§ 101 Alkohol 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Alkohol-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Introduksjon

Alkohol er av sikkerhetsmessige grunner ikke forenelig med deltagelse i bilsport.  Antidoping Norge (ADNO) kan i henhold til avtale med NBF gjennomføre pusteprøver av deltagere ved bilsportsarrangementer underlagt NBFs regelverk.  Pusteprøvene gjennomføres i henhold til ADNOs til enhver tid gjeldende prosedyre som er godkjent av NBF.

2. Definisjon

Grenseverdien for alkohol er 0,10 mg/liter luft (= 0,2 promille).  Dersom pusteprøve avdekker verdi over dette gis det automatisk diskvalifikasjon fra stevnet der prøven avlegges.

3. Lisensiert utøver

Med deltager menes enhver person med gyldig nasjonal lisens utstedt av NBF. (se Generelle bestemmelser Art. 21).

4. Deltagerens ansvar og plikter

4.1 Deltager har ansvar for å vite hva som er grenseverdien for alkohol i bilsport. Manglende kjennskap til alkoholbestemmelsene er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

4.2 Deltager plikter å legitimere seg ved en kontroll.

4.3 Enhver deltager plikter å underlegge seg pusteprøve når man varsles om dette under førermøter eller ved oppslag på offisielle oppslagstavle.  Det å ikke møte til pusteprøve eller å nekte å avgi prøve, uansett grunn, skal føre til automatisk diskvalifikasjon fra stevnet.

4.4 Innbetalte avgifter vil ikke bli refundert anmelder ved avgitt prøve over grenseverdien.

5. Kontroller

5.1 Kontroller vil kunne foretas både i trening og konkurranse.

5.2 Pusteprøver kan foretas innen maksimum 2 timer før en konkurranses første kjøring.

5.3 ADNO bestemmer selv hvem og hvor mange som skal testes.

5.4 Avgitt pusteprøve i ADNO godkjent og kalibrert instrument er å anse som endelig bevis.

6. Juryens ansvar og plikter

6.1 Ved avgitt pusteprøve over grenseverdien skal juryen informere deltageren om at prøven er positiv og diskvalifisere vedkommende fra deltagelse i stevnet.

6.2 Juryen skal rapportere til NBF om avlagte pusterprøver over grenseverdien for registrering og oppfølging av deltagere med flere brudd på dette reglement.

7. Domsbehandling

Dersom juryen mener det er grunnlag for det skal den innstille om ytterligere straff til NBFs Domsutvalg, jf Generelle bestemmelser Art. 12.3.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.