§304-11-2021 Gammelt burreglement for biler førstegang lisensiert senest 31.12.2021

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Tekniske-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

ParagreferInnholdGjeldende
§304-11Burreglement for biler lisensiert før 31.12.2021Frem til 31.12.2021
§309-5.1Burreglement spesialdel for Rallycrossbiler 01.01.2016-31.12.2021
§310-5.1Burreglement Spesialdel for Junior Rallycross01.01.2016-.31.12.2021
§311-5.1Burreglement Spesialdel for Supercar-nasjonal01.01.2016-31.12.2021
§312-5.1Burreglement Spesialdel for NRCFrem til 31.12.2021
RCHBurreglement Spesialdel for RCHFrem til 31.12.2021

Dette Generelle bur reglementet gjelder for biler lisensiert frem til 31.12.2021. Ved teknisk kontroll av en løpsbil er det veldig viktig at du med sikkerhet velger riktig reglement å sjekke dette opp mot.

 11. Beskyttelsesbur

11.1. Definisjoner

11.1.1. Sikkerhetsbur

En konstruksjon laget for å hindre alvorlig karosserideformering i tilfelle kollisjon eller om bilen ruller rundt.

11.1.2. Veltebøyle

En konstruert ramme eller bøyle med festepunkter.

11.1.3. Veltebur

En konstruksjon laget av en hovedbøyle og en frontbøyle, (eller to langsgående veltebøyler), langsgående rør, ett diagonalt rør, bakoverstrevere og festepunkter.

(F.eks. tegn.253-3 og 253-4).

11.1.4. Hovedbøyle

En mest mulig vertikal veltebøyle plassert på tvers av bilens lengdeakse umiddelbart bak forsetene.

11.1.5. Fremre bøyle

Lik hovedbøylen, men bøylens utforming må være slik at den følger frontrutens sidestolper og takets forkant.

11.1.6. Sidebøyle

En veltebøyle laget av en mest mulig vertikal ramme plassert på høyre og venstre side på langs i forhold til bilens lengdeakse. Den bakre stolpen skal plasseres umiddelbart bak forsetet.

Fremre stolpe skal være så nær A-stolpe som mulig. Fører og annenfører må kunne gå inn og ut av bilen uten nevneverdig hinder.

11.1.6.1 Halv sidebøyle

Identisk med sidebøyle, men uten den bakre stolpen (tegning 253-4).

11.1.7. Langsgående stag

Langsgående rør som verken tilhører hovedbøyle, fremre bøyle eller sidebøyle, men som forbinder disse sammen i tillegg til bakoverstrevere.

11.1.8. Diagonalt stag

Et rør som går på tvers av bilen fra et av hjørnene på hovedbøylen eller øvre ende av bakoverstrever og til et nedre festepunkt på andre siden av bøylen eller en bakoverstrever.

11.1.9. Forsterkninger

Stag festet til beskyttelsesburet for å øke burets styrke.

11.1.10. Forsterkningsplate

Stålplate festet til bilens chassis eller karosseri på steder burfoten skal festes i den hensikt å fordele belastningskrefter.

11.1.11. Festeplate

Stålplater som er sveiset til rørendene, og som gjør innfestning til chassiset og karosseri mulig, og som vanligvis festes i forsterkningsplater.

11.1.12. Demonterbare forbindelser

Deler av buret som kan demonteres.

11.2. Spesifikasjoner

11.2.1. Generelle bemerkninger

11.2.1.1.

Et beskyttelsesbur skal være konstruert og bygget på en slik måte at når det er korrekt montert, skal det motvirke at karosseriet deformeres, og på den måten redusere risikoen for skade på de personer som befinner seg i bilen. De viktigste egenskapene til et beskyttelsesbur er riktig konstruksjon, nøyaktig tilpasning og innfestning til chassiset og nøyaktig tilpasning til karosseriet.

Beskyttelsesburet skal ikke benyttes som røropplegg for væsker. Beskyttelsesburet skal konstrueres slik at det ikke hindrer adkomst til forseter og at det ikke tar noe av den plass som er beregnet for fører og annenfører.

Deler av buret kan imidlertid oppta deler av passasjerplassen ved at det kan gå gjennom dashbordet og sidepaneler foran og gjennom sidepaneler og seter bak. Baksetet kan legges ned. I lengderetningen kan ikke buret lages større enn at det passer inn mellom bærende monteringspunkt for fremre og bakre hjulopphengning (fjærer og støtdempere)

Tilleggsforsterkning som overskrider ovennevnte begrensning er tillatt mellom beskyttelsesburet og innfestningspunktet for den bakre krengningsstabilisatoren i karosseriet. Mellom hvert av disse innfestingspunktene og beskyttelsesburet kan det benyttes et enkelt rør med dimensjon 30 x 1,5 mm.

Enhver endring på et homologert beskyttelsesbur er forbudt.

11.2.1.2. Minimumskrav

Veltebur skal monteres i alle biler i H-løp og rally. For formelbiler gjelder egne bestemmelser.

11.2.1.3. Obligatoriske diagonale avstivere

Forskjellige måter å feste obligatoriske avstivere, se tegning 253-3 – 253-5. Kombinasjon av flere avstivere er tillatt iht. tegning 253-3 – 253-5. På tegning 253-4 kan det monteres en eller to avstivere.

Montering av to diagonale stag (kryss) som vist på tegning 253-4 anbefales imidlertid, og er obligatorisk på alle biler homologert fra og med 1. januar 2002. I forbindelsespunktet mellom de to stagene (krysset) må det monteres minimum to (2) forsterkningsplater. Tegning 253-16A

 

11.2.1.4. Dørforsterkning (sidebeskyttelse)

Ett eller flere langsgående stag skal monteres på hver side av bilen. (Se tegn. 253-7, 253-8, 253-12 og 253-17). Det tillates et avvik på +/- 40mm fra en rett linje målt fra senterlinje mellom hovedbøyle og frontbøyle/ halv sidebøyle. De kan være demonterbare. I løp / trening uten kartleser / co-driver er sidebeskyttelse obligatorisk kun på førersiden. Sidebeskyttelsen skal monteres så høyt som mulig, men øvre innfestingspunkt må ikke være høyere enn halvparten av døråpningens høyde målt fra dørterskelen. Om innfestingspunktene er plassert foran eller bak døråpningen, gjelder høydebegrensningen kun den del av stagene som er i døråpningen. I de tilfeller der sideforsterkningen har form som en”X” (kryss), anbefales det at de nederste monteringspunkter på de kryssende stag monteres direkte på hovedbøylens og fremre bøylens innfestingspunkter i karosseriet. Dessuten skal ett av X-stagene være i ett helt stykke. Ved dørforsterkning

(tegning 253-8) er det tillatt å montere forsterkningsplater (tegning 253-16A) i krysset.

11.2.1.5. Obligatorisk takforsterkning.

For biler homologert fra 1.1.2005 er det obligatorisk med takforsterkning iht. 253-9A253-9C. I løp/trening uten kartleser/co-driver er det tilstrekkelig med en diagonal som takforsterkning (253-9A), men fremre innfesting skal være på førersiden.

11.2.1.6. Forskjellige muligheter for montering av valgfrie forsterkninger

Hver enkelt forsterkning, (tegning 253-6, 253-9D, 253-9E, 253-10, 253-11, 253-13-253-16, 253-17A og 253-17C) er valgfrie. Forsterkninger som vist på skissene 253-9A – 253-9C er valgfrie kun på biler homologert før 1.1.2005. Forsterkningene kan benyttes separat eller sammen med andre.

11.2.2. Tekniske spesifikasjoner

11.2.2.1. Hoved-, front- og sidebøyle.

Bøylene skal være i ett stykke uten skjøter. Rørene skal være feilfrie, uten bulker eller sprekker. Den vertikale del av hovedbøylen må være så rett som mulig, og så nær bilens indre form som mulig. Den vertikale del av fremre bøyle eller fremre del av langsgående bøyle må være rett. Dersom dette ikke er mulig, skal rørene følge frontrutens sidestolper og ha kun en bøy på den nedre vertikale del. Når hovedbøyle er bakre vertikale del av sidebøyle (tegning 253-4), skal forbindelsen mellom disse være i takhøyde. For å oppnå en hensiktsmessig montering av buret, er det tillatt å forandre standardpolstringen for å gjøre plass til rørene og koblingene f.eks. ved utskjæring eller sammenklemming.

Modifisering må ikke i noe tilfelle medføre fjerning av hele polstringsdeler.

Dersom det er nødvendig, kan sikringsboksen flyttes for å gjøre plass til buret.

11.2.2.2. Innfestning til karosseriet

Følgende minimumskrav til innfesting gjelder:

1 for hver av rørendene til hoved- eller sidebøyle.

1 for hver av rørendene til fremre bøyle.

1 for hver av rørendene til bakoverstrevere (se pkt. 11.2.2.3)

Hvert festepunkt på front, hoved- og sidebøyler skal ha en festeplate med en tykkelse som er minst like stor som rørtykkelsen på det rør den er sveiset til dog minimum 3 mm.

Hver festeplate skal festes med minst tre bolter til en stålforsterkningsplate som er minst 3 mm tykk, og som har et areal på minst 120 cm², og som er sveiset til karosseri/chassis. For biler som er homologert f.o.m. 01.01.2007 skal arealet på 120 cm² være kontaktflaten mellom forsterkningsplaten og chassis / karosseri.

Eksempler er vist på tegning 253-18 – 253-24 (for skissene 253-18 og 253-20 er det ikke nødvendig med sveising i karosseriet). Dette gjelder ikke bakoverstrevere. (Se 11.2.2.3.).

Det skal benyttes minst M8 bolter med minimum ISO-standard 8.8 eller bedre. Muttere skal være selvlåsende eller montert med låseskive.

Vinkelen mellom to bolter (målt fra rørets senterlinje i høyde med burfoten) skal ikke være mindre enn 60˚ (se skisse 253-50)

Ovenstående krav er å anse som et minimum. Det er tillatt å øke antall bolter, burets festeplater kan sveises til forsterkningsplatene, og buret kan fastsveises i karosseriet. Burets festeplate kan ikke sveises direkte til karosseriet uten forsterkningsplater.

11.2.2.3. Bakoverstrevere

Disse er obligatoriske og skal festes så nær taket som mulig og helt oppe i hjørnene til hovedbøylen på hver side av bilen. De skal ha en vinkel på minst 30° i forhold til vertikalplanet, og føres rett bakover så nær karosserisiden som mulig. Materialspesifikasjon, diameter og tykkelse som definert i pkt.11.3. De bakre innfestingspunkter skal forsterkes med plater. Hver bakoverstrever må festes med minimum 2 stk. M8 bolter og forsterkningsplate med et areal på minst 60 cm². (Tegn.253-25). Dersom festeplaten har et areal på minst 60 cm² bortfaller kravet om forsterkningsplate. En enkel bolt montert i konsoll er tillatt, forutsatt tilstrekkelig dimensjon og styrke i bolt og konsoll (se tegn. 253-26) og at en hylse er sveiset i røret.

11.2.2.4. Diagonalstag

Minst ett diagonalstag må monteres. Plasseringen skal være som vist på tegning 253-3253-5. Stagene skal være rette og ikke bøyd. Innfestningspunktene må plasseres slik at diagonalstaget ikke kan forårsake skade på fører og evt. annenfører.  Stagene kan være demonterbare, men de skal være montert under konkurranser. Den nedre del av diagonalstaget skal monteres maks.100 mm over hovedbøylens eller bakoverstreverens innfestningspunkt til karosseriet. Den øvre delen skal festes til hovedbøylen maks. 100 mm fra bakoverstreverens innfestningspunkt, eller til bakoverstreveren ikke mer enn 100 mm fra streverens innfestning til hovedbøylen. Materialspesifikasjoner i.h.t. 11.3.

Diagonalstagenes innfestning til karosseriet skal ha forsterkninger i.h.t. 11.2.2.3.

11.2.2.5. Valgfrie forsterkninger av buret

Diameter, godstykkelse og materialspesifikasjon skal være de samme som i 11.3. De skal enten sveises fast eller monteres med demonterbare forbindelser.

11.2.2.5.1. Tverrgående forsterkningsstag

Det er tillatt med montering av to tverrgående stag som vist på tegn. 253-7. Fremre staget må ikke på noen måte oppta noe av den plass som er ment for fører og evt. annenfører. Det må monteres så høyt som mulig, men nedre del må ikke være høyere enn øvre del av dashbordet.

11.2.2.5.2. Takforsterkning

For biler homologert før 1.1.2005, er det tillatt med takforsterkning som vist på skissene 253-9A – 253-9E. I løp/trening uten kartleser/co-driver er det tilstrekkelig med en diagonal som takforsterkning (253-9A), men fremre innfesting skal være på førersiden.

11.2.2.5.3. Forsterkning av hjørner og forbindelsespunkter

Det er tillatt å forsterke forbindelsespunktet mellom hovedbøyle, eller fremre bøyle, og langsgående stag (se tegning 253-10 og 253-16). Det samme gjelder for øvre bakre bøy på sidebøyler og hjørnene mellom hovedbøyle og bakoverstrevere.

Forsterkningene kan utføres med rør eller forsterkningsplater (se tegning 253-16A). Forsterkningene skal monteres i en avstand fra vinkelen som ikke overstiger 2-3 ganger diameteren på røret den festes til. Godstykkelsen på forsterkningene må være minst 1mm.

Forsterkningsrørenes innfestningspunkt må ikke være lengre ned enn til midten av vertikal del av buret, og ikke mer enn halvveis langsetter horisontal del av buret. Unntatt er de stag som er festet til fremre bøylen. De kan gå ned til forbindelsespunktet mellom fremre bøyle og sidebeskyttelse. En forsterkning som vist på tegning 253-17B kan monteres på hver side av bilen på fremre bøyle mellom øvre hjørne ved

A-stolpe og nedre innfesting av bøylen. For biler homologert fra og med 1. januar 2002 gjelder følgende: Sett forfra kan forsterkning av bend og sammenføyninger på fremre bøyles øvre hjørner kun være synlig gjennom ett vindusareal som vist på tegning 253-17E.

Alle veltebur i Super Production biler homologert fra og med 1. januar 2000 og alle rallybiler homologert fra og med 1. januar 2001 skal ha forsterkningsrør montert i døråpningen med mål som vist på tegning 253-17D:

 

–           Dimensjon A skal være minimum 300 millimeter

–           Dimensjon B skal være maksimum 250 millimeter

–           Dimensjon C skal være maksimum 300 millimeter

–           Dimensjon D (målt fra det øvre hjørne av frontruten uten vindustetting) skal være maksimum 100 millimeter

–           Dimensjon E må ikke være større enn halve høyden av døråpningen (H)

11.2.2.6. Beskyttende polstring

På de steder der fører/kartlesers kroppsdeler kan komme i kontakt med velteburet, skal det monteres ikke-brennbar beskyttelsespolstring.

På de steder der fører/kartlesers hjelmer kan komme i kontakt med velteburet, skal polstringen være i henhold til FIA Standard 8857-2001 type A (sterk anbefaling), FIA Standard 8857-2001 type B eller SFI spesifikasjon 45.1 (minimum). (Se FIAs teknisk liste nr. 23 “Roll Cage Padding Homologated by the FIA”)”

11.2.2.7. Demonterbare forbindelser

Dersom det anvendes demonterbare forbindelser i konstruksjonen, må disse overensstemme med FIA-godkjent type (se tegn. 253-27 til 253-37). Disse kan ikke sveises fast. Skruer og bolter skal ha tilstrekkelig minimumsdiameter og være av best mulig kvalitet (ISO 8.8 eller bedre). Demonterbare forbindelser kan ikke benyttes som en del av hoved- front- og sidebøyler fordi de kan medføre deformering. Slike forbindelser er kun ment for tilleggsstag til veltebøylene og for montering av langsgående sidebøyle til en hovedbøyle (tegn. 253-4). I sistnevnte tilfelle skal det ikke benyttes fester som vist i tegn. 253-30, 253-33 og 253-37. I alle tilfeller bør det ikke være flere enn fire (4) demonterbare forbindelser i takhøyde. På biler bygget etter 01.01.2018 skal det ikke være flere en fire (4) demonterbare forbindelser i takhøyde.

11.2.2.8. Sveiseinstruksjoner

All sveising skal være av best mulig kvalitet med full gjennomsveising (dekkgass-sveising anbefales). Hele rørets omkrets skal sveises. Selv om et pent utseende på en sveis ikke nødvendigvis er garanti for en god sveis, så er en stygt utført sveis aldri tegn på godt utført arbeid. Ved bruk av herdet stål må det spesielt tas hensyn til fabrikantens anvisninger (elektroder, dekkgass-sveising etc.). Det skal påpekes at bruk av varmebehandlet stål eller stål med høyt karboninnhold kan medføre problemer, og at dårlig produksjonskvalitet (sveisearbeid) kan forårsake nedsatt styrke og elastisitet (sprøhet).

11.3. Materialforskrifter

Spesifikasjoner på rør som kan brukes:

 

Material (minimum) Strekkfasthet (minimum) Dimensjon (millimeter) Anvendelse
Kaldtrukne, sømløse ulegerte stålrør som inneholder maksimum 0,3 % karbon  

 

350 N/mm2

 

 

45 (1,75″) x 2,5

 

eller

 

50 (2,0″) x 2,0

 

Hovedbøyle

 

(tegning 253-39)

 

(tegning 253-40)

Avhengig av konstruksjon. Kaldtrukne, sømløse ulegerte stålrør som inneholder maksimum 0,3 % karbon  

 

350 N/mm2

 

 

38(1,5″) x 2,5

 

eller

 

40(1,6″) x 2,0

Øvrige deler av buret

 

Ulegert stål kan høyst inneholde 1 % mangan og 0,5 % andre stoffer.

Ved valg av stålkvalitet bør det legges vekt på strekkegenskaper og sveisbarhet. Rørene skal bøyes kaldt og senterradien må være minst 3 ganger rørdiameteren. Dersom rørene blir ovale under bøying, må forholdet mellom minimums- og maksimumsdiameter være 0,9 eller større.

Pkt. 11.1 til og med 11.3 omfatter veltebur produsert uten sertifikat fra et ASN (nasjonalt bilsportforbund, art. 11.4) eller fra FIA (art. 11.5).

 

11.4. Veltebur homologert ASN / Bilsportforbund

Disse regler gjelder ikke for veltebur i Super 1600, Super 2000 og World Rally Cars som må ha veltebur homologert av FIA i henhold til pkt. 11.5.

For øvrig henvises til ISR.

11.5. FIA Homologering

Enhver bilfabrikant har mulighet til å homologere et stål veltebur hos FIA.
For øvrig henvises til ISR.

11.6. Modifisering og reparasjon av et veltebur homologert i henhold til pkt. 11.4 og 11.5

Enhver endring av et homologert veltebur er forbudt og medfører at velteburet ikke lenger kan godkjennes.

Alle reparasjoner av et skadet veltebur må utføres av burets fabrikant eller den han bemyndiger.

 

Skisser:

 

 

 

§309 Teknisk reglement for Rallycross Supernasjonal, Burreglement spesial-del.

 

Dette Er gjeldende for alle biler førstegang-lisensiert mellom 01.01.2016 til 31.12.2021

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Hovedbøylen kan plasseres max. 400 mm bak bilens B-stolpe på 4 – fire dørs bil, og max. 200 mm på 2 – to dørs bil. Målt vannrett, fra øvre festepunkt for sikkerhetssele-innfesting, til fremre del på hovedbøylen.

I alle nybygde biler er det i tillegg til standard burkonstruksjon (§304 pkt 11) påbudt med følgende:

 1. Forsterkningstag i taket diagonalt til hjørnet A-stolpe iht §304 (I løp/trening uten kartleser/co-driver er det tilstrekkelig med en diagonal som takforsterkning men fremre innfesting skal være på førersiden) eller i henhold til tegning 253-12, 253-13 eller 253-14.
 2. Dørstrever i henhold til tegning 253-9, 253-10 eller 253-11
 3. Stag eller kryss i hovedbøylen som vi på tegning 253-30 eller 253-7
 4. Hjørneforsterning mellom hovedbøyle og langsgående sidebøyle (ved B stolpe) som vist på tegning 253-31. Biler med høvedbøyle og frontbøyle skal ha hjørneforterkning også ved A stolpe.
 5. A-stolpe forsterkning er påbudt på biler som har over 200 mm ifra innfesting av frontbøyle/fremoverstrever og til bøyle over frontrute. Se tegning 253-15.
 1. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.2.2.7 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser.

Det presiseres følgende:

”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-31 og 253-32) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maksimum avstand på 50 mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal minimum være 144 mm og maksimum 200 mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-34 og 253-35) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72 mm og maksimum 150 mm.

Se burtegninger under som er i tillegg til §304 pkt 11

 

 

§310 Teknisk reglement for Rallycross Junior, Burreglement spesial-del.

Dette er gjeldende for alle biler førstegang-lisensiert mellom 01.01.2016 til 31.12.2021

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Hovedbøylen kan plasseres max. 400 mm bak bilens B-stolpe på 4 – fire dørs bil, og max. 200 mm på 2 – to dørs bil. Målt vannrett, fra øvre festepunkt for sikkerhetssele-innfesting, til fremre del på hovedbøylen.

I alle nybygde biler er det påbudt med disse i tillegg til standard burkonstruksjon i henhold til §304 pkt 11:

 1. Forsterkningstagg i taket diagonalt til hjørnet A-stolpe iht §304 (I løp/trening uten kartleser/co-driver er det tilstrekkelig med en diagonal som takforsterkning men fremre innfesting skal være på førersiden) eller i henhold til tegning 253-12, 253-13 eller 253-14.
 2. Dørstrever i henhold til tegning 253-9, 253-10 eller 253-11
 3. Stagg eller kryss i hovedbøylen som vi på tegning 253-30 eller 253-7
 4. Hjørneforsterning mellom hovedbøyle og langsgående sidebøyle (ved B stolpe) som vist på tegning 253-31. Biler med høvedbøyle og frontbøyle skal ha hjørneforterkning også ved A stolpe.
 5. «Toyota stagg» er påbudt på biler som har over 200 mm ifra innfesting av frontbøyle/fremoverstrever og til bøyle over frontrute. Se tegning 253-15.
 1. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.2.2.7 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser.

Det presiseres følgende:

”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-31 og 253-32) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maksimum avstand på 50mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal være min. 144mm og maks. 200mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-34 og 253-35) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72mm og maks. 150mm.

Se burtegninger under som er i tillegg til §304 pkt 11

 

§311 Teknisk reglement for Rallycross Supercars-nasjonal, Burreglement spesial-del.

Dette er gjeldende for alle biler førstegang-lisensiert mellom 01.01.2016 til 31.12.2021

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Hovedbøylen kan plasseres max. 400 mm bak bilens B-stolpe på 4 – fire dørs bil, og max. 200 mm på 2 – to dørs bil. Målt vannrett, fra øvre festepunkt for sikkerhetssele-innfesting, til fremre del på hovedbøylen.

Vedr. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.2.2.7 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser.

Det presiseres følgende:

”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-31 og 253-32) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maks avstand på 50 mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal være

min. 144 mm og maks. 200 mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-34 og 253-35) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72 mm og maks. 150 mm.

 

§312 Teknisk reglement for Nasjonal Rallycross (NRC) , Burreglement spesial-del.

Dette er gjeldende for alle biler førstegang-lisensiert frem til 31.12.2021

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Hovedbøylen kan plasseres max. 400 mm bak bilens B-stolpe på 4 – fire dørs bil, og max. 200 mm på 2 – to dørs bil. Målt vannrett, fra øvre festepunkt for sikkerhetssele-innfesting, til fremre del på hovedbøylen.

Alle biler er påbudt med disse tillegg til standard burkonstruksjon iht §304 pkt 11:

 1. Forsterkningstag i taket diagonalt til hjørnet A-stolpe iht §304 (I løp/trening uten kartleser/co-driver er det tilstrekkelig med en diagonal som takforsterkning men fremre innfesting skal være på førersiden) eller iht tegning 253-12, 253-13 eller 253-14
 2. Dørstrever iht tegning 253-9, 253-10 eller 253-11
 3. Stag eller kryss i hovedbøylen som vi på tegning 253-30 eller 253-7
 4. Hjørneforsterning mellom hovedbøyle og fremoverstrever som vist på tegning 253-31
 5. «Toyota stag» er påbudt på biler som har over 200 mm ifra innfesting av frontbøyle/fremoverstrever og til bøyle over frontrute. Se tegning 253-15.

Vedr. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.2.2.7 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser.

Det presiseres følgende:
”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-31 og 253-32) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maksimum avstand på 50mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal være min. 144mm og maks. 200mm.
”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-34 og 253-35) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være minimum 72mm og maks. 150mm.

Burtegninger i tillegg til §304 pkt. 11:

 

 

Teknisk reglement for Rallycross Historisk (RCH), Burreglement spesial-del.

Dette er gjeldende for alle biler førstegangs-lisensert frem til 31.12.2021

RCH 6.10 Sikkerhetsbur

Skal følge de bestemmelser i henhold til teknisk reglement for Supernasjonal (i dette reglementet), inklusive §309 art 5.1. punkt 1,2,4 og 5. I RCH er det påbudt med kryss i hovedbøylen eller bakoverstrever.

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.