§ 917 Spesialreglement for Formula Offroad 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Formula Offroad-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Formula Offroad er en konkurranse i presisjonskjøring med firehjulsdrevne kjøretøyer i spesielt bratte bakker og terrengavsnitt.

2. Deltager

Fra fylte 18 år med gyldig førerlisens for Offroad Racing . Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

3. Tillatte kjøretøy

Klasseinndeling

Kjøretøyene deles inn i 2 klasser; Modified og Unlimited.  Startnummer er faste nummer og de samme som benyttes ved NEZ løp. Tildeles av NEZ Formula offroad working group. Startnummer skal være i størrelsen 25×35 cm. Sort tekst på gul bakgrunn i Modified og sort tekst på hvit bakgrunn i Unlimited.
Det tillates at 2 førere deltar med samme kjøretøy i en konkurranse. Dersom de tekniske og sikkerhetsmessige krav oppfylles, kan de delta i forskjellige klasser.
En deltaker kan kun delta med ett kjøretøy i en klasse, i samme konkurranse.
En fører er å regne som deltager etter innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført.
Det tillates ikke å bytte kjøretøy etter at konkurransen er påbegynt.

4. Arrangørbestemmelser

Se §905 Arrangør-, bane- og sikkerhetsbestemmelser Offroad.

5. Gjennomføring

Ingen passasjerer tillates i deltagende kjøretøy under konkurransen. Tur med passasjer tillates i pauser eller annet tidsrom som passer arrangementet så lenge nødvendige lisenser for motordag og engangslisens er betalt.
Ingen form for kommunikasjon er tillatt mellom fører og utenforstående personer, når kjøretøyet er under bedømming.

5.1. Start

Startrekkefølgen skal trekkes av arrangøren, og bør publiseres i startprogrammet
Dersom 2 førere deltar med samme kjøretøy, skal disse likevel plasseres slik at halve startfeltet skiller dem
For hver seksjon som kjøres, flyttes de første startende bak den siste startende i foregående seksjon.
Antall startende som flyttes skal være tilnærmet lik antall deltagere i klassen delt på antall seksjoner. Dersom antall deltagere er færre enn antall baner, flyttes kun en deltager bak etter hver kjørte seksjon.
Fører skal kjøre frem til start innen 1 -ett- minutt fra starter gir tegn om dette.
Seksjonen skal påbegynnes innen 1 minutt etter at startsignal er gitt, i motsatt fall anses forsøket som avsluttet.
Førere som ikke vil fortsette i konkurransen må melde dette til sekretariatet umiddelbart og før man forlater stevnet.

5.2. Kvalifisering

Dersom det er mer enn 12 deltakere påmeldt i en klasse, kan kvalifisering gjennomføres dersom retningslinjer for dette er opplyst i tilleggsreglene.  Kvalifiseringen skal bestå av minst 4 seksjoner.

5.3. Bruk av flagg

Det benyttes totalt 3 flagg; rødt, grønt og startflagg.
Rødt flagg vises når banen er stengt og benyttes også for å avbryte deltakeren ved feil kjøring eller fare i banen. Rødt flagg skal være ved start og mål.
Grønt flagg vises før start for å bekrefte at banen er klarert for neste deltaker og skal tas ned når deltager påbegynner banen.
Flagg kan erstattes av lyssignal.

5.4. Bedømming

For en korrekt gjennomført bane tildeles 350 poeng.
En poengsone anses som fullført når senter av begge bakhjul har passert poenglinjen eller portmarkeringenes linje.
Portene skal passeres i riktig kjøreretning og i angitt rekkefølge.
En port skal kun passeres en gang og minst ett hjul må være på passert side av portens linje etter at den er kjørt – i motsatt fall anses forsøket som avsluttet.
Fører har kun lov å rygge eller styre vekk fra neste port en gang i hver sone (mellom 2 porter).

Poengavdrag gis som følger dersom deltager:

Stopper i banen og fortsetter kjøringen 10 poeng
Berører eller kjører over banemarkering med 1-ett-hjul 20 poeng
Berører eller kjører over banemarkering med 2-to-hjul 40 poeng
Berører eller kjører over banemarkering med 3-tre-hjul 80 poeng
Rygger innenfor tillatt bane, idømmes når forsøket gjenopptas 40 poeng
Avviker mer enn 90° fra angitt kjøreretning mot port 40 poeng
Ødelegger banen unødvendig (usportslig oppførsel) 50 poeng
Maksimalt poengfradrag i en enkelt port er 80 poeng

Berøring av 300 poengsport bestraffes med 50% av normalt poengavdrag.
Dersom en port ikke passeres slik at poeng oppnås for denne, skal det heller ikke poengavdrag idømmes for den samme porten.
Minste poengsum som gis for en bane er 0.

Poengberegningen avsluttes når deltager:

Tyvstarter (påbegynner kjøring uten at starter har gitt klarsignal)
Velter/går rundt
Ikke passerer en port på reglementert måte
Berører port i feil kjøreretning eller rekkefølge.
Passerer en A-port uten å ha minst 1 forhjul absolutt innenfor portmarkeringene.
Passerer en B-post uten å ha begge forhjul på innsiden av port markeringene. Et forhjul må være absolutt innenfor portmarkeringene og det andre må minimum berøre markeringen.
Rygger/avviker mer enn 90° fra angitt kjøreretning mer enn en gang i samme sone (mellom 2 porter)
Kjører fast og/eller står stille i mer enn ett minutt
Tar av seg hjelm eller sikkerhetsbelte i banen
Gir tegn til funksjonær om at forsøket avbrytes (armene strekkes opp)
Kjører/rygger med alle hjul forbi en tidligere passert ports linje
Berører en absolutt ytre markering

Resultat:
Vinner av konkurransen er den deltaker som har oppnådd flest poeng etter samtlige baner er kjørt og poengavdrag er beregnet.
Resultatliste skal slås opp på anvist plass i depot/bane område etter hver kjørte bane og skal inneholde oppnådd poengsum for seksjonen og poengavdrag som er gjort.
Kjøres tidsbane skal resultatlisten også inneholde tidene som er oppnådd.

5.5. Avgjørelse ved likt resultat

Dersom det blant de tre beste deltakere er oppnådd likt sluttresultat, avgjøres rekkefølgen etter hvem som har oppnådd høyeste poengsum i flest seksjoner.
Kan deltakerne fortsatt ikke skilles, avgjøres rekkefølgen etter hvem som har oppnådd høyest poengsum i siste seksjon, nest siste seksjon osv.

Premiering:
Minimum de 3 beste i hver klasse premieres.
I tillegg anbefales det å sette opp en premie for «Best in Show».

5.6.1 Bane

Antall seksjoner bør være minimum 6–seks.
Hver seksjon skal ha en lengde på mellom 30 og 700 meter.
Hver seksjon skal bestå av minst 2 porter, startport og mål port (300 poeng).
Flere porter kan legges til for å dele opp seksjonen i soner.
Hver sone begrenses av absolutte yttermarkeringer og en linje trukket gjennom portens markører.
Portens linje stoppes ved yttermarkering eller at det markeres på banekartet.
Minste tillatte banebredde er 4 meter.
Det er to typer porter i vanlig seksjoner. A-port kan passeres med minimum ett fram hjul absolutt innenfor portmarkeringene. B-port skal passeres med begge framhjulene på innsiden av portmarkeringene.  Ett forhjul må være absolutt innenfor portmarkeringen og det andre forhjulet må minimum berøre markeringen.
Seksjonen skal tydelig merkes med porter, gule for Modified og hvite for Unlimited på venstre side og røde eller sorte på høyre side (likt for begge klasser).
Markeringen må være minimum 40 cm høy og 10 cm bred. Hvis begge klasser bruker samme seksjon, helt eller delvis, kan gule eller hvite markører brukes for å skille klasser. Dette må være inntegnet på kart og fremlegges på førermøtet.
Markeringen må plasseres på en slik måte at den ikke utgjør noen risiko for deltakere, publikum eller funksjonærer. I de tilfeller hvor flere seksjoner er lagt tett på hverandre, skal aktiv seksjon ha godt synlig tilleggs markering på venstre markør i alle porter.
Hver seksjon deles inn i 5 poengsoner merket 100, 200, 250, 300 og 350 poeng
Linjen for 250 poeng skal være markert maksimalt 3 meter fra målporten (300 poeng).
Linjen for 350 poeng skal plasseres maksimalt 5 meter etter 300 porten.
Det gis ingen fratrekk for rygging etter 300 poeng port.
Det bedømmes differensiert innenfor de 3 første soner, begrenset ned til hvert 10. poeng. Etter passering av 250 poeng linjen, tildeles kun poeng for hele soner med 300 og 350 poeng. For å få 250 poeng må minst ett framhjul være inne i 300 porten.
Førerne skal senest ved førermøtet få utlevert en skisse eller et bilde av bane området hvor de enkelte seksjoner er markert.  Alle porter, poengsoner og absolutte ytter- markeringer må være tegnet inn.  Tillatt kjøreområde tegnes inn i form av absolutte yttermarkeringer som skaper en ramme rundt banen. “Tenkt” kjørerute tegnes også inn.
Det skal kjøres i retning av neste port. Dersom man tydelig vender vekk fra neste port (avviker mer enn 90° i forhold til angitt kjøreretning) dømmes dette som 1 rygg.

5.6.2 Seksjon på tid

Ordinære seksjoner kan også bedømmes med poengfradrag beregnet ut fra anvendt tid.
Arrangørene bestemmer om dette skal gjelde for konkurransen. Må gå tydelig frem av tilleggsregler.

I tillegg til normalt fradrag for berøring av porter trekkes 1 poeng for hvert påbegynte sekund av kjøretiden mellom startport og 300 poeng port. Poengfradraget begrenses til maksimum 50 poeng.
Poengfradraget gis på tid til deltakerne som fullfører løypen, og deltakere som ikke fullfører løypen får 50 poeng i fradrag.
Tidtaking foregår på samme måte som tidsbane. Det brukes stående start. Klokken starter når startsignal er gitt.

5.6.3 Regler for tidsbane

Tidsbanen skal normalt være fremkommelig for alle deltakere.
Portene skal være nummerert og godt synlige markeringer og nummerering skal benyttes.
Tiden regnes fra kjøretøyet bryter startlinjen til kjøretøyet bryter mållinjen, «Flying start» skal benyttes.
Elektronisk tidtaking anbefales
Ved manuell tidtaking skal 3 stoppeklokker benyttes og gjennomsnittstiden legges til grunn.

Hvis en stoppeklokke svikter benyttes snitt av to stoppeklokker.
Raskeste deltaker tildeles 350 poeng. Øvrige deltagere idømmes 1 poeng i avdrag pr. 1/10 sekund som benyttes ut over raskeste tid.
Maksimum anvendt tid settes til 3 minutter og deltagere som fullfører innen denne tid tildeles minimum 150 poeng for kjørt distanse.
Tidsbanen deles inn i 4 soner, deltager som ikke fullfører banen tildeles 25 poeng for hver sone som påbegynnes.
Overskrider maksimumstiden, anses forsøket som avsluttet og poeng tildeles etter antall soner som da er påbegynt.
Alle porter skal passeres i riktig kjøreretning og i angitt rekkefølge.
I tidsbanen gis kun 10 poeng i avdrag for hver port som ikke passeres korrekt
I tidsbanen gis kun 10 poeng i avdrag for hver port som ikke passeres korrekt
Minst ett hjul må være på eller innenfor portmarkering for at passeringen skal godkjennes.
Som grunnregel er sporvalget fritt i en tidsbane og det tillates også å vende og rygge i ubegrenset lengde.
Konkurransens tilleggsregler kan inneholde begrensninger i forhold dette regelverk

6. Sikkerhetsbestemmelser

6.1 Bane

Funksjonær med brannslukker (6 kg skum eller tilsvarende), skal være utplassert ved start og mål i hver seksjon, i tillegg skal et C02 apparat være tilgjengelig ved start.  2 bemannede bergingsvogner med vinsj og/eller løfteutstyr skal være tilstede under arrangementet.
Spett/brekkjern minimum 1 meter, kniv for kutting av belter skal være tilgjengelig i en bemannet, mobil enhet ved banen.

For øvrig henvises til §§ 267 og 905.

6.2 Publikum

Dobbelt sperrebånd med minimum 5 meters bredde mellom båndene, skal settes opp ved oppstillingsplass og i seksjoner mot publikum.
I Tidsbaner skal publikum stå på ett definert området. Området skal være godt merket. Kjøremønsteret skal ikke ha svinger eller stopp soner nærmere enn 30 meter til publikum.

6.3 Starter

Starter skal være utstyrt med hjelm og vernebriller/slalåmbriller.

6.4 Depot

I depotet skal minst 2 stk. brannslukkere med min 6 kg kapasitet være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle deltagere/team skal ha minimum 1 stk.6 kg brannslukker i eget depot merket med navn. Max hastighet i depotet er 5 km/t. – (gangfart).
Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet.
Testområdet skal ha påbudt kjøreretning og en minste lengde på 25 meter.
Testområdet skal være tilgjengelig for deltakerne under hele konkurransen.

7. Førerens sikkerhetsutstyr

Kjøredress, godkjent av FIA 8856-2000 – 8856-2018, alternativt SFI spec. 3-2A/5 eller høyere. Annen FIA eller SFI godkjent dress kan benyttes sammen med brannsikkert undertøy.
Dressen skal ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker.
Balaklava (ansiktsmaske) i brannhemmende materiale.
Hansker av brannhemmende materiale.
Lær- eller racing sko og sokker som dekker anklene av brannhemmende materiale.
Helhjelm godkjent i henhold til NSR §304. All form for klistremerker eller lakkering skal kun skje iht. produsentens retningslinjer.
Splintsikre briller eller visir.
FHR= Frontal Head Restrain system etter FIA standard 8858-2002, 8858-2010 og 8859-2015 eller SFI 38.1.
Sikkerhetsbelte av 5 eller 6 punkt type, godkjent av FIA/SFI.  Beltet skal være fritt for skader og innenfor godkjent periode (SFI–5 år fra produksjonsmåned).

8. Protest og Appeller

Protestfristen er 30 minutter etter at resultatlisten er offentliggjort.
Protestfrist mot klasseinndeling er senest 30 min. før start, øvrige protestfrister
og prosedyre i henhold til Generelle bestemmelser Art.13.
Appeller foretas i henhold til Generelle bestemmelser Art. 15

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.