§ 910 Spesialreglement for Terreng Touring 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Terrengtouring-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Terreng Touring er en ferdighetskonkurranse i terrengkjøring med firehjuls-drevet kjøretøy. Bedømming av konkurransen kommer frem i tilleggsreglene. Bedømming på tid er ikke tillatt.
Formålet med konkurransen er å teste deltagernes ferdighet i å kontrollere sitt kjøretøy i vanskelig terreng.

2. Deltager

2.1 Konkurransekjøring

Senior klasse: fra fylte 18 år. Fører skal ha gyldig lisens for Biltrial/Terreng Touring Familielisens. Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

Junior: Som fører kan man delta i juniorklassen fra og med året man fyller 15 år, til og med det året man fyller 18 år med gyldig førerlisens for Biltrial jr.
Før deltagelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Med disse krav innfridd, kan man også kjøre med engangslisens. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerkort for bil og ha hatt det uavbrutt de siste 5 år før konkurransen.
Ledsager skal ha gyldig ledsagerlisens. Dersom ledsager har fører- eller funksjonær-lisens, gjelder denne som ledsagerlisens.
Dersom fører/ledsager ikke er eier av kjøretøyet, må det ved påmelding fremlegges skriftlig tillatelse fra eier for benyttelse av kjøretøyet.
Ved konkurranse skal det kun være 1 passasjer og passasjeren må ha fylt 11 år. Engangslisens er også gyldig lisens, og de som kjører med engangslisens skal telle med på resultatlisten.

2.2 Trening

Se §269 Bestemmelser om organisert trening/motordager/testing

Krav til førerlisens:
Senior:                 Se punkt 2.1 konkurransekjøring
Junior 15-18 år: Se punkt 2.1 konkurransekjøring
Junior 12-15 år: Se §917 Junior trening
Passasjer med senior som fører: Fra fylte 3 år med gyldig lisens for Terreng Touring Familie. Passasjer skal være sikret etter vegtrafikklovens bestemmelser.

3. Tillatte kjøretøy

Kjøretøyet skal være firehjulsdrevet og tilfredsstille krav i Teknisk reglement for TT. Uregistrerte kjøretøy skal ha gyldig vognlisens for Biltrial. Engangslisens kan løses hos arrangør.

4. Gjennomføring av konkurransen

En konkurranseform kan bestå av forskjellige baner/seksjoner. Disse kan kjøres en eller flere omganger. Antall seksjoner eller omganger skal tydelig beskrives i tilleggsregler. Hver seksjon skal bestå av minimum start og mål port, ellers valgfritt. Ytre avgrensning skal merkes med sperrebånd eller lignende.

4.1 Forslag til gjennomføring

Kjøring i seksjonene tillates ikke før konkurransestart, men seksjonene skal være åpne for inspeksjon minimum 2 timer før start.  Normal maksimaltid pr seksjon er 4 minutter, eventuelt avvik skal være angitt i løpets tilleggsregler. Tilleggsreglene skal også angi løpets varighet. Seksjonene stenges på angitt sluttidspunkt. Kun bil som er under bedømming får kjøre ferdig.  Etter konkurransestart kan deltagerne kun i begrenset omfang inspisere seksjonene.  Deltagerne må være iført hjelm for identifikasjon, følge funksjonærenes anvisninger og ikke være til hinder for øvrige deltagere.  Arrangør/faktadommer har full rett til å nekte deltagere og oppholde seg i seksjonen etter start.
Dersom seksjonene skal kjøres flere omganger, skjer dette i valgfri rekkefølge, men alle seksjonene må kjøres før en ny omgang kan påbegynnes.  Kjøres seksjonene kun 1 omgang, eller dette tydelig fremgår av løpets tilleggsregler, skal arrangøren trekke startrekkefølgen.  Rullering av startrekkefølgen anbefales.  Det tillates kun ett deltagende kjøretøy inne i seksjonen av gangen.  Deltagerne må i nummerrekkefølge følge de porter som gjelder sin klasse, portene skal kjøres i riktig kjøreretning (et av forhjulene skal først gjennom porten).  Det tillates ikke å berøre pinnene eller bryte linjen mellom pinnene i en port som allerede er passert, porten bedømmes i slikt tilfelle for brutt.  Deltagere som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi beskjed til sekretariatet.
Deltagernes poengskjemaer må være innlevert senest 30 minutter etter at seksjonene stenges.

Bedømming
Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn, tiden starter når bilen bryter startlinjen.  Deltageren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen.
Prikkbelastning legges til grunn for bedømmingen etter følgende regler:

Rygging:
Differensiert fra 1 til 6 prikker
Rygg idømmes og defineres slik: Rygge er når bilen triller bakover.
Ekstra rygg regnes når bilen har hatt en bevegelse fremover i mellomtiden.
Det benyttes følgende differensierte prikkbelastning:

Akselavstand opp til 2000mm 6 prikker
Akselavstand fra 2001mm til 2150mm 5 prikker
Akselavstand fra 2151mm til 2300mm 4 prikker
Akselavstand fra 2301mm til 2450mm 3 prikker
Akselavstand fra 2451mm til 2700mm 2 prikker
Akselavstand over 2700 mm 1 prikk

Berøring av port:     5 prikker
Dømmes dersom fører, co-driver eller noen del av kjøretøyet berører portens pinner.
(Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Bruk av port tilhørende annen klasse:
Det tillates bruk av andre klassers porter.

Berøring av merkebånd:     5 prikker
Berøring av merkebånd/siktelinjer/pinne/ eller tre for merkebånd straffes med 5 prikker. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Nedkjøring av port, pinne eller pinne/tre med merkebånd:      25 prikker
Nedkjørt port defineres som følgende:
–        Når en port / pinne berører bakken med minimum 2 punkter
–        Når en port / pinne er kjørt over med 1 hjul eller flere, eller 1 hjul er på utsiden av porten
–        Når en port / pinne er synlig brukket
Minimum 1 forhjul må være på innsiden av porten for å få godkjent passering.

Ikke passert port: 50 prikker
For alle porter som ikke passeres på godkjent måte idømmes 50 prikker (også for start og mål).
Det skal ikke idømmes prikker for berøring eller knekking i porter som ikke blir godkjent.

Brutt seksjon
Dersom en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt.  Definisjon på ikke korrekt gjennomført er:

 1.  Dersom en fører påbegynner seksjon før starttegn er gitt
 2.  Påbegynner kjøring uten at hjelm, seler, armstraps / nett er korrekt fastspent
 3.  En fører gir tegn til at han gir opp
 4.  Seksjonen kan ikke fullføres uten hjelp fra andre
 5.  Hele bilen har ikke passert målskiltet/målporten
 6.  Hele bilen er på utsiden av merkebåndet
 7.  Startportens linje brytes etter at bilen har forlatt denne
 8.  Fører eller co-driver løsner på personlig sikkerhetsutstyr
 9.  Brutt merkebånd. (Gjelder ikke indirekte berøring)
 10.  Fører eller co-driver berører merkebåndet med hender eller utstyr
 11.  Overskredet angitt maksimal tid
 12.  Bryter linjen mellom eller berører pinnene i en allerede passert port.
 13.  Dersom man kjører sine egne porter i feil rekkefølge

Ikke til start: 500 prikker
Deltager som ikke starter i en seksjon idømmes 500 prikker for denne.

Bane
En konkurranse skal bestå av minimum 3 forskjellige seksjoner/baner, disse kan kjøres en eller flere omganger.  Antall seksjoner og omganger skal tydelig fremgå av konkurransens tilleggsregler. Seksjonens lengde kan varieres fra 20 til 250 meter, avhengig av vanskelighetsgrad.  Hver seksjon skal bestå av 3 til 7 porter inkludert start og mål port.
Portene skal være minimum 3,5 meter brede, målt vannrett mellom markeringene.
Aktuell banebredde skal være minimum 5 meter målt fra ytterbånd til ytterbånd.  Seksjonene legges fortrinnsvis i variert terreng med naturlige hindringer. Ytre avgrensninger skal foretas med plastbånd eller lignende i en høyde av ca. 120 cm.  Seksjonene nummereres, dette skal merkes tydelig med skilt ved seksjonens start og plast pinner/stikker skal markeres med fargetape på begge pinner samt nummer på venstre side. Seksjonens avslutning skal også være tydelig markert.

Antall porter i seksjonen skal angis på skilt ved seksjonens start.  Markeringspinner bør plasseres slik at de ikke kan komme inn i bilen ved en velt.  Transportetapper skal være tydelig merket og kart over området bør forefinnes.

Det tillates ikke å benytte porter for Biltrial til Terreng Touring.

Resultat
Den samlede prikkbelastning etter at samtlige seksjoner (og omganger) er kjørt danner grunnlag for resultatlisten

Avgjørelse ved likt resultat
Dersom det blant de tre beste deltakere er oppnådd lik prikkbelastning, avgjøres rekkefølgen etter hvem som har kjørt flest seksjoner prikkfritt eller med færrest prikker. Kan deltakerne fortsatt ikke skilles, arrangeres omkjøring mellom de likt stilte i en seksjon utpekt av løpsleder. Kan deltagerne ikke skilles etter 2 omkjøringer, deles plasseringen.

5. Førstehjelp

Nødvendig bergingsutstyr som boltsaks/brekkjern og kniv, 4×4 kjøretøy med vinsj eller lignende skal være tilstede.
AMK sentralen skal være varslet på forhånd med angivelse av tid og sted.
På hver seksjon skal det være utplassert brannslukker med minimum kapasitet 6 kg.  Fakta dommer skal være utstyrt med mobiltelefon slik at hjelp kan tilkalles ved behov.
Bårebil skal være tilgjengelig der ikke ambulansen kommer frem. Kommunikasjon skal finnes mellom førstehjelpsteamet, sekretariatet og fakta dommer i den enkelte seksjon. Se instruks for stevnets medisinske ansvarlige for detaljer.
Det skal være et team med god kjennskap til førstehjelp. Fra og med 30 påmeldte, skal det være minimums to førstehjelps-team med kompetansebevis som medisinsk/kvalifisert førstehjelper. Medisinsk perm lastes ned fra www.bilsport.no

6. Personlig sikkerhetsutstyr

Det er krav om bruk av hjelm. Hjelm beregnet for skating, alpint, ishockey o.l. kan benyttes.

7. Prøvekjøring

Det anbefales at arrangøren tilrettelegger et avsperret område for prøvekjøring. Deltagere skal ved prøvekjøring alltid benytte sikkerhetsbelte og personlig sikkerhetsutstyr.  Det skal kun være en bil i dette området av gangen.
Det skal også være en funksjonær tilstede med brannslukker, brekkjern/boltsaks og kniv.

8. Trening

Se § 269. Treningen skal overvåkes av treningsansvarlig med lisens.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.