§ 915 Reglement for Norgescup Biltrial 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Norgescup-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell Norgescup for førere i Biltrial.  I tillegg til Generelle bestemmelser, NBF`s Biltrialreglement §913 og §914 og tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler. Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen.
Påmelding skal skje skriftlig minst 5 dager før konkurransen. Dersom etteranmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler.
Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 3 dager før konkurransen.  Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 3 dager før konkurransen skulle vært avholdt.

1.1 Norgescup-løp

7/5 – NMK Kristiansand – Offroadparken Kistiansand
8/5 – NMK Kristiansand – Offroadparken Kistiansand

21/5 – KNA Telemark – Brandsrud sandtak
22/5 – KNA Telemark – Brandsrud sandtak

18/6 – Offroad Trøndelag – Haltdalen Motorsportsenter
19/6 – Offroad Trøndelag – Haltdalen Motorsportsenter

27/8 – Østre Agder Motorsport – Brokelandsheia
28/8 – Østre Agder Motorsport – Brokelandsheia

 

1.2 Erstatningsløp

NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og/eller stryke oppsatte løp dersom spesielle forhold tilsier det (Force majeure).

2. Deltagere

Cupen er åpen for alle deltagere med gyldig lisens for Biltrial (Generelle bestemmelser Art. 2). Førere fra samtlige ASN tilsluttet FIA NEZ kan delta og ta poeng (Generelle bestemmelser art. 2.3.5 d).  En fører er å regne som deltager etter at innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført. Utenlandske deltagere skal ha starttillatelse fra eget forbund (Generelle bestemmelser art. 2.2.5).

2.1 Antall startende

Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 15 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp.

2.2 Engangslisenser

Hvis man kjører den første cup-helgen (løp 1 og 2) på engangslisens, for så å løse helårs førerlisens før andre cup-helg, vil man få med poengene fra den første helgen (de to første løpene) i Norgescup-sammendraget. (Generelle Bestemmelser art. 9.6.2)

3. Klasser

Det tildeles NC poeng i 2 klasser:
Klasse 3 Modified
Klasse 4 Pro-Modified

Arrangør oppfordres til å invitere alle klasser ihht § 913.

4. Arrangørbestemmelser

Arrangeres ihht. §913 Spesialreglement for Biltrial.

4.1 Resultatlister

Resultatlistene skal innen 5 virkedager sendes til NBF v/Offroadseksjonen: offroad@bilsport.no.

5. Offisielle funksjonærer

Det henvises til artikkel 11 i Generelle bestemmelser. Løpssekretæren skal ha lisens (LS).
Løpsleder (LLOR) og teknisk ansvarlig (TKOR) kan ikke delta i konkurransen.

5.1 Jury

NBF oppnevner juryleder, som skal være autorisert av NBF (JLOR eller JMOR). Arrangøren skaffer selv 2 jurymedlemmer. Det er ikke krav til at disse skal være autorisert, men det anbefales. Det kan være to personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Liste over autoriserte jurymedlemmer ligger i arrangørportalen på www.bilsport.no.

5.2 NBF Observatør

Generelle Bestemmelser art.11.2 Rett til kontroll:
I tillegg til de offisielle funksjonærene som er nevnt i 11.1 har NBF rett til, enten selv eller ved oppnevnte representanter å overvåke en konkurranse.

6. Teknisk

Se Teknisk reglement for Biltrial §914.

 7. Løpsavvikling

Løpene avvikles ihht. §912 Spesialreglement for Biltrial.

8. Protester og Appeller

Se Generelle bestemmelser Art 13 og 15.

9 Bedømmelse og poengberegning

Bedømmelse ihht. §913 Spesialreglement for Biltrial.

9.1 Poengberegning for cupen

Poengberegning foretas av NBF og tildeles etter følgende skala: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at nr. 1 får 10 poeng og nr. 8 får 1 poeng. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1.plasser, 2.plasser osv.  Kan deltagerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen, den nest siste konkurransen osv. Den offisielle resultatlisten for Norgescup i Biltrial vil bli offentliggjort på www.bilsport.no.

10. Cup-premier

NC består av 8 løp hvorav 7 er tellende. De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer.
Man må ha gjennomført minst 3 løp for å få rett til Norgescup-medalje.
NM- og Norgescup-medaljer deles ut på Bilsportgallaen på slutten av året.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.