og hvilket klokkeslett de kan mottas og når anmeldelsesfristen går ut, anmeldelsesgebyr samt påminnelse om fremgangsmåten ved forfall og valg av konkurranse.)
i)       Alle nødvendige opplysninger om forsikringer.
j)       Dato og tid for starten, samt startmåten.
k)      Påminnelser angående gjeldende reglement, spesielt nødvendige lisenser.
l)       Opplysninger om premiering.
m)   En påminnelse om lydbegrensning.
n)      Ved hastighetsløp, tid og sted for førermøte.
o)      Tid og sted for publisering av resultater og juryavgjørelser.  Dersom det ikke er mulig å publisere offisielle resultater innen oppgitt tidspunkt, skal arrangøren publisere hvorfor samt oppgi nytt tidspunkt.
p)      Beskrive hvor og når den offisielle oppslagstavlen er tilgjengelig.
q)      Ved arrangørreklame, reklamens art, plassering og pris for frikjøp.
r)       En påminnelse om gjeldende reglements bestemmelser angående protester.
s)      Navnene på konkurransens jurymedlemmer, løpsleder og teknisk kontrollør.
t)       Beskrivelse av forhold som vil bli bedømt av faktadommere.
u)      Opplysninger om arrangørens miljøansvarlig og miljøtiltak.
v)      Bestemmelser dersom konkurransen skal kunne utsettes eller avlyses.

3.6  Endring av tilleggsreglene

3.6.1 Endring av tilleggsreglene må ikke foretas etter det tidspunkt anmeldelser til konkurransen kan mottas. I så fall må alle de anmeldere som allerede har innlevert sine anmeldelser erklære seg enig i dette, eller etter beslutning av juryen. Kun dersom det foreligger en forhåndsgodkjenning fra NBF kan arrangøren gjøre endringer i tilleggsreglene med hensyn til sikkerhet eller effektiv gjennomføring av stevnet, frem til starten av gjeldende konkurranse. (Se 2.1.7 a.)

3.7  Program og dets innhold

3.7.1  For alle konkurranser bør det settes opp et startprogram. Programmet bør inneholde:
a) Anførsel om at konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement for Norge.
b) Tid og sted for konkurransen.
c) En kort beskrivelse av konkurransen med tidsplan.
d) Anmeldernes og deltagernes navn med tildelt startnummer.
e) Opplysninger om premiering.
f) Navnene på konkurransens jurymedlemmer og løpsleder.

3.8 Anmeldelser

3.8.1 En anmeldelse er en kontrakt mellom anmelder og sportskomité. Den kan være signert av begge parter eller et resultat av en brevveksling / e-post. Den forplikter anmelder til å delta i den konkurransen anmeldelsen gjelder, såfremt det ikke oppstår tilbørlig bevist tilfelle av Force Majeure samt å oppfylle de betingelser anmeldelsen forøvrig medfører, bl.a. betaling av anmeldelseskontingent.

3.8.2 Ved begrunnet forfall plikter anmelderen straks å meddele dette til arrangøren. Skjer dette telefonisk må skriftlig/e-post bekreftelse sendes umiddelbart.

3.9 Mottakelse av anmeldelser

3.9.1 Når NBF har gitt tillatelse til at en konkurranse kan holdes, og tilleggsregler er offentliggjort, kan arrangøren innby til deltagelse og motta anmeldelser. (Generell starttillatelse er gitt på personlige lisenser.)

3.9.2 Anmeldelser til utenlandske konkurranser
For å delta i utenlandske konkurranser som er internasjonalt anmeldt, kreves det starttillatelse fra NBF og internasjonal fører- og anmelderlisens.

3.10 Respekt for anmeldelser

3.10.1 Enhver uenighet mellom anmelder og sportskomité angående en anmeldelse avgjøres av NBF.

3.10.2 Såfremt en slik avgjørelse ikke kan foreligge før konkurransen arrangeres, vil enhver anmelder eller deltager som er anmeldt men som ikke starter, øyeblikkelig bli internasjonalt suspendert (midlertidig tilbakekallelse av lisens) såfremt det ikke betales et depositum fastsatt av NBF.

3.10.3 Betalingen av et slikt depositum tillater ikke at anmelder eller deltager kan delta i en annen konkurranse.

3.11  Anmeldelsesfrist

Anmeldelsesfristen for en konkurranse skal være angitt i tilleggsreglene.

3.12  Anmeldelse pr. e-post eller annen elektronisk måte

3.12.1 Anmeldelser kan gjøres pr. e-post eller ved bruk av annen elektronisk måte under forutsetning av at anmeldelsen er sendt før påmeldingstidsfristen utløper og at avsender kan identifiseres.

3.12.2 Anmeldelsen skal inneholde opplysninger om anmelderens og deltagerens navn og adresse, samt deres lisensnumre. Konkurransens tilleggsregler kan tillate at deltagerens navn meddeles senere.

3.12.3  Anmeldelsen skal inneholde opplysninger om kjøretøy og klasse.

3.12.4 Tidspunktet for avsendelse angitt på e-post eller annet elektronisk medium er avgjørende for tidsangivelsen.

3.13 Anmeldelser som inneholder feilaktige opplysninger

3.13.1  Anmeldelser som inneholder feilaktige opplysninger er ugyldige.

3.13.2 Innsending av en slik anmeldelse er brudd på NSR og anmeldelsesavgiften kan tilbakeholdes.

3.14  Nektelse av anmeldelse

3.14.1 En sportskomité kan nekte å godta en anmeldelse. En slik nektelse må være begrunnet og meddelt anmelderen innen 2 dager etter at fristen for anmeldelsen er utløpt.

3.14.2  En nektelse er definitiv og kan ikke appelleres.

3.15  Betinget anmeldelse

3.15.1  Tilleggsreglene kan bestemme at anmeldelsene mottas med visse forbehold, som for eksempel begrensning av deltagerantallet.

3.15.2 Avgjørelsen av betingede anmeldelser må meddeles de det gjelder skriftlig eller pr. e-post senest dagen etter anmeldelsesfristens opphør. Deltager som er anmeldt til en konkurranse hvor anmeldelsene er betingede, er ikke bundet av bestemmelsene i 9.13.

3.16 Offentliggjørelse av anmeldelser

3.16.1 Arrangøren må ikke føre opp i programmet eller på annen måte bekjentgjøre navn på anmeldere eller deltagere såfremt det ikke foreligger fullstendig godkjent anmeldelse fra vedkommende.

3.16.2  Er anmeldelsen betinget (se 3.15), skal dette angis.

3.17 Godtagning av anmeldelser

Dersom antall anmeldelser overstiger det maksimumsantall som er angitt i tilleggsreglene, kan avgjørelsen om hvem som skal delta foretas enten ved at den rekkefølge som anmeldelsene er mottatt følges, ved loddtrekning eller på den måten som måtte være angitt i tilleggsreglene.

3.18 Nominering av reserver

Skulle en deltager bli utelatt som følge av bestemmelsene i 3.17, kan han antas som reserve av arrangøren.

3.19 Anmeldelse av bil

3.19.1 En og samme bil må ikke anmeldes mer enn en gang i samme konkurranse.

3.19.2 NBF kan under særlige forhold gjøre unntak fra denne regelen såfremt samme fører ikke kjører begge gangene.

3.19.3 For autoslalåm, biltrial og offroad, se det enkelte spesialreglement.

3.20 Liste over påmeldte

3.20.1  Arrangøren skal offentliggjøre liste over påmeldte  før konkurransens start.

4. Touring

Bestemmelsene i ISR kapittel 4 legges til grunn nasjonalt.

5. Parade

Bestemmelsene i ISR kapittel 5 legges til grunn nasjonalt.

6. Demonstrasjon

Bestemmelsene i ISR kapittel 6 legges til grunn nasjonalt.

7. Baner

7.1  Nasjonal banelisens

7.1.1 Alle baner skal ha godkjenning fra NBF og skal ha lisens. Godkjenningen skal angi banelengden og hvilke klasser banen er godkjent for.

7.1.2 Godkjenningen skal inneholde spesielle regler for banen som en fører forventes å vite om og må forholde seg til.

7.2  Regler for midlertidige og permanente baner

7.2.1  Banegodkjenningen skal henges opp på et lett synlig og tilgjengelig sted på banen så lenge den er gyldig.

8. Startbestemmelser

8.1  Start og startmetoder

8.1.1 Det er to startmetoder:
a) Rullende start
b) Stående start

8.1.2  Starten er det øyeblikk startsignalet gis en deltager, eller til flere samtidig ved felles start. En deltager anses å ha startet i det øyeblikk startsignalet gis uansett hvilken metode som anvendes. (Se også spesialreglement.) Et startsignal må aldri gjentas for samme start.

8.1.3 For alle konkurranser utenom rekordforsøk, skal tilleggsreglene angi startmetoden.

8.1.4 Eventuell tidtaking igangsettes når startsignalet gis.

8.2 Startlinjen

8.2.1 Ved rullende start er startlinjen den linjen der tidtakingen starter når første bil bryter linjen.

8.2.2 Ved stående start er startlinjen sett i forhold til bestemt plassering av hver enkel bil før startsignalet gis.

8.3 Rullende start

8.3.1 Med rullende start forstås at bilen etter et visst tilløp er i bevegelse når den passerer startlinjen.

8.3.2 Dersom det ikke er beskrevet annerledes i spesialreglementet eller i tilleggsreglene, skal bilene bli ledet fra startoppstillingen av en offisiell bil.  Bilene skal beholde sine individuelle plasseringer som kan være på linje eller side om side som beskrevet i relevant spesialreglement eller i tilleggsreglene som også skal beskrive prosedyren som skal anvendes dersom en bil ikke kan beholde sin opprinnelige posisjon.

8.3.3 Når den offisielle bilen forlater banen skal feltet fortsette bak lederbilen i samme rekkefølge inntil startsignalet gis.  Imidlertid skal ikke konkurransen ansees å ha startet før lederbilen passerer startlinjen.  Tidtaking startes når lederbilen passerer startlinjen.

8.4 Stående start

8.4.1 Med stående start forstås at bilen er stillestående når startsignalet gis.
8.4.1.a Deltagerne skal sitte i bilen ikledd korrekt sikkerhetsutstyr og sikkerhetsbelter festet.

8.4.2 Bilen skal plasseres slik at dens fremste del (ved automatisk tidtaking den del som setter tidtakingssystemet i gang) befinner seg bak startlinjen og ikke mer enn 10 cm bak denne.

8.4.3 Ved rekordforsøk skal motoren være i gang, og ved andre konkurranser skal tilleggsreglene angi om starten skal foregå med motoren i gang eller ikke.

8.4.4 Biler som starter en og en eller på linje
8.4.4.a Dersom tidtakingen starter automatisk, skal bilene plasseres som beskrevet i 8.4.2.
8.4.4.b Dersom tidtakingen foretas med klokke eller ved manuell start av tidtakingssystem, skal bilens framhjul stå på startlinjen.

8.4.5 Biler som starter i formasjon
8.4.5.a Uansett startposisjon i forhold til startlinjen, så skal tidtakingen starte når startsignalet gis.
8.4.5.b I konkurranser på lukket bane skal tiden for hver enkelt bil tas når bilene passerer tidtakingslinjen dersom spesialreglementene eller tilleggsreglene ikke sier noe annet.

8.4.6 Endelig startoppstilling
Etter at startoppstillingen er publisert, skal posisjonen til de som ikke starter stå tom og de øvrige beholde sin opprinnelige startposisjon dersom ikke spesialreglement bestemmer annet.

8.5 Starter

8.5.1  Løpsleder skal være starter dersom ikke annet er bestemt i tilleggsreglene.

8.6 Feil start

8.6.1 Det er feil start når en bil:
8.6.1.a står i feil posisjon for start (som beskrevet i spesialreglement eller tilleggsreglene), eller;
8.6.1.b beveger seg fremover fra angitt startposisjon før startsignalet et gitt, eller;
8.6.1.c  er i bevegelse når startsignalet gis ved stående start, eller;
8.6.1.d akselerer tidlig eller ujevnt ved rullende start eller ikke opprettholder sin posisjon i formasjonen (som beskrevet i spesialreglement eller tilleggsreglene eller som bestemt av løpsleder).

8.7 Heat

8.7.1  Startes det i heat skal tilleggsreglene inneholde bestemmelser for hva som skal legges til grunn for oppstillingen. Startordningen og heatenes sammensetning bestemmes av sportskomiteen.

8.7.2  En endring av heatenes sammensetning kan om nødvendig foretas av stevnets jury.

8.8 Dødt løp

Oppnår to eller flere deltagere samme plassering, skal de enten dele den eller de premier som på grunn av dette tilkommer dem, eller stevnets jury kan tillate en omkjøring for angjeldende deltagere dersom disse er enig. Juryen bestemmer betingelsene for omkjøringen, men en omkjøring av hele konkurransen er ikke i noe tilfelle tillatt.

8.9 Avbrutt konkurranse

8.9.1 Dersom en deltager ønsker å avbryte en konkurranse plikter han å informere arrangøren skriftlig.  Arrangøren skal påføre klokkeslett og dato på meldingen.

8.9.2 Melding om avbrutt konkurranse som blir innlevert etter at dopingkontroll etter paragraf 100 er kunngjort, fritar ikke deltageren for kontroll.

9. Anmeldere og deltagere

9.1 Registrering av anmeldere og deltagere

9.1.1 Enhver som ønsker å delta i en konkurranse eller en organisert trening som anmelder eller deltager, må ha lisens utstedt av NBF.

9.1.2 Søknad om lisens må gjøres på skjema fastsatt av NBF.

9.1.3 For utstedelse av lisens, betales en avgift som fastsettes av NBF. Det må ikke utstedes lisens til noen som er suspendert eller ekskludert av NBF.

9.1.4  Deltager som ikke har løst lisens de siste fem år må gjennomgå de krav som NBF krever for den enkelte gren for å løse ny lisens.  (For rally, se spesialreglement.)

9.2 Anmelderlisens

9.2.1 Som nasjonal anmelderlisens gjelder internasjonal eller nasjonal personlig lisens innenfor den gren lisensen er utstedt for, herunder også vognlisens.  Det er krav om særskilt anmelderlisens i internasjonale løp.

9.2.2 Anmelderlisenser utstedes på bilens eier, et firma eller et team. Ved søknad om anmelderlisens skal ansvarlig person navngis.

9.2.3 For et firma eller team som anmelder flere biler er det kun nødvendig med en anmelderlisens.

9.3 Anmelder- og personlig lisens for internasjonale konkurranser

9.3.1 Ved deltagelse i alle internasjonalt anmeldte konkurranser arrangert i- eller utenfor Norge, må så vel anmelder som deltager ha internasjonal lisens. Selv om deltager og anmelder er samme person, må det foreligge egen anmelderlisens.

9.3.2 Utstedelse og gradering av internasjonale lisenser gjøres etter til enhver tid gjeldende krav i ISR.

9.3.3 Lisensen kan bare utstedes av NBF, og søknaden må sendes NBF minimum 14 dager før den skal brukes i den konkurransen vedkommende ønsker å delta i. For utstedelse av lisens betales en avgift, som er fastsatt av NBF.

9.3.4 Deltagere som deltar i internasjonale konkurranser, må ha medisinsk dokumentasjon utstedt av NBF. Slik dokumentasjon utstedes etter legeundersøkelse foretatt på bakgrunn av NBFs fastsatte skjemaer.

9.4  Anmelder- og personlig lisens for nasjonale konkurranser

9.4.1 Ved deltagelse i konkurranser arrangert i Norge, må deltagerne ha nasjonal førerlisens.

9.4.2 Lisensens gyldighet i nasjonale konkurranser i andre land må avklares med hvert enkelt arrangørland.

9.4.3 Er deltager og anmelder to forskjellige personer må begge ha lisens.

9.4.4 Internasjonal deltager og/eller anmelderlisens gjelder også for nasjonale konkurranser.

9.5  Ledsagerlisens

9.5.1 Deltagere under 18 år skal ha en ledsager (foresatt) som skal ha lisens utstedt av NBF. (Se art. 21, definisjoner, om ledsager)

9.5.2 Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn.

9.5.3 Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvaret for denne under løpet.

9.5.4 Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en deltager i en konkurranse med mindre deltagerne er søsken.

9.5.5 I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to deltagere.

9.5.6 Ledsager kan ved skriftlig fullmakt overføre ansvaret til en annen. Denne må være over 18 år og inneha gyldig personlig lisens.

9.5.7 Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser.

9.5.8 Ledsager er underlagt de samme plikter og rettigheter som andre lisensinnehavere.

9.6 Engangslisens

9.6.1 Engangslisens (gjeldende for et enkelt løp/trening) for deltagere og bil i enkelte grener kan utstedes av arrangørklubben og gjelder for vedkommende klubbs bestemte løp/trening (se for øvrig spesialreglementene). Kun engangslisens kjøpt av NBF kan benyttes.

9.6.2 Deltagere som kjører med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres. Unntatt følgende:

a) For konkurranser som ikke er NM eller NC i Økonomiløp, Autoslalåm, Street Legal og Bil-O/Challenge.
b) Rene klubbløp der kun klubbens medlemmer deltar.
c) For Biltrial og Terrengtouring, se egne bestemmelser i spesialreglementene.

9.6.3 Det kan ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon.

9.7 Nektelse av lisens

9.7.1 NBF kan på saklig grunnlag nekte å utstede enhver lisens.

9.7.2  Avgjørelsen for å nekte skal begrunnes.

9.8 Lisensens gyldighet

9.8.1 Lisensens gyldighetstid er begrenset til 31. desember det året den er utstedt.

9.8.2 En nasjonal lisens gjør innehaveren kvalifisert til å delta i nasjonale konkurranser som er oppført i den nasjonale terminlisten.

9.8.3 Lisensens gyldighet i nasjonale konkurranser i andre land må avklares med hvert enkelt arrangørland.

9.8.4 En internasjonal lisens gjør innehaveren kvalifisert til å delta i konkurransen som er anmeldt internasjonalt. Internasjonal lisens gjelder også som nasjonal lisens i Norge.

9.9 Fremvisning av lisens

Innehaver av lisens plikter å vise frem denne på forlangende til en konkurranses funksjonær.

9.10  Inndragning av lisens

9.10.1  En deltager eller funksjonær som deltar i en aktivitet som ikke er godkjent av NBF, FIA eller annet nasjonalt FIA-tilknyttet forbund kan straffes i henhold til bestemmelsene i ISR/NSR.

9.10.2 NBF ved Generalsekretæren kan til en hver tid inndra en lisens fra en person som har fått sin lisens gjennom autorisasjon. En slik avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

9.11  Endring av deltagere

9.11.1 Det er lov å endre deltagere før frist for påmelding utløper under forutsetning at dette ikke er forbudt i henhold til et gjeldende spesialreglement.

9.11.2 Det er lov å endre deltagere etter at fristen for påmelding har utløpt under forutsetning av at dette godkjennes av arrangøren og såfremt anmelder ikke endres.

9.12 Anmelder og deltageres felles ansvar

9.12.1 En anmelder er ansvarlig for alle direkte eller indirekte handlinger eller forsømmelser mot ISR, NSR eller tilleggsreglene som begås av deltagere eller noen i anmelderens team, f.eks. mekaniker, servicepersonell eller enhver person som er tilknyttet anmelderen.

9.12.2  Ved brudd på reglene er hver av disse personene individuelt ansvarlig.

9.12.3 En anmeldelse til løp er å anse som en erklæring om at deltagerne sier seg kjent med relevante deler av ISR, NSR, løpets tilleggsregler og forplikter seg til å følge disse. En anmeldelse er videre å anse som en erklæring om at den påmeldte bilen er i henhold til regelverket og at det deltas i løpet på eget ansvar og egen risiko.

9.13 Valg av deltagelse i konkurranser

9.13.1 En anmelder eller deltager som er påmeldt og akseptert i en konkurranse, men som uteblir for å delta i en annen konkurranse på annet sted, suspenderes for den tid NBF måtte bestemme.

9.13.2 Såfremt en deltager har gyldig grunn for ikke å starte i en konkurranse, må vedkommende ha arrangørens skriftlige tillatelse for å kunne delta i en annen konkurranse på et annet sted. Tillatelsen må gis in duplo, i det det ene eksemplaret leveres arrangøren for det andre stevnet og det andre eksemplaret omgående sendes NBF. Det er deltageren som pålegges ansvaret for at NBFs bestemmelser følges. Det er deltageren som må sørge for:
a) å få den skriftlige tillatelsen.
b) å levere tillatelsen til den andre arrangøren.
c) å sende kopi av tillatelsen til NBF.

Deltagere som ikke følger denne bestemmelsen vil få sin lisens inndratt for den tid NBF måtte bestemme.

9.14 Deltagelse i internasjonale eller nasjonale konkurranser

9.14.1 Kun de konkurranser som er oppført i FIA’s eller de respektive lands offisielle terminlister, er godkjente konkurranser.

10. Bestemmelser om klasseinndelinger og biler

10.1  Vognlisens

10.1.1  Biler skal ha vognlisens i trening og løp, dette gjelder både rally og hastighetsløp.

10.2 Klasseinndeling

10.2.1 FIAs klasseinndeling for internasjonale klasserekorder gjelder også for lokale eller nasjonale klasserekorder.

10.2.2 Ved internasjonale hastighetsløp gjelder den internasjonale klasseinndeling og i nasjonale hastighetsløp den nasjonale klasseinndelingen. Det er dog tillatt å slå to eller flere klasser sammen såfremt det er mindre enn 5 deltagere i den respektive klassen. Dette angis i konkurransens tilleggsregler.

10.2.3 For racing gjelder egne bestemmelser.

10.2.4 I Challenge, Bil-O og økonomiløp må enten ovennevnte klasseinndeling eller klasseinndeling etter kvalifikasjoner benyttes. Dette må være angitt i konkurransens tilleggsregler.

10.3 Standard-, turist-, formel- og sportsbiler

De bestemmelsene som er fastsatt av FIA for standard-, turist-, formel- og sportsbiler gjelder også i Norge.

10.4 Farlige konstruksjoner

10.4.1 Dersom konstruksjonen på en bil er av slik art at det kan anses farlig at den deltar i konkurransen, kan den diskvalifiseres fra deltagelse av juryen.

10.4.2 En deltager skal bryte løpet når det er åpenbart for vedkommende at betingelse for diskvalifikasjon foreligger.

10.5 Nasjonal homologering av biler

NBF kan kreve nasjonal homologering av biler som ikke er homologert av FIA.

10.6 Dispensasjon av biler for funksjonshemmede

NBF kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra nasjonale tekniske bestemmelser for å legge forholdene til rette for funksjonshemmede deltagere.

10.7 Suspensjon eller eksklusjon av biler og bilmerker

NBF har rett til å suspendere eller ekskludere en bestemt bil eller bilmerke såfremt bestemmelsene i ISR eller NSR brytes av anmelderen, deltageren, fabrikanten eller sistnevntes representant.

10.8 Reklame

10.8.1  Reklame på deltagerbil er forbudt såfremt NBF ikke har gitt tillatelse for hvert enkelt tilfelle.

10.8.2 Reklame må være i henhold til norsk lov og FIAs bestemmelser.

10.8.3 Deltager eller andre som for reklameformål benytter seg av oppnådde resultater i en konkurranse, er pliktige til å angi på utførlig måte under hvilke omstendigheter og forhold resultatet er oppnådd, konkurransens art, bilens type, klasseinndeling etc.

10.8.4  Enhver unnlatelse eller tilføyelse som er egnet til å villede publikum kan medføre straff for den som har ansvaret for reklamens publisering.

11. Offisielle funksjonærer

11.1  Liste over offisielle funksjonærer

Betegnelsen “offisielle funksjonærer” omfatter personer som alle kan ha assistenter.

11.1.1 Følgende offisielle funksjonærer skal være autorisert av NBF og inneha gyldig lisens dersom det ikke er gjort unntak i spesialreglementene:

a)  Jurymedlemmer (se 11.4)
b)  Race Director (se 11.4)
c)  Sikkerhetskontrollør (se 11.4)
d)  Løpsledere
e)  Løpssekretærer
f)   Tekniske kontrollører
g)  Racekontrollører

11.1.2 Følgende offisielle funksjonærer oppnevnes av arrangører og skal være spesielt opplært og egnet til oppgaven (se spesialreglementene for eventuelle krav om autorisasjon):

a) Sikkerhetssjefer
b) Tidtakere
c) Bane- og veiobservatører
d) Flaggvakter
e) Faktadommere
f) Startere
g) Medisinsk ansvarlig
h)  Miljøansvarlig

11.2 Rett til kontroll

I tillegg til de offisielle funksjonærene som er nevnt i 11.1 har NBF rett til, enten selv eller ved oppnevnte representanter å overvåke en konkurranse.

11.3 Obligatoriske funksjonærer

11.3.1 Ved enhver konkurranse må det være minimum tre autoriserte jurymedlemmer og en autorisert løpsleder, med mindre spesialreglementene bestemmer noe annet.

11.3.2 Juryen skal fungere som en gruppe under ledelse av en juryleder. Alle jurymedlemmene skal være navngitt i tilleggsreglene.

11.3.3 Jurylederen er ansvarlig for planlegging av møter og å forsikre seg om at regler og beslutninger blir respektert.  Jurylederen er også ansvarlig for at møteagenda er satt opp og for at referater blir skrevet.

11.3.4 I tilfelle av stemmelikhet har jurylederen dobbeltstemme.

11.3.5 Løpsleder skal holde tett kontakt med juryen under hele konkurransen for å sikre at alt forløper tilfredsstillende.

11.4 Oppnevnelse av offisielle funksjonærer

11.4.1 Kun personer som er autorisert av NBF kan fungere som jurymedlemmer, løpsledere og tekniske kontrollører i en konkurranse, dersom det ikke er gjort unntak i spesialreglementene.  NBF kan beslutte at også andre offisielle funksjonærer skal være autorisert av NBF.

11.4.2 Ved internasjonale konkurranser oppnevner NBF juryen. Ved nasjonale konkurranser oppnevner i alminnelighet arrangøren juryen, men NBF kan selv oppnevne ett eller flere av jurymedlemmene, spesielt i konkurranser av større art. Oppnevner NBF et jurymedlem, er denne automatisk juryleder. Oppnevner NBF flere av jurymedlemmene, angis det hvem som er juryleder. Forøvrig velger juryen selv sin leder.

11.4.3 NBF kan oppnevne Race Director for NBF mesterskap, cup eller serie samt sikkerhetskontrollører i rally.

11.4. 4 De øvrige offisielle funksjonærene oppnevnes av arrangøren. NBF kan kreve at oppnevnelsen skal godkjennes av NBF.

11.5 Krav og regler for offisielle funksjonærer

Utover disse bestemmelser er krav til opplæring og autorisasjon av funksjonærer, samt deres oppgaver, beskrevet i egne regler.

11.6 Habilitet

11.6.1 Funksjonærer, seksjonsmedlemmer, medlemmer av Domsutvalget og Appelldomstolen, samt NBFs president og styremedlemmer, må ikke innstille på eller ilegge straffer, fatte eller delta i beslutninger, eller avsi dommer i noen sak som har direkte betydning for lisensinnehavere, hvis det foreligger omstendigheter som kan være egnet til å svekke tilliten til deres habilitet eller uhildethet.

11.6.2 Den enkelte plikter å vurdere egen habilitet før vedkommende deltar i behandlingen av slike saker.

11.7  Avgrensing av oppgaver

11.7.1 Det er ikke anledning til å være både deltager og offisiell funksjonær i samme konkurranse, med mindre spesialreglementene bestemmer noe annet.

11.7.2 Funksjonærer skal ikke utføre andre oppgaver enn den de er satt til i stevnet.

11.8  Juryen

11.8.1 Som en alminnelig regel gjelder det at et autorisert jurymedlem ikke på noen måte er ansvarlig for stevnets organisasjon, og skal heller ikke ha noen utøvende plikter i samband med dette. Dette betyr at medlemmet kun er ansvarlig overfor NBF ved unnlatelse av å utføre sine plikter.

11.8.2 Inneholder et stevne flere konkurranser, kan det være forskjellig jury for hver konkurranse.

11.8.3 Alle jurymedlemmene skal være autoriserte av NBF. Ved forfall av ett autorisert jurymedlem, kan de som er autorisert oppnevne ett nytt medlem som ikke har autorisasjon.

11.8.4 Jurylederen skal påse at jurymedlemmene overholder sine plikter.

11.8.5 Minst ett autorisert jurymedlem må være fysisk til stede ved starten av en konkurranse. (Se 2.1.7)

11.8.6 Jurylederen skal spesielt påse at det snarest mulig etter at konkurransen er avsluttet settes opp en endelig resultatliste med opplysninger.  Dersom resultatlisten med opplysninger ikke kan sendes NBF innen 14 dager etter stevnet, må det innen fristens utløp sendes skriftlig redegjørelse til NBF om hvorfor forsinkelsen er oppstått, samt angi når dokumentene kan ventes innsendt.

11.8.7 Resultatlisten må omfatte samtlige deltagere som har fullført konkurransen, med angivelse av fullt navn på deltagerne. Dessuten navn på alle øvrige deltagere som var anmeldt, men som ikke startet eller fullførte konkurransen.

11.8.8 Det må sendes rapport over behandlede protester og idømte straffer med referat av saksbehandlingen og premissene. Er det mottatt appell, skal dette anmerkes på den signerte listen.

11.8.9 Sammen med disse papirene må det følge utfylte kontroll- og juryrapporter fastsatt av NBF signert av samtlige jurymedlemmer.

11.9 Juryens myndighetsområde

11.9.1  Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i ISR, NSR, tilleggsregler og program.

11.9.2 Den kan fatte beslutning i alle forhold som måtte oppstå før, under eller etter konkurransen den er oppnevnt for med de begrensninger som følger av dette reglements bestemmelser vedrørende adgang til appell.

Innenfor sitt myndighetsområde kan juryen:

a) avgjøre hvilken straff som skal ilegges i tilfelle overtredelse av ISR, NSR eller Vegtrafikklovgivningen.
b) endre tilleggsreglene
c) ved start i heat endre heatenes sammensetning og antall (8.7.2)
d) ved dødt løp tillate ny start (8.8)
e) akseptere eller avvise forslag fra faktadommer om å endre beslutning (11.14.4)
f) omgjøre en faktadommers beslutning (11.14.5)
g) idømme straffer (12.6)
h) endre resultatlisten (12.17.2)
i) diskvalifisere enhver deltager eller bil de selv, løpsleder eller teknisk kontrollør anser som farlig for deltagelse i konkurransen (10.4) eller ikke tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk
j) diskvalifisere enhver anmelder eller deltager de selv, løpsleder eller sportskomiteen anser som uskikket, samt enhver anmelder eller deltager de anser som skyldig i dårlig eller unfair opptreden
k) beordre fjernet fra banen og baneområdet enhver anmelder eller deltager som nekter å følge en funksjonærs ordre
l) utsette en konkurranse som følge av “force majeure” eller av alvorlige sikkerhetsgrunner
m) endre plasseringen av start- og mållinje for å oppnå større sikkerhet for deltagere eller publikum
n) om nødvendig supplere seg selv med en eller flere stedfortredere i tilfelle av fravær eller inhabilitet
o) beslutte å stoppe hele eller deler av en konkurranse midlertidig eller endelig.
p) beordre tekniske kontroller
q) I tilfeller der en juryavgjørelse må tas etter et stevne kan juryen delegere sin myndighet til juryen i neste konkurranse i et mesterskap, cup eller serie.  Alternativt kan samme myndighet som oppnevnte første jury oppnevne en settejury for å behandle saken.

11.9.3 Juryen kan benytte video og/eller andre elektroniske systemer for å fatte en beslutning. Formatet skal være slik at en samlet jury samtidig skal kunne studere opptak av en hendelse.

11.9.4 Alle resultater og beslutninger skal settes opp på den offisielle oppslagstavlen med tidsangivelse for oppslaget eller på den digitale oppslagstavlen om dette finnes. Kunngjøres det begge steder er det tidspunktet for oppslaget på den offisielle oppslagstavlen som er gjeldende.

11.10 Race Directors plikter og myndighet (kun for konkurranser på bane)

11.10.1 Race Director skal være øverste myndighet ved følgende forhold:

a) Kontroll av trening og kjøring, overholdelse av tidsplan, og som Race Director finner nødvendig, fremme forslag til juryen om å endre tidsplanen.
b) Stanse en deltager ifølge disse bestemmelser eller spesialreglement.
c) Stanse en trening eller et løp dersom han ser det som en sikkerhetsrisiko å fortsette. Han skal forsikre seg om at korrekt omstartsprosedyre følges.
d) Start prosedyren.
e) Bruk av sikkerhetsbil.

11.11 Løpsleders plikter og myndighet

11.11.1     Har NBF oppnevnt Race Director skal løpsleder samarbeide med denne og kun gi ordre relatert til løpsavviklingen som er samtykket av Race Director.

11.11.2     Løpsleder kan også være stevnets sekretær og kan ha forskjellige assistenter.

11.11.3     Såfremt et stevne består av flere konkurranser, kan det være forskjellige løpsledere for hver konkurranse.

11.11.4     Løpslederen er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen i samsvar med de oppsatte tilleggsregler og program.

11.11.5     I særdeleshet skal løpslederen:

a) Opprettholde orden i forbindelse med militære eller politimyndigheter som har påtatt seg politioppsynet ved stevnet, og som er ansvarlig for publikums sikkerhet
b) Forsikre seg om at alle funksjonærer er på sine poster, og rapporterer ethvert fravær til stevnets jury.
c) Forsikre seg om at alle funksjonærer er tilstrekkelig informert med hensyn til utøvelsen av sine plikter
d) Kontrollere deltagerne og deres biler og forhindre at en anmelder eller deltager som er diskvalifisert, suspendert eller ekskludert deltar i en konkurranse
e) Forsikre seg om at hver bil, og hvis det er bestemt, hver deltager bærer sitt fastsatte nummer i henhold til programmet
f) Forsikre seg om at den riktige deltager kjører bilen og starter i den klassen som er bestemt
g) Lede bilene opp til startlinjen i riktig orden og om nødvendig starte dem
h) Meddele stevnets jury alle forslag til endring av programmet, en deltagers dårlige oppførsel eller andre brudd på reglene
i) Motta protester og gi dem videre til juryen
j) Innhente rapporter fra tidtakerne, tekniske kontrollører, bane- og veiobservatører og andre offisielle opplysninger som måtte være nødvendige for fastsettelse av resultatet
k) Selv, eller ved løpssekretær tilrettelegge dataene for juryens rapport som nevnt i 11.8.6 og 11.8.7.

11.11.6 Løpsleders myndighet

a) Nekte en anmeldt bil å starte i konkurransen dersom bilen ikke tilfredsstiller regelverket for klassen
b) Nekte en deltager å delta i konkurransen dersom krav til gyldig lisens, alder, førerkort eller avgifter ikke er innfridd.
c) Nekte en deltager å delta i konkurransen dersom andre formelle krav i regelverket ikke er innfridd.

11.12 Sekretærens plikter

11.12.1 Sekretæren er ansvarlig for stevnets administrasjon og for alle nødvendige beskjeder i denne forbindelse og skal kontrollere alle dokumenter relatert til anmeldere og deltagere.

11.12.2 Sekretæren skal forsikre seg om at de forskjellige funksjonærene er kjent med sine plikter og forsynt med det nødvendige utstyr.

11.12.3 Om nødvendig skal sekretæren assistere løpslederen med tilretteleggelse av den avsluttende rapport (se 11.11.5.k).

11.13 Tekniske kontrollører

11.13.1 Tekniske kontrollører har som oppgave å utføre kontroll av biler. De kan delegere sine oppgaver til assistenter.

11.13.2 Tekniske kontrollører skal:
a) Utføre kontroller før stevnet, dersom bestemt av NBF eller sportskomiteen
b) Utføre kontroller under og/eller etter konkurransen dersom dette blir bestemt av løpsleder eller juryen med unntak der det er beskrevet annerledes i spesialreglementene.
c) Bruke kontrollinstrumenter som spesifisert eller godkjent av NBF.
d) Bevis på avvik fra regelverket skal sikres eller dokumenteres.
e) Ikke videre bringe offisiell informasjon til andre enn NBF, sportskomiteen, løpsleder eller juryen.
f) Utarbeide og signere sine rapporter og overbringe disse til den myndighet som har bedt om kontrollen.

11.14 Faktadommere

11.14.1 Enhver konkurranse kan ha et antall faktadommere.

11.14.2 Det skal gå klart frem av tilleggsreglene hvilke fakta som dømmes av egne dommere. Benyttes det elektronisk tidtaking er dette en faktaavgjørelse.

11.14.3 Faktadommeres navn skal være slått opp på den offisielle oppslagstavlen.

11.14.4 Dersom en faktadommer ser at det beviselig er gjort en feil, kan beslutningen gjøres om dersom dette godkjennes av juryen. En slik beslutning kan ikke føre til at en konkurranse eller deler av denne skal kjøres om.

11.14.5 Juryen kan omgjøre en faktadommers beslutning.

11.15 Øvrige funksjonærers plikter

I tillegg til de plikter som er nevnt i dette kapittel, henvises til ISR kapittel 11.

12. Lovbrudd, overtredelser og straffer

12.1 Generelt

12.1.1 Lovbrudd og overtredelser er straffbare selv om de er uaktsomme.
12.1.2 Forsøk på lovbrudd og overtredelser er også straffbare.
12.1.3 Enhver person eller juridisk enhet som deltar i et lovbrudd eller overtredelse, enten som initiativtaker eller som medskyldig kan straffes.
12.1.4 Fristen for foreldelse av lovbrudd og overtredelser er 5 år fra hendelsen.

12.2 Brudd på reglene

12.2.1 I tillegg til overtredelser som er nevnt tidligere eller etterfølgende i dette regelverk, skal følgende tilfeller anses som brudd på reglene:
a) Enhver bestikkelse eller forsøk på bestikkelse, direkte eller indirekte av personer som har offisielle funksjoner i forbindelse med konkurransen, samt mottakelse eller anmodning om å få slik bestikkelse av nevnte funksjonærer.

b) Ethvert forsøk med det formål å anmelde eller delta i en konkurranse med en bil som man vet er uegnet til dette.

c) Enhver svikaktig fremgangsmåte eller enhver handling som er til skade for hvilken som helst konkurranse, eller for bilsportens interesse generelt, også når disse brudd er knyttet til hendelser utenom konkurranser eller et motorsportstilknyttet miljø.

d) Enhver handling ut over det som anses som akseptabelt i forbindelse med bilsport, som skader eller setter seg selv eller andre i en farefull situasjon.

e) Enhver deltagelse, eller forsøk på deltagelse, i en konkurranse/trening som fører dersom man har mistet førerretten for førerkortfri motorvogn. Brudd på denne bestemmelse straffes med suspensjon eller eksklusjon.

f) Alle handlinger og skriv som kan oppleves som krenkende eller støtende for NBF som organisasjon, NBFs ansatte, tillitsvalgte, funksjonærer, klubber, deres medlemmer og lisensinnehavere. Dette gjelder særlig handlinger som ikke er forenlig med intensjonene i NBFs verdigrunnlag og Fair Race.

g) Unnlate å samarbeide ved undersøkelser og kontroller.

h) Unnlate å etterkomme beslutninger eller pålegg gitt av NBF.

i) Unnlate å følge instrukser fra relevante funksjonærer med hensyn til sikker og effektiv gjennomføring av stevnet.

j) Unnlate å følge NBF’s arrangør-, bane og sikkerhetsbestemmelser.

12.3 Straffeområde

12.3.1 Ethvert brudd på ISR, NSR, eller på tilleggsreglene begått av en lisensinnehaver kan straffes.

12.3.2 NBF tar som selvstendig organisasjon den endelige avgjørelsen om straffer som den høyeste nasjonale myndighet for bilsport i Norge.

12.3.3 Straffer besluttes av
a) Konkurransens jury
b) NBFs Domsutvalg (DU)
c) NBFs Appelldomstol

12.3.4 Straffer besluttet av konkurransens jury eller DU står ved lag inntil endelig avgjort av Appelldomstolen.

12.3.5 NBFs president og styre har myndighet til enhver tid å beslutte startforbud, eventuelt å beslutte midlertidig lisensinndragning inntil saken er endelig avgjort.  Beslutningen er inappellabel.

12.3.6 I forbindelse med behandling av saker i DU og Appelldomstolen, kan DU og Appelldomstolen beslutte å pålegge partene domstolens omkostninger. Omkostningene beregnes av sekretariatet og skal begrenses til kostnader som gjelder saksforberedelse og møter i DU og Appelldomstolen.

12.3.7 Partene dekker egne saksomkostninger.

12.3.8 Partene kan heller ikke fremsette noe krav mot NBF, NBFs tillitspersoner eller arrangør om ethvert tap som partene måtte ha hatt i forbindelse med, eller som en konsekvens av en straffesak.

12.4 NBF domsutvalg (DU)

12.4.1 DU’s medlemmer velges av NBF’s Årsmøte og består av:
– Leder
– Nestleder
– 3 medlemmer

12.4.2 DU behandler straffesaker etter innstilling fra
–  NBFs president
–  NBFs styre
–  Konkurransens jury
–  Konkurransens klubbstyre
–  Konkurransens sportskomité

12.4.3 DU kan på eget grunnlag beslutte å ikke behandle en innstilling om straff. Avgjørelsen er inappellabel men skal skriftlig begrunnes.

12.4.4 Dommer besluttet av DU kan appelleres. Appellfristen besluttes av DU i hvert enkelt tilfelle.

12.4.5 DU består under straffebehandlinger av minst 3 medlemmer, hvorav ett medlem skal være domstolens valgte leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

12.4.6 DU’s sammensetning og habilitetsregler er de samme som beskrevet i 15.3.

12.4.7 De impliserte partene er innstillende myndighet (12.3.2) og den innstillingen retter seg mot.

12.4.8 Partene skal gis nødvendig underretning om når innstillingen skal behandles og har anledning til å være til stede, eventuelt innkalle vitner og legge frem bevis.

12.4.9 Manglende fremmøte hindrer ikke behandlingen.

12.4.10 Partene kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og skriftlige vitneforklaringer senest innen den frist som fastsettes av DU. Alle tilleggsopplysninger ankommet innen tidsfristen sendes partene til orientering.

12.4.11 DU kan i saker, dersom spesielle forhold tilsier det, sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Alle tilleggsopplysninger ankommet NBF innen tidsfristen sendes partene til orientering.

12.4.12 Bare de vitner og bevis som foreligger og som er kjent under saksforberedelsen blir å legge til grunn for domsavgjørelsen. All saksforberedelse er skriftlig, men selve forhandlingene foregår muntlig om ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

12.4.13 Vitneforklaringer foregår normalt muntlig under selve behandlingen, men vitnenes navn må fremgå av tilleggsopplysninger som er ankommet innen tidsfristen.

12.4.14 Partene kan la seg bistå av rådgiver som kan innvilges talerett av DU.

12.4.15 Ved stemmegivning og domsavsigelse har partene ikke rett til å være til stede.

12.4.16 DU’s avgjørelse skal begrunnes, og det skal redegjøres for hvilket forhold som ansees bevist, og hvilken straffebestemmelse som ligger til grunn.

12.4.17 Behandlingen i DU skal normalt skje innen 30 dager etter at alle dokumenter er mottatt av NBF.

12.4.18 DU bistås av NBFs konsulenter eller andre i spesielle tilfeller når DU selv bestemmer det.

12.5 Gjenåpning

12.5.1 Dom avsagt av DU som ikke er appellert kan begjæres gjenåpnet av sakens parter.  DU kan bestemme at saken skal gjenåpnes hvis det er åpenbart at den aktuelle dom lider av avgjørende feil ved saksbehandlingen eller i avgjørelsen.

12.5.2 Gjenåpning kan aldri skje hvis begjæringen begrunnes i forhold som har vært behandlet/vurdert i dommen.

12.5.3 Begjæring om gjenåpning må settes fram for DU innen tre måneder etter at parten ble kjent med det forhold som begrunner begjæringen, og det gjelder uansett en absolutt frist på ett år for å begjære en sak gjenåpnet.

12.5.4 DU behandler begjæringen om gjenåpning innen en måned etter at begjæringen ble fremmet, og bestemmer selv om saksbehandlingen skal være muntlig eller skriftlig.

12.5.5 Avvist begjæring om gjenåpning i DU er inappellabel.

12.5.6 DU kan i spesielle tilfeller fravike hele, eller deler av denne paragraf.

12.6 Straffemåter

12.6.1 Følgende straffer kan idømmes:
a. Reprimande
b. Bot
c. Annullering av kvalifiseringsresultat
d. Nedrykk i startposisjon
e. Pålegg om å starte fra pitlane
f. Tidstillegg
g. Nedrykk på resultatlisten
h. Pålegg om å kjøre gjennom pitlane
i. Stop and Go med definert stopptid
j.  Diskvalifikasjon
k. Suspensjon
l. Eksklusjon

12.6.2 Straffene h. og i kan ikke appelleres. Det samme gjelder straffer som er spesifisert som inappellable i spesialreglementene.

12.6.3 Straffer kan anvendes i påfølgende konkurranser i samme mesterskap eller cuper.

12.6.4 Ingen av de nevnte straffer kan ilegges før undersøkelser er foretatt.

12.6.5 Såfremt det gjelder en av de tre sistnevnte straffer må den det gjelder innkalles og gis anledning til å gi sin egen fremstilling av saken. Manglende fremmøte hindrer ikke behandlingen.

12.7 Ileggelse av straff

12.7.1 En jury kan ilegge straffene a til og med j og de kan innstille på suspensjon og eksklusjon overfor DU.

12.7.2 Ilagt straff skal meddeles deltageren skriftlig.  Tid for meddelelsen skal angis og kvitteres for av mottakeren. Juryen skal informere den som straffes om rettigheter, frister og regler for appell iht. kapittel 15.

12.7.3 DU og Appelldomstolen kan anvende alle straffene i 12.6.1.

12.7.4 Kjennelser truffet av domsutvalget eller appelldomstolen danner prejudikat og skal legges til grunn i saker av lignende art.

12.7.5 DU og Appelldomstolen kan ved behandling beslutte at hele eller deler av straffeutmålingen skal være betinget for en fastsatt periode.

12.8 Reprimande

12.8.1 En reprimande kan ilegges enhver anmelder og lisensinnehaver, dersom han eller noen i hans følge, f.eks. hjelper eller passasjer bryter gjeldende regler eller ikke etterkommer en funksjonærs ordre.

12.8.2 Reprimande kan også ilegges en arrangør.

12.9 Bot

12.9.1 En bot kan ilegges enhver anmelder og lisensinnehaver dersom han eller noen i hans følge, f.eks. medhjelper eller passasjer, bryter gjeldende regler eller ikke etterkommer en funksjonærs order.

12.9.2 Bot kan også ilegges en arrangør.

12.9.3 Ilegges en bot av juryen, må den ikke overstige det beløp som for hvert år fastsettes av NBF for nasjonale løp.

12.9.4 Ilagt bot må være betalt innen den frist som er angitt på faktura fra NBF. Enhver utsettelse av betalingen medfører automatisk suspensjon i det tidsrom boten er ubetalt.

12.10 Tidstillegg

Tidstillegg uttrykkes i minutter og/eller sekunder.

12.11 Diskvalifikasjon

12.11.1 En beslutning om diskvalifikasjon kan fattes av konkurransens jury, Domsutvalget og Appelldomstolen. Konkurransens jury, Domsutvalget eller Appelldomstolen avgjør om man er diskvalifisert fra bedømmelse fra en omgang, finale eller hele konkurransen.

12.11.2 I ethvert tilfelle medfører diskvalifikasjon tap av anmeldelseskontingenten som tilfaller arrangøren.

12.12 Suspensjon

12.12.1  En beslutning om suspensjon skal kun anvendes for grovere forseelser.

12.12.2 Enhver lisensinnehaver kan ilegges suspensjon.

12.12.3 En suspensjon gjelder også anmeldelser som er gjort før beslutningen om suspensjon ble fattet, og som arrangeres i suspensjonstiden. I slike tilfeller medfører suspensjonen tap av innbetalt anmeldelseskontingent.

12.12.4 En anmelder er ansvarlig for at ingen i hans team, dvs. team medlem, mekaniker og lignende er idømt en gjeldende suspensjon.

12.13 Eksklusjon

12.13.1 En beslutning om eksklusjon skal kun anvendes for særlig grove forseelser.

12.13.2 Eksklusjon medfører for alltid tap av enhver rett til å inneha lisens utstedt av NBF eller delta i en hvilken som helst egenskap i aktiviteter som er underlagt NSR og/eller ISR.

12.13.3 Eksklusjon omfatter også anmeldelser til konkurranser som er foretatt før beslutningen om eksklusjon ble fattet, men som arrangeres etter det tidspunkt. I slike tilfeller medfører eksklusjon tap av innbetalt anmeldelseskontingent.

12.13.4 En beslutning om eksklusjon er alltid internasjonal. En internasjonal suspensjon og eksklusjon skal meddeles lisenshaver og anmeldes til FIA, som i henhold til internasjonal avtale rapporterer videre til de internasjonale motorsykkel-, båt- og flyorganisasjoner hvor eksklusjon også gjelder.

12.14 Inndragning av lisens

Enhver anmelder eller deltager som suspenderes eller ekskluderes nasjonalt eller internasjonalt får sin lisens ugyldiggjort.

12.14.1 Internasjonal suspensjon eller eksklusjon
Enhver anmelder eller fører som suspenderes eller ekskluderes internasjonalt skal sende sin fysiske internasjonale lisens til NBF. Lisensen returneres ikke før suspensjonsperioden er utløpt. Utsettelse av innsending av lisensen vil øke suspensjonsperioden tilsvarende.

12.15 Norgesmesterskap/Norgescup

12.15.1 I tilfeller hvor det konstateres forhold som kvalifiserer til diskvalifikasjon, suspensjon eller eksklusjon, kan DU og Appelldomstolen bestemme retroaktivt (med tilbakevirkende kraft) at oppnådde poeng i NM/NC strykes for angjeldende anmelder/deltager.

12.15.2 Poeng kan kun i spesielle tilfeller strykes forskjellig fra anmelder og deltager.

12.16 Suspensjon eller eksklusjon av en bil

En beslutning om suspensjon eller eksklusjon av en bil kan gjelde en bestemt bil eller et bestemt bilmerke som fastsatt i 10.7.

12.17 Tap av premier og eventuell endring av resultatlisten

12.17.1 Enhver deltager som blir diskvalifisert, suspendert eller ekskludert ved en konkurranse taper sin rett til premie i denne konkurransen.

12.17.2 Dersom løpets jury i slike tilfeller beslutter at påfølgende deltagere (etter den/de diskvalifiserte) ikke skal rykke opp på resultatlisten, skal dokumentasjon for avgjørelsen vedlegges kontrollrapporten. De skal således treffe beslutning om den endelige resultatlisten.

12.18 Offentliggjøring av straff

12.18.1 FIA og NBF har rett til å offentliggjøre eller la offentliggjøre beslutning om ilagt straff vedrørende så vel personer som bil eller bilmerke.

12.18.2 Beslutning om ilagt suspensjon eller eksklusjon offentliggjøres med begrunnelse for beslutningen. Personer som nevnes i en slik meddelelse har ikke rett til å ta motforholdsregler overfor FIA, NBF eller noen person som har offentliggjort meddelelsen.

12.19 Ettergivelse av straff

12.19.1 DU kan etter skriftlig søknad fra den som er straffet, under spesielle forhold ettergi eller redusere en bot ilagt av en jury.
12.19.2 Appelldomstolen kan etter skriftlig søknad fra den som er straffet, under spesielle forhold ettergi en suspensjonsperiode som ikke er utløpt eller oppheve en eksklusjon.
12.19.3 Søknaden skal først behandles av DU som skal gi sin uttalelse, eventuelt anbefaling til Appelldomstolen.
12.19.4 Minst tre av Appelldomstolens medlemmer må delta i behandlingen.
12.19.5 Appelldomstolen suppleres ved inhabilitet, fravær eller dersom andre forhold tilsier det.
12.19.6 Reduksjon/ettergivelse av straff kan kun gis på grunnlag av dokumentert endrede sosiale forhold for den straffede, på grunnlag av endringer i regelverket eller på de betingelser DU/Appelldomstolen selv måtte bestemme.

13. Protester

13.1 Rett til protester

13.1.1 Det er kun anmeldere som er akseptert i konkurransen som kan protestere. Anmelder kan gi skriftlig fullmakt til å opptre på sine vegne til en annen person i sitt team med de rettigheter og plikter dette medfører.

13.1.2 En protest kan ikke fremlegges av flere anmeldere i felleskap.

13.1.3 En anmelder som ønsker å protestere på mer enn en annen anmelder, må innlevere så mange protester som det er anmeldere involvert i saken.

13.2 Grunnlag for protest

13.2.1 En protest kan bli innlevert mot:
–       Påmeldingen av en anmelder eller deltager
–       Løpets lengde
–       Et handicap
–       Sammensetningen av heat eller finaler
–       Feil, hendelser eller brudd på regelverket under en konkurranse
–       En bils uoverensstemmelse med regelverket
–       Resultater som blir kunngjort

13.3 Tidsfrister

Endringer fra i fjor merket med fet og kursiv.

Protest motTidsfrist
Beslutning av teknisk kontroll i forbindelse med forhåndsbesiktigelse.Umiddelbart etter at anmelder er blitt kjent med beslutningen.
Påmeldingen av en anmelder eller deltager.Ikke senere enn 2 timer etter at teknisk kontroll offisielt er avsluttet.
Løpets lengde.
HandicapIkke senere enn 1 time etter at teknisk kontroll offisielt er avsluttet.
Sammensetningen av heat eller finaler.Ikke senere enn 30 minutter etter kunngjøringen av heat eller finaleoppsett, eller som beskrevet i spesialreglement eller tilleggsregler.
Delresultat, for eksempel etter en omgang eller finale.Ikke senere enn 15 minutter etter kunngjøring av delresultatet.
Feil, hendelser eller brudd på regelverket under en konkurranse.Ikke senere enn 30 minutter etter kunngjøring av foreløpig resultatliste med unntak av når juryen beslutter at dette ikke var mulig. (Bilcross har egne regler. Se spesialreglement.)
En bils uoverensstemmelse med regelverket.
Foreløpig resultatliste som blir kunngjort.

13.4  Fremlegging av protest

13.4.1 Enhver protest skal være skriftlig og undertegnet.  Protesten skal være vedlagt et depositum hvor størrelsen årlig fastsettes av NBF.

13.4.2 Ved protest på en bils overensstemmelse med regelverket skal det i tillegg legges ved et depositum som fastsatt av NBF.

13.4.3 Depositum kan kun tilbakebetales dersom protesten tas til følge eller rettferdig behandling tilsier dette, eller dersom NBF fatter beslutning om dette.

13.4.4 Mottatte depositum som ikke er besluttet tilbakebetalt av juryen skal oversendes NBF sammen med juryens rapport.

13.5 Adressering av protester

Protest skal være adressert til lederen av juryen.  Protester skal leveres til løpsleder eller hans mulige assistenter. I tilfelle av disses fravær skal protesten leveres til lederen av juryen.

13.6 Protestbehandling

13.6.1 Behandlingen av en protest og innhenting av opplysninger fra alle de protesten angår, skal finne sted snarest mulig etter mottakelsen av protesten.

13.6.2 De impliserte parter skal innkalles for å være til stede ved angivelsen av opplysningene, og de har anledning til å fremføre vitner.

13.6.3 Juryen må forvisse seg om at innkallelsene personlig er mottatt av de personer saken gjelder.

13.6.4 Ved fravær av noen implisert part eller vedkommendes vitner, kan juryen fatte uteblivelsesdom.

13.6.5 Såfremt avgjørelsen ikke kan fattes umiddelbart etter at avhøret har funnet sted, må juryen meddele hvor og når avgjørelsen vil bli kunngjort.

13.6.6 Straks en avgjørelse er fattet, må den publiseres for alle involverte og interesserte parter. Publiseringen må inneholde informasjon om når appellfristen utløper i henhold til kapittel 15.

13.6.7 Juryen har ansvaret for å notere og dokumentere nøyaktige tidspunkter for når en protest er innlevert og når juryens avgjørelse og appell rett er meddelt protestanten.

13.7 Ugyldige protester

13.7.1 Protest mot avgjørelse av faktadommere er ikke tillatt. Avgjørelser tatt av faktadommere er endelige dersom de ikke blir omstøtt av juryen.

13.7.2 En protest mot mer enn en anmelder vil ikke bli akseptert.

13.7.3 En protest fra flere anmeldere samlet vil ikke bli akseptert.

13.8 Offentliggjøring og utdeling av premier

13.8.1 Utdeling av premier må ikke finne sted før etter at protestfristen er utløpt.

13.8.2 En premie vunnet av en deltager som det er innlevert en protest mot, må tilbakeholdes inntil protesten er avgjort.

13.8.3 Videre må resultatlisten offentliggjøres med forbehold dersom det er innlevert en protest eller appell som kan endre rekkefølgen. Premiene må tilbakeholdes inntil avgjørelsen av den endelige beslutningen foreligger.

13.8.4 Hvor en protest kun vil angå en del av resultatlisten, kan den del som ikke berøres av protesten meddeles definitivt og de tilsvarende premier deles ut.

13.8.5 Foreløpig resultatliste for et løp skal foreligge på sted og til tid angitt i løpets tilleggsregler.

13.8.6 Når protestfristen er utløpt og det ikke er innkommet protester, undertegner juryen resultatlisten som den endelige for vedkommende konkurranse.

13.8.7 Såfremt det innkommer protester må juryen først avgjøre disse, og deretter undertegne resultatlisten med de endringer domsresultatene måtte medføre. På dette resultatet kan det ikke protesteres.

13.8.8 De avgjørelser juryen har truffet kan imidlertid appelleres til Appelldomstolen og melding om eventuell appell må være meddelt juryen innen en time etter at de har kunngjort resultatet.

13.8.9 Løpets endelige resultat vil da først foreligge når Appelldomstolen har avgjort appellen.

13.8.10 Når det ikke foreligger protest i et løp, kan premieutdelingen skje umiddelbart etter at juryen har undertegnet resultatlisten.

13.8.11 Forekommer det appell, kan utdelingen utsettes inntil Appelldomstolens avgjørelse foreligger, eller arrangøren kan holde tilbake de premier som berøres av appellen.

13.9 Bindende avgjørelse

13.9.1 De som en protest angår, er bundet til den avgjørelsen som blir truffet, bortsett fra den rett til appell som er nevnt i kapittel 15.

13.9.2 Verken stevnets jury eller NBF har rett til å forlange omkjøring av en konkurranse (8.8).

13.10 Grunnløs protest

13.10.1 Dersom en protest blir avvist eller trukket tilbake etter å ha blitt fremmet, vil depositumet i sin helhet bli beholdt.

13.10.2 Juryen kan, såfremt de mener det er bevist at den protesterende har handlet med ond vilje eller usportslig hensikt, beslutte straff  i henhold til disse regler.

14. Nye opplysninger

14.1 Behandling av nye opplysninger

Dersom det under eller etter en konkurranse som inngår i et NBF mesterskap, serie eller cup, oppdages en vesentlig og relevant ny opplysning som ikke var kjent under første jurybehandling, skal den opprinnelige juryen tre sammen igjen for å behandle den nye opplysningen.  NBF kan alternativt oppnevne ny jury.  Saksgangen i artikkel 13.6 Protestbehandling skal følges.

14.1.1 Begjæring av ny behandling kan kun settes frem av de berørte partene og/eller av anmeldere som var direkte berørt av opprinnelig behandling. NBF’s Generalsekretær kan også fremme begjæring.

14.1.2 Juryen beslutter selv om ny/nye opplysninger foreligger. Juryens beslutning er inappellabel.

14.1.3 Det kan ikke foretas ny behandling dersom den opprinnelige jurybeslutningen er appellert.

14.2 Tidsfrist

Tidsfristen for å fremme behandling av nye opplysninger, utløper 14 dager etter at endelig resultatliste for konkurransen ble kunngjort.

14.3 Appellrett

Retten til appell av ny jurybeslutning gjelder kun de anmeldere som er direkte berørt av beslutningen.

15. Appeller

15.1  Jurisdiksjon

Appelldomstolen er den høyeste dømmende myndighet for endelig avgjørelse av de tvistigheter som kan oppstå i samband med bilsport underlagt NBF’s regelverk.

15.2  Appellrett/-prosedyre

15.2.1 Enhver anmelder uansett nasjonalitet har rett til å appellere til NBF en beslutning eller idømt straff fattet mot seg selv av en konkurranses jury eller DU, eller som er individuelt direkte berørt av beslutningen. (Se også 12.6.2 om forhold som er inappellable.)

15.2.2 Ønskes det å appellere på flere juryavgjørelser, må det appelleres på hver enkel avgjørelse.

15.2.3 Den som akter å appellere må:
a) Skriftlig underrette den instans som har idømt straffen innen 1 time etter at beslutningen eller straffen er publisert, eller innen den tidsfrist som bestemt av NBF eller DU, om at det vil bli appellert. Stevnets jury eller NBFs Sekretariat noterer og dokumenterer når melding om appell er mottatt. Finner juryen at det ikke er mulig å etterkomme fristen på 1 time, kan de beslutte en frist på inntil 24 timer.
b) Depositum for appellen skal være innbetalt NBF innen 96 timer etter underretning om appell er innlevert. Depositumet forfaller til betaling selv om appellanten ikke følger opp sin hensikt om å appellere.
c) Dersom depositumet ikke betales innen fristen, er appellantens lisens ugyldig inntil depositumet er betalt.
d) Sende appellen til NBF innen 96 timer etter at melding om appell ble innlevert. Appellen skal inneholde opplysninger om hvilke forhold det appelleres på. Appellen må være signert av den som appellerer. Appellen kan sendes elektronisk og/eller brev. Om appellen ikke sendes NBF, eller trekkes tilbake blir ikke depositumet tilbakebetalt. NBFs Sekretariat noterer og dokumenterer når en appell er mottatt av NBF.

15.3 Nasjonal domstol for appeller

15.3.1 Den Nasjonale Appelldomstol består av:
Leder
Nestleder
3 medlemmer

15.3.2 Domstolens medlemmer velges av NBFs Årsmøte. Ingen av medlemmene må delta i behandlingen av en sak hvor en beslutning skal fattes såfremt vedkommende har deltatt i den konkurransen saken gjelder som anmelder, deltager, funksjonær eller allerede har deltatt i en beslutning i angjeldende sak, eller direkte eller indirekte er innblandet i saken.

15.3.3 Videre kan medlem i NBFs DU ikke oppnevnes i domstolen. Domstolens medlemmer kan heller ikke delta i behandlingen av en sak når det foreligger andre særlige omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets uhildethet.

15.4 Appellbehandling

15.4.1 Partene i appellbehandlingen skal gis nødvendig underretning om når en appell skal behandles og har anledning til å være til stede, samt innkalle vitner og legge frem bevis.

15.4.2 Sakens parter er på den ene side appellanten (den som bringer saken inn for Appelldomstolen) og NBF, som i appellen skal gjøres til appellantens motpart. NBF utpeker selv den eller de personer som skal representere forbundet under Appelldomstolens behandling av saken.

15.4.3 Protestant, jury eller innstillende myndighet kan innkalles som vitner under Appelldomstolens behandling.

15.4.4  Appelldomstolen kan behandle saken selv om en av partene eller begge ikke møter under appellbehandlingen.

15.4.5 Behandlingen av en appell skal normalt skje innen 30 dager etter at alle dokumenter er mottatt.

15.4.6 Partene kan komme med tilleggsopplysninger, bevis- og vitneliste senest innen frist fastsatt av Appelldomstolen. Alle tilleggsopplysninger ankommet innen tidsfristen sendes partene til orientering.

15.4.7 Appelldomstolen kan i saker, dersom spesielle forhold tilsier det, sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling.

15.4.8 Bare de vitner og bevis som foreligger og som er kjent under saksforberedelsen, blir å legge til grunn for avgjørelsen av appellen. All saksforberedelse er skriftlig, men selve appellbehandlingen / forhandlingen foregår muntlig om ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

15.4.9 Vitnene skal vanligvis være tilstede og forklare seg muntlig under appellbehandlingen. Appelldomstolen kan bestemme telefonavhør.  Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

15.4.10 Vitner som har forklart seg skal være til stede inntil appellbehandlingen er avsluttet med mindre de blir dimittert av Appelldomstolen.

15.4.11 Partene kan la seg bistå av en rådgiver hver som kan innvilges talerett av Appelldomstolen.

15.4.12 Appelldomstolen kan bestemme at saken skal behandles for lukkede dører.  Saken tas opp til doms for lukkede dører etter at appellbehandlingen er avsluttet.

15.4.13 Domsavsigelsen og kunngjøring av dommen, skal normalt skje innen en uke etter at appellbehandlingen er avsluttet.  Tidspunkt for domsavsigelse meddeles partene ved appellbehandlingens avslutning.

15.4.14 Appelldomstolens avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet. I avgjørelsen skal det redegjøres grundig for hvilket forhold Appelldomstolen anser som bevist og hvilke straffebestemmelser som eventuelt er overtrådt. Hvis appellen ikke tas til følge, skal det på tilsvarende måte redegjøres grundig for årsaken til dette.

15.4.15 Alle dissenser i Appelldomstolen skal være begrunnede, og det skal fremgå hvor mange medlemmer som har dissentert.

15.4.16 Appelldomstolen har full beslutningsmyndighet over avgjørelser tatt av en jury eller domsutvalget.

15.4.17 Appelldomstolen kan velge å behandle eller avvise en appell, helt eller delvis, bekrefte, frafalle, redusere eller øke straffer som er idømt. Appelldomstolen kan annullere eller endre resultatene av en konkurranse, men kan ikke kreve at en konkurranse skal kjøres på ny.

15.4.18 Appelldomstolen kan bestemme om alle innbetalte depositum skal helt eller delvis tilbakebetales. Dersom en appell blir avvist eller trukket tilbake etter å ha blitt fremmet, vil depositumet ikke bli tilbakebetalt.

15.4.19 Appelldomstolen kan velge å hjemvise saken til fortsatt eller ny behandling i jury eller domsutvalg (DU) hvis forsvarlig saksbehandling gjør dette nødvendig. Appelldomstolen kan hjemvise saken hvis det etter domstolens oppfatning kan foreligge grunnlag for å straffe person eller juridisk enhet som ikke har deltatt som part under appellbehandlingen.

15.4.20 Appelldomstolen består ved appellbehandling av minst 3 medlemmer, hvorav 1 medlem skal være Domstolens valgte leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

15.4.21 Appelldomstolen skal fastsette regler for domstolens saksbehandling.

15.5 Gjenåpning

15.5.1 Dom avsagt av Appelldomstolen kan begjæres gjenåpnet av sakens parter.

15.5.2 Appelldomstolen kan bestemme at saken skal gjenåpnes hvis det er åpenbart at den aktuelle dom lider av avgjørende feil ved saksbehandlingen eller i avgjørelsen.

15.5.3 Gjenåpning kan aldri skje hvis begjæringen begrunnes i forhold som har vært behandlet/vurdert i dommen.

15.5.4 Begjæring om gjenåpning må settes fram for Appelldomstolen innen tre måneder etter at parten ble kjent med det forhold som begrunner begjæringen, og det gjelder uansett en absolutt frist på ett år for å begjære en sak gjenåpnet.

15.5.5 Appelldomstolen behandler begjæringen om gjenåpning innen en måned etter at begjæringen ble fremmet, og bestemmer selv om saksbehandlingen skal være muntlig eller skriftlig.

16. Regler om deltagernummer og reklame på biler

Se tekniske regler og spesialreglement.

17. Veddemål med mer

Bestemmelsene i ISR vedlegg M legges til grunn nasjonalt.

18. Kommersielle rettigheter knyttet til bilsport

18.1 Internasjonal rettigheter

18.1.1 Alle medierettigheter, det vil si rettigheter til opptak av lyd, film og levende bilder i forbindelse med FIA World Championship, FIA Trophy og FIA cup (med unntak av amatøropptak for personlig bruk) tilhører til FIA.

18.1.2 Uten skriftlig tillatelse fra FIA, kan ingen organisasjon, operatørselskap, kringkaster eller merkevare knyttes til FIA World Championship, FIA Trophy eller FIA Cup.

18.2 Nasjonale rettigheter

18.2.1  Alle rettigheter til lydopptak, film, video og TV-opptak, eller andre opptak av bevegelige bilder til kommersielle formål fra billøp i regi av NBFs tilknyttet klubber, eller private arrangører som NBF har sanksjonert, er NBFs eiendom.

18.2.2  Arrangører kan etter samtykke og tillatelse fra NBF overta rettighetene og eventuelt tildele dem til en annen aktør.

19. Terminlister og avlysing av løp

19.1 Oppsetting av nasjonal terminliste

19.1.1 NBF setter årlig opp en terminliste for konkurranser som skal arrangeres i Norge. NBF søker å unngå kollisjon mellom to eller flere anmeldte konkurranser, og har den avgjørende myndighet for fastsettelsen av terminlisten.
19.1.2  Såfremt et endret tidspunkt ikke passer arrangøren slik at anmeldelsen blir trukket tilbake, blir anmeldelsesavgiften tilbakebetalt i sin helhet under forutsetning av at meddelelse om tilbaketrekking skjer innen 8 dager etter at arrangørlisensen er mottatt.

19.2  Endring av fastsatt dato for en konkurranse

Såfremt en arrangør ønsker å endre en fastsatt dato, må søknad om dette sendes NBF skriftlig senest 1 måned før ordinær dato.

19.3 Offentliggjøring av terminlister

Den nasjonale terminliste med tillegg av de internasjonale konkurranser som måtte bli arrangert, offentliggjøres snarest mulig etter at terminlisten er satt opp.

19.4 Internasjonale konkurranser

For internasjonale konkurranser som ønskes arrangert, må det sendes søknad til NBF innen annonserte frister hvert år. For at en konkurranse skal kunne anmeldes internasjonalt må den:

a. Være arrangert minimum en gang tidligere som nasjonal konkurranse.
b. Ikke kollidere med en konkurranse som allerede tidligere er anmeldt internasjonalt og som er godkjent av FIA. Angående øvrige bestemmelser, anmeldelsesavgift etc. vises til ISR.

19.5  Avlysing av løp

19.5.1 Ved avlysning av løp mer enn 2 måneder før fastsatt dato vil innbetalt avgift godskrives eventuelle senere løp.

19.5.2 Ved avlysning senest 1 måned før fastsatt dato vil inntil 50 % av innbetalt avgift godskrives eventuelle senere løp.

19.5.3 Ved avlysning mindre enn 1 måned før fastsatt dato vil avgiften beholdes i sin helhet. Arrangør som ikke har betalt avgift og avlyser vil bli fakturert etter gjeldende regler.

20. Reglementets anvendelse

20.1 Tolkning av reglene

Alle tolkningsspørsmål vedrørende ISR og NSR avgjøres av NBF.

20.2  Endring av Det Nasjonale Sportsreglement (NSR)

20.2.1 NBF forbeholder seg retten til å foreta endringer i dette reglement i samsvar med ISR, samt gi nødvendige tillegg til dette.  Slike tillegg blir å betrakte som en del av dette reglement.

20.2.2 Alle endringer offentliggjøres på www.bilsport.no

20.3 Reglenes ikrafttreden

Dette reglement med tillegg gjelder fra 1. januar 2022.

21. Definisjoner

Følgende definisjoner skal være gjeldende for NSR, tilleggsregler og for generelt bruk.
Endringer fra i fjor merket med fet og kursiv.

AnmelderAnmelder kalles den person, fysisk eller juridisk, som anmelder en bil for deltagelse i en konkurranse. Enhver anmelder må ha lisens.
Arrangør:En NBF klubb eller enhet som arrangerer stevner.
Arrangørlisens:En tillatelse fra NBF til en arrangør for å kunne arrangere et stevne.
AppelldomstolNBFs øverste dømmende organ.
Bane:Et lukket veisystem, med tilhørende konstruksjoner, som starter og sluttet på samme sted og er bygget eller tilpasset for bilsport. En bane kan være midlertidig eller permanent.
Banelisens:En avgift til NBF for baneinspeksjon og godkjenning.
Banegodkjenning:Et dokument utstedt av NBF som godkjenner banen og bestemmer begrensinger og regler for bruk av en bane.
Begrenset konkurranse:En internasjonal- eller nasjonal konkurranse kalles “begrenset” dersom anmelder eller deltager må fylle visse krav for å kunne delta. For eksempel konkurranser hvor kun inviterte eller hvor anmeldere eller deltagere fra et bestemt distrikt får delta, betegnes som “begrenset”.
Cup:En cup er en eller flere konkurranser hvor deltagere fra en eller flere klubber/avdelinger konkurrerer om en tittel.
DelresultatListe over resultater som settes opp av arrangøren etter et heat, omgang, spesialstrekning/prøve e.l. Listen kan endres av arrangøren og det settes ny protestfrist. Det kan innleveres protest på listen.
Deltager:En fellesbetegnelse for personer som er akseptert i en aktivitet som fører eller kartleser/co-driver (samt passasjer) og som har gyldig lisens.
Deltagermelding:Offisiell skriftlig melding som endrer, tydeliggjør eller fullstendiggjør konkurransens tilleggsregler.
Diskvalifikasjon:Med en diskvalifikasjon menes at en anmelder eller deltager diskvalifiseres fra bedømmelse i en omgang, finale eller hele konkurransen og kan idømmes under eller etter en konkurranse.  Den diskvalifisertes oppnådde resultater blir strøket.
DU:Domsutvalget, en domstol nedsatt av NBF.
Eksklusjon:Med eksklusjon menes at en fysisk person eller juridisk enhet uten tidsbegrensning forbys å kunne ta del i, eller medvirke, i enhver sammenheng, direkte eller indirekte, uansett rolle eller funksjon. Herunder inngår, men ikke avgrenset til, prøvekjøring, testing, trening, konkurranse eller aktivitet som er organisert eller arrangert av FIA/NBF, deres medlemmer eller lisensinnehavere.
Endelig resultatListe over resultater som settes opp av arrangøren
etter at protestfristen har utløpt og juryen har fattet sine beslutninger. Listen signeres av juryen som endelig resultat for konkurransen. Listen kan kun
appelleres.
Den endelige resultatlisten kan kun endres:
1: Ved ny juryavgjørelse etter nye opplysninger. Ref. kapittel 14.
2: Ved dom i DU
3. Ved dom i APLD
Engangslisens:En lisens som utstedes for trening eller enkelte konkurranser.
FIA:Federation Internationale de l’Automobile, en internasjonal organisasjon som kontrollerer all internasjonal bilsport.
Force Majeure:En uforutsett og uunngåelig negativ ytre påvirkning utenfor kontroll.
Foreløpig resultatListe over resultater som settes opp av arrangøren
etter at konkurranser er ferdig. Listen kan endres av
arrangøren og det settes ny protestfrist. Det kan innleveres protest på listen.
Fører:Fører kalles den person som fører en bil i en konkurranse.
Hastighetsløp:En konkurranse med biler der innbyrdes plassering eller tid alene legges til grunn for resultatet.
Heat:Inndeling av deltagere når banekapasiteten ikke tillater at alle kan kjøre samtidig.
InappellabelForhold som ikke kan appelleres og er dermed endelig.
ISR:Internasjonalt sportsreglement (Sporting Code med vedlegg) utstedt av FIA.
Konkurranse:En bilsportaktivitet med sitt eget resultat. En konkurranse kan bestå av fri trening, tidskvalifisering, heat og finaler men må være ferdig innen slutten av et stevne.
Kontroll linje:En linje der tiden tas når en bil passerer linjen.
Landeveisløp:En konkurranse som avholdes på offentlig og/eller privat vei.
LedsagerEn foresatt til utøvere under 18 år. En ledsager er anmelderen for den han/hun er ledsager for.
Ledsagerlisens:En lisens som utstedes av NBF til en foresatt til en deltager som er yngre en fylte 18 år
Lisens:Et dokument som utstedes av NBF til alle personer eller juridisk enhet (deltagere, anmeldere, offisielle funksjonærer, lag, arrangører, baner osv.) som ønsker å delta i, eller medvirke til i hvilken som helst kapasitet, en konkurranse som arrangeres i henhold til NSR.
Lukket konkurranse:En nasjonal konkurranse kalles “lukket” når kun anmeldere eller deltagere fra en eller flere bestemte klubber har lov til å delta.
Løpsleder:Person som er oppnevnt av sportskomitéen som ansvarlig for gjennomføringen av stevnet eller konkurransen i samsvar med det oppsatte program.
Mesterskap:Et mesterskap er en eller flere konkurranser hvor deltagere fra en eller flere klubber/avdelinger konkurrerer om en mesterskapstittel.
Mål linje:Siste kontroll linje, med eller uten tidtaking.
NBF:Norges Bilsportforbund
NSR:Nasjonalt sportsreglement utstedt av NBF.
Offisielle dokumenter:Tilleggsregler, startlister, deltagermeldinger og resultatlister
Parc FerméSted der deltageren er forpliktet til å hensette sin bil, som oppgitt i tilleggsreglene.
Passasjer:Enhver person i tillegg til føreren som medfølger en bil, kalles passasjer.
Pitlane:Gate på utsiden av banetraséen som brukes av bilene på vei til eller fra sine depot plasser.
Prøve:En prøve er en konkurranse hvor deltagerne selv kan velge tidspunkt for gjennomføringen innen det tidspunkt som er fastsatt i reglene for konkurransen
Påmelding:Dokument som bekrefter at en anmelder ønsker å delta i en konkurranse og at anmelderen vil overholde reglene for konkurransen.
Spesialreglement:Reglement som er i tillegg til disse generelle bestemmelser og gir detaljerte regler innen bestemte emneområder.
Sportskomite:En sportskomité (arrangementskomité) består av min. 3 personer og oppnevnes av arrangøren(e) av en konkurranse. Den har det fulle ansvar for konkurransens avvikling og overtar så vel ledelse, forberedelse og organisasjon av konkurransen. Den har rett til å gi alle nødvendige bestemmelser og regler for avviklingen av de konkurranser den arrangerer. (For selve gjennomføringen av et stevne står løpsleder ansvarlig.)
Start:Det øyeblikk startsignal er gitt til en eller flere deltagere.
Startlinje:Første kontroll linje, med eller uten tidtaking.
Startliste:Dokument som inneholder opplysninger om alle som er godkjent til å starte i en konkurranse.
Stevne:Et arrangement med en eller flere konkurranser, parader, demonstrasjoner, turistløp o.l., kalles et stevne.
Suspensjon:Med suspensjon menes at en fysisk person eller juridisk enhet for et bestemt tidsrom mister sin rett til å inneha lisens som deltager, anmelder og ledsager utstedt av NBF.
Tilleggsregler:Regler og bestemmelser fastsatt av konkurransens sportskomité som gjelder for konkurransen i tillegg til ISR og NSR.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.