§ 750 Spesialreglement for Karting 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Endring:Gjelder fra dato:Publisert dato:
Pkt.1401.01.202229.12.2022

1. Alminnelige bestemmelser

Dette reglementet er en del av Det Nasjonale Sportsreglement (NSR), og gjelder for alle nasjonale Formel-K løp. Konkurranser som er anmeldt internasjonalt, dvs. oppført på den internasjonale terminlisten fra CIK-FIA, arrangeres i henhold til internasjonale bestemmelser.

Når det gjelder førerlisenser, gjelder til enhver tid Norges Bilsportforbunds bestemmelser. Se Generelle bestemmelser Art. 12.1.1 e, vedrørende tapt førerret

2. Løpsavvikling

Avviklingen i statusløp skal gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. (Reglement for Norgesmesterskap og Norgescup.)

I løp uten status står arrangøren fritt til å velge andre avviklingsformer. Uansett hvilken form som benyttes, skal tilleggsreglene inneholde opplysninger om kvalifiseringsmetode, startoppstilling, startmetode, poengfordeling etc.

2.1 Offisielle Funksjonærer

Generelle bestemmelser Art. 11.1

2.2 Miljø. 

Arrangør, bane-og sikkerhetsforskrifter i § 265 skal følges. Alle arrangører skal opprette en miljøhåndbok samt ha en miljøstasjon. Samtlige deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under karten på alle depot plasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

2.3 Elektronisk tidtaking

På løp hvor elektronisk tidtaking benyttes, skal transponder være påmontert ved teknisk kontroll og i bruk fra og med obligatorisk trening. Det er deltakerens fulle ansvar å påse at transponder er korrekt plassert og i korrekt funksjon under hele konkurransen. Deltakere som ikke får registrert tid kan bli vist teknisk svart flagg. Video- og/eller tidtakersystem kan benyttes som bevis ved straffeutmålinger.

2.4 Trening

Det må gjennomføres minimum 5 runder for hver klasse.

3. Kvalifisering/Tidkjøring

Arrangøren kan fritt velge kvalifiseringsmetode. Denne skal angis i tilleggsreglene.

Tidkjøring:

Fra det øyeblikk starteren viser grønt flagg, er feltet under starterens kommando. Etter denne tid er det kun tillatt å motta nødvendig dyttehjelp for å starte karten første gang. All annen ekstern hjelp er forbudt. En fører som kjører inn i pitlane eller servisedepot har valgt å avbryte sin tidkjøring, og får dermed ikke lov til å kjøre ut på banen igjen.

Tidskjøringen avsluttes med vektkontroll, ved for lav vekt vil dette medføre at fører må starte sist i første heat

Velges tidskjøring skal den foregå etter en av følgende to former:

a          Det kjøres først en oppvarmingsrunde, deretter kjøres to runder med manuell eller elektronisk tidtaking (type AMB eller tilsvarende). Beste rundetid er tellende. Hvis en deltaker får stopp, gis det ingen rett til ny tidkjøring.

b          Tidkjøring foregår over minimum 5 minutter. Overstiger antall deltakere i en enkelt klasse 20 førere, skal tidkjøringen for gjeldene klasse deles opp i grupper med like mange startende i hver gruppe. En fører som ikke har fått registrert en tid (runde), har ingen mulighet til ny tidkjøring. Oppnår 2 eller flere førere samme tid, er det deltakeren med best 2. tid som settes først.

 

3.1 Startoppstilling ut ifra tidskjøringen

Den fører som oppnår best tid får beste startposisjon i første heat, nest beste tid får nest beste startposisjon osv.

 3.2 Startoppstilling etter oppnådd tid i grupper

Dersom det er to grupper og raskeste tid oppnådd i den saktere gruppen ikke er mer en 101% (tid x 1,01) av den raskeste tiden oppnådd i den raskeste gruppen: rekkefølgen vil bli fastsatt av tiden oppnådd av hver enkelt fører.

3.3 Eksempel ved plassering i 2 grupper

Dersom det er to grupper og raskeste tid oppnådd i den saktere gruppen er mer enn 101% av den raskeste tiden i den raskeste gruppen:

1. plass går til den raskeste tiden i den første gruppen (raskeste tid totalt),

2. plass til den raskeste tiden i den andre gruppen,

3. plass til andre beste tid i den første gruppen,

4. plass til den andre raskeste tiden i den andre gruppen,

5. plass til den tredje raskeste tiden i første gruppen osv.

Dersom to eller flere deltakere har lik bestetid, legges andre runde til grunn, hvor den fører som har best andretid går foran. I avviklingsformer hvor poengberegning benyttes, skal tidkjøringen legges til grunn ved poenglikhet. Tidstillegg på grunn av for høyt støynivå under tidkjøringen gis i henhold til § 712 (Støymåling).

4. Start og startmetoder

Oppstilling til start
Denne prosedyren skal være beskrevet i løpets tilleggsregler.Startgården stenges fem minutter før planlagt starttid for heatet/finalen. Enhver kart som ikke er på plass i startgården på dette tidspunkt skal nektes adgang til startgården, unntatt i spesielle tilfeller godkjent av juryen og/eller løpsleder.Kartene i startgården/pre-grid skal være klare til å kjøre, og det er strengt forbudt å gjøre enhver form for reparasjon og /eller oppsett av karten i startgården. Unntatt er justering av luft-trykk, som kan gjøres av fører eller mekaniker ved bruk av egne midler.Løpsleder kan i tilfelle det erklæres «utsatt start», som vil medføre forlengning av oppstillingsprosedyren med 10 minutter, tillate at fører og/eller mekaniker bytter til egnede dekk i tilfelle «wet-race», eller andre sikkerhetsmessige hensyn. Området skal være inngjerdet og er kun åpent for fører og mekaniker.

Framkjøring til start
Fra det øyeblikket starter eller løpsleder viser grønt flagg, er feltet under starterens kommando. I gang skyving/starthjelp kan mottas frem til en heltrukket hvit linje 40 m. etter startgård/pre-grid. I klassene Cadetti og Mini kan fremmed hjelp mottas av banefunksjonærer til i gang skyving/starthjelp etter 40m linje, inntil starten går (gjelder også masterrunder). I øvrige klasser kan Løpsleder dispensere fra regelen om fremmed hjelp i de tilfeller hvor en fører har et fysisk handikap som tilsier at slik hjelp er nødvendig. All annen ekstern hjelp er forbudt


4.1 Startmetoder

 1. Rullende start

Ved rullende start er kartene i bevegelse når startsignalet gis. Det er forbudt å akselerere før akselerasjonslinjen eller før det er gitt startsignal. Akselerasjonslinjen skal være 25 meter før startlinjen. Feltet ledes av den føreren som er kvalifisert til beste startspor (master). Masteren bestemmer hastigheten i feltet, og skal hele tiden holde jevn og tilpasset hastighet. Førerne skal holde sine startposisjoner.

Banen skal merkes med en rød linje i passende avstand før startlinjen, f. eks. 2 svinger i forkant av startlinjen, og markeres med en myk plastkjegle på hver side ved banekanten. En utøver som får problemer i masterrunden, og av den grunn mister sin opprinnelige startposisjon, kan kjøre seg opp til rett posisjon før den røde linjen passeres. Når en passerer linjen skal posisjonene holdes, og feltet kjører rolig og samlet opp mot start. Gis det ikke startsignal gjelder samme prosedyre frem til man på ny passerer linjen.

Løpsleder skal presisere hvor den røde linjen er plassert på førermøtet.

For klasser uten gir skal rullende start benyttes. Starten går i det øyeblikk starter signaliserer start enten med startflagg eller startlys. Fra dette tidspunkt kan førerne passere hverandre, men de kan ikke krysse midtlinjen før de har passert akselerasjonslinjen (gjelder ikke for baner med startkorridorer) Baner med startkorridorer skal ingen deler av karten være utenfor korridorens hvite kantlinjer før starten har gått.

Masterens startposisjon er i første rekke, og slik at master vil få første innersving etter start. Master kan velge å starte på høyre eller venstre side i første rekke, men må meddele dette for løpsleder så fort han/hun kommer frem til oppstillingsplass.

Fra det øyeblikket starter eller løpsleder viser grønt flagg, er feltet under starterens kommando. Etter denne tid er det kun tillatt å motta nødvendig dyttehjelp for å starte karten første gang. All annen ekstern hjelp er forbudt.

2. Stående start

Ved stående start er kartene stillestående når startsignalet gis. Karten skal plasseres slik at dens fremste del befinner seg maks.10 cm bak startruten. For klasser med gir kan stående start benyttes. Oppstilling som ved rullende start. Når feltet kommer frem mot start skal det bli møtt av en funksjonær som står på startlinjen med rødt flagg. Når hele feltet er korrekt plassert vises det grønt flagg bak feltet, funksjonæren med rødt flagg forlater da startlinjen og startsignal kan gis.

Løpsleder skal presisere startprosedyre på førermøtet.

3. Nøytralisering av kvalheat eller finaler (SLOW)

Løpslederen kan beslutte å nøytralisere ett kvalheat eller final. Denne prosedyre brukes når banen er delvis blokket, eller att førere og funksjonærer er i fysisk fare, men omstendighetene ikke er sådan att stopp av kvalheat eller final er påkrevd.

Alle runder under nøytraliseringen vil bli tellende.

Hvis prosedyren med nøytralisering av heat og finaler brukes skal dette beskrives tilleggsreglene

 Flagg
Løpsleder beslutter å
nøytralisere. Gule lamper ved start tennes
Alla flaggposter viser
bevegelige gule flagg og
”SLOW” skilt.
Under nøytraliseringenAlle karter skal legge seg på linje bak den ledende
føreren forbikjøring er ikke tillatt. Forbikjøring er kun tillat hvis en kart sakker ned på grunn av et alvorlig problem.
- Under nøytraliseringen bestemmer master hastigheten, som skal være redusert slik at feltet samlas i en så tett formasjon som mulig.
Løpsleder avbryter
nøytraliseringen (blinkende gule lamper ved start slukker)
Den siste runden under nøytralisasjonen skal
”SLOW”skiltene fortsatt vises mens de gule flaggene visas urørlig.
Dette er et signal til førerne at heatet kommer til å bli startet igjen ved neste passering av startlinjen.
Løpslederen starter
Heatet på nytt
Heatet startes igjen med bevegelig grønt flagg ved startlinjen,
accelerasjon er kun tillat etter passering av den gule linjen.
De gule flaggene og ”SLOW”
skiltene kommer å erstattes med bevegelige grønne, som skal visas maksimalt i en (1) runde.
PitFørerne får kjøre inn i pit men får kun kjøre ut på
banen igjen etter tillatelse fra en funksjonær.
- De skal kjøre med redusert hastighet til de når bakerste del av feltet.
Om heatet avsluttes under
nøytralisering
Førerne får målflagg som vanlig.

4.3 Starter/lyssignal

Det kan benyttes manuell start eller lyssignal.

Fra det øyeblikk starteren gir signal med grønt flagg for å slippe ut startfeltet, er førerne under starterens kommando og kan ikke motta hjelp til reparasjon eller justering av karten/utstyret.

Det er ikke tillat å forsere i feltet etter at den røde linjen er passert. Tilleggsreglene skal inneholde informasjon om startprosedyre.

4.4 Feil start.

Omstart kan kun skje ved feil start. Dette angis med feilstart-flagg. Beslutning om feil start fattes av løpets starter. Denne avgjørelse er tatt av faktadommer og kan ikke protesteres på ref. Generelle bestemmelser 13.2 og 13.7.

4.5 Tyvstart

Tyvstart idømmes av en tyvstartdommer. Denne avgjørelse er tatt av faktadommer og kan ikke protesteres på ref. Generelle bestemmelser 13.2 og 13.7. Tyvstart straffes med et tidstillegg på 10 sek. Meddelelse om tyvstart varsles føreren med tavle med startnummer.

4.5.1 Forsering/sniking

All form for forsering gjennom startfeltet i den hensikt å forbedre sin startposisjon er forbudt og vil bli straffet med tidstillegg eventuelt med diskvalifikasjon.

 

4.6 Start- og måldommer

Start- og måldommer er obligatorisk. Deres avgjørelse er tatt som faktadommer og kan ikke protesteres på ref. Generelle bestemmelser 13.2 og 13.7. Start- og måldommer kan benytte seg av video i sin vurdering. Ved bruk av kamera ved start skal startlyset kunne sees/avleses i kamera.

5. Wet race

Det er kun løpsleder som kan erklære “wet race” (våt bane). Erklærer løpsleder “wet race”, er det opp til førerne å velge om de vil kjøre med slicks eller regndekk, men det vil bli gitt svart flagg til en fører som p.g.a. feil dekkvalg kjører vesentlig saktere eller er til fare  enn de andre førerne på banen. Bruk av slicks dekk er derfor obligatorisk i ethvert annet tilfelle.

Blanding av slicks og regndekk på samme kart er ikke tillatt.

6. Konkurransens avslutning, avbrutt heat

Løpet er slutt når målflagget vises, og deltakerne har passert dette, uansett antall kjørte runder. Kjøres det flere runder enn det antall som er beskrevet i løpets tilleggsregler, beregnes målgang etter antall oppgitte runder i henhold til tilleggsreglene. Dersom andre avviklingsformer benyttes må dette beskrives i tilleggsreglene.

 • Når rødt flagg visas skal man kjøre til pitlane alternativt den plass som ble bestemt på førermøtet.
Avbrutt heat 
Under treningTreningen skal startes om så snart som mulig for å følge den opprinnelige tidsplanen for treningen.
Mindre enn to (2) runderDen første starten kommer til å bli strøket og gjort ugyldig.
Startoppstillingen kommer til å bli lik den opprinnelige.
Front spoiler kommer ikke å tas med i betraktning.
En vanlig/normal start vil foregå.
Lengden på det nye heatet vil være full distanse
Mer enn to (2) runder men
mindre enn 75 % av distansen (avrundet til nærmeste heltall av antallet runder)
Om omstart kan foretas gjelder,
Startposisjonen ved omstart bestemmes ved hjelp av plasseringen fra den siste fullførte runden.
Om faktafunksjonær rapporterer att Front spoiler ikke er i korrekt posisjon, straffes fører med ett (1) tidstillegg på fem (5) sekunder.
Deretter kontrollerer tekniker att Front Fairing monteres i korrekt posisjon.
De førere som har passert mållinjen eller var i pit på den siste hele runden som ble kjørt før rødflagg ble gitt får delta i omstarten.

75% eller mer av distansen
(avrundet til nærmeste heltall av antallet runder)
Heatet anses avsluttet. Plassering i heatet blir etter mållinjepassering føre rødt flagg ble vist.

Omstart

 • Etter en situasjon med avbrutt heat skal oppholdet være så kort som mulig.
  
Tid til neste startLøpsledelsen skal snarest meddele førerne hvilken tid som gjenstår til neste start.
Uansett vil det gis minst en beskjed ved 10 minutter. Skilt kommer å vises føre 10 minutter, 5 minutter, 3 minutter, 1 minutt og når 30 sekunder gjenstår til omstart. Signal vil meddeles med et lydsignal.
Alla karter må være klare til start ved 3 minutters skiltet.
Karter som ikke er klare tids nok starter fra pit. De får kjøre ut fra pit når starten har gått og hela feltet har passertutkjøringen fra pit.
- løpsledelsen kan starte tidligere enn 10 minutter hvis samtlige førere er klare til omstarten.
Reparasjon av kartenKun tillatt i pit av fører og mekaniker
Det er tillatt å bytte ut reservedeler men kun utrustning som
identifiseres med chassis eller motorer.
OmstartHeatet skal omstartas med” SLOW” prosess

Omstart med SLOW prosess

 • Om ett heat er avbrutt kommer omstarten til å gjennomføres med en” SLOW”  prosess.
 • På order av løpslederen kommer førerne å starte i en nøytralisert situasjon for en eller flere runder.
 Flagg
Løpsledelsen påbegynner
”SLOW” prosessen
Alle flaggposter viser gule
flagg ubevegelig og ”SLOW” skilt.
Under formationsrundenNår kartene nærmer seg startlinjen får førerne kun
akselerere når de har passert den gule linjen.
Løpssleder er fornøyd med
formasjonen
Løpssleder viser bevegelig grønt flagg ved startlinjen.
De gule flaggene og ”SLOW”
skiltene erstattes med bevegelig grønt flagg, som visas maksimalt i en runde.
Forbikjøringforbikjøring er ikke tillat innen kartene har passert startlinjen.

Følgende poengskala skal benyttes

Samtlige deltakere får plass-siffer etter skalaen 0 – 2 – 3 osv. Samtlige ikke startende får høyeste plass-siffer + 1 poeng. Diskvalifikasjon fra et heat gir høyeste plass-siffer + 3 poeng.

7. Rundetelling

Det skal alltid føres minimum to separate rundeprotokoller, manuelt eller elektronisk, for eksempel ved bruk av videokamera. Ved bruk av video skal kamera plasseres i linje med startlinjen

8. Offentliggjøring av resultater

Delresultat:
For hvert enkelt heat med angitt klokkeslett for når denne ble offentliggjort, skal umiddelbart etter avsluttet heat skal slås opp på det sted som er angitt i løpets tilleggsregler. Listen over resultater settes opp av arrangøren etter et heat. Listen kan endres av arrangøren og det settes ny protestfrist. Det kan innleveres protest på listen.

Foreløpig resultat:
Liste over resultater som settes opp av arrangøren etter at konkurranser er ferdig. Listen kan endres av arrangøren og det settes ny protestfrist. Det kan innleveres protest på listen.

Endelig resultat:
Liste over resultater som settes opp av arrangøren etter at protestfristen har utløpt og juryen har fattet sine beslutninger. Listen signeres av juryen som endelig resultat for konkurransen. Listen kan kun appelleres.

Dersom det foreligger appell, er listen uoffisiell inntil appellen er behandlet av NBFs Appelldomstol. Start- og resultatlister skal sendes NBF umiddelbart etter løpet.

9. Formel-K løp arrangert på bilbane

For å få delta i Formel-K løp arrangert på bilbane kreves det at vedkommende har fullført minimum 4 ordinære løp i den klassen de ønsker å delta i. NBF bestemmer hvilke klasser som tillates kjørt på bilbane.

10. Parc Fermé

Stedet der deltakerne er forpliktet til å hensette sin kart, som oppgitt i tilleggsreglene. Kun de funksjonærer som har oppsyn med kartene har adgang til Parc Fermé. All form for reparasjon er forbudt med mindre tillatelse er gitt av de samme funksjonærene. Kartene er underlagt bestemmelsene om Park Fermé fra passering av mållinjen til ankomst Parc Fermé og kan kun motta hjelp fra stevnets funksjonærer. Parc Fermé skal være av tilpasset størrelse og godt sikret så uvedkommende ikke kan få adgang. Oppsynet med Parc Fermé skal ivaretas av stevnets funksjonærer. De fem første kartene over mållinjen i hver finale skal alltid i Parc Fermé. Teknisk sjef eller løpsledelsen kan bestemme at flere karter skal i Parc Fermé. Det vises for øvrig til Generelle bestemmelser punkt 2.4

11. Start av motorer

Start av motorer er kun tillatt inntil 5 sekunder på anvist plass og innenfor den tidsplan som er angitt i tilleggsreglene. Start av motorer utover dette er forbudt.

12. Front spoiler (Front fairing)

Før alle heat skal fører/mekaniker komme til Servicedepot, Start/Pre-Grid med frontspoiler umontert.

 • Mekaniker/ fører skal montere frontspoiler i Servicedepot, Start/Pre-Grid under oppsyn av tekniker.
 • Under pågående heat er det kun tillatt å sette frontspoiler i korrekt posisjon i pit.
 • Det tekniske flagg skal ikke vises til en fører dersom frontspoiler ikke lengre er i en korrekt posisjon.
 • Om faktadommer rapporterer at frontspoileren ikke lengre er i korrekt posisjon vil ett tidstillegg på 5 sekunder bli meddelt.
 • Om en fører har forsøkt å rette opp frontspoiler som ikke var i korrekt posisjon under siste runde eller etter målpassering, vil føreren bli bestraffet med en diskvalifisering av konkurransen.
 • Etter avsluttet heat/finale skal hver fører bli sittende i sitt sete til faktadommeren har gitt klarsignal. Hvis føreren forlater sitt sete før faktadommeren har gitt klarsignal vil det bli tildelt 5 sekunder tidsstraff. Dette gjelder også ved rødflaggsituasjon.

13. Klubbløp.

Løpet må anmeldes til NBF på eget skjema senest 3 uker før løpsdato.

 • Kun godkjente baner får benyttes.
 • Sikkerhetskrav som i Formel-K løp med unntak av at lege må være tilstede. Dette forutsetter at kvalifisert førstehjelpspersonell med nødvendig utstyr, sykebil og tilgjengelig telefon til legevakt finnes.
 • Min. ett autorisert jurymedlem (JMA) med rapportplikt til NBF må overvære konkurransen. Denne kan være fra egen klubb.
 • Inngangsbilletter, program, parkeringsbilletter o.l. tillates ikke solgt.
 • Krav til kart, lisenser etc. skal være i henhold til reglementet. Tidligere homologerte motorer er tillatt, chassis skal være i henhold til gjeldene reglement. Dersom minimumsvekt avviker skal dette spesifiseres i tilleggsreglene. Kun medlemmer med gyldig medlemskort i arrangørklubben kan delta.
 • Øvre aldersgrense kan fravikes i samarbeid med jury.
 • Kjøres løpet på andre dager enn lørdag og søndag (eller andre helligdager), kan medlemmer fra andre klubber delta.
 • Forsikringer og øvrige tillatelser i henhold til reglementet.
 • Løpet skal organiseres som et Formel-K løp.

14. Regionsløp

Løpet anmeldes til NBF på eget skjema senest 3 uker før løpsdato og approberes på eget skjema for Regionsløp.

 • Løpet skal organiseres som et Formel-K løp.
 • Kun godkjente konkurransebaner får benyttes.
 • Forsikringer og øvrige tillatelser i henhold til reglementet
 • Sikkerhetskrav iht. NSR §266.
 • Fortrinnsvis førere fra nærliggende klubber bør få delta.
 • Klubbene som inviteres skal komme frem i innbydelsen.
 • Minimum offisielle funksjonærer: Løpsleder (min. LLFK) Ett (1) jurymedlem (min. JMA) Denne kan være fra egen klubb. Teknisk kontrollør (TKFK) Løpssekretær To (2) baneobservatører.
 • Juryens avgjørelser er inappellable.
 • Maks 20. startende pr. klasse. Ved sammenslåing av klasser kan Jury, etter sikkerhetsvurdering tillate inntil 5 karter over maks grense. Totalt antall startende i et heat kan aldri overskride maks. antall gitt i banegodkjenningen.
 • Løpet kan kun gå over en dag. (oppfordrer til å arrangere på hverdager)
 • Elektronisk tidtaking kan benyttes.
 • Krav til kart, lisenser etc. skal være i henhold til Bilsportboken og Kartsportreglementet.
 • Foresatte skal fortrinnsvis benyttes som flaggvakter og beregning.
 • Rapport for Regionsløp sammen med resultatlister sendes NBF første virkedag etter arrangementet.
 • Det krevers ikke lisensiert Løpssekretær i klubbløp og Regionsløp.
 • Det er også egne bestemmelser for debutantkjøring (se § 706).
 • Det tillates ikke å invitere førere med lisens *Rekrutt Trening* til løp.
 • Det tillates å invitere klassen Treningscadetti til trening i forbindelse med løp. Arrangøren kan valgfritt tildele deltagerbevis, men det skal ikke være noen form for premiering. Deltakere skal ikke betale noen form for deltakeravgift.
 • Øvre aldersgrense kan fravikes etter søknad til kartingseksjonen

__________________________________________________________________________

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.