§ 914 Teknisk reglement Biltrial 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Biltrial-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Felles for alle klasser

1.1 Førerrom

«Armstraps» eller vindusnett skal benyttes av både fører og codriver.  Vindusnettet skal være sikkert montert ved hjelp av en enkel låsemekanisme, maksimum maskestørrelse 50 mm og minimum trådtykkelse 2mm.  På lukkede biler aksepteres det at deltageren kjører med sidevinduet helt stengt.  Ved korrekt bruk festes armstraps under albuen og skal frigjøres ved åpning av sikkerhetsbeltet. Eventuelle airbags skal være satt ut av funksjon.

1.2 Stoler

Original, Standard & Fun: Stolene skal ha høy rygg og være sikkert fastmontert. Dersom stolen er montert på glideskinner, skal begge skinner ha sikring som forhindrer forskyving av stolen. Stol beregnet på konkurransekjøring med uttak for 4-punktsele anbefales.

1.3 Veltebur

Veltebur med min. 6 festepunkter skal være montert og konstruert slik at det beskytter fører og eventuell co-driver fra alle sider (alle kroppsdeler skal være inne i buret når man sitter fastspent i sikkerhetsbeltet).   Kjøretøy med karosseri uten fast tak skal ha takplate montert.
Velteburet skal monteres direkte eller indirekte til gulv/ramme. Med indirekte menes det at det skal finnes stag som forbinder burets festepunkt med gulvet dersom buret er avsluttet ved karosseriet høyere enn gulvet. Stag skal tilfredsstille materialkrav for veltebur. Alle festepunkt skal ha denne forbindelsen til gulv/ramme.

 


Veltebur skal ha minst seks festepunkter og minimum bestå av; tverrgående heldragen hovedbøyle, tverrgående frontbøyle og langsgående siderør mellom hoved- og frontbøyle, alternativt 2 sidebøyler og tverrgående frontrør mellom disse, to bakoverstrevere fra hovedbøylens øvre hjørner til bakre festepunkter, diagonalstag i hovedbøyle, eller fra øvre hjørne i hovedbøyle til motsatt bakoverstrevers nedre festepunkt. (Staget kan være demonterbart).
Dersom velteburet er montert utvendig på karosseriet, må et diagonalstag eller kryss være montert mellom topp av fremre og bakre veltebøyle.
For kjøretøy med separat førerhus og lasteplan tillates det å benytte 2-delt veltebur.
Inne i førerhuset plasseres hovedbøyle med diagonalstag bak stolene, denne bøylen forbindes med front/sidebøyler etter ordinært reglement.  I tillegg skal det finnes et nedre langsgående rør som sammenkobler fremre og bakre burben, røret festes maksimalt 10 cm fra foten av fremre burben.  Bak førerhuset plasseres en ekstra hovedbøyle, denne skal ha diagonalstag og bakover-strevere etter ordinært reglement.

Materialspesifikasjoner – rør:
Det benyttes kalddragne sømløse stålrør med minimum strekkstyrke: 350N/mm2. Minste tillatte rørdimensjon i hovedbøylen er 45mm eller 1,75” utvending diameter med 2,5mm godstykkelse, alternativt 50mm x 2mm eller 2”x2mm. Øvrige deler av buret kan ha minste utvendig diameter 38mm eller 1,5” med 2,5mm godstykkelse. Alternativt 42mm eller 1,6”x 2mm.

For å unngå deformering av røret under bøying, må bøyens radius ikke være mindre enn 3 ganger rørets diameter. Alle sveiser må være av god kvalitet, sveis i buret må ikke slipes. Rør i veltebur tillates ikke benyttet til transport eller oppbevaring av væsker. Bakoverstreverne bør festes i hovedbøylen slik at de maksimalt treffer et halvt rør til side eller over/under de øvre siderørene. For optimal styrke bør bakoverstreverne være rette. Ved innfesting av velteburet i karosseriet bør originale avstivinger forsøkes integrert i burfestene. Hvert ben skal ha en festeplate med min 120cm² størrelse og 3mm tykkelse. Platen festes til karosseriet med minimum 3 stk. M8 bolter av min.8.8 kvalitet. På undersiden legges en forsterkningsplate med minimum samme størrelse og tykkelse.  Forsterkningsplaten kan også ligge på oversiden av karosseriplaten men må da sveises fast til karosseriet. Kjøretøy med karosseri uten hel stålbunn skal ha velteburet festet til rammen. Dersom buret sveises direkte i rammekonstruksjonen, bortfaller kravet til festeplater og boltforbindelse.

Demonterbare forbindelser:
Dersom det anvendes demonterbare forbindelser i konstruksjonen, må disse overensstemme med FIA-reglementet, se Bilsportboken tegning 253-27 til 253-37.  Boltene skal ha minimum 10mm diameter og minste kvalitet ISO 8-8.
Demonterbare forbindelser kan ikke benyttes som en del av hoved- front- eller sidebøyler.  Slike forbindelser er kun ment for tilleggsstag til veltebøylene og for montering av langsgående stag til en hovedbøyle (tegn.253-4). I sistnevnte tilfelle skal det ikke benyttes fester som vist i tegn. 253-30, 253-33 og 253-37.

Takplate:
Takplaten skal dekke området fra hovedbøyle til frontbøyle mellom siderørene i velteburet.
Det stilles følgende krav til platen:


1 mm. stålplate sveiset fast til buret, alternativt 2 mm stålplate fastskrudd på min. 6 steder, eller 3 mm aluminiumsplate fastskrudd på minimum 6 steder.
Ved fastskrudd plate skal festeører sveises til velteburet, boring i buret tillates ikke.
Boltene skal være av min. M8 og av minst 8.8 kvalitet.

1.4 Sikkerhetsbelte

Minimum 4-punkt belte skal benyttes og være sikkert montert. Sikkerhetsbeltet skal ha sentrallås som frigjør alle stropper samtidig og være utstyrt med godkjenningsmerke fra FIA eller SFI og og være uten skader eller mangler. Imidlertid gjelder ikke FIA og SFI aldersgrense med hensyn til siste gyldighetsdato. Skal være montert ifølge § 304 pkt. 8.2 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Alle deler på sikkerhetsselene skal være FIA merket. For Offroad Cross skal minimum 5-punktbeltebenyttes. For Biltrial anbefales å benytte minst 5-punkts belter i 2022, dette blir et krav fra 2023.

1.5 Drivstoff

1.5.1 Drivstoffrør
Drivstoffrør skal være klamret og godt beskyttet mot skader.  Drivstoffrør skal være heldragne, klamret og godt beskyttet mot skader. Drivstoffrør tillates ikke skjøtet i førerrommet. Eventuelle reservekanner skal fjernes fra kjøretøyet.

1.5.2
Som drivstoff tillates diesel, bio-diesel og normal handelsbensin (herunder E85 og racing-gas).  Blyerstatning og oktanbooster tillates benyttet, ellers ingen tilsetninger i drivstoffet. Lystgass er ikke tillatt.

 

1.6 Skillevegg

Dersom drivstofftank er flyttet, skal skillevegg finnes og være utformet slik at den effektivt forhindrer spredning av væske og/eller ild mot fører/ co-driver.
Drivstofftank skal være forsvarlig festet med minst 1 bøyle i stål eller aluminium, bøylene skal ha et minimum bredde på 20mm og et minimum tykkelse på 1mm i stål ,2mm aluminium, eller egnede påsveiset feste. Det skal ikke finnes sikt mellom førerrom og drivstofftank, pumpe, slanger/rør og skjøter. Det anbefales lokk over drivstofftanken. Pumpe, slanger/rør og skjøter heldragne rør tillates da igjennom fører kabin, men skal være forsvarlig festet uten fare for gnisninger eller slitasje mot skarpe kanter. Tank lokket skal være tett og det skal være montert enveisventil på utluftingen.

1.7 Inntak og lufting

Dersom motorens luftinntak er plassert i førerrommet må dette være skjermet, slik at fører og co-driver er beskyttet mot eventuelle tilbakeslag. Utlufting fra motorrom eller drivverk tillates ikke plassert i førerrommet.

1.8 Elektrisk anlegg

Batteriet skal være sikkert fastmontert ved bruk av et stålbånd minimum 20x2mm eller over/underliggende ramme med gjennomgående bolter. Kun gelebatterier kan monteres i førerrom.
El. kabler skal være beskyttet og godt klamret. Hovedstrømbryter anbefales montert.
Ved flytting av batteri fra original plassering skal kabler fra batteri beskyttes tilstrekkelig mot mekanisk påvirkning/gnissing som kan skape kortslutning.

1.9 Bremsesystem

Driftsbrems
Bremsekraftforsterker tillates ettermontert. Fotbrems skal effektivt påvirke alle hjul. Trommelbrems tillates ombygd til skive brems, ellers valgfritt. Se den enkelte klasses regelverk.

Parkeringsbrems
Godt fungerende parkeringsbrems eller -sperre skal finnes. Parkering i 1. lav skal sees på som fungerende parkeringsbrems

Bremserør
Bremserør skal være beskyttet og godt klamret.

Styrebrems
Se den enkelte klasses regelverk.

1.10 Eksosanlegg

Støynivå skal ikke overstige 100dbA.
Standard, Modified, Pro modified, proto, fun.

Eksos må ha utløp bak bilens senterlinje og det må være mulig for teknisk kontrollør å gjennomføre lydsjekk uten problem. Eksos skal heller ikke ha utløp over bilens karosseri. Ellers fritt.

1.11 Lys

Lykter
Lamper utført i glass må teipes for å unngå glasskår ved eventuelle sammenstøt. Eventuelle hull etter lamper som fjernes skal tettes med plate, se også den enkelte klasses regelverk

1.12 Tauekroker

Skal finnes foran og bak på kjøretøyet. Merket med rød/gul/oransje farge i kontrast til karosseriets farge. Krok/øye skal ha en indre diameter på min. 50mm.

1.13 Vekt

Kjøretøyets egenvekt skal være mellom 600 kg. og 3500 kg. Ballast tillates ikke benyttet.

2. Klasse 1: Original

Tillatte kjøretøyer:
Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil i original utførelse. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra opprinnelig produsent.
Åpent chassis eller kun svingskive som påbygg vil ikke bli godkjent av konkurransemessige hensyn. Originalt kjøretøy utstyrt med portalaksler klassifiseres som standard.
Reservehjul, radio, antenne, vindusviskere, speil, speilfester, tepper, kalesje eller avtakbar hard-top samt original targa- eller veltebøyle kan fjernes, ellers tillates ikke demontering av originalt utstyr.
Alle løse gjenstander i kjøretøyet må fjernes ved konkurransekjøring. Ikke reglementert utstyr som er montert i bilen må deaktiveres ved at det låses med bolt (eks. 4 hjulstyring), eller ved at betjeningsknapper/kontrollbokser tas ut av bilen (eks. styrebrems/nivåregulering)
Ut over de regler som er fastsatt i dette reglement, tillates ingen endringer.

2.1 Chassis

Ramme, bærende konstruksjoner
Ingen form for heving av chassis tillates. Under forutsetning av at karosseriet endres tilsvarende, kan akselavstand endres til annen serieprodusert utgave av kjøretøyet.
Endringer av rammen skal utføres i samme materiale, profil og retning som originalrammen.
Dokumentasjon som bekrefter aktuell utgave skal fremlegges ved teknisk kontroll. Ut over dette tillates ingen endringer.

2.2 Hjulsystem

Dekk
Kun dekk med tilsvarende klassifisering og dimensjon som originaldekkene tillates benyttet.
Dersom original dekkdimensjon ikke lenger er normal handelsvare, tillates bytte til nærliggende dimensjon.  Rulleomkrets og bredde kan i slikt tilfelle maksimalt avvike 5% fra originaldekket.  Det pålegges deltaker å dokumentere kjøretøyets originale dekkdimensjon.  Bytte til et mer aggressivt dekkmønster tillates.  Mønsterskjæring eller bruk av kjetting tillates ikke. For regummierte dekk er største tillatte mønsterdybde 18 mm.
Piggdekk kan benyttes i det tidsrom de tillates brukt på offentlig vei.

Felger
Valgfritt.

Fjærer/hjuloppheng
Kun originale komponenter eller tilsvarende tillates benyttet.

Støtdempere
Kun originale eller tilsvarende tillates benyttet.

2.3 Drivverk

Motor
Ingen endringer tillates.

Drivstoffsystem
Det tillates utkobling av den originale drivstofftanken, men tanken kan ikke fjernes og skal ha sin opprinnelige størrelse og fasong.  Eventuell erstatningstank skal være sikkert montert, godt beskyttet og utstyrt med tett tanklokk og enveisventil på utluftingen.  Plassering av drivstofftank i førerrommet tillates kun dersom original tank benyttes og dette er den originale plasseringen for kjøretøyet.

Kjøleanlegg
Ingen endringer tillates.

Eksosanlegg
Fritt etter siste lyddemper, ellers tillates ingen endringer.

Elektrisk anlegg
Batteriet skal være sikkert fastmontert på original plass. Hovedstrømbryter tillates montert.
Gummimatte over batteripoler anbefales. 6 volt opplegg tillates ombygget til 12 volt.
Ellers tillates ingen endringer.

Kraftoverføring
Ettermontering og bruk av differensialsperre i bakaksel tillates, ellers tillates ingen endringer.
Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og skal ikke kunne startes i gir.
For kjøretøy med manuell girkasse anbefales startsperre montert på brems- eller koplingspedal.
Inn-/utkobling av firehjulsdrift tillates kun som originalt for kjøretøyet.

2.4 Bremsesystem

Driftsbrems
Bremsekraftforsterker tillates ettermontert, ellers tillates ingen endringer.

Parkeringsbrems
Parkeringsbrems kan flyttes dersom den ikke kan nås når fører sitter fastspent i beltet, ellers tillates ingen endringer.

Styrebrems
Kun original parkeringsbrems tillates benyttet som styrehjelp.

2.5 Styresystem

Styreinnretning
Stoppanordning for styreutslag kan justeres eller demonteres, ellers tillates ingen endringer. 

2.6 Karosseri 

Ingen form for heving av karosseriet tillates. Støtfangere skal være godt fastmontert i originale fester og ikke være deformert på en måte som forbedrer frigangen.  Framdørenes vindusrammer tillates fjernet og dørenes overkant kan tilpasses karosseriets profil og høyde. Eventuelle skarpe kanter/hjørner må tildekkes/fjernes. Dørtrekk tillates fjernet, men skal da erstattes med plate i metall. Alle vinduer kan fjernes eller erstattes med polycarbonat/lexan. Eventuell takluke av plast eller glass må teipes i sin helhet med lerretsteip, alternativt kan luken fjernes og hullet tettes med metallplate. Karosseriets lengde kan tilpasses endring av akselavstand i henhold til punkt 1.1.
Endringen skal utføres slik at karosseriet blir identisk med den aktuelle utgaven. Dokumentasjon som bekrefter dette skal fremlegges ved teknisk kontroll.

Førerrom
Ingen endringer tillatt.

Gulv
Ingen endringer tillates.

 2.7 Lys

Lykter
Hovedlys, parklys, blinklys og baklys skal finnes og være i original utførelse.
Lamper i støtfangere tillates fjernet dersom hullene tildekkes med plate i metall.

2.8 Instrumentering

Instrumenter, brytere, etc.
Ingen endringer tillates.

2.9 Annet

Ekstrautstyr
Utstyr som ikke forbedrer framkommeligheten kan monteres.
(Eks. frihjulsnav, vinsj, beskyttelsesplater for utsatte deler o.l.)  

 3. Klasse 2: Standard

Tillatte kjøretøyer
Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil i standard utførelse.  Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra opprinnelig produsent.
Åpent chassis eller kun svingskive som påbygg vil ikke bli godkjent av konkurransemessige hensyn. Reservehjul, radio, antenne, vindusviskere, speil, speilfester, tepper, kalesje eller avtakbart hardtop samt original targa- eller veltebøyle kan fjernes, ellers tillates ikke demontering av originalt utstyr. Alle løse gjenstander i kjøretøyet må fjernes ved konkurransekjøring. Ikke reglementert utstyr som er montert i bilen må deaktiveres ved at det låses med bolt(eks. 4 hjulstyring), eller ved at betjeningsknapper/kontrollbokser tas ut av bilen (eks. styrebrems/nivåregulering) Ut over de regler som er fastsatt i dette reglement, tillates ingen endringer. 

3.1 Chassis

Ramme, bærende konstruksjoner
Under forutsetning av at karosseriet endres tilsvarende, kan akselavstand endres til annen serieprodusert utgave av kjøretøyet. Endringer av rammen skal utføres i samme materiale, profil og retning som originalrammen. Dokumentasjon som bekrefter aktuell utgave skal fremlegges ved teknisk kontroll. Ut over dette tillates ingen endringer.

3.2 Hjulsystem

Dekk
Bytte til dekk av annen type og dimensjon er tillatt. Dekkene skal være klassifisert for bruk på person- eller lastebil og være godkjent for minst 80 km/t. Mønsterskjæring eller bruk av kjetting tillates ikke.
Største tillatte bredde er 320mm, største tillatte diameter er 900mm (målt horisontalt). For regummierte dekk er største tillatte mønsterdybde 18 mm. Piggdekk kan kun benyttes i det tidsrom de tillates brukt på offentlig vei.

Felger
Største tillatte felgdiameter er 18”, ellers valgfritt.

Fjærer/hjuloppheng
Originalt fjæringssystem og originale festepunkter skal benyttes. Sjakler/fjærhenker tillates forlenget, men opprinnelig konstruksjon skal beholdes. Inntil 85mm heving tillates i en kombinasjon av bodylift/fjærheving.
Eventuelle krengningsdempere og/eller stabilisatorstag kan demonteres. Ellers tillates ingen endringer. Det er tillatt å bytte foringer til annen type. Foringer for Caster korrigering er tillatt. Det er tillatt å montere andre radius armer så fremst at originale festepunkter benyttes. Det er ikke tillatt å benytte uniball i opphenget.

Støtdempere
Originale fester på original plass skal benyttes, ellers valgfritt.

3.3 Drivverk

Motor
Motor skal være plassert som originalt for kjøretøyet, motorfester kan flyttes/modifiseres. Det tillates å bytte til annen bilmotor dersom antallet sylindere ikke overstiger det som er levert originalt på aktuell bilmodell fra opprinnelig produsent. I tvilstilfelle, pålegges deltaker å fremlegge nødvendig dokumentasjon. Trimming av motor tillates, turbo, kompressor og lignende er ikke tillatt. Riktig fungerende returfjær skal finnes på forgasser/spjeld hus. Elektronisk gassoverføring uten ekstra returfjærer er tillat.

Drivstoffsystem
Drivstofftanken tillates byttet og/eller flyttet og skal i så fall være sikkert montert, godt beskyttet og utstyrt med tett tank lokk og enveisventil på utluftingen. Plassering av drivstofftank i førerrommet tillates kun dersom original tank benyttes og dette er den originale plasseringen for kjøretøyet.

Kjøleanlegg
Bytte av radiator og montering av elektrisk kjølevifte tillates. Radiatorens plassering skal være tilnærmet lik original.

Eksosanlegg
Ombygging tillates.

Elektrisk anlegg
Batteriplasseringen er fri, det skal være beskyttelse over polene.

Kraftoverføring
Girkasser og utvekslinger tillates byttet, girkassefester kan flyttes/modifiseres. Ekstra girkasse tillates ikke montert.
Bytte av for- og bakaksel kan kun skje mellom tidsriktige (parallelt produserte) utgaver av samme modellserie, som for eksempel fra Suzuki SJ410 til SJ413 og fra Jeep CJ3B til CJ3A.
Forsterkede drivaksler og drivledd tillates benyttet dersom bearbeiding av akselhuset ikke er nødvendig. Differensialsperre tillates ettermontert og benyttet i begge aksler.
Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og skal ikke kunne startes i gir.
For kjøretøy med manuell girkasse anbefales startsperre montert på brems- eller koplingspedal.  Inn-/utkobling av firehjulsdrift tillates kun som originalt for fordelingskassen som er benyttet. Utkopling av bakhjulstrekk ikke tillatt.

3.4 Bremsesystem

Driftsbrems
Ingen form for styrebrems tillates. Trommelbrems tillates ombygget til skivebrems, ellers valgfritt.

Styrebrems
Kun original parkeringsbrems tillates benyttet som styrehjelp.

3.5 Styresystem

Styreinnretning
Servostyring og styredemper tillates byttet eller etter montert. Ratt og rattstamme tillates byttet. Stoppanordning for styreutslag kan justeres eller demonteres, ellers tillates ingen endringer.

3.6 Karosseri

Karosseri
Inntil 85 mm heving av karosseriet/fjærer tillates. Karosseri heving kan benyttes sammen med fjær heving, men skal totalt ikke overstige 85mm heving.
Støtfangere tillates fjernet, modifisert eller erstattet, fester for støtfanger tillates også fjernet. Alle glassruter kan fjernes, alternativt erstattes med polycarbonat eller lexan.
Framdørenes vindusrammer tillates fjernet og dørenes overkant kan tilpasses karosseriets profil og høyde. Eventuelle skarpe kanter / hjørner må tildekkes/fjernes. Frontruteramme tillates demontert, hvis hengslet. Dørtrekk tillates fjernet, men skal da erstattes med plate i metall.
Eventuell takluke av plast eller glass må teipes i sin helhet med lerretsteip, alternativt kan luken fjernes og hullet tettes med metallplate.
Karosserideler kan erstattes med tilsvarende deler produsert i stål, aluminium eller glassfiber, disse delene må være identiske til originale deler, Dette gjelder også hele karosseribaljen. Karosseriets lengde kan tilpasses endring av akselavstand i henhold til punkt 1.1.
Endringen skal utføres slik at karosseriet blir identisk med den aktuelle utgaven. Dokumentasjon som bekrefter dette skal fremlegges ved teknisk kontroll.

Gulv
Hull for girspak tillates endret ved bytte av girkasse, ut over dette tillates ingen endringer.

3.7 Lys

Lykter
Valgfritt.

3.8 Instrumentering

Instrumenter, brytere, etc.
Valgfritt. 

3.9 Annet

Vekt
Det tillates ikke å bruke ballast.

Ekstrautstyr
Utstyr som ikke forbedrer framkommeligheten kan monteres. (Eks. frihjulsnav, vinsj, beskyttelsesplater for utsatte deler o.l.) 

4. Klasse 3: Modified

Tillatte kjøretøyer
Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil i modifisert utførelse. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra opprinnelig produsent, åpent chassis eller kun svingskive montert vil ikke bli godtatt av konkurransemessige hensyn. (Se pkt. 6.1 for unntak.) Originale interiørdetaljer kan fjernes (tepper, matter, deksler, instrumentpanel, varmeapparat m.m.). Skarpe kanter i førerrom må polstres. Fjæringssystem og akselkonstruksjon kan bygges om, men original akselavstand og plassering skal beholdes. Alle løse gjenstander i kjøretøyet må fjernes ved konkurransekjøring. Ikke reglementert utstyr som er montert i bilen må deaktiveres ved at det låses med bolt (eks. 4 hjulstyring), eller ved at betjeningsknapper/kontrollbokser tas ut av bilen (eks. styrebrems/nivåregulering). Ut over de regler som er fastsatt i dette reglement, tillates ingen endringer.

4.1 Chassis

Ramme, bærende konstruksjoner
Primær-rammevanger skal være som originalt og i originalt posisjon i forhold til resten av bilen i alle akser (lengde/bredde/høyde). Festebraketter/traverser for motor, gir, aksler, torsjonsstaver, radiusarmer, fjærer, støtdempere, eksosanlegg, støtfangere kan modifiseres og/eller fjernes. Karosserifester skal beholdes i original posisjon, men tillates forsterket.

Hvis bilen originalt har unibody/monocoque-konstruksjon i stedet for separat ramme (f.eks. Jeep Cherokee) er hele bilens underchassis å beregne som bærende og skal beholdes som originalt. Under forutsetning av at karosseriet endres tilsvarende, kan akselavstand endres til annen serieprodusert utgave av kjøretøyet. Endringer av rammen skal utføres i samme materiale, profil og retning som originalrammen. Dokumentasjon som bekrefter aktuell utgave skal fremlegges av teknisk kontroll.

4.2 Hjulsystem

Dekk
Dekkdiameter er begrenset til max. 1000mm. Traktormønster og tvillinghjul tillates ikke. Piggdekk og kjetting er kun tillatt i tidsrommet det tillates brukt på offentligvei. Ellers er dekktype fri.

Felger
Valgfritt.

Fjærer/hjuloppheng
Eventuelle krengningsdempere og/eller /stabilisatorstag kan demonteres.  Det tillates ombygging fra original fjærtype til blad-/spiralkjær evt. coilovers. Ingen annen type fjæring tillates med mindre det er originalt for bilmodellen. Festepunkter på aksler, karosseri og ramme er fritt. Antall, lengde og innfesting av opphengs armer/radiusarmer er fritt for stive aksler. Air shocks tillates ikke. Heving er fritt.
Akselavstand kan variere med inntil +/- 1% i forhold til originalt for bilmodellen. Akslenes posisjon horisontalt i forhold til ramme/karosseri skal være som originalt. Aksel-plassering og -avstand skal kontrolleres i normal kjøreposisjon, ikke direkte etter en hard oppbremsing. For biler med IFS/IRS originalt skal festepunkter på karosseri og ramme være i original posisjon. Sjakler for bladfjærer kan flyttes foran-bak og omvendt. Sjakkel-lengde er fri.

Støtdempere
Type og montering er valgfritt. Antall og prinsipiell virkemåte som originalt for bilmodellen.
«Aktive» dempere kun tillatt dersom dette er originalt for bilen og kun i kombinasjon med original fjæring. Det tillates ikke å kunne justere støtdempere mens bilen kjører. Hydrauliske/pneumatiske bumpstops er ikke tillatt.

4.3 Drivverk

Motor
Motortype er fri. Motor skal plasseres tilnærmet lik originalt for kjøretøyet. Kompressor og turbo tillates etter montert. Riktig fungerende, doble returfjærer skal finnes på forgasser / spjeldhus. Veivhusventilasjon skal være lagt opp slik at det ikke er fare for oljesøl ved velt.
Elektronisk gassoverføring uten ekstra returfjærer er tillatt. Lystgass/NOS ikke tillatt.

Kjøleanlegg
Radiator og/eller ekspansjonstank tillates byttet og flyttet, men kan ikke plasseres i førerrommet. Om radiator plasseres bak førerrom skal den være skjermet slik at evt. lekkasje av varm kjølevæske ikke kan nå fører/codriver. Alle slanger og rør skal være av god kvalitet, rør som trekkes gjennom førerrommet må være tildekket og uten skjøter.

Elektrisk anlegg
Batteriplasseringen er fri, det skal være beskyttelse over polene. Hovedstrømbryter skal finnes med utløsning innvendig og utvendig, plassert på venstre side foran frontrute/A-stolpe eller bak på kjøretøyet. Den innvendige bryteren skal kunne nås av førere sittende fastspent i beltet. Den utvendige bryteren merkes med blå trekant med innvendig rødt lyn. Ved flytting av batteri fra original plassering skal kabler fra batteri beskyttes tilstrekkelig mot mekanisk påvirkning/gnissing som kan skape kortslutning.

Kraftoverføring
Drivaksler kan byttes og det tillates å bygge om fra uavhengig (IFS) til stive aksler. Biler med IFS/IRS originalt må beholde akslenes originale plassering av festepunkter på ramme/chassis og navhus. Differensialutveksling er fritt. Portalaksler tillattes ikke, selv om det er originalt for bilmodellen. TwinTractor Beam (TTB) type aksler (f.eks. Ford Bronco) regnes i prinsipp å være tilsvarende IFS/IRS.

Differensialsperre tillatt.
Utkobling av drift foran/bak skal være som originalt for bilmodellen. Ombygging til 2WD lav er ikke tillatt. Endring av utveksling i fordelingskassen er tillatt.
Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og ikke kunne startes i gir. For kjøretøy med manuell girkasse anbefales startsperre montert på brems- eller koplingspedal.  Det tillates montering av doble fordelingskasser.  Inn-/utkobling av firehjulsdrift tillates kun som originalt for fordelingskassen som er benyttet. Utkopling av bakhjulstrekk ikke tillatt.

4.4 Bremsesystem

Styrebrems
Styrebrems er ikke tillatt, men parkeringsbrems som virker effektivt på mellomaksel/bakhjulene kan benyttes som styrehjelp. Kun ett håndbrekk tillates.

4.5 Styresystem

Styreinnretning
Kjøretøyet skal styres ved mekanisk overføring fra ratt plassert foran føreren, være vel dimensjonert og gi sikker styring av kjøretøyet. Firehjuls- eller midjestyring tillates ikke benyttet under konkurranse, ellers valgfritt.

4.6 Karosseri

Karosseriet skal ha ytre linjer/dimensjoner som originalt for bilmodellen og være sikkert festet til chassiset. Heving av karosseriet er fritt ment evt. heveklosser skal være laget av kompakt gummi eller metall. Over midjehøyde (nedre kant av vinduer) tillates fri modifisering av karosseriet, eventuelle skarpe kanter/hjørner må tildekkes/fjernes. Bakdør/baklem tillates også fjernet i sin helhet. Inntil 10cm av karosseriet rundt hele hjulbuen. Hjulbuen defineres som det området som er utenfor rammevanger,  og inntil 10cm av kanalene (nedre del av karosseriside) og karosserihjørner foran/bak kan fjernes. Modifiseringen begrenses likevel til gulvets originale høyde. På biler med «flatfender» (Willys/Wrangler/Suzuki LJ etc.) kan det «flate» partiet heves og skjermen under kuttes max 10cm. Innerskjermer kan fjernes. Dører skal finnes men kan erstattes med «halvdører» som minimum skal ha høyde slik at de effektivt beskytter fører/codrivers ben fra å komme på utsiden av bilen når denne heller til siden eller velter. Dører/halvdører skal ikke bygges av transparent materiale. Originale dører skal ha indre dørtrekk for å beskytte mot skarpe kanter.
Torpedovegg er definert til området mellom rammevanger og kan ikke modifiseres utenom unntak som er gjort i regelverket.
Karosserideler kan erstattes med tilsvarende deler produsert i stål, aluminium eller glassfiber. Deksel over motorrom (panser) skal finnes. Eventuelt luftinntak over panser skal være skjermet mot fører. Eventuelle ruter skal være av laminert glass eller polycarbonat/lexan. Lastebiler tillates med uoriginalt lasteplan dersom dette har en legde som minst tilsvarer avstanden fra førerhuset til kjøretøyets absolutt bakerste punkt. Lasteplanet skal ha sider, bunn og hjulkasser/skjermer. Det kreves samtidig at lasteplanet i sin fulle lengde har minst samme bredde som førerhuset.
På biler med unibody/monocoque chassis må dette forsterkes tilsvarende originalt styrke (eller bedre) dersom en bytter til glassfiberskjermer etc. Festebraketter etc. innvendig kan fjernes.
Utvendig beskyttelse av karosseri er tillatt.

Gulv
Originalt gulv tillates fjernet, men skal i førerrommet erstattes med en heldekkende gulv plate av min. 2 mm. aluminium eller 1 mm. stål. Girkasse/mellomaksel tunnel er en del av gulvet. Girkassetunell tillates bredde med 50mm til hver side. Torpedovegg skal være som original og i originalt materiale. Hull til gjennomføring av slager, rør, eksos etc. tillates.

Stoler
Stoler beregnet på konkurransekjøring med uttak for 4-punktsele skal benyttes og være sikkert fastmontert. Stolens høyde skal være slik at minst 2/3 av førers/co-drivers hjelm har støtte, eventuelt benyttes separat hodestøtte.

4.7 Instrumentering

Instrumenter, brytere etc.
Valgfritt.

4.8 Annet

Ekstrautstyr
Valgfritt. 

 5. Klasse 4: Pro-Modified

Tillatte kjøretøy
Kjøretøyet skal ha 2 hjulaksler og drift på alle hjul. Det tillates fri oppbygging av ramme/chassis. Chassis skal bestå ev frontplate, panser, skjermer, sideplater og bakplate. Alle løse gjenstander i kjøretøyet må fjernes ved konkurransekjøring. Ikke reglementert utstyr som er montert i bilen må deaktiveres ved at det låses med bolt, eller ved at betjeningsknapper/kontrollbokser taes ut av bilen. Bruk av annet utstyr for bedret fremkommeligheten ut over de regler som er fastsatt i dette reglement tillates ikke.

5.1 Chassis

Ramme og bærende konstruksjoner
Valgfritt.

5.2 Hjulsystem

Dekk
Luft fylte gummihjul skal benyttes, for biler med portalaksler er største tillatte dekkdiameter er 103 cm. Diameter måles horisontalt. Dekk med angitt høyde til og med 40 tommer aksepteres. For biler med rette aksler er dekkstørrelse fritt.
Bruk av kjetting tillates ikke, ellers valgfritt. Piggdekk kan benyttes i det tidsrom de tillates brukt på offentlig vei.

Felger
Valgfritt.

Fjærer
Aktiv nivåregulering tillates ikke benyttet under konkurranse, ellers valgfritt.

Støtdempere
Valgfritt. 

5.3 Drivverk

Motor
Motortype og plassering er fri.  Kompressor og turbo tillates etter montert. Riktig fungerende doble returfjærer skal finnes på forgasser/spjeld hus.
Veivhusventilasjon skal være lagt opp slik at det ikke er fare for oljesøl ved velt. Elektronisk gassoverføring uten ekstra returfjærer er tillat.

Drivstoffsystem
Drivstofftank skal være plassert utenfor førerrom, være sikkert montert og godt beskyttet mot skader.  Det anbefales drivstofftank av racing-type.

Kjøleanlegg
Radiator og/eller ekspansjonstank tillates ikke plassert i førerrommet. Alle slanger og rør skal være av god kvalitet, rør som trekkes gjennom førerrommet må være tildekket og uten skjøter.

Elektrisk anlegg
Batteriplasseringen er fri, det skal være beskyttelse over polene.

Kraftoverføring
Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og ikke kunne startes i gir. For kjøretøy med manuell girkasse anbefales startsperre montert på brems- eller koplingspedal.  Ellers valgfritt.

5.4 Bremsesystem

Driftsbrems
Fotbrems skal effektivt påvirke alle hjul, ellers valgfritt. Det tillates bruk av styrebrems hvor 2 separate bremsepedaler benyttes.
Pedalenes plassering skal være slik at de ubelastet står i samme høyde og at det maksimalt er 12mm mellom pedalflatene.

Styrebrems
Det tillates bruk av tilleggs systemer som bremser ett eller flere hjul. Ved bruk av ”inline brakes” skal fjærbelastet aktiviseringsknapp være montert. 

5.5 Styresystem

Styreinnretning
Ordinær styring av kjøretøyet skal skje ved bruk av ratt plassert foran føreren, styringen skal være vel dimensjonert og gi sikker styring av kjøretøyet. Firehjuls- eller midjestyring tillates ikke, ellers valgfritt.
Alle hydrauliske slanger unntatt returslange må ha pressede ender. Alle slanger må være skadefrie, ha riktig lengde i forhold til nødvendig fjæringsbevegelse og være klamret slik at de ikke kan skades.
Slanger koblet til syresentralen må være tildekket slik at fører ikke kan utsettes for sprut ved skade.

5.6 Karosseri

Karosseri
Singelsetere er ikke tillatt. Karosseriets bredde skal gi plass for fører og co-driver. Skal se ut som en bil minimum bestående av paner, forskjermer, karosserisider og bakplate. Karosseri materiell er fritt, men ikke transperent. Fronten skal ha en grill med plass til lys (må ikke inneholde lykter, men utsparing som simulerer lykter).
Karosseriets lengde skal minst være fra senter av framaksel til senter av bakaksel og bredde skal minst være fra indre side høyre hjul til indre side venstre hjul. Se tegning. Ingen form for tillegg på karosserisider for å tilfredsstille breddekrav er tillatt. Flatfender skjermer til tillatt foran for å tilfredsstille breddekrav (det er tillatt å bredde karosseriet med å flytte ut sidene).

Førerrom
Torpedovegg skal finnes, den skal effektiv hindre spredning av væske/ ild mellom motor og førerrom. Torpedoveggen skal være utført i hele karosseriets bredde og skal dekke området fra gulv til nedre kant av frontvindu/ panser i hele bredden.

Gulv
Heldekkende gulv plate av min 2 mm. aluminium eller 1 mm. stål skal finnes i førerrommet, dersom karosseriet ikke har et originalt stålgulv.

Stoler
Stoler beregnet på konkurransekjøring med uttak for 4-punktsele skal benyttes og være sikkert fastmontert. Stolens høyde skal være slik at minst 2/3 av førers/co-drivers hjelm har støtte, eventuelt benyttes separat hodestøtte.  Dersom stolen er montert på glideskinner, skal begge skinner ha sikring som forhindrer forskyving av stolen.

5.7 Instrumentering

Instrumenter, brytere etc.
Valgfritt. 

5.8 Annet

Ekstrautstyr
Valgfritt. 

 

6. Klasse 5: Prototype

Tillatte kjøretøy
Kjøretøyet skal ha 2 hjulaksler og drift på alle hjul. Det tillates fri oppbygning av karosseri og chassis/ramme. Alle løse gjenstander i bilen må fjernes ved konkurransekjøring.
Bruk av annet utstyr for bedret fremkommeligheten ut over de regler som er fastsatt i dette reglement tillates ikke.

6.1 Chassis

Ramme og bærende konstruksjoner
Valgfritt.

6.2 Hjulsystem

Dekk
Gummihjul skal benyttes, væskefylte dekk tillates. Bruk av kjetting tillates ikke, ellers valgfritt.  Piggdekk kan benyttes i det tidsrom de tillates brukt på offentlig vei.

Felger
Valgfritt.

Fjærer
Valgfritt.

Støtdempere
Valgfritt.

6.3 Drivverk

Motor
Motortype og plassering er fri.  Kompressor og turbo tillates etter montert. Riktig fungerende doble returfjærer skal finnes på forgasser/spjeldhus.
Veivhusventilasjon skal være lagt opp slik at det ikke er fare for oljesøl ved velt. Elektronisk gassoverføring uten ekstra returfjærer er tillat.

Drivstoffsystem
Drivstofftank skal være plassert utenfor førerrom, være sikkert montert og godt beskyttet mot skader. Det anbefales drivstofftank av racing-type. Tank lokket skal være tett, og det skal være montert enveisventil på utluftingen.

Kjøleanlegg
Radiator og/eller ekspansjonstank tillates ikke plassert i førerrommet. Alle slanger og rør skal være av god kvalitet, rør som trekkes gjennom førerrommet må være tildekket og uten skjøter.

Eksosanlegg
Fritt, under forutsetning av at støynivået ikke overstiger 100 dbA.

Elektrisk anlegg
Batteriplasseringen er fri, det skal være beskyttelse over polene. Hovedstrømbryter skal finnes med utløsning innvendig og utvendig, plassert på venstre side foran frontrute/A-stolpe eller bak på kjøretøyet. Den innvendige bryteren skal kunne nås av førere sittende fastspent i beltet. Den utvendige bryteren merkes med blå trekant med innvendig rødt lyn.

Kraftoverføring
Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og ikke kunne startes i gir. For kjøretøy med manuell girkasse anbefales startsperre montert på brems- eller koplingspedal.  Ellers valgfritt.

6.4 Bremsesystem

Driftsbrems
Det tillates bruk av styrebrems hvor 2 separate bremsepedaler benyttes.
Pedalenes plassering skal være slik at de ubelastet står i samme høyde og at det maksimalt er 12mm mellom pedalflatene.

Styrebrems
Det tillates bruk av tilleggs systemer som bremser ett eller flere hjul. Ved bruk av ”inline brakes” skal fjærbelastet aktiviseringsknapp være montert.

6.5 Styresystem

Styreinnretning
Ordinær styring av kjøretøyet skal skje ved bruk av ratt plassert foran føreren, styringen skal være vel dimensjonert og gi sikker styring av kjøretøyet. Firehjulsstyring tillates, midjestyring tillates ikke, ellers valgfritt.
Alle hydrauliske slanger unntatt returslange må ha pressede ender. Alle slanger må være skadefrie, ha riktig lengde i forhold til nødvendig fjæringsbevegelse og være klamret slik at de ikke kan skades. Slanger koblet til syresentralen må være tildekket slik at fører ikke kan utsettes for sprut ved skade.

6.6 Karosseri

Kjøretøyet skal ha et karosseri med en lengde som minimum tilsvarer kjøretøyets akselavstand. Deksel over motorrom (panser) skal finnes.  Eventuelt luftinntak over panser skal være skjermet mot fører. Eventuelle ruter skal være av laminert glass etter polycarbonat/lexan.

Gulv
Heldekkende gulvplate av min 2 mm. aluminium eller 1 mm. stål skal finnes i førerrommet, dersom karosseriet ikke har et original stålgulv.

Stoler
Stoler beregnet på konkurransekjøring med uttak for 4-punktsele skal benyttes og være sikkert fastmontert. Stolens høyde skal være slik at minst 2/3 av førers/co-drivers hjelm har støtte, eventuelt benyttes separat hodestøtte.  Dersom stolen er montert på glideskinner, skal begge skinner ha sikring som forhindrer forskyving av stolen.

6.7 Lys

Lykter
Valgfritt.  Eventuelle lykteglass skal være teipet/beskyttet.

6.8 Instrumentering

Instrumenter, brytere etc.
Valgfritt.

6.9 Annet

Tauekroker
Skal finnes foran og bak på kjøretøyet. Merket med rød/gul/oransje farge i kontrast til karosseriets farge. Krok/øye skal ha en indre diameter på min. 50mm.

Vekt
Kjøretøyets egenvekt skal være mellom 600 kg. og 3500 kg. Benyttes ballast, må denne være forsvarlig festet.

Ekstrautstyr
Valgfritt. 

7. Klasse 7: Fun Klass

Tillatte kjøretøyer
Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil i modifisert utførelse. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra opprinnelig produsent, åpent chassis eller kun svingskive montert vil ikke bli godtatt av konkurransemessige hensyn. (Se pkt. 6.1 for unntak.) Akselavstand kan endres. Alle løse gjenstander i kjøretøyet må fjernes ved konkurransekjøring. Ikke reglementert utstyr som er montert i bilen må deaktiveres ved at det låses med bolt (eks. 4 hjulstyring), eller ved at betjeningsknapper/kontrollbokser tas ut av bilen (eks. styrebrems/nivåregulering). Ut over de regler som er fastsatt i dette reglement, tillates ingen endringer. 

7.1 Chassis

Ramme, bærende konstruksjoner<
Valgfritt. 

7.2 Hjulsystem

Dekk
Dekkene skal være klassifisert for bruk på person- eller lastebil. Mønsterskjæring tillates, bruk av kjetting tillates på vinterføre. Piggdekk kan benyttes i det tidsrom de tillates brukt på offentlig vei. Max. 35 tommer dekk kan benyttes på biler med portalaksel.

Felger
Valgfritt.

Fjærer/hjuloppheng
Valgfritt. Eventuell nivåregulering tillates ikke benyttet i konkurranse.

 Støtdempere
Valgfritt. 

7.3 Drivverk

Motor
Motortype er fri. Plassering er fri. Kompressor og turbo tillates ettermontert. Riktig fungerende, doble returfjærer skal finnes på forgasser/spjeldhus.
Veivhusventilasjon skal være lagt opp slik at det ikke er fare for oljesøl ved velt.

Drivstoffsystem
Drivstofftank tillates byttet og flyttet, men kan ikke plasseres i førerrommet.

Kjøleanlegg
Radiator og/eller ekspansjonstank tillates byttet og flyttet, men kan ikke plasseres i førerrommet. Alle slanger og rør skal være av god kvalitet, rør som trekkes gjennom førerrommet må være tildekket og uten skjøter.

Eksosanlegg
Fritt, under forutsetning av at støynivået ikke overstiger 100 dbA.

Elektrisk anlegg
Batteriet skal være sikkert fastmontert, det skal være beskyttelse over polene. Plasseringen er fri, men det må ikke plasseres i kupeen med mindre det er den originale plasseringen. Batteri som er plassert i kupeen skal ha væsketett lokk.

Kraftoverføring
For- og bakaksel er fritt. Differensialsperrer tillates benyttet i begge aksler. Biler med utkobbelbare sperre/sperrer skal ha handikap ved rygg. (6 prikker ) Ellers valgfritt. Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og ikke kunne startes i gir.
For kjøretøy med manuell girkasse anbefales startsperre montert på brems- eller koplingspedal. Det tillates montering av doble fordelingskasser. Inn-/utkobling av firehjulsdrift tillates ikke.
For biler med senterdifferensial skal denne være sperret.

7.4 Bremsesystem

Styrebrems
Styrebrems tillates ikke. 

7.5 Styresystem

Styreinnretning
Kjøretøyet skal styres fra ratt plassert foran føreren, være vel dimensjonert og gi sikker styring av kjøretøyet. Firehjuls- eller midjestyring tillates ikke benyttet under konkurranse, ellers valgfritt.

7.6 Karosseri

Karosseri
Karosseri skal kunne gjenkjennes med en serieprodusert bil. Det skal dekke avstand fra fremre til bakre aksel.

Gulv
Originalt gulv tillates fjernet, men skal i førerrommet erstattes med en heldekkende gulvplate av min. 2 mm. aluminium eller 1 mm. stål.

Stoler
Stoler beregnet på konkurransekjøring med uttak for 4-punktsele skal benyttes og være sikkert fastmontert. Stolens høyde skal være slik at minst 2/3 av førers/co-drivers hjelm har støtte, eventuelt benyttes separat hodestøtte. Dersom stolen er montert på glideskinner, skal begge skinner ha sikring som forhindrer forskyving av stolen.

7.7 Instrumentering

Instrumenter, brytere etc.
Valgfritt.

7.8 Annet

Ekstrautstyr
Valgfritt.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.