Reglement for Norgesmesterskap og Norgescup Racing 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Innbydelse

Det arrangeres individuelt NM i racing. I tillegg organiseres noen klasser i Norges Cup. Det arrangeres Skandinavisk mesterskap i klassene GT+ og GT1. Skandinavisk mesterskap vil følge samme regler som det Norske mesterskapet. Ref. pkt. 11.2. Skandinavisk mesterskap vil avhenge av at landegrensene på nytt kan åpnes.

I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelt konkurranses tilleggsregler, gjelder disse bestemmelser.

1. Deltagere

Norgesmesterskapene og Norgescupene er, i henhold til Generelle bestemmelser art 2.2 åpent for førere som innehar gyldig norsk lisens for deltagelse i racing. Gjesteklasser er åpne for alle nasjonaliteter.
I Klassen GT+ og GT1, tillates også førere med utenlandsk lisens. Førere med utenlandsk lisens, konkurrerer og tar kun poeng i det skandinaviske mesterskapet i denne klassen.

1.1 Debutanter Racing

Alle som er debutanter skal merke bilen med en D godt synlig foran og bak på bilen, denne skal være i fargen signalgul.
Etter å ha dokumentert 4 godkjente finaler, sendes debutantlisensen sammen med resultatlistene inn til NBF. Ordinær lisens vil da bli utstedt.
Fører er å anse som debutant inntil ordinær lisens er utstedt. NBF kan gi dispensasjon til førere med tilfredsstillende kjøreerfaring fra andre klasser/grener til å starte som ordinær deltaker.

1.2 Aldersbestemmelser i Racingklasser

GT+: fra det året man fyller 18 år
GT1: fra det året man fyller 18 år
GT3: fra det året man fyller 18 år
GT4: fra det året man fyller 15 år
GT5: fra det året man fyller 15 år
Historisk Racing: fra det året man fyller 18 år
Seven Racing: fra det året man fyller 15 år
Formula Basic: fra det året man fyller 14 år
Shortcar Bandit: fra det året man fyller 15 år
Shortcar Extreme: 18 år krav om førerkort.
DS3: fra det året man fyller 15 år

2. Klasser

For å få og beholde NM status skal hver klasse stille minst 10 biler til start i det første løpet eller sannsynliggjøre at klassen har mer enn ti biler gjennom sesongen. Dersom dette ikke innfris kan RACS beslutte at klassen går over til Norgescup etter første løpshelg. NC-klassene følger som hovedprinsipp samme opplegg som NM.

NM-Shortcar Extreme kjøres som en kombinasjon av Rallycrossløp og Racingløp, se særreglement for mer info.

Det innbys til deltakelse i Norgesmesterskap (NM) i følgende klasser:
NM – klasse 1: GT+
NM – klasse 2: GT1
NM – klasse 3: GT3
NM – klasse 4: GT4
NM – klasse 5: GT5
NM – klasse 6: Formel Basic (Kun siste NM finale)
NM – klasse 7: Seven Racing/ Roofless Sportscar Racing
NM-Klasse 8: Historisk Racing periode E og F
NM-Klasse 9: Historisk Racing periode G
NM-Klasse 10: Historisk Racing periode H, I, J1 og J2
Hver av klassene vi har listet opp under 8, 9 og 10 samler NM poeng for seg som vist i pkt.11.2.

Det innbys til deltakelse i Norgescup (NC) i følgende klasser:
NC – klasse 6: Formula Basic

2.1 Gjesteklasser

NBF og arrangørklubb samarbeider med andre klasser, grupperinger og land for å komplettere arrangementene. Gjesteklassene kan ha egne reglement som avviker fra dette reglementet. Beskrivelse av hvilket reglement som gjelder for gjesteklassene skal være beskrevet i tilleggsreglene.

3. Tellende løp

I henhold til offisiell terminliste publisert på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

Mesterskap og cuper gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således de som oppnår flest poeng etter bestemmelser i pkt.11. NBF forbeholder seg retten til å oppnevne tilleggsløp samt å stryke løp.

4. Organisering av konkurransen

For å få starte i løpet må hver enkelt fører være kjent på banen, og min. 2 treningsrunder må være gjennomført. Juryen kan i spesielle tilfeller avvike fra denne bestemmelsen.
For alle klasser avgjøres startposisjonen i første løp av den beste kvalifiseringstiden.
Kvalifisering er anbefalt 15 min. for alle klasser. Den beste rundetid som oppnås for hver enkelt fører er tellende. Resultatene plasserer førerne i løpet, der den fører som har oppnådd beste rundetid i sin klasse starter i beste startsport. Den fører som har nest beste rundetid starter i nest beste startposisjon osv. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin beste tid først, gå foran.
NBF ved RACS kan slå sammen klasser i kvalifiseringen som igjen kan føre til utvidet tid.

NBF ved RACS kan slå sammen klasser i finalene dersom antall startende er lavt, eller at andre forhold for løpsgjennomføringen gjør slik endring nødvendig.

5. Klasser

5.1 GT Klassene

GT klassene blir delt etter antall biler tilgjengelig. GT+, GT1, og GT3 kan kjøre sammen om nødvendig. GT4 og GT5 kan også kjøre sammen. Inndelingen skal synliggjøres i tidskjema/tilleggsreglene. Bilene skal ha merking som angir klasse, og siste siffer i startnummer skal slutte på klassenummer.

For GT-klassene er det et overordnet mål at klassene innbyrdes tilstrebes å ha jevn og underholdende racing. Løpende oppgradering av teknisk reglement søker å ta hensyn til dette.
Det er ikke ønskelig at det spekuleres i å tøye reglementet til egen fordel og slik at det blir for store variasjoner i potensiale mellom bilene i respektive klasser. NBF/Racingseksjonen vil følge opp med stikkprøver og vil forbeholde seg retten til å benytte vekttillegg og eventuelle andre tiltak dersom det er åpenbart at en bil ligger utenfor klassens konkurransenivå.

Startposisjon i Finale 1 bestemmes i hht punkt 4. Klassen kjører normalt 3 finaler i løpet av en løpshelg, der antall runder beskrives i tilleggsreglene.
Startposisjon i Finale 2 og Finale 3 bestemmes etter plassering fra foregående finale. Biler med resultat DNS, DNF, eller DQ fra foregående finale stiller alltid bak biler med godkjent plassering i sin klasse. Startposisjon for klasser med til og med 10 startende snus de 4 beste.
Startposisjon for klasser med over 10 startende snus de 6 beste. Resultat i foregående finale som avgjør startposisjonen i finale 2 og finale 3.

Det skal være minimum 3 billengders avstand mellom klassene ved start der flere klasser kjører i samme finale.
Klassen har rullende start. Bilene innenfor en klasse skal ligge i to rekker med maks avstand 2 billengder. Klassene GT+ og GT1 skal kjøre 2 oppvarmingsrunder før start. Det kan benyttes to-trinns start ved behov i finalene.

Klassen beregner NM poeng etter punkt 11 til punkt 11.5

Utøveren skal før sesongstart melde inn og underskrive på Vekt / effekt info på sin bil. Det er utøverens plikt å påse at dette gjøres, og dersom dette ikke gjøres kan utøveren bli diskvalifisert. Eventuelle endringer skal meldes inn fortløpende.

5.2 Formula Basic

Startposisjon i Finale 1 bestemmes i hht punkt 4. Klassen kjører normalt 2 finaler i løpet av en løpshelg, der antall runder beskrives i tilleggsreglene.
Startposisjon i Finale 2 bestemmes etter plassering fra foregående finale.
Klassen har rullende start. Bilene skal ligge i to rekker, med maks avstand 2 billengder. Klassen skal kjøre 1 oppvarmingsrunde før start.

Klassen beregner NM poeng etter punkt 11 til punkt 11.5

5.3 Seven racing /Roofless Sportscar Racing

Startposisjon i Finale 1 bestemmes i hht punkt 4. Klassen kjører normalt 2 finaler i løpet av en løpshelg, der antall runder beskrives i tilleggsreglene.
Startposisjon i Finale 2 bestemmes etter plassering fra foregående finale. Biler med resultat DNS, DNF eller DQ fra foregående finale stiller alltid bak biler med godkjent plassering. I startposisjon for klassen, snus de 6 beste. Seven Racing og Roofless Sportcar Racing kvalifiserer som en klasse, og blandes dermed i startoppstillingen i finalene.
Klassen har stående start. Bilene skal ligge i to rekker, med maks avstand 2 billengder. Klassen skal kjøre 1 oppvarmingsrunde før start.

Klassen beregner NM poeng etter punkt 11 til punkt 11.5

5.4 Shortcar

Poeng i Shortcar tildeles i henhold til spesialreglementet for Shortcar Extreme og Shortcar Bandit.

5.5 Historisk Racing

Historisk Racing kjører etter det til enhver tid gjeldende FIA Appendix K reglement. Dette reglement oppdateres årlig av FIA. (se http://historicdb.fia.com). Det kan kjøres løp med biler fra periode E (47-61), F (62-65), G (66-71), H (72-76), I (77-81) og J1 (82-85) og J2 (86-90).

Biler med åpne hjul kan ikke benyttes. Innenfor hver periode kan biler bygget etter reglement for Gr.1 – Gr.5, Gr.A, Gr.N og Gr.B kjøre, samt prototype, men merk at kun Gr.1-Gr.4, Gr.A og Gr.N med gyldig norsk HTP teller i NM. Det er altså kun Gr.1 – Gr.4,Gr.A og Gr.N biler med angitt kategori Touring, Competition Touring, GT og GTS med gyldig Norsk HTP, som kan oppnå NM poeng. Gruppe B biler spesifikt spesifisert i App K pkt 7.4.1, kan ikke delta.

Historisk Racing, kjører delte heat etter følgende klasseinndeling;
NM-Klasse 8: Periode E og F
NM-Klasse 9: Periode G
NM-Klasse 10: Historisk Racing periode H1, H2, I, J1 og J2. * Historiske biler til og med 2000, og som er godkjent etter det tekniske regelverket til Tyske Tourenwagen Legenden (TWL), og kjører normalt som gjesteklasse i Klasse 10 finalene. Denne gjesteklassen kjører ikke NM.

 • Tourenwagen Legenden reglementet har krav om Internasjonale bane og fører lisenser. I Norge godtas dog Nasjonale bane og førerlisenser for denne klassen. Lydkrav i hht norske nasjonale regler gjelder, og TWL skal følge det norske løpsformatet for løp som arrangeres i Norge. Se eget regelverk for TWL.

NM-Klasse 8 har følgende 3 undergrupper som sanker NM poeng hver for seg:

– E og F inntil 1300 ccm
– E og F 1301-2500 ccm
– E og F over 2500, samt Lotus Elan og Marcos GT som plasseres i klassen over 2500 ccm pga
glassfiber karosseri, og tilhørende lav vekt.

 

NM-Klasse 9 har følgende 5 undergrupper som sanker som sanker NM poeng hver for seg:
– G inntil 1150 ccm
– G 1151-1300 ccm

– G 1301-1600 ccm
– G 2V 1601-2500 ccm
– G Alle 4V, 2V over 2500, samt Wankel

 

NM-Klasse 10 har følgende 4 undergrupper som sanker som sanker NM poeng hver for seg:

– H1, H2 og I, 2V  0 – 1600 ccm
– H1, H2 og I 4V 0 – 1600ccm, og 2V 1601 – 2V 2500 ccm
– H1, H2 og I 4 V o/1600ccm og 2V o/2500, samt Wankel
– J1 og J2 Gruppe A og Gruppe N. 1/1-1982 til 31/12-1990.

Dersom en undergruppe har 2 eller mindre deltakere i en klasse, gis deltakeren mulighet til å flytte seg oppover til neste undergruppe i samme klasse. Dersom deltakeren ønsker å gjøre dette, skal dette senest skje ved innsjekk på aktuelle løpshelgen.

Førere som vil teste bil uten HTP i historisk racing, kan kjøre inntil 2 løpshelger. En forutsetning for å kjøre slike prøveløp er at HRN har utstedt prøveløps dokument, som skal fremvises av føreren ved teknisk forkontroll. Prøveløp kan ikke gjentas år etter år.

Resultat oppnådd i løp der gyldig Norsk HTP ikke er fremvist ved teknisk forkontroll, blir premiert i løp, men gis ikke NM poeng. En bil uten gyldig norsk HTP kan ikke kjøre flere enn 2 løpshelger i sesongen, dette gjelder også for biler som er i htp prosess (Uansett årsak.)

2 nivåer på HRN deltakelse:

1) Gyldig Norsk HTP for klassen man deltar i = Premie og NM poeng.

2) Innlevert HTP søknad, prøveløpsvognbok, eller førere som har glemt å ta med gyldig norsk HTP = Premiering, men ikke NM poeng.

Alle biler i punkt 1eller 2 stiller opp i startgrid i henhold til kvalifisering.

Alle som skal ta NM poeng, må ha gyldig norsk førerlisens for aktuell klasse.

Prøveløpsvognbok: Gjelder for biler med utgått htp, eller historiske biler hvor det ennå ikke er søkt htp, kan maks delta i to løpshelger.

Eventuell premiering av biler som ikke er Gr.1, Gr.2, Gr3, Gr.4, Gr.A eller Gr.N, premieres separat, og for sin respektive klasse.

Startposisjon i Finale 1 bestemmes i hht punkt 4. Klassen kjører normalt 2 finaler i løpet av en løpshelg, der antall runder beskrives i tilleggsreglene.
Startposisjon i Finale 2 og bestemmes etter plassering fra foregående finale. Det skal være minimum 3 billengders avstand mellom klassene ved start der flere klasser kjører i samme finale.
Klassen har rullende start. Bilene skal ligge i to rekker, med maks avstand 2 billengder. Klassen skal kjøre 1 oppvarmingsrunde før start.

Klassen beregner NM poeng etter punkt 11 til punkt 11.5

RACS kan for enkeltarrangement beslutte å invitere historiske klasser med biler uten FIA HTP. (F.eks biler med Dansk vognbok, eller Svensk nasjonal HTP)

Der norske klasser kjører sammen med skandinaviske klasser i felles løp, gjelder løpsreglene i arrangørlandet (dvs. startoppstilling, løpslengde mm.).

Alle biler skal ha stoler som er FIA-godkjente. Det er ikke tillatt å foreta endringer på slike stoler. Gyldighetstiden er ut 10. kalenderåret regnet fra stolens påstemplede produksjonsår. For stoler som er merket med «Not valid after» + dato/år, er stolen gyldig i 5 år utover stolens merkede dato.

 

6. Løpsleder og Jury

Juryen kan delegere myndighet til Løpsleder for å kunne gi tidsstraff på inntil 10 sekunder for brudd på reglene som nevnt i punkt 6.1.  Juryen kan gi tilleggsstraff utover løpsleders beslutning.

Svart flagg besluttes av Løpsleder alene.

Dersom NBF har oppnevnt Race Director, vil denne automatisk overta Løpsleders myndighet som beskrevet nedenfor.

Samspillet mellom Jury og løpsleder er viktig og deres kommunikasjon før under og etter løpet må foregå på raskest og sikrest mulig måte.

6.1 Løpsleder:

De generelle bestemmelser i NSR gjelder for Løpsleders plikter og rettigheter. I tillegg gjelder følgende oppgave delegert av jury:

 1. Advarsel flagg gis for mindre foreteelser. Eks sporskifte, uroligheter i startfelt, mindre alvorlig tyvstart, usportslig kjøring. (Svart /hvit diagonalt flagg sammen med startnr, krever ikke kjøring til pitlane)
  – Advarsel flagg skal føre til muntlig tilbakemelding til gjeldende fører etter målgang. Advarsel flagg skal protokollføres og henges opp etter fullført dag/løp.
 2. Tidsstraff 5 sekunder og inntil 10 sekunder straff for middels foreteelser. Eks Tyvstart, repeterende usportslig kjøring, aktiv sperring, bevist kjøring utenfor banens begrensning.
  – Eventuelt kan straffen meddeles fører umiddelbart etter målgang.
  – Straffen skal protokollføres og henges opp etter løp.
 1. Svart Flagg gis for grove foreteelser. Eks Påkjørsler, farlig opptreden på banen.
  Repeterende kjøring utenfor banens begrensning. Grov tyvstart. Dette meddeles i pitlane. (Svart flagg med startnr, krever innkjøring til pitlane ved første passering)
  – Svart flagg kan benyttes der det er besluttet Stop and Go straff.
  – Svart flagg skal protokollføres og henges opp etter løpet/heatet.

6.2 Jury

Jury og Løpsleder skal ha fortløpende kommunikasjon. Samband skal være tilgjengelig. Juryen kan behandle sakene underveis i løpet. Juryens oppgaver og myndighet er beskrevet i NSR. Juryen kan beslutte ytterligere straff i forhold til punkt 6.1.

7. Startsignal

Start skjer ved lyssignal. Tyvstart medfører tidstillegg (se punktene 6.1.2 og 6.1.3).

7.1 Start

Det kan bli aktuelt å starte heat med flere klasser med markert avstand mellom klassene. Opplyses på førermøte før første finale.

7.2 Hastighet ved rullende start

Startbestemmelser er beskrevet i Generelle Bestemmelser pkt 8. Her beskrives forskjellen på Rullende og Stående start.

Ved rullende start er det Safetycar som setter hastigheten. Generelt så er denne hastigheten Max 60km/t for alle klasser som benytter rullende start. Løpsleder kan sette lavere hastighet dersom kjøreforholdene er utfordrende.

For klassen GT5 skal safetycar benytte starthastighet på Max 50km/t

8. Tidtaking

Tidtaking skal skje elektronisk og med 1/1000 sek. nøyaktighet. Ved brudd i tidtakersystemet skal startrekkefølgen for det første løpet trekkes, og startrekkefølgen for det andre løpet bestemmes av resultatene i finale 1, og eventuelt finale 2 for de som kjører 3 finaler pr løpshelg.

9. Teknisk kontroll

Teknisk sikkerhetskontroll må foretas før enhver trening. Vektkontroll, høydemåling og evt andre påkrevde kontroller må være utført før tidstrening. Det er førers ansvar å sørge for påkrevd kontroll før han starter kjøringen. Teknisk etterkontroll kan også foretas under- og etter konkurransen.
Dersom teknisk etterkontroll viser avvik i forhold til rett innklassing kan dette føre til diskvalifikasjon (DQ). Lydkontroll skal foregå iht §303. Lyden måles på 60% av motorens maksturtall, begrenset oppad til 4500rpm.
Teknisk kontroll kan foretas på hver enkelt deltagers depotplass, eller på arrangørens angitte område. Ved dobbeltløp som går på samme dag, vil det ikke være Parc fermè etter det første løpet. Teknisk kontrollør skal sende inn kontrollrapport, vektskjema og etterkontrollrapport til NBF etter løpet.

9.1 Startnummer

Alle biler skal være utstyrt med startnummer med tydelige tall og bokstaver iht §300, eller klassens respektive reglement. Startnr skal ikke være en del av bilens fargedesign men svart på hvit bunn eller hvit på svart bunn. Plasseringen av skal være som på eksempel tegningene under.
A= Startnr
B= Klasse tilhørighet (eks GT+, GT1, GT3, GT4, GT5)
C= Klasse tilhørighet (eks GT+, GT1, GT3, GT4, GT5), alternativ plassering er bakrute øverst i venstre hjørnet.
Dette er å anse som et minimum.
For Historisk racing henvises til FIA. APP K.

GT+ skal ha startnr som slutter på 0 (10,20,100,110 etc)
GT1 skal ha startnr som slutter på 1 (1,11,21,101,111 etc)
GT3 skal ha startnr som slutter på 3 (3,13,23,103,113 etc)
GT4 skal ha startnr som slutter på 4 (4,14,24,104,114 etc)
GT5 skal ha startnr som slutter på 5 (5,15,25,105,115 etc)
For info og tildeling av nye nr ta kontakt med Racing NM på mail

racing@bilsport.no

HRN tildeler faste startnummer for alle historiske klasser.
Andre klasser, ta kontakt med klasse-eier.

             


10. Dekk

Hver klasses regelverk bestemmer antall dekk. I klasser med dekkbegrensing eller enhetsdekk kan disse merkes og kontrolleres iht. klassereglementet. Regndekk er unntatt fra bestemmelsen om antall og merking. Med regndekk forstås dekk som er konstruert for bruk på våt bane og som har en kontaktflate som er mindre enn 75% av kontaktflaten til et slick i tilsvarende størrelse.

I GT klassene er det ikke tillatt å benytte spesielle dekk i kvalifiseringen (dekk med særlig myk gummiblanding), dersom disse ikke også benyttes i minst en av finaleomgangene.
Dekkvarmer er ikke tillatt.
“Wet-race”.
Regndekk kan fritt benyttes når løpsleder har erklært “wet-race”.

11. Poengberegning

Deltakere som er kvalifisert og står oppført på startlisten får 2 poeng pr løp selv om løpene ikke kan fullføres. Ved betegnelsen DNS på resultatlista vil man ikke få 2 poeng.

11.1 NM/NC Klasser

Det gis NM poeng etter deltakerens plassering ved målgang og også til de førere som har fullført minimum 75% av klassevinnerens kjørte distanse. I finaleløp med underklasser (f.eks. Historisk Racing) beregningen av 75 % de antall runder beste deltager i underklassen har gjennomført.(DNF før fulførte 75% vil ikke føre til poeng)

Beregning av 75% fullført distanse, beregnes kun ved antall fullførte passeringer over mållinjen. Ved beregning av antall kjørte runder, skal avrunding oppover ikke foretas.

Følgende skala benyttes for alle klasser utenom GT5:
20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 slik at nr.1 får 20 poeng osv.

GT5

GT5 har positivt utviklet seg til å bli en populær klasse. Dette har resultert i at banekapasiteten for antall startende i en finale kan overskrides. Rudskogen tillater maks 46 GT5 biler, og Vålerbanen tillater maks 34 GT5 biler.

På bakgrunn av overstående, vil dette løst ved at deltakerne skal få kjøre «like mye», med følgende gjennomføring av finaler for GT5:

•       Resultatliste etter kvalifisering deles i 2 finaler dersom det er flere enn banekapasitetens maksantall som har godkjent kvalifiseringstid.

•       Ved slike tilfeller, vil finalene bli oppdelt i Finale A og Finale B, med like antall biler i hver finale. Dersom det er oddetall i antall kvalifiserende deltakere, vil finale A få 1 deltaker mer.

•       De 6 beste i finale 1B, rykker opp til finale 2A.

•       De 6 dårligste i finale 1A rykker ned til finale 2B.

•       Samme gjentar seg til Finale 3

•       Ved beregning av NM poeng der det er arrangert 2 slike parfinaler, vil alle med godkjent resultat i Finale A få poeng før deltakere med godkjent resultat i finale B.

•       Poengskala for GT5 med totalt 20 deltakere som kan få poeng: 30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 slik at nr.1 får 30 poeng osv.

Dersom deltakerantallet i løpet at en løpshelg kommer under banekapasitetens maks antall, slik at man kan vurdere å gå tilbake til å kun kjøre en finale istedenfor parfinaler, kan NBF ved RACS beslutte dette i hht punkt 4 i dette reglement.

Klassifisering i løpene:

 • Biler/førere som blir klassifisert DNF, disse blir satt etter den siste plasserte med fullført i  finalene. 
 • Biler/førere som blir klassifisert DNS, disse blir satt bakerst i totallisten etter de som har fullført finalene (A og B).
 • Biler/fører som blir klassifisert DQ, disse blir satt bak de som har DNS på totallisten. Dersom det er flere med DQ i samme finale (A og B) vil tidspunktet for forselsen i løpet avgjøre hvem som blir helt sist, nest sist osv.   

11.2 Deltakerpoeng i NM klasser med undergrupper

I klassene GT+ og GT1 er det fra inneværende år tillatt med flere sjåfører (inntil 3) per bil. Dette betyr at påmeldt deltaker er et Team med en bil og gitt startnummer. Foran hver konkurranse melder Teamet respektiv fører per finale heat. Den fører som kvaler, må minimum kjøre en finale. Teamet samler NM poeng per finale med den fører som er anmeldt. Dette betyr at det er Teamet som konkurrerer om NM tittelen. Samme vil gjelde for det Skandinaviske mesterskapet. Det er ikke tillatt å bytte bil i denne poengberegningen. Ingen av førerne i et «Team» skal ha en vesentlig del av sine inntekter som profesjonell utøver.

Det gis 2 poeng for hver deltaker inntil 5 i de respektiv undergruppe i en klasse slik at det kan oppnås maks 10 poeng til de deltakere som kvalifiserer seg til poeng i punkt 11.1.

For Historiske klasser, er det kun deltakere med gyldig HTP for sin bil, som er med i bonusberegningen for NM poeng.

I en finaleseier i en undergruppe der det har deltatt minimum 5 deltakere, vil vinneren altså oppnå 32 poeng.

Dersom en sjåfør bytter undergruppe innen samme klasse i løpet av sesongen, vil man kunne samle poeng innen denne NM /NC klassen. Poeng oppnådd i ulike klasser, kan ikke beregnes sammen i NM / NC.

11.3 Shortcar

Shortcar Extreme og Shortcar Bandit, se eget reglement.

11.4 Poengberegning generelt

Poengberegningen foretas av NBF ved RACS. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM/NC klasse blir Norgesmester.

Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på grunnlag av deltakerens tellende løp i sin klasse og eventuelt undergruppe, gjennom antall seire, andreplasser osv. Er det fortsatt likhet, skal resultatet fra siste tellende NM runde i sin klasse og eventuelt undergruppe, være avgjørende, evt. nest siste osv.

Det er kun finaler der begge førere med poenglikhet har deltatt, som skal benyttes for beregning i disse tilfeller.

Premiering per finale vil  kun skje når en klasse/undergruppe har 3 eller flere deltakere som stiller til start i en finale.

11.5 Strykninger av løp

Løp der man oppnår diskvalifikasjon (DQ) kan ikke strykes fra poengberegning for NM eller NC.

Løp man ikke er påmeldt til, eller ikke har deltatt i, kan strykes.

Det er kun tillatt å stryke finalehelgen, dersom man stilt til start i minst en av aktuell klasses finaler denne helgen.

Klasse 1, GT+ kjører 18 finaler, hvorav 4 finaler skal strykes i NM sesongen, 14 finaler er tellende.

Klasse 2, GT1 kjører 18 finaler, hvorav 4 finaler skal strykes i NM sesongen, 14 finaler er tellende.

Klasse 3, GT3 kjører 18 finaler, hvorav 4 finaler skal strykes i NM sesongen, 14 finaler er tellende.

Klasse 4, GT4 kjører 15 finaler, hvorav 3 finaler skal strykes i NM sesongen, 12 finaler er tellende.

Klasse 5, GT5 kjører 15 finaler, hvorav 3 finaler skal strykes i NM sesongen, 12 finaler er tellende.

Klasse 6 Formula Basic kjører NC over 5 helger, totalt 10 finaler.  Det skal strykes en løpshelg. NM avvikles i klassens siste finale på NM Racings finale helg.

Klasse 7 Seven racing /Roofless Sportscar Racing kjører NM over  4helger, totalt 8 finaler. Ingen løp kan strykes. Det skal utdeles kun 1/2 parten av poeng når det er under 5 deltagere i enten Seven Racing eller RSR

Klasse 8 Historisk E og F kjører 10 finaler, hvorav 2 finaler skal strykes i NM sesongen, 8 finaler er tellende.

Klasse 9 Historisk G kjører 10 finaler, hvorav 2 finaler skal strykes i NM sesongen, 8 finaler er tellende.

Klasse 10 Historisk H1, H2, I, J1 og J2 kjører 10 finaler, hvorav 2 finaler skal strykes i NM sesongen, 8 finaler er tellende.

Klasse Shortcar Extreme og Shortcar Bandit gjennomføres i henhold til spesialreglementet for Shortcar.

Dersom antall løp eller finaler ihht terminliste avvikes av årsaker som ikke er forutsigbare, vil NBF ved RACS kunne endre tellende løp/finaler. Antall løp som kan strykes, vil da bli justert.

12. Mesterskapspremier

NBFs mesterskapsmedaljer tildeles de tre deltagerne som har oppnådd høyest poengsum sammenlagt i sine respektive klasser. Medaljene deles ut under NBFs premieutdeling. Det utdeles dessuten laurbærkrans til NM-vinnerne i de respektive klassene. Sistnevnte bekostes av NBF v/Racingseksjonen og deles ut under premieutdelingen på det siste løpet.

13. Protester

Protester leveres stevnets jury innen oppsatt frister i Generelle bestemmelser art. 13.
Poengberegningen for NM foretas av NBF ved RACS. Poengberegningen skjer først etter at evt. protester/appeller er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på beregningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i NSR art.15.

14. Juryoppnevnelse

NBF oppnevner juryleder og ett av jurymedlemmene. Arrangøren oppnevner ett jurymedlem.

15. Kjøredisiplin

Usportslig kjøring, gjentatt platekontakt med samme fører involvert og bevisst aggressiv kjørestil i feltet vil føre til straff.

Gjentatt kjøring på innside av ”kurbs” med resultat at det trekkes støv og sand inn på banen kan straffes med ”stop and go” eller tidstillegg uten nærmere varsel til fører.
Det vises for øvrig til NSR §§240,  268 og 270, samt tilleggsregler for hver konkurranse.

16. Reklame og Sponsorer

NBF arbeider aktivt for å øke den kommersielle verdi av NM og Norgescup.

Alle rettigheter for bruk av bilsport som kommersielt objekt tilhører NBF. Racing NM og seksjonene er delegert adgang til å etablere sponsoravtaler til beste for racing seksjonens aktiviteter og til deltakernes beste. Dette kan gjøres på tre nivå, men alle avtaler skal godkjennes av RACs.

 

 1. Arrangør sponsor avtaler er gjerne samarbeidsavtaler over lengere tid som forhandles sentralt og gjelder som en del av påmeldingsbetingelsene for alle deltakere. Dersom slike avtaler inneholder reklame på deltakers bil vil denne gjerne forbeholdes plass i nærhet av startnummer, for og eller bakskjerm. Dersom slike avtaler innebærer «kjøp» av en løpshelg kan dette medføre ekstra markering på alle deltakeres biler.

 

 1. Klassesponsor vil si at en klasse eller en gruppe klasser (GT klassene eller Historisk) kan inngå sponsoravtaler for å styrke kulturbygning og trivsel, rekrutering og andre gode formål innen egen og/eller nærstående klasser. Slike avtaler kan inngås for enkeltarrangement eller på sesongbasis. Det anbefales ikke å inngå slike avtaler for mer enn ett år av gangen. Slike avtaler skal godkjennes av RACs og reklameplass på bilene skal ikke konkurrere med arrangør sponsor, dette skal avtales på forhånd. Typisk plassering kan være øverst på frontrute, dog maks 10 cm høyde, nede på bakrute og bakpart av bilen, nede på kanalskjørt og på panser.
 2. Private sponsorer, herunder sponsoravtaler som inngås av medlemsorganisasjon/klubb som representerer flere deltakere, eks HRN i Historisk, forholder seg i prinsippet til reglene i pkt 2 over. Fører med privat sponsor har ikke plikt til å innrapportere til RACs men må ta hensyn til pkt 1 og 2 når det gjelder reklameplassering på bilen. RACs kan nekte privat reklame på deltakers bil dersom denne har et urimelig format eller utseende og som reduserer verdien av overordnede avtaler, ref pkt 1 og 2. Dersom en medlemsorganisasjon eller klubb som representerer en gruppe eller et antall førere inngår sponsoravtale, har frittstående deltakere (ikkemedlemmer) i samme gren eller klasse, ingen plikt til å forholde seg til eventuell sponsoravtale som her beskrevet.

Dersom en deltaker finner det urimelig å måtte kjøre med en reklame på sin bil, kan det søkes fritak fra dette ved å sende en saklig og begrunnet søknad til Racingseksjonen i god tid før aktuelt arrangement. Dette gjelder for Arrangørsponsor, Klasse sponsor eller Private sponsorer.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.