§ 300 Bestemmelser om vognlisens for biler i rally og hastighetsløp 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Tekniske-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

 

Enhver deltaker skal ha NBFs vognlisens ved deltakelse i trening og løp. Dette gjelder både rally og hastighetsløp. Den skal være utstedt på bilens eier, og er for alle bilers vedkommende, unntatt BC-biler, gyldig så lenge eierforholdet er uendret. Lisensen må fornyes hvert år. Ved fornyelse så vel som første gangs utstedelse, må attest fra en av NBFs autoriserte tekniske kontrollører fremlegges. Skifter bilen eier, må selgeren sende vognlisensen til NBF slik at hans ansvar for bilen kan bli annullert. Dette gjelder ikke bilcross. Her er lisensen gyldig ut kalenderåret under forutsetning av at den nye eiers navn og dato for eierskifte blir angitt på rett sted i vognlisensen.

Vognlisensutstedelsen er avhengig av følgende:

1. Toll- og avgiftsdokumentasjon

Det må fremlegges dokumentasjon for at nødvendig toll og avgifter er betalt. For norskregistrerte BC-biler samt formel- og DR-biler kan NBF i enkelttilfeller godta at det er tilstrekkelig å legge frem en undertegnet egenerklæring om innførsel- og tollforholdet. Ved eierskifte bør den nye eieren kreve selgerens fulle og direkte dokumentasjon vedrørende toll- og avgiftsforholdet. I tillegg til at bileier er ansvarlig for bilens sikkerhetsmessige og tekniske stand, er han også ansvarlig overfor myndighetene og NBF for at bruks- og eierforholdet er i samsvar med norsk lov.

Understellsnummeret skal være angitt ved pregning i rammen eller i egnet del i bærende konstruksjon når kjøretøyet ikke har ramme. Det skal være plassert slik at det er godt synlig og utført slik at det vanskelig kan fjernes eller endres.

Brytes disse forutsetninger og bestemmelser, kan dette i lempligste fall medføre suspensjon av eier/fører.

2. Homologeringspapirer (bilens identitetspapirer)

For standardbiler med unntak av BC-biler, må homologeringspapirer forefinnes og eventuelt kunne fremlegges. Spesialreglementene kan ha egne bestemmelser.

En arrangør kan kreve at homologeringspapirene blir fremlagt ved teknisk kontroll eller forøvrig når det måtte være behov for det.

Dersom det ved teknisk kontroll oppstår tvil om en bil er i overensstemmelse med homologeringen, og homologeringspapirene ikke kan fremlegges, har arrangøren rett til å nekte vedkommende bil å starte. Når det gjelder normal utvikling av biltypen (ny årsmodell), må den bil som brukes overensstemme helt med den nye modellen. Slike endringer utstedes som tillegg til bilens opprinnelige homologeringspapir.

3. Bruk av vognlisens

A:  Vognlisensen skal forevises ved teknisk kontroll. Eventuelle feil eller mangler ved bilen som er av en slik art at det ikke er nødvendig med ny årskontroll, skal anføres i lisensen. Disse feilene/manglene skal være rettet til neste løp. Teknisk kontrollør skal påse at dette er gjort, og kvittere for dette på lisensen.

Anmerkninger om feil/mangler som påføres lisensen, skal samtidig påføres det tekniske kontrollskjemaet. (Brukes i forbindelse med skriving av rapportskjema for teknisk kontroll). I rally skal bilenes vognlisens beholdes av arrangøren under løpet og tilbakeleveres etter målgang. Ved avbrutt løp skal utfylt bruttskjema overleveres arrangør før vognlisens tilbakeleveres.

 

B:  Hvis feil/mangler som omtalt under pkt. A ikke er utbedret/rettet til neste løp, skal dette anses som brudd på Generelle bestemmelser Art. 9.12.3 og 12.1.1b, og vognlisensen kan inndras og sendes NBF for videre oppfølging.

Hvis det påvises feil/mangler som er av en slik art at det er nødvendig med ny årskontroll, skal lisensen inndras og sendes NBF med påtegning om dette.

 

C:  Når det ikke lenger er plass for flere påtegninger/anmerkninger på lisensen, skal innehaveren omgående sende lisensen inn til NBF slik at den kan bli byttet i en ny.

Nektelse av start og inndragning av vognlisens i henhold til pkt. B skal straks meddeles eier/fører av bilen av løpsleder, eller i hans fravær av den autoriserte tekniske kontrollør.

Når bileier har søkt og fått NBFs tillatelse til reklame, skal påtegning om dette gjøres i vognlisensen for RA-, H- og formelbiler. For Bilcross skal føreren ha personlig reklamelisens. Denne er ikke begrenset i tid eller til en bestemt bil, men er kun gyldig for bilcrossløp (§ 301 pkt. 2).

Når NBF må utstede kopi av gyldig vognlisens (når original er mistet eller ødelagt), betales et gebyr tilsvarende duplikat (den avgift som til enhver tid gjelder). For bilcross kreves det ny årskontroll.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.