§ 100 Doping 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Doping-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Introduksjon

Hensikten med dette reglementet er å sikre deltagernes rett til å delta i en sport fri for doping  og med dette fremme helse, rettferdighet, likhet og sikkerhet i bilsport.

Norsk Bilsport er gjennom FIA forpliktet til å følge  World Anti-Doping Agencys (WADA)World Anti-Doping Code og FIA International Sporting Code – Appendix A.

Antidoping Norge (ADNO) kan i henhold til avtale med NBF gjennomføre dopingkontroller av deltagere i arrangementer, konkurranser og trening godkjent av NBF. Dopingkontroll gjennomføres i henhold til ADNOs til enhver tid gjeldende prosedyre, basert på internasjonale krav fastsatt av WADA (International Testing Standard).

2.    Omfang

Reglementet gjelder for deltagere med nasjonal lisens.

Deltagere med internasjonal lisens og som deltar i internasjonale konkurranser registrert på FIAs internasjonale terminliste må i sin helhet forholde seg til Appendix A i ISR

3.    Definisjon på doping

Doping er definert som brudd på en eller flere av anti-doping reglene angitt i artikkel 2.1 til 2.10 i Appendix A i ISR / pkt. 4.1 – 4.4 i dette reglement.

4.    Brudd på Anti-doping regler

Følgende er brudd på bestemmelsene om doping:

4.1 Bruk eller tilstedeværelse av forbudt stoff i henhold til WADAs liste (https://www.antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok ) under konkurranser, uavhengig av tidspunkt for når det forbudte stoff er inntatt.

4.2 Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller på annen måte unndra seg dopingkontroll.

4.3 Å forfalske, forbytte eller ødelegge en dopingprøve.

4.4 Å avgi falsk forklaring eller gi uriktige eller villedende opplysninger.

5.    Deltagers ansvar og plikter

5.1 Deltagere plikter å være kjent med at WADAs liste over forbudte stoffer.  Det er deltagers personlige ansvar selv å sørge for at stoffer på denne listen ikke tilføres kroppen. Deltager er, uten hensyn til forsett eller uaktsomhet, ansvarlig for ethvert forbudt stoff eller spor av slikt stoff som blir funnet i dennes dopingprøve. Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

Oppdatert informasjon over forbudte stoffer på WADAs liste forefinnes på https://www.antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok

5.2 Deltagere plikter å legitimere seg ved en kontroll.

5.3 Enhver deltager plikter å underlegge seg dopingkontroll når man varsles om dette av ADNO.  Det å ikke møte til dopingkontroll, uansett grunn, innen gitt tidsfrist er å anse som å ha avgitt positiv prøve.

6.    Deltagers rettigheter

Rett til å få B-prøve analysert ved positiv A-prøve

Rett til en rettferdig høring

7.    Medisinske fritak (TUE)

Det regnes ikke som doping dersom man har fått godkjent fritak fra dopinglisten av medisinske årsaker.

Søknad om medisinsk fritak må sendes NBF, med dokumentasjon fra lege (spesialist). Søknaden må inneholde Diagnose, navn på legemiddel, navn på forbudt stoff, administrasjonsmåte (hvordan medisinen inntas) og dosering. Ved søknad skal Søknadsskjema for medisinsk fritak brukes.

Dokumentasjon på at man har medisinsk fritak skal fremlegges for dopingkontrollørene.

Fritak gitt av NBF er kun gyldig nasjonalt. Deltagere som deltar i internasjonale konkurranser registrert på FIAs internasjonale terminliste må i tillegg søke FIA iht Appendix A pkt 4.4

8.    Automatisk diskvalifikasjon fra individuelle resultater

Ved brudd på dopingreglementet i forbindelse med konkurranse skal deltageren diskvalifiseres fra alt som har med resultater å gjøre, de poeng og premier som er oppnådd i aktuell konkurranse. [App. A, Art. 9]

9. Resultathåndtering

Brudd på § 100 skal rapporteres av Antidoping Norge til Norges Bilsportforbund som vil foreta en vurdering om videre saksgang.

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.