§ 920 Spesialreglement for Offroad Challenge 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad Challenge-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Offroad Challenge er en konkurranse bestående av et antall transportetapper og spesialprøver.
Formålet med konkurransen er å teste deltageres ferdigheter i å kontrollere sitt kjøretøy i vanskelig terreng, samt å navigere riktig mellom spesialprøvene.
Konkurransens tilleggsregler skal gi informasjon om antall kjøretøy og personer pr. lag.

2. Deltagere

Senior: fra fylte 18 år.
Fører skal ha gyldig lisens for Biltrial, Engangslisens se Generelle bestemmelser Art. 9.6.
Codriver/kartleser/passasjer:
Codriver tillates å føre kjøretøyet under konkurranse med gyldig førerkort og gyldig lisens for Biltrial.
En kartleser som fra og med det året man fyller 16 år, til og med det året man fyller 18 år, innehar en Biltrial junior lisens, kan føre kjøretøyet på lukket området.
Passasjer kan delta det året man fyller 14 år og innehar en gyldig lisens for Biltrial junior.
Deltager under fylte 18 år skal ha skriftlig tillatelse fra foresatte. Det kreves ledsagerlisens for ledsagere til førere under fylte 18år. Se Generelle bestemmelser pkt. 9. Anmeldere og deltagere. Det stilles samme krav til engangslisens som til helårs lisens.

3. Tillatte kjøretøy

I konkurranser hvor offentlig vei benyttes, skal kjøretøyet skal være forsikret og registrert.   I konkurranser som kun avvikles utenfor offentlig vei, tillates også deltagelse med uregistrert kjøretøy med gyldig vognlisens for Biltrial. Engangslisens fører/vogn tillates etter samme krav som helårs lisens.

4. Arrangørbestemmelser

Se §905 Arrangør-, bane- og sikkerhetsbestemmelser Offroad.

4.1. Registrering / Teknisk kontroll

I tillegg til kontroll av personlig sikkerhetsutstyr, legges det spesielt vekt på at kjøretøyet:
– er i henhold til opplysningene som er gitt ved påmelding
– tilfredsstiller reglementets sikkerhetskrav
– har styring og bremser som er tilfredsstillende, rullende bremse test er obligatorisk
Eventuelle feil eller mangler som avdekkes skal utbedres før det gis tillatelse til start.
Det tillates ikke å bytte kjøretøy etter at konkurransen er påbegynt.

4.2. Førermøte

På førermøtet skal det i tillegg til det som er beskrevet i §905 pkt. 4.3, opplyses om den maksimaltid som kan benyttes på hver spesialprøve og for hele konkurransen.

5. Gjennomføring av konkurransen

Arrangør står fritt for gjennomføring. Beskrivelsen skal komme frem i tilleggsreglene.
Forslag til gjennomføring:
Konkurransen består av transportetapper og spesialprøver.  Det fastsettes en maksimaltid for gjennomføring av konkurransen.  Tid som benyttes ut over dette, opp til 30 minutter  medfører 2 prikker pr påbegynte minutt.
Målgang senere enn 30 minutter etter angitt maksimaltid medfører brutt løp.
Under forutsetning av at alle deltagere informeres minst 2 timer før planlagt avslutning, kan juryen tillate at totaltiden forlenges. Beskjed om forlengelse av tiden gis av faktadommer på spesialprøvene.
Deltagere som bryter konkurransen, skal umiddelbart informere løpsledelsen om dette.
Det er kun tillatt å motta hjelp fra andre deltagere. Oppdager faktadommer eller løpsleder at en deltager mottar hjelp fra utenforstående, skal deltager straks gjøres oppmerksom på dette forholdet. Går et deltagende kjøretøy i stykker under løpet, tillates det å reparere skaden.

5.1 Spesialprøver

Forslag til gjennomføring:
Hver spesialprøve overvåkes av minst 1 faktadommer. Prikkbelastning legges til grunn for bedømmingen. Maksimaltid for hver deltager settes til 6 minutter. Start og mål på spesialprøvene skjer fra et oppmerket felt på minst 3×5 meter, bilen skal stå stille når tiden startes og stoppes. Fører og co-driver skal ha hjelm og sikkerhetsbelte på når startsignal gis.
Spesialprøven skal være tydelig merket og ha minimum 5meter brede porter.
Portenes markering skal være minst 1 meter høye.
Det benyttes fargekoding av portene for å angi hvilke porter som tilhører hver klasse.
Det kan være flere deltagere inne på spesialprøven samtidig – forbikjøring tillates, men det skal vises gjensidig hensyn og anvisninger fra faktadommerne skal følges.

Følgende prikkbelastning kan legges til grunn for bedømmingen:

Årsak: Tillegg:
Berøring av port eller merkebånd (pr gang 5 prikker
Rivning av port eller merkebånd (pr. gang) 15 prikker
Gjenglemming av utstyr inne på spesialprøven 10 prikker
Passering av port som tilhører annen klasse 5 prikker
Skader miljøet – ødelegger trær, søler olje o.l. 100 prikker
Ikke gjennomført port/hinder etter avsluttet spesialprøve (pr. port/hinder) 20 prikker
Uteblir fra spesialprøven 200 prikker
Starter før faktadommer har gitt signal 200 prikker
Kjører uten sikkerhetsbelte fastspent (unntatt ved fastkjørt bil) 200 prikker
Kjører uten hjelm 200 prikker

 

5.2. Transportetapper (kan utelates ved arrangement på begrensede områder)

Forslag til gjennomføring:
Transportetapper kjøres som orienteringsløp etter kjørebeskrivelse, kart eller GPS.
Idealtid legges til grunn for bedømming, avvik fra idealtid gir 2 prikker pr. påbegynte minutt.
Tillegg til anvendt tid kan gis også ved følgende forhold:

Årsak:                                                         Tillegg:
Kjøring med jordanker i fronten av bilen 20 prikker
Kjøring uten sikkerhetsbelter 200 prikker
Brudd på veitrafikkloven 200 prikker
Gjentatte brudd på veitrafikkloven Diskvalifiseres fra konkurransen
Kjøretøyet påføres sikkerhetsmessige skader og ikke kan repareres slik at det tilfredsstiller reglementet Diskvalifiseres fra konkurransen

 

6. Personlig sikkerhetsutstyr

Krav til hjelm på alle i bilen. Hansker til bruk ved vinsjen.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.