Teknisk reglement Karting 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Om teksten ikke klart og tydelig spesifiserer hva en kan gjøre, skal en arbeide ut fra prinsippet at det ikke er tillatt.

Endring:Gjelder fra dato:Publisert dato:
§71401.01.202229.12.2021

§ 710 Registrering av karter

Alle førere med norsk førerlisens eller personer med norsk pass skal ha gyldig vognlisens utstedt av NBF for å kunne delta i konkurranser og trening i Norge. Ved søknad om første gangs utstedelse av lisens, skal NBFs skjema benyttes i tillegg skal tolldeklarasjon/innførselsdeklarasjon vedlegges. Lisensen må fornyes hvert år. Ved slik fornyelse sendes gammel lisens til NBF. Dersom karten har skiftet eier, må dette anmerkes. Vognlisensen skal følge karten, og skal fremlegges ved administrativ innsjekk før trening og løp.

§ 711 Teknisk kontroll/innsjekk

Nøyaktig kontroll skal finne sted før enhver trening og konkurranse. Lisenser, medlemskort i NBF-tilsluttet klubb og evnt. førerkort kontrolleres av sekretariatet ved innsjekk.

Teknisk kontroll deles inn i tre faser:

1. Forhåndsbesiktigelse

Kontrollen er i første rekke av sikkerhetsmessig art. Teknisk kontrollør skal kontrollere at karten tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav. Godkjent vognlisens underskrevet av teknisk kontrollør er påkrevd før konkurranse.

Dette omfatter: Personlig sikkerhetsutstyr (hjelm, kjøredress, hansker, briller/visir og kjøresko). Bremser, hjul, styring, drivstofftank, motor, lyddemper, innsugsdemper og startnummer. Kontrollen omfatter også den/de reservemotor(er) som er tillatt. Teknisk kontrollør skal nekte trening og konkurransekjøring med kart som ikke tilfredsstiller reglementet. Anmelder er til enhver tid under konkurransen ansvarlig for at karten er i henhold til gjeldende reglement. Teknisk kontrollør skal signere kontrollkortet og overlevere dette til løpets leder etter at kontrollen er gjennomført.

Kun utstyr som er inn-sjekket ved teknisk kontroll før tidkjøring, kan benyttes. Unntatt er motor nr. 2, som kan sjekkes inn under konkurransen. Motoren må forevises og evnt. merkes av arrangørens tekniske sjef før kjøring. Plombering-, og/eller merkeutstyr skal forefinnes for bruk ved teknisk forhåndsbesiktigelse.

2. Kontroll under konkurransen

Teknisk kontrollør skal overvåke kjøringen. Tekniske mangler som observeres under kjøringen skal meddeles løpsleder. Ved sikkerhetsmessige mangler skal deltakere tas ut av trening/løp. En deltaker som får svart flagg med orange sirkel sammen med sitt startnummer (teknisk feil) skal kjøre i banedepoet eller pitlane ved neste passering. Bruk av teknisk flagg kan av løpsleder delegeres til teknisk kontrollør. Beslutning om kontroll under løp fattes av løpets teknisk sjef. Dette kan omfatte forskjellige kontroller, f.eks. scanning og sniffing av dekk, og bensin test. Juryen kan beslaglegge dekk under løp for kontroll av type og gummikvalitet. I slike tilfeller skal det gis ut nye tilsvarende dekk til deltakeren som skal brukes videre i konkurransen. Deltakeren må i slike tilfeller få et rimelig antall runder for å kjøre inn de nye dekkene. Det kan også foretas andre typer kontroller. Anmelder er forpliktet til vederlagsfritt å foreta de demonteringer teknisk sjef ber om. Dersom det avdekkes feil ved en kart, blir alle omkostninger i forbindelse med kontrollen belastet vedkommende anmelder. Jury og/eller teknisk sjef kan pålegge utøvere å bytte tennings-kontrollenhet, også utøverne imellom.

3. Etterkontroll

Etterkontroll foretas etter beslutning av løpsleder og/eller juryen. Dersom etterkontroll ikke kan utføres på stedet, er det arrangørens ansvar å frakte utstyret, i plombert tilstand, til kontrollstedet etter avtale med NBF. Dersom det avdekkes feil ved karten, blir alle omkostninger i forbindelse med kontrollen belastet vedkommende anmelder.

4. Rapportering til NBF

Rapport fra teknisk kontroll skal vedlegges Kontrollrapport Formel-K og sendes NBF etter løpet.

§ 712 Støymåling

Støymåling kan foretas når som helst under en konkurranse. Maks. støynivå er 100 db/A (ingen toleranser) ved 7.500 omdr./min, +/- 500 omdr. målt i henhold til enhver tid gjeldende CIK-reglement. Ved overskridelse av maks. støynivå, kan straffeutmålingen være utelukkelse.

§ 713 Personlig sikkerhetsutstyr

Under trening og løp skal sikkerhetsutstyr benyttes. Kartingseksjonen oppfordrer alle til også å bruke ribbensbeskyttelse i tillegg til annet påbudt utstyr.

1. Kjøredress

Kjøredress av skinn eller materiale godkjent av CIK skal benyttes. Dressen skal være merket med registreringsnummer og produsent. Kjøredressen skal være ren, uten skader og skal dekke hele kroppen, armer og ben inkludert. Under trening (IKKE LØP) godkjennes kjeledress av solid tykt materiale. I regnvær kan regndress benyttes utenpå godkjent kjøredress/kjeledress.

2. Hjelm

Kun hjelmer godkjent av CIK-FIA er tillatt. (Oppdatert liste finnes på www.cikfia.com) * For å minske faren for nakkeskade, skal førere til og med det kalenderåret de fyller 14 anvende hjelm merket med Snell-FIA CMS2007/CMR2007 og CMS2016/CMR2016. Hjelmen skal være fri for skader.

* I nasjonale løp vil disse hjelmene være gyldige i ytterligere 5 år etter internasjonal utløpsdato.

3. Kjøresko

Kjøresko skal dekke anklene.

4. Hansker

Kun hansker som dekker håndleddet er godkjent.

5. Visir

Det skal benyttes splintfrie visir eller turbovisir av splintfritt materiale. Dette skal alltid dekke øynene. Visiret skal ikke tapes ut over en smal solbeskyttelseskant.

6. Brannslukker

Alle førere skal ha 1 stk brannslukningsapparat av type pulverapparat min. 6 kg eller skumapparat min. 6 liter, merket med førerens lisensnummer og godkjennelse fra kontrollinstans. Dato for kontroll skal være angitt på apparatet. Denne dato kan ikke være eldre enn 2 år etter siste kontrolldato. Fremvises ved teknisk kontroll. Brannslukningsapparatet skal oppbevares lett tilgjengelig på egen depotplass.

§ 714 Klasseinndeling

Treningsklasser:
Utstyr tidligere homologert i Norge kan benyttes til trening. Dekk ihht § 705
Motor som brukes skal eller kan ha vært brukt i en anerkjent klasse/serie i Europa.
Ramme må være lisensiert i Norge.

Aldersgrenser og vekter
Med minimumsalder menes fra og med det kalenderår det fylles. Med maksimum alder menes til og med det året det fylles.
Vekt beregnes med fører og personlig utstyr. Etter søknad til Kartingseksjonen kan det i klassene Cadetti og Mini gis dispensasjon til at øvre aldersgrense kan fravikes.

Treningscadetti

Minimumsvekt 95 kg.
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 6år.
Turtallsperre på 10000 o/min.
Fast dreving med Norswift 60: 10T foran og 72T bak.
I Treningscadetti med Raket 60 gjelder fast dreving med 92T bak. (Alternativt kan 82T bak benyttes)

Cadetti

Minimums vekt 105 kg (gjelder ikke førere med lisens FCAT)
Alder: fra og med kalenderåret 8 år til og med det året man fyller 1o år
Turtallsperre på 12000 o/min.
Fast dreving: 10T foran og 75T bak.
Klassen er nasjonal (Se spesialreglementet §729)

Mini

Minimums vekt  115 kg
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 10 år til og med det året man fyller 13.
Turtallsperre på 13500 o/min
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 731)

Junior 125.

Max. ccm 125 ccm
Minimums vekt 150 kg
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 12 år til og med det året man fyller 16.
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 744)

OK Junior

Motor maks 125 ccm
Minimumsvekt 140 kg
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 12 år til og med det året man fyller 15.
Klassen er internasjonal (Se spesialreglement §736)

OK

Motor maks 125 ccm
Minimums vekt 150 kg
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 14 år.
Klassen er internasjonal (Se spesialreglement §737)

Senior 125

Motor maks 125 ccm
Minimumsvekt (Se spesialreglement §747)
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 14 år.
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement §747)

KZ2

Motor maks.125 ccm. 3 – 6 gir
1 sylinder, væskekjølt
Minimums vekt 175 kg
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 15 år
Klassen er internasjonal (Se spesialreglement § 739)

Rotax
Rotax Max. Alder: fra og med kalenderåret man fyller 14 år
Rotax DD2. Alder: fra og med kalenderåret man fyller 15 år
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 743)

X30

Alder: fra og med kalenderåret man fyller 14 år
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 745)

ROK

Alder: fra og med kalenderåret man fyller 14 år
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 745)

Superkart

Motor maks. 250ccm Maks.  1motor med maks. 2 sylindere vann eller luftkjølt eller
2 motorer med 1 sylinder hver homologert for ICC eller KZ Minimumsalder 18 år, førerkort Klasse A1/A2 eller B og nasjonal førerlisens
Klassen kjøres etter det CIK regelverk for superkart (Div. 1 og 2) Dekk:  6´´ homologerte i hht. homologeringsdokument fra CIK-FIA.

 

Klubb Karting:

I løp av typen Klubbløp (§750.13) kan alle tidligere homologerte motorer benyttes. Minimums vekt for respektive motorer skal defineres i tilleggsregler. Øvrig teknisk reglement ihht. §§ 710 – 745.

Klubbklasser:

Dekktyper i klubbkarting    
Klubb Cadetti fra 8 år
Motor maks 60 ccm
SlicksLeContLH 054,00-5 x 105,00-5 x 11
RegnLeContLH 044,00-5 x 105,00-5 x 11
Klubb Mini fra 10 år
Motor maks 95 ccm
SlicksLeContLH 054,00-5 x 105,00-5 x 11
RegnLeContLH 044,00-5 x 105,00-5 x 11
Klubb junior fra 13 år
Motor maks 125 ccm
SlicksLeContLH 034,50-5 x 107,10-5 x 11
RegnLeContLW 4,20-5 x 106,00-5 x 11
Klubb 100+ fra 15 år
Motor maks 125 ccm
SlicksLeContLH 034,50-5 x 107,10-5 x 11
RegnLeContLW 4,20-5 x 106,00-5 x 11

§ 715 Generelle tekniske bestemmelser.

1.Tillemping

Dette reglementet er tilpasset det internasjonale tekniske reglement. Reglementet gjelder for nasjonale konkurranser. I internasjonale konkurranser gjelder det internasjonale reglementet. Eventuelle endringer/tillegg til det nasjonale reglementet vil bli offentliggjort på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

2. Generelle bestemmelser for motorer og endringer av disse

En kart skal kun ha en motor. Denne skal være av type totakt eller firetakt uten ekstra overlading. Alle deler som utgjør en homologert motor skal alltid være iht. original konstruksjon, materialtype og ihht. fotografier, tegninger og dimensjoner beskrevet i homologeringsdokumentet. Det er alltid utøverens/anmelders ansvar å gjøre seg kjent med klassens homologeringsdokument, og må bevise at utstyret som benyttes er homologert og iht. homologeringsdokumenet.  Tidligere homologerte motorcross motorer, (125 nasjonal) produsert før 2008 kan brukes på trening.Følgende deler kan ikke byttes ut med deler av annen utførelse eller fabrikat: Topplokk, sylinder, sylinderforing, veivaksel og veivhus. OK Junior, OK og KZ2, følger først nasjonalt teknisk reglementet og deretter CIK Technical regulations.

Tennplugg i alle klasser unntatt klasser som har homologert tennplugg, må tennpluggen være masseprodusert og forbli original. Tennpluggenes gjengeparti/hylse og elektrodeisolasjon (elektroder ikke inkludert), når tennpluggen er strammet til, må ikke strekke seg utover forbrenningsrommets øvre del eller inn i forbrenningsrommet (se CIK-FIA Appendix No. 5).

3. Generelle bestemmelser for chassis

Akselavstand er min. 1010 mm og maks 1070 mm med unntak av klassene Mini og Junior 60 hvor akselavstanden er fri og Cadetti hvor akselavstanden skal være maks. 950 mm. Sporvidde må være min. 2/3 av kartens akselavstand. Ved kontroll av sporvidden for karter der sporvidden er forskjellig for for- og bakhjul, skal den minste sporvidden utgjøre min. 2/3 av akselavstanden. Total lengde er maks. 1820 mm uten karosserideler. Ingen deler må stikke utenfor støtfangeren bak. Sidepontonger/hjulavvisere må ikke stikke utenfor en linje som løper fra forhjulets ytterside til bakhjulets ytterside. Dette gjelder ikke ved bruk av regndekk i nasjonale klasser. Bakakselen må ikke stikke på utsiden av felgen. Maks tillatt bredde på karten er 1400 mm. Maks tillatt høyde på karten er 650 mm fra bakken eks. sete. Rammen skal ha et rammenummer fra produsent/importør. Dette følger ramma. Deler laget av komposittmaterialet er forbudt. Dette gjelder ikke sete, bunn/gulv plate og kjedebeskyttelse.

 •  Væskekjøling

Kun vannpumpe drevet av bakakselen er tillatt brukt, med unntak av motorer som er homologert med integrert vannpumpe. Radiatoren må plasseres over rammen med en maks. høyde på 50 cm.  Radiatoren må plasseres maks. 55 cm foran bakhjulet. Slanger og koblinger må være beregnet på den temperatur og det trykk som kan oppstå i kjølesystemet og må være forsvarlig festet til karten. Som kjølevæske tillates kun bruk av vann(H2O) uten noe form for tilsetninger.

 • Støtfangere/Sidebokser

Støtfangere skal være montert foran og bak på karten. Støtfangeren foran skal være forarbeidet av rør. Det fremre røret skal ikke nå utover dekkene.

Den bakre støtfangeren skal være slik utformet at den egner seg til den respektive kart. Det er ikke tillatt med endringer av chassis for tilpasninger av bakfanger, den skal være tilpasset chassis. Min. høyde skal være 200 mm over bakkenivå. Når bakfanger er utarbeidet av rør, skal det i tillegg være et tverrgående rør på min. 16 mm, mellom de langsgående rammerørene med senter i samme høyde som rammerørets senter. Fanger utarbeidet av plast skal være støpt som en hul del, og må under ingen omstendighet være fylt med skum eller lignende. Bakfanger skal dekke minimum 2/3 av respektive bakhjuls bredde og må på ingen måte stikke på utsiden av bakhjulene. Avstand mellom bakhjulene og bakfanger skal være min. 15 mm, og maks. 50 mm.

For klassene, OK Junior, OK, KZ2, Rotax, Junior 125, X30 og ROK skal bakre fanger være iht. gjeldene CIK-reglement. Se Tillegg 2.1. Tidligere homologerte bakfangere tillates benyttet under trening og løp i Norge.

Karosserideler som er påmontert karten når starter eller løpsleder viser grønt flagg SKAL også være påmontert iht. teknisk reglement når karten passerer mål, selv om ustyret ikke er påbudt for gjeldene klasse. F.eks sidebokser, frontspoiler, kjedebeskyttelse etc.

For alle klasser er det påbudt med rattkåpe forarbeidet av plastmateriale.

For klassene Cadetti og Mini er det påbudt med sidebokser, homologert frontspoiler og bakfanger som er egnet for den respektive kart.

For klassene Junior 125, Rotax, X30, ROK, OK-Junior, OK og KZ2 er det påbudt med sidebokser, frontspoiler og bakfanger. Tidligere og nåværende CIK godkjent type sidebokser er tillatt. Frontspoiler i henhold til gjeldene CIK-reglement. Se tillegg 2.0, 2.1, 2.2, 2.4.0 og 2.4.1

Sidebokser, frontspoiler og rattkåpe skal være forarbeidet av splintfritt plastmateriale. Komposittmateriale er ikke tillatt. Frontspoiler skal ha maks. to festepunkter og ingen ytterligere eller endret festemåte enn det som er CIK-godkjent.

Ved bruk av tidligere homologerte chassis, er det tillatt å foreta endring for å tilpasse ny frontspoiler. Se Tillegg 2.2 og 2.2.1.

For nasjonale klasser er det tillatt med frontspoiler som er egnet for den respektive kart. For klassen Superkart, se CIK-reglementet for lange baner.

4. Gulv

Gulvet skal være omgitt av rør på begge sider, videre en kant eller helstøtte som hindrer førerens føtter å gli av gulvet. Gulvet skal strekke seg fra førersetet og min. fram til hælstøtten. Hvis gulvet er perforert, er maks. hulldiameter 10 mm.

5. Oppheng (fjæring)

Enhver form for fjæring, elastisk eller hengslet, er forbudt.

6. Hjul og dekk

En kart kan bare ha 4 hjul. Et hjul består av et dekk og en felg. Bare disse fire hjulene kan berøre bakken når føreren sitter i karten. Et sett dekk består av to fordekk og to bakdekk, alle av samme type. Andre kombinasjoner er ikke tillatt. Dekkene skal være av samme fabrikat på alle fire hjul. Kombinasjon av slicks og regndekk er forbudt.
Ethvert system eller ventil for å justere, begrense eller overvåke dekktrykket når hjulet/hjulene er i bruk er ikke tillatt.

Største tillatte felg er 5”. I klassen Superkart er største tillatte felg 6”.

Alle hjul skal være montert med sikkerhets låssystem (splint, låsemuttere, segring etc. ) Lufttrykk må ikke overstige 4 bar.

 1. a) Se forøvrig nasjonale dekkbestemmelser for de enkelte klasse
 2. b) Alle former for kjemisk og/eller mekanisk bearbeiding/endring av dekket er forbud c) All kunstig oppvarming av dekk er forbudt.
 3. d) Alle hjul skal være tilfredsstillende sikret mot å endre posisjon på akse
 4. e) I alle løp (unntatt CIK-løp) arrangert i Norge skal det kun kjøres på dekk av fabrikat LeCont, merket «LeContNOR».
 5. f) For kjøring på isbane. Tillatte dekk: Heidenau Ice Racer 11 x 4.50 – 5 med pigg type «Rally 9-18». Maksimum overheng pigg: 5mm

For klasser under 100ccm: 2 pigger pr. knast, totalt 88 pigger maksimum pr. dekk. For klasser over 100ccm: 3 pigger pr. knast, totalt 132 pigger maksimum pr. dekk. Det er ikke tillatt å re-pigge dekk. Dette gjelder også dersom enkelt-pigger løsner/forsvinner ved bruk.

7.Bremser

For klassene uten gear kreves minimum effektiv bakhjulsbrems som skal virke likt på begge bakhjul. Klassene med gear skal ha 4-hjulsbremser av tokretssystem som betjenes av en og samme pedal. Dersom en krets svikter, skal den andre fremdeles virke med full styrke. Benyttes wire, skal den ha en minimumsdiameter på 2,5 mm. Forbindelsen mellom bremsepedal og hovedpumpe må være dobbel. Ved bruk av wire må denne ha en min. diameter på 1,8 mm, og virke effektivt hvis den ordinære forbindelse ikke virker.

Alle chassis som er CIK-homologert etter 01.01.03 skal være utstyrt med CIK-homologerte bremser. Dette gjelder kun internasjonale klasser.

8. Ratt/styring

Styringen skal foregå med et ratt som er sirkulært formet med kontinuerlig omkrets. Av sikkerhetsmessige årsaker skal ikke rattet bestå av kantete deler. Bruk av kabel eller kjede i styringen er forbudt. Alle deler i styreinnretningen skal være tilfredsstillende sikret. Styringen må ikke kunne låse seg i noen posisjon. Sikringen skal foretas med hjelp av mutter med låsesplint eller selvlåsende mutter.

9. Setet

Setet må være sikkert festet til chassiset, og være slik utformet at det gir føreren effektiv støtte. Setet skal være forsterket med metall- eller nylonplate som er min. 1,5 mm tykk og 13 cm2 eller minimum 40mm i diameter, ved sete festene på siden av setet.

10. Bakaksel

Bakakselen skal være montert i kule/rullelager og må være festet slik at den ikke kan forandre posisjon sideveis. Akselen skal ikke stikke utenfor felgens ytterkant. Bakakselens diameter skal være maksimum 50 mm, ved denne dimensjon skal akselen ha minimum veggtykkelse 1,9 mm.

Diameter                     Min.tykkelse
50mm                         1,9mm
40mm                         2,9mm
30mm                         4,9mm
25mm                         Massiv

Øvrige dimensjoner se CIK reglement 4.2.2.

11. Kraftoverføring

Kun bakhjulsdrift er tillatt. Kraftoverføringen er valgfri, men differensial er forbudt. Dryppsmøring av kjede er ikke tillatt.

12. Oljeoppsamler

I klasser med gear eller hvor motoren er 4-takt er det påbudt med oljeoppsamler. Denne skal ha et min. volum på 2 dl. Denne skal samle opp spillolje fra oljefylte rom og forgasserens overløp.

13. Beskyttelser

I alle klasser uten gir er det påbudt med en kjedebeskytter som dekker begge sider og overkant av kjede og drev. Beskyttelsen må minst dekke ned til underkant av bakaksel.

14. Pedaler

Pedalene skal være slik plassert at de aldri i noen stilling når lengre frem-, foran- eller til siden for chassiset eller chassisets faste deler. Pedalene skal ha effektive returfjærer. Pedalforlengere er tillatt og skal være forsvarlig festet.

15. Gassregulator

Gassregulatoren skal være utstyrt med en effektiv returfjær på både pedal og forgasser slik at denne på ingen måte kan henge seg opp.

16. Lyddemper og støykontroll

Lyddemper er påbudt. Eksosutløpet skal være bak føreren. Utløpets maksimale høyde over bakken er 45 cm. Føreren må ikke komme i kontakt med eksosanlegget når han/hun er i normal kjørestilling. Eksospottens utløp skal ikke stikke bakenfor chassisets støtfanger, eller rettes mot noen del av kjøretøyet.

I klassen Cadetti er det påbudt med originalt luftfilter montert på forgasseren, eller innsugsdemper homologert/godkjent av NBF for klassen, se homologeringsdokument.

I klassene Mini, OK Junior, OK og KZ2 er det påbudt med CIK-homologert/- registrert (tidligere eller nåværende) innsugsdemper. For Norswift 60, Junior 125, Rotax, X30 og ROK se homolgeringsdokument

Det er tillatt å dekke til innsugsdemper i den mening å hindre at vann/fuktighet trenger inn i motoren. Tildekkingen må ikke være til hinder for føreren.

17. Drivstofftank

Tanken skal være solid festet til chassiset. Den skal monteres slik at drivstoffet ikke kan renne ut av tanken eller ledningsrørene under kjøring. Ledningsrørene skal være forarbeidet av mykt materiale. Fylling av tanken kan kun skje under normalt lufttrykk.
Etter målgang skal det være 1,5 liter bensin igjen på tanken for etterkontroll.

18. Drivstoff

Som drivstoff tillates bensin som er i vanlig handel, eller bensin homologert av CIK. Bensinen får ikke inneholde noen som helst tilsetningsstoffer foruten olje, homologert av CIK. Blanding av flere typer tilsetningsolje er forbudt. Alle systemer for kjøling av drivstoffet er forbudt. Bensinens spesifikasjoner i henhold til CIK reglementet. Se tillegg 6.

19. Telemetri/Datalogging

 • Telemetri.

I henhold til CIK-reglementet for gruppe 2. Ethvert telemetrisystem er forbudt, med mindre bruk av slike systemer er pålagt av arrangøren og/eller av NBF.

 • Datalogging.

Systemet, med eller uten minne, tillater kun registrering/innhenting av: motorens omdreiningstall (ved induksjonsmåling på pluggledningen), to temperaturindikatorer, hastighet på ett hjul, et X/Y akselerasjonsmeter, GPS data og rundetider.
I klassene Cadetti og Mini er det ikke tillatt og montere følere for å overvåke pluggtemperatur og eksostemperatur.

20. Kamera

Bruk av kamera er tillatt på trening utenfor konkurranse. Kamera skal festet forsvarlig på karten.

21. Startnummer

Kartene skal være utstyrt med startnummer som er godt synlig foran, bak og på begge sider. Nummerplaten bak, skal være forarbeidet av mykt materiale. Den skal være plan og kvadratisk med avrundede hjørner, 22 x 22 cm. Tallene skal være sorte på gul bakgrunn og ha en høyde på min. 15 cm og en strekbredde på 2 cm, og en bakgrunnsramme som går min. 1 cm utenfor startnummeret. Debutanter skal ha rødt kryss over startnummer. Riktig startnummer må være montert før teknisk kontroll.

21b. Transponder

Transponder skal være plassert bak seteryggen i en høyde av 25 cm(+/- 5cm) fra bakkenivå.

22. Vekt, vektkontroll og ballast

Vektkontrollen skal gjennomføres med karten i kjøreklar stand. Karten veies med fører som er iført personlig sikkerhetsutstyr (kjøredress, hjelm, briller, hansker og sko). Vekten skal under konkurranse/trening være i henhold til reglementet. Vekten på banen skal kontrolleres av stevneledelsen før stevnet starter. Kun denne vekten gjelder. Vekten må ikke flyttes under konkurransen. Arrangøren skal ha kontroll lodd på 100 kg. Det er tillatt å feste vekter på karten for å oppnå minimumsvekt. Vektene skal være forsvarlig festet og ha minimum 2 stk. gjennomgående bolter med minimumstykkelse 8 mm med sikring, f.eks låsemutter. Dersom en kart ved kontrollveiing ikke tilfredsstiller kravet til minimumsvekt, skal følgende iverksettes:

 1. a) Dersom for lav vekt konstateres etter tidkjøring, skal deltakeren stille bakerst i første heat.
 2. b) Dersom for lav vekt konstateres etter heatkjøring, skal deltakeren utelukkes fra heat

Det er tillat å justere vekten på karten med ballast, én eller flere. Ballast skal være et massivt stykke, festet til chassisets ramme, komponenter (unntatt støtfangere/bøyler) eller til setet. Maksimum vekt pr. ballast: 5kg.
Ballast-stykker som kombineres på samme feste skal regnes som ett ballast-stykke.
Ballast skal festes med verktøy og med minimum 2 bolter:
0 – 2,5 kg. Minimum boltdiameter 6mm.
2,6 – 5 kg. Minimum boltdiameter 8mm.
Dersom ballast er festet til chassiskomponenter skal alle bolter som fester komponenten være av samme diameter som brukes på ballast-stykket. Forsterkingsplater er påkrevet for feste av ballast på setet. Forsterkningen skal ha minimum tykkelse på 1mm og minimum diameter på 20mm.

23.Batteri

Kun tørr- eller geléfylt batteri er tillatt som strømforsyning til starter, baklys, tenningssystem og vannpumpe i de klasser hvor dette tillates.

Batteriet må være montert på eller innenfor chassisets hovedrør, i et område til venstre for setet bak det midtre staget eller bak setet. Produsentenes instruksjoner for riktig bruk må følges, og «Lithium» type batterier skal være ”CE” merket.

24. Tillatt antall motorer, chassis og dekk

Det maksimale antall motorer, chassis og dekk som tillates brukt i ett og samme stevne er for de enkelte klasser som følger:

KlasseMotorerChassisSlicksRegndekk
Cadetti
2111
Mini2111
Junior 1252111
Rotax2111
X 302111
ROK2111
OK Junior2111
OK2111
KZ22111
Senior 1252111

Hver deltaker kan benytte/disponere 5 stk. slicks og 5 stk regndekk av godkjent fabrikat, type og dimensjon. 4 stk. dekk (2 stk. fordekk og 2 stk. bakdekk) skal merkes av teknisk kontrollør før de benyttes i konkurransen. Om det femte dekket må benyttes, skal et av de fire merkede dekkene (valgfritt om det er for- eller bakdekk) innleveres til teknisk kontrollør. Teknisk kontrollør skal påse at det nye dekket er likt det innleverte med hensyn til dimensjon og merke. Teknisk skal deretter merke det nye dekket.

 

25. Frontspoiler og monterings-sett alle klasser.

Fra og med kvalifiseringsheat, til og med finaler, skal karten ha frontspoileren demontert før karten settes ned på oppstilling til start. Det er førerens eller ledagers/mekanikers ansvar og montere frontspoileren i korrekt posisjon før karten settes ned, klar til start. Under alle heat og finaler er det kun tillatt å sette frontspoileren på korrekt plass i pitlane eller annet område spesifisert av arrangøren.

Frontspoileren (montert med homologert monterings sett) må være i korrekt posisjon under hele konkurransen. (Se tillegg 2.2 og 2.2.1).

Sort flagg med oransje runding (teknisk feil) vill ikke bli vist derom en fører ikke har frontspoileren i korrekt posisjon. Dersom faktadommeren rapporterer at frontspoileren ikke lenger var i korrekt posisjon når målflagget ble vist, vil det uansett bli gitt et tidstillegg på 5 sekunder til føreren det gjelder. Avgjørelsen om tidstillegget er endelig og inappellabel. Dersom en fører, i løpet av siste runde eller etter at målflagget er vist, med vilje har byttet eller satt på plass en frontspoiler som ikke var i korrekt posisjon, kan føreren utelukkes fra konkurransen. Det er ikke tillatt å kjøre i pitlane eller reparasjonsområde for å bytte eller sette på plass en frontspoiler på siste runde eller etter at målflagget er vist.

 

§ 729 Teknisk reglement for Cadetti

Som tillegg til generelle reglementet, gjelder disse bestemmelsene for klassen Cadetti.

All form for trimming, bearbeiding av motoren og dens enkelte deler er forbudt, med unntak av kjededeksel. Motoren og dens deler skal til enhver tid være i overensstemmelse med siste/årets homologeringsdokument. Dette finnes på www.bilsport.no.

Et hvert avvik fra dette dokumentet er å betrakte som ulovlig trimming.

 

1. Motorer for klassen.

Kun motorer av type IAME Norswift, kjøpt og registrert gjennom den norske importøren er tillatt brukt. Motoren skal leveres komplett startklar med tenningsanlegg, forgasser og lyddemper. Det benyttes nasjonal homologert motorer. Det skal foreligge homologeringsdokument for motoren. Alle motorer må være merket med motorprodusentens logo, for å kunne benyttes i Norge. Merkingen av motorene er forskjellige for begge motorene. Startapparatet skal være av typen snorstart, og clutch av type sentrifugal clutch. Det er påbudt med hovedstrømsbryter. Forgasser skal ikke justeres under kjøring. Sylinderens innvendige form skal være sylindrisk, målt fra topp av sylinderforing til bunn av samme. Maksimum avvik 0,04mm, både sylindrisk og ovalt.

1.1 Motor Iame Norswift 60

Nasjonalt homologert motor. Se homologeringsdokumentet.Bare deler og utstyr beskrevet i homologeringdokumentet er tillatt brukt. Startapparatet skal være av typen snorstart, og clutch av type sentrifugal clutch. Det er påbudt med hovedstrømsbryter. Forgasser skal ikke justeres under kjøring.

Under enhver konkurranse kan arrangøren pålegge utøver å bytte komponenter, for eksempel tenningsanlegg og/eller forgasser. Dette skal beskrives i konkurransens tilleggsregler etter godkjenning av Kartingseksjonen.

2. Chassis

Chassis for klassen er fritt. Akselavstand skal være maks. 950 mm.

3. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk eller mekanisk brems på bakhjulene.

4. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont LH05  4,00-5 x 10 5,00-5 x 11
Regn:  LeCont LH04  4,00-5 x 10 5,00-5 x 11

§ 731 Teknisk reglement for Mini

Som tillegg til det generelle reglementet, gjelder disse bestemmelsene for klassen Mini.

 1. Motorer for klassen

Kun motorer av type IAME Norswift, kjøpt og registrert gjennom den norske importøren er tillatt brukt. Motoren skal leveres komplett startklar med tenningsanlegg, forgasser og lyddemper.

Det skal foreligge homologeringsdokument for motorene som brukes. Dette finnes på www.bilsport.no.

Alle motorer skal være merket fra motorprodusent for å kunne delta i løp i Norge ( se

homologeringsdokument).

Motoren og dens deler skal til enhver tid være i overensstemmelse med siste/årets homologeringsdokument. Ethvert avvik fra dette dokumentet er å betrakte som ulovlig trimming.

All form for trimming, bearbeiding og forandring av motoren og dens enkelte deler inklusive forgasser, eksosanlegg og tenningsanlegg er forbudt, med unntak av kjededeksel.

Iame Norswift 60

Nasjonalt homologert motor uten gir og med slureclutch.

Motoren skal til enhver tid være iht. homologeringsdokumentet.

Ny motor skal leveres komplett kjøreklar med forgasser, tenningsanlegg og eksosanlegg. Bare deler og utstyr beskrevet i homologeringdokumentet er tillatt brukt.

Sylinderens innvendige form skal være sylindrisk, målt fra topp av sylinderforing til bunn av samme. Maksimum avvik 0,04mm, både sylindrisk og ovalt.

Under enhver konkurranse kan arrangøren pålegge utøver å bytte komponenter, for eksempel tenningsanlegg og/eller forgasser. Dette skal beskrives i konkurransens tilleggsregler etter godkjenning av Kartingseksjonen.

 1. Chassis

Chassis er fritt. Akselavstanden er fri. Minimum 950 mm.

 1. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk eller mekanisk bakhjulsbrems.

 1. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont LH05  4,00-5 x 10 5,00-5 x 11
Regn:  LeCont LH04  4,00-5 x 10 5,00-5 x 11

 

§ 736 Teknisk reglement for OK Junior

Klassen kjøres i henhold til enhver tid gjeldene CIK Technical regulation for KF3 OK Junior, med unntak av nasjonalt dekkreglement, merking av bakaksel.

 1. Motor

Motoren skal være CIK-homologert ensylindret reedstyrt motor uten gir. Motoren skal til enhver tid være iht. gjeldene CIK-reglement. Mål, målemetode og toleranser iht. gjeldene CIK-reglement. Forgasser iht. CIK reglement for OK Junior. Lyddemper ihht. CIK reglement for OK Junior. Kun tenningssystem med turtallsbegrensning på 14000 o/min.

 1. Chassis

Kun chassis som er homologert av CIK kan benyttes. Tidligere homologerte chassis for klassen er tillatt.

 1. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk bakhjulsbrems, homologert av CIK for klassen. Tidligere homologerte bremser for klassen er tillatt.

 1. Vekt

Minimumsvekt er 140 kg. Minimumsvekt for kart uten drivstoff og fører er 70 kg.

 1. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont           LH03  4,50-5 x 10     7,10-5 x 11
Regn:  LeCont           SV1      4,20-5 x 10      6,00-5 x 11

Fullstendig reglement finnes på www.cikfia.com

§ 737 Teknisk reglement for OK

Klassen kjøres i henhold til enhver tid gjeldene CIK Technical regulations for OK, med unntak av nasjonalt dekkreglement, merking av bakaksel og bremser.

 1. Motor

Motoren skal være CIK-homologert ensylindret reedstyrt motor uten gir. Motoren skal til enhver tid være ihht. gjeldene CIK-reglement. Mål, målemetode og toleranser ihht. gjeldene CIK-reglement. Forgasser ihht. gjeldene CIK-reglement for klassen OK. Lyddemperen skal være CIK-homologert for klassen OK.

 1. Chassis

Kun chassis som er homologert av CIK kan benyttes. Tidligere homologerte chassis for klassen er tillatt.

 1. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk bakhjulsbrems, homologert av CIK for klassen. Tidligere homologerte bakhjulsbremser for klassen er tillatt.

 1. Vekt

Minimumsvekt er 150 kg. Minimumsvekt for kart uten drivstoff og fører er 70 kg.

 1. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont           LH03  4,50-5 x 10     7,10-5 x 11
Regn:  LeCont           SV1      4,20-5 x 10      6,00-5 x 11

Fullstendig reglement finnes på www.cikfia.com

§ 739 Teknisk reglement for KZ2

Klassen kjøres i henhold til CIK-reglementet med nasjonale bestemmelser som dekk og nedenfor nevnte tillempninger. Klassen kjøres i henhold til det internasjonale reglement for klassen KZ2, med unntak for nasjonalt dekkreglement, merking av bakaksel.

1.Motor

Motorer homologert av CIK for klassen KZ2. Mål, målemetode og toleranser på eksosport og topplokksvolum i henhold til gjeldende CIK-reglement.
Eksosanlegg skal være CIK-homologert. Kun forgasser av type dellorto VHSH 30 tillates, iht. CIK-reglementet gjeldende for mesterskap, cuper og troféer arrangert av CIK.
Motorer homologert for klassen ICC etter 01.01.98 tillates.

2.Chassis

Chassis skal være i henhold til gjeldende CIK-reglement

Tidligere homologerte chassis for klassen er tillatt.

3. Bremser

Det er kun tillatt med hydrauliske bremser homologert av CIK for gjeldene klasse.. Tidligere homologerte bremser for klassen er tillatt.

4. Vekt

Minimumsvekt er 175 kg.

5. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont LP 4,50-5 x 10 7,10-5 x 11
Regn:  LeCont SV1 4,20-5 x 10 6,00-5 x 11
 1. Girkasse

Girkassen skal ha originalutveksling i henhold til homologeringsdokumentet. Fullstendig finnes på www.cikfia.com

 

§ 743 Teknisk reglement for Rotax

1. Motor

Se promotors reglement

2. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk bakhjuls brems

3. Chassis

Chassis er fritt innenfor de grenser som er satt i §715.

For Rotax 125 Max DD2 er det kun tillatt chassis etter oppdatert reglement fra promotor.

4. Karosseri

Det er påbudt med sidebokser, frontspoiler, bakfanger og rattkåpe homologert av CIK.

5. Vekt

Se promotors reglement.

6. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Rotax kategori 125 Max:

Slicks: LeCont LH03 4,50-5 x 10 7,10-5 x 11
Regn: LeCont SV1 4,20-5 x 10 6,00-5 x 11

Rotax Kategori DD2:

Slicks: LeCont LP 4,50-5 x 10 7,10-5 x 11
Regn: LeCont SV1 4,20-5 x 10 6,00-5 x 11

§ 744 Teknisk reglement for Junior 125

Som tillegg til det generelle reglementet gjelder disse bestemmelsene for klassen Junior 125.

1. Motor

Det skal foreligge homologeringsdokument for motoren. Dette finnes på www.bilsport.no.

Kun motorer av type Vortex Rok Junior og Vortex ROK GP Junior  kjøpt og registrert gjennom den norske importøren er tillatt brukt. Motoren skal leveres komplett startklar med tenningsanlegg, forgasser, lyddemper og komplett radiatorsett med slanger og innsugsdemper.

All form for trimming, bearbeiding og forandring av motorens deler inklusive forgasser og tenningsanlegg er forbudt. Grading, sliping og polering regnes som bearbeiding og er forbudt. Motoren og dens deler skal til enhver tid være i overensstemmelse med homologeringsdokument. Ethvert avvik fra dette dokumentet er å betrakte som ulovlig trimming. Kun godkjent lyddemper får benyttes (se homologeringsdokumentet). Kun godkjent innsugsdemper med maks. 30 mm trakter er tillatt, se homologeringsdokumentet.

Det er tillatt å montere luftfilter av skum-type i original innsugsdemper. Filteret kan ikke ha noen form for innretning som kan styre luftstrømmen til forgasseren. Original innsugsdemper må beholdes uendret. Original gummiflens for feste mot forgasser skal fjernes ved montering av filter.

Under enhver konkurranse kan arrangøren pålegge utøver å bytte komponenter, for eksempel tenningsanlegg og/eller forgasser. Dette skal beskrives i konkurransens tilleggsregler etter godkjenning av Kartingseksjonen.

2. Chassis

Chassis er fritt innenfor de grenser som er satt i § 715.

3. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk eller mekanisk brems på bakhjulene.

4. Vekt

Minimums vekt:  150 kg.
Det tas forbehold om reguleringer av vekt innen de forskjellige motoralternativ i klassen.

5. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont           LH03  4,50-5 x 10     7,10-5 x 11
Regn:  LeCont           SV1      4,20-5 x 10      6,00-5 x 11

§ 745 Teknisk reglement for X30

1. Motor

Se promotors reglement.

Kun motorer av type IAME X30, kjøpt og/eller registrert gjennom den norske importøren er tillatt brukt. Motoren skal leveres komplett startklar med tenningsanlegg, forgasser og lyddemper.

2. Chassis

Chassis er fritt innenfor de grenser som er satt i § 715

3. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk brems på bakhjulene.

4. Karosseri

Det er påbudt med sidebokser, frontspoiler, bakfanger og rattkåpe homologert av CIK

5. Vekt

Se promotors reglement.

6. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont           LH03  4,50-5 x 10     7,10-5 x 11
Regn:  LeCont           SV1      4,20-5 x 10      6,00-5 x 11

 

§ 746 Teknisk reglement for ROK

1.Motor

Se promotors reglement.

2. Chassis

Chassis er fritt innenfor de grenser som er satt i § 715

3. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk brems på bakhjulene.

4. Karosseri

Det er påbudt med sidebokser, frontspoiler, bakfanger og rattkåpe homologert av CIK

5. Vekt

Se promotors reglement.

6. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont           LH03  4,50-5 x 10     7,10-5 x 11
Regn:  LeCont           SV1      4,20-5 x 10     6,00-5 x 11

 

§ 747 Teknisk reglement for Senior 125

Som tillegg til det generelle reglementet gjelder disse bestemmelsene for klassen Senior 125.

1.Motor

125ccm vannkjølt to-takt motor uten gir.

Godkjente motorer for klassen:
IAME X30
Rotax MAX 125
Vortex ROK
Vortex ROK GP

Motorene skal være i henhold til gjeldene motors aktuelle Homologeringsdokument på bilsport.no, inkludert kjølesystem, innsugsdemper/luftfilter og eksosanlegg.

 1. Chassis

Chassis er fritt innenfor de grenser som er satt i § 715

 1. Bremser

Det er kun tillatt med hydraulisk brems på bakhjulene.

 1. Karosseri

Det er påbudt med sidebokser, frontspoiler, bakfanger og rattkåpe homologert av CIK

 1. Vekt

IAME X30                 162kg
Rotax MAX 125         165kg
Vortex ROK               158kg
Vortex ROK GP         165kg

Det tas forbehold om reguleringer av vekt innen de forskjellige motoralternativ i klassen.

 1. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

Slicks: LeCont           LH03  4,50-5 x 10     7,10-5 x 11
Regn:  LeCont           SV1      4,20-5 x 10     6,00-5 x 11

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.