Spesialreglement for Rally 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

 

1. Formål

Rallykjøring tar sikte på å utvikle dyktige bilførere ved å øke den enkeltes kjøreferdighet og
vurderingsevne. Det legges vekt på deltakernes biltekniske kunnskaper på en slik måte at bilen
til enhver tid skal være i trafikksikker stand.

Ansvar

Deltakelsen i et rally/sprintrally skjer på deltakernes egen risiko og eget ansvar.
NBF, den arrangerende klubb og klubbens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker
som måtte skje med eller som forårsakes av det deltakende lag under trening eller konkurranse.
Deltakere som under en konkurranse forårsaker skade eller blir innblandet i et trafikkuhell, skal
opptre i henhold til Vegtrafikklovens § 12.
Overtredelse av denne bestemmelsen rapporteres til juryen. Graverende forseelser skal av
juryen meddeles NBF.

1.1 JURISDIKSJON

1.1.1 Kun NBF kan innvilge dispensasjon fra disse regler.

Brudd på disse regler skal rapporteres til juryen som kan ilegge en straff i henhold til
Generelle bestemmelser Art. 12. Ethvert tilfelle som ikke er fastlagt av disse regler vil bli
undersøkt av juryen, som alene kan fatte avgjørelser.

1.1.2 Løpsleder er forpliktet til å følge disse regler og konkurransens tilleggsregler før og under gjennomføring
av konkurransen. Han skal informere juryen om viktige hendelser som oppstår som krever bruk av disse
regler eller konkurransens tilleggsregler.

1.1.3 Alt som ikke uttrykkelig er beskrevet som tillatt i disse regler er forbudt.

1.1.4 SØKNAD OM Å FÅ ARRANGERE RALLY/SPRINTRALLY

Alle konkurranser skal anmeldes til:
Norges Bilsportforbund
Politimesteren/lensmannen
Veisjef/er og skriftlig tillatelse må innhentes fra alle berørte grunneiere.

1.3 Tolkninger

Alle tolkningsspørsmål vedrørende disse regler avgjøres av NBF. Under arrangementet avgjøres tolkningsspørsmål av juryen.

1.4 Disse regler er gyldige fra 1. januar.

2. Definisjoner

Et rally/sprintrally er en konkurranse hvor det startes fra ett startsted og kjører en felles rute som
består av transportetapper på offentlig og privat vei samt spesialstrekninger og spesialprøver på
veier og plasser, som under konkurransen er stengt for allmenn ferdsel.
Ved valg av veier skal det legges vekt på at konkurransen skaper minst mulig forstyrrelser for den
allmenne ferdsel. På transportetappene skal farten avpasses etter vanlig trafikkrytme og må aldri
overskride hastighetsbestemmelsene. Orienteringsmomenter må ikke forekomme på
transportetappene. På spesialstrekningene er farten derimot avgjørende.

 

2.1 DELTAGERMELDING

Offisiell skriftlig melding som endrer, tydeliggjør eller fullstendiggjør tilleggsreglene for konkurransen.
Alle deltagermeldinger skal være nummererte, daterte og signerte. De skal henges opp på
konkurransens offisielle oppslagstavle. Deltagerne skal kvittere for mottagelsen.

2.2 INFORMASJON

Offisielt skrevet og undertegnet informasjon som kan utstedes av enten løpsleder eller jury.

2.3 KONTROLLSONE

Området mellom første gule varselskilt og siste beige skilt med tre tversgående striper
betraktes som kontrollsone.

2.4 MANNSKAP

Mannskap i bilen består av 2 personer, hvor en er påmeldt som fører og den andre som
annenfører (kartleser). Føreren har anmelders ansvar når sistnevnte ikke er i bilen.
Både fører og annenfører skal ha gyldig lisens. Deltakerne plikter å vise frem gyldig lisens og
medlemskort i klubb tilsluttet NBF. Fører plikter å fremvise gyldig førerkort.
Under kjøring på spesialstrekningene skal bilen kjøres av den påmeldte fører. Kun de to
personer som står på den endelige startlisten kan være om bord i bilen når denne
kjøres under konkurransen.
Brudd på denne bestemmelsen skal medføre diskvalifikasjon fra konkurransen.

2.5 BESLUTNING

Et dokument utstedt av løpsleder eller juryen for å annonsere en beslutning etter forespørsel,
høring eller undersøkelser.

2.6 KONKURRANSES AVSLUTNING

Konkurransen avsluttes når de offisielle endelige resultater er kunngjort. Konkurransedelen avsluttes på
siste tidskontroll.

2.7 TRANSPORTETAPPER

Transportetappene er den del av konkurransen som binder spesialstrekningene/spesialprøvene sammen.
Under kjøring på transportetapper skal alltid Vegtrafikklovgivningen følges. Enhver deltaker som
overskrider gjeldende hastighetsgrense kan bli diskvalifisert.
Oppstår det en unormal trafikksituasjon, skal enhver deltaker alltid forholde seg passiv, d.v.s. han
må aldri forsøke å trenge seg frem. Oppstår en situasjon, skal arrangøren stryke
prikkbelastningen på etappen.

2.8 SPESIALSTREKNINGER (SS)/SPESIALPRØVER(SP)

En spesialstrekning/spesialprøve (kan også benevnes som spesialetappe) er den delen av konkurransen
som skal kjøres på kortest mulig tid. En spesialstrekning kjøres alltid med start og mål på for
skjellige steder, mens en spesialprøve kan kjøres med start og mål på samme sted. Veiene som
skal benyttes, skal avsperres senest 1 time før 1. deltakers beregnede ankomst. Etappene i et
sprintrally skal være avsperret og ikke tilgjengelig for deltagere eller andre uvedkommende i god
tid før ankomst første deltager. Tiden skal opplyses i tilleggsreglene.
Spesialstrekninger/spesialprøver må alltid være pilet, likeså innkjøring til og utkjøring fra disse.
Orienteringsmomenter må ikke forekomme.
Spesialprøver avgrenses med start og mål som vist i skisse under TILLEGG 1.
På disse spesialprøvene gjelder de samme bestemmelsene som for “vanlige” spesialstrekninger
med mindre annet er beskrevet.
Ved bruk av baneprøver, rundbaner og lignende som avviker fra beskrivelsen under SS/SP oven
for, skal sikkerhetsplan og kjørebeskrivelse godkjennes av NBF i god tid før konkurransen.
Dette skal tydelig beskrives i konkurransen tilleggsregler.

2.9 NØYTRALISERING

Tiden i forbindelse med at deltagere blir stoppet av arrangøren, uansett årsak, hvor parc ferme
regler gjelder.

2.10 PARC FERMÉ

Et område hvor det ikke er tillatt å sjekke, stille inn eller reparere bilen, med mindre det er uttrykkelig fastsatt i disse regler  eller i tilleggsreglene til konkurransen og hvor kun offisielle funksjonærer kan oppholde seg.

2.11 FORBUDT SERVICE

Mannskapet kan ikke bruke eller motta noen form for produsert materiale (fast eller flytende,
annet enn drikkevann fra arrangøren), deler, verktøy eller utstyr annet enn de selv har med i
konkurransebilen. Tilstedeværelse av teampersonell er definert i kapittelet for ”Service”.

2.12 GJENNOMKJØRING

All ferdsel på en spesialetappe av en fører og/eller annenfører (kartleser) som har til
hensikt å delta i konkurransen regnes som gjennomkjøring etter at konkurransens tilleggsregler er offentliggjort.

2.13 TIDSSKJEMA FOR GJENNOMKJØRING

Tidspunkt spesifisert i tilleggsreglene for når mannskapet kan gjøre seg kjent med etappene.

2.14 REGRUPPERING

Stopp fastsatt av arrangøren (under parc ferme bestemmelser) med tidskontroll inn og ut for
at tidsplanen skal bli fulgt og/eller for å samle biler som fortsatt deltar i konkurransen. Stopptiden kan
variere fra deltager til deltager.

2.16 SEKSJON UNDER ET RALLY

Hver del av konkurransen delt av en regruppering eller service.

2.17 SERVICE

Ethvert arbeid eller fysisk inspeksjon på konkurransebilen med unntak av de begrensninger som
er definert i kapittelet for “Service”.

2.18 START AV KONKURRANSEN

En konkurranse anses å ha startet ved det tidspunkt som inntreffer først av starten av administrativ innsjekk og/eller teknisk kontroll.

2.19 SUPERSPESIALETAPPE

En spesialetappe tilrettelagt for publikum med mulighet for å kunne starte mer enn en bil på
samme tid.

2.21 TIDSKORT (BOK)

Et kort/bok beregnet for stempel og/eller påføring av oppnådde tider registrert på de
forskjellige kontrollpostene som fastsatt i tidsplanen.

2.22 SJIKANE

Oppsatt hindring eller fortrinnsvis sløyfe utenfor veien som har til hensikt å dempe farten.
Sjikanen må skiltes og være lik for alle deltagere.

3. NBF representanter og observatører

3.1 JURY

Juryen skal alltid bestå av minst 3 personer. Juryleder oppnevnes alltid av NBF. De øvrige
medlemmer oppnevnes vanligvis av arrangøren. Det må være permanent kommunikasjon
mellom jury og løpsleder. Etter hvert rally skal juryen og eventuelt andre representanter fra
NBF skrive en rapport som gjennomgås av NBF rallyseksjon.
I sprintrally kan sikkerhetskontrollør erstatte det ene jurymedlemmet.

3.2 NBF REPRESENTANTER

3.2.1 NBF Observatør

NBF kan ha tilstedeværende generell observatør under alle rally som blir arrangert. Dette skal
fortrinnsvis varsles arrangør i forkant.

3.2.2 NBF Teknisk kontrollør

NBF kan ha tilstedeværende teknisk kontrollør under alle rally som blir arrangert. Dette skal
fortrinnsvis varsles arrangør i forkant.

3.2.3 NBF Sikkerhetskontrollør

NBFs sikkerhetskontrollør skal føre kontroll med at alle bestemmelsene i forbindelse med de
fastsatte sikkerhetskrav blir gjennomført og etterfulgt.
Sikkerhetskontrolløren har myndighet til å utsette eller stoppe enkelte SS/SP eller hele konkurransen om
han finner at sikkerheten for publikum, media eller deltakere ikke er forsvarlig ivaretatt.

3.2.4 NBF Medisinsk Observatør

NBF kan ha tilstedeværende medisinsk observatør under alle rally som blir arrangert. Dette
skal fortrinnsvis varsles arrangør i forkant.

3.2.5 NBF Media Observatør

NBF kan ha tilstedeværende mediaobservatør under alle rally som blir arrangert. Dette skal
fortrinnsvis varsles arrangør i forkant.

4. Tillatte biler

Krav til bil
Deltakerbiler skal være i henhold til vegtrafikklovgivningen i det land de er registrert. De må
være i henhold til ISR og NSR for den klassen de er påmeldt i. Prøveskilt er ikke tillatt. Det skal
innhentes skriftlig forhåndsgodkjenning fra NBF før rallybiler bygges/registreres. Denne tillatelsen
må forevises ved 1. gangs utstedelse av vognlisens.

4.4 KLASSER

Klasseinndeling

Klasse 1Gr.A over 2000 cm³ inklusive WRC-biler t.o.m årsmodell 2016.
A+B+C-førere
Klasse 2Rally 2, R5.
S2000 Rally 1,6 turbo med 28 mm restriktor (RRC)
S2000 Rally uten turbo.
Gr.N over 2000 cm³.
A+B+C-førere
Klasse 3Rally 3A+B+C-førere
Klasse 4Gr.A 1601 - 2000 cm³, R2C, Rally 4C, R3C,
R3T og R3D.
A+B+C-førere
Klasse 5Gr.A maks.1600 cm³, R2B og Rally 4B.A+B+C-førere
Klasse 6Gr.N 1601-2000 cm³A+B+C-førere
Klasse 7Gruppe N maks.1600 cm³, R1A, R1B og Rally5.A+B+C-førere
Klasse 10Gruppe H over 2000 cm³A+B+C-førere
Klasse 11Gruppe H 1601 – 2000 cm³A+B+C-førere
Klasse 12Gruppe H maksimum 1600 cm³A+B+C-førere
Klasse 13Nasjonale klasser 4WD, Gr. A/Gr.N eksklusive WRC-biler /-tilleggA+B+C-førere
Klasse 15T.o.m. periode J2 (1990) etter FIA’s App. K. Krav om gyldig FIA HTPA+B+C-førere
Klasse 17Volvo original.A+B+C-førere
Klasse 19Debutanter.
Klasse 20Ungdomsklasse.

Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering og tilfredsstille reglene i FIAs Gr. A reglement samt tilleggsbestemmelser.
Førere som vil teste bil uten gyldig FIA HTP i klasse 15 tillates å delta i inntil to konkurranser.
Inngår konkurransen i norsk mesterskap, må det alltid innbys i mesterskapsklassene. I et mesterskap, cup og lignende kun for internasjonalt homologerte biler, skal minimum alle NM-runder inngå.
Utgåtte gr.A og gr.N biler tillates å delta i gr.A og gr.N i henhold til FIAs bestemmelser i inntil åtte år etter at homologeringen har utgått. WRC-biler / -tillegg deltar uansett i klasse 1.
Arrangører av sprintrally kan slå sammen klasser, men klassene må oppgis i konkurransens tilleggsregler.

5. Lisenser

5.1 Førerklasser

Etter å ha fullført debutantkurs i NBFs regi, starter en fører i debutantklassen. Etter å ha
fullført to konkurranser i debutantklassen, der minimum en skal være rally med innlagt service, starter en
fører i C-førerklassen. Oppklassing til B-fører skjer etter minst 10 poeng samlet med C-lisens.
Oppklassing til A-fører skjer etter minst 15 poeng samlet med B-lisens.
Oppklassing skal skje pr.1/1 hvert år, eller ved frivillig oppklassing, forutsatt at NBF godkjenner det.
Ved lik plassering, deles de oppnådde poengene. Ved lisensoppklassing, konkurrerer damer i
samme klasse som herrer.
A-førere som ikke har kjørt konkurranser de siste 5 år, rykker ned til B-fører (se pkt. lisenser). Førere som
ikke har kjørt konkurranser de siste 10 år må gjennomgå debutantkurs i NBFs regi for å få C-lisens.
Oppklassing er lisensinnehavers eget ansvar.
Poeng for fører i rally og fører/kartleser i Regularity og Bil-O gis slik:

Plassering: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ant. Deltagere:                                
1-3 1  
4-6 2 1  
7-9 3 2 1  
10 4 3 2 1  
11-12 4 3 2 2 1  
13-15 4 3 3 2 2 1  
16-18 4 4 3 3 2 2 1  
19-20 4 4 3 3 2 2 1 1  
21-22 4 4 3 3 2 2 2 1 1  
23 4 4 3 3 3 2 2 1 1  
24 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1  
25-26 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1  
27 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1  
28 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1  
29-31 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1  
32 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1  
33 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1  
34 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1  
35-36 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1  
37 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1  
38 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Osv. med 4,3,2, h.h.v. 1 til grupper på 10 % av antall startede i klassen.

 

Førerlisenser/kartleserlisenser

Fører:Krav til Lisens:Lisensen gjelder:
UngdomsklasseSe eget regelverk i artikkel 70.3Deltakelse i ungdomsklasse i Norge.
DebutantlisensGjennomført teorikurs, førerkort for bil og medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Må innløses i C-lisens innen påfølgende
kalenderår etter teorikurset.
Deltakelse i debutantklasse i Norge
C-lisens2 fullførte konkurranser i debutantklassen der minimum en skal være rally / sprintrally med innlagt service.

Lisensinnehaver i annen lisenskategori,
herunder ungdomsklassen, etter søknad og skjønnsmessig vurdering av NBF.
a) som fører ved alle nasjonale rally

b) som kartleser ved alle nasjonale rally

c) fører i bakkeløp.

NB! Ved deltakelse i alle løp utenfor
Norge kreves starttillatelse fra NBF.
B-lisens10 førerprestasjonspoeng
samlet med C-lisens.
Samme som C-lisens.
A-lisens15 førerprestasjonspoeng samlet med B-lisens.Samme som C- og B-lisens.
Kartleser:Krav til lisens:Lisensen gjelder:
KartleserlisensFra det år man fyller 14 år. Gjennomført teorikurs og ha medlemskap i klubb tilsluttet NBFRally arrangert i Norge.

NB! Ved deltakelse i alle løp utenfor
Norge kreves starttillatelse fra NBF.
Engangslisens, kartleserFra det år man fyller14 år
Kan utstedes av NBF, arrangør med lisensblokker kjøpt fra NBF eller kjøpt på www.bilsportlisens.no
Sprintrally i Norge.

11. Kriterier for seedede førere

11.1 FIA-seedede førere

Om en fører er FIA-seedet skal det oppgis på anmeldelsen til alle rally det kalenderår en står på
FIA-listen.

11.2 Nasjonalt seedede førere

Nasjonalt seedede førere i klassene 1 – 9 iht. art. 4.4 deles ved sesongstart inn i tre kategorier, A-, B- og
C-seedede, etter følgende kriterier:

11.2.1 A-seedede førere

– Plassering 1 – 2 på total resultatliste i minimum en NM-konkurranse i foregående sesong.

11.2.2 B-seedede førere

– Plassering 3 – 4 på total resultatliste i minimum en NM-konkurranse foregående sesong.

11.2.3 C-seedede førere

– Plassering 5 – 6 på total resultatliste i minimum en NM-konkurranse i foregående sesong eller oppnådd
D-seeding.

Nasjonalt seedede førere i klassene 10- 13 deles ved sesongstart inn i tre kategorier, D-, E- og
F-seedede, etter følgende kriterier:

11.2.4 D-seedede førere

– Plassering 1 – 2 på total resultatliste for klassene 10 – 13 i minimum en NM-konkurranse i foregående
sesong eller oppnådd A-seeding.

11.2.5 E-seedede førere

– Plassering 3 – 4 på total resultatliste for klassene 10 – 13 i minimum en NM-konkurranse foregående
sesong eller oppnådd B-seeding.

11.2.6 F-seedede førere

– Plassering 5 – 6 på total resultatliste for klassene 10 – 13 i minimum en NM-konkurranse i foregående
sesong eller oppnådd C-seeding.

Førere uten tilstrekkelig plassering i en sesong, rykker ned kun en kategori den påfølgende
sesong. Seeding oppnådd i en NM-konkurranse gjøres gjeldende fra og med påfølgende konkurranse. Rallyseksjonen
kan etter søknad endre oppnådd seeding eller tilleggsseede enkeltutøvere.
I konkurranser der ikke alle NM-klasser kjører like langt, utarbeides en totalliste for den delen som kjøres
felles. Listen danner kun grunnlag for seedingen.
Gjeldende seedingsliste finnes på NBFs hjemmeside på internett.

12. Hensyn ved valg av kjørerute, tidsplan

12.1 GENERELT

Gjennomsnittshastigheten skal aldri overskride 130 km/t på SS.
Hvis gjennomsnittshastigheten overskrider 130 km/t på en SS, og etappen er planlagt brukt flere ganger under samme konkurranse, skal de resterende gangene strykes. Første gjennomkjøring der overskridelse av gjennomsnittshastighet oppdages, kjøres som normalt for alle deltakere.

12.1.1 TRANSPORTETAPPER

Når arrangøren legger opp transportetappene må han nøye vurdere alle ting som kommer inn
ved valg av veitrasé, for eksempel veiens beskaffenhet, forventet trafikktetthet, årstid og det
tidspunkt da deltakerne skal passere. Videre hastighetsbegrensninger i tettbebyggelse, ved jern
banebom etc. Dette er forhold som må tas hensyn til, slik at transportetappene ikke blir utslags
givende. Ikke minst må en arrangør tenke på trafikk fra media, tilskuere.
Gjennomsnittshastigheten på transportetappene skal ikke settes så høyt at de blir en utslagsgivende
del av konkurransen. Maksimum gjennomsnittshastighet på E/riksvei er 60 km/t, fylkesvei 55
km/t og på privat vei 40 km/t. Det skal gis tillegg for tettbebyggelse og andre steder der
trafikken kan bli hindret (f.eks. jernbaneovergang).
Transportetappene kan kjøres på idealtid eller maksimumstid. Er etappens kjøretid over 5
minutter skal det benyttes idealtid. Ligger kjøretiden under 5 min., kan det benyttes maksimumstid på 5 min.
I sprintrally kan det alternativt benyttes idealtid på mer enn 5 minutter. I sprintrally kan det også benyttes maksimumstid på opptil 15 minutter. Det kan dessuten benyttes maksimumstid til konkurransens mål.

12.2 NBF INSPEKSJON

NBF kan kreve å forhåndsgodkjenne en arrangør sitt valg av SS/SP

12.3 RESPEKT FOR OFFISIELL TIDSPLAN OG KJØRERUTE

12.3.1 Med unntak av force majeure, må løpsleder påse at godkjent tidsplan blir respektert.

12.3.2 Forslag til endringer som fremkommer umiddelbart før eller under konkurransens, vil kun bli tatt hensyn
til dersom de godkjennes av stevnets jury og/eller NBF’s sikkerhetskontrollør.

12.3.3 Enhver bruk av ”grus/is-notebil” er forbudt. Etter start av den konkurransemessige delen av
rallyet er det forbudt å videreformidle informasjon om forholdene på spesialetappene mellom
deltagere. Eventuelle overtredelser vil bli rapportert til juryen.

13. Konkurransens egenskaper

13.1 KONKURRANSENS FORM

13.1.1 Veiens overflate
Spesialetapper kan bestå av løst eller fast dekke. Dette kan variere på en etappe eller fra etappe
til etappe.

13.1.2 Konkurransens lengder
Sprintrally:
Konkurransens lengde, inkludert spesialprøver og spesialstrekninger kan maksimalt være 150 km.
I sprintrally tillates  bruk av serviceplass / drivstoffylling der dette er hensiktsmessig. Ved bruk av serviceplass / drivstoffylling skal dette opplyses i tilleggsreglene. Den obligatoriske delen av et sprintrally skal avvikles i løpet av en dag. (Frivillig teknisk kontroll kan avvikles dagen før). For sprintrally kan en forenkling av krav til skilting godkjennes av NBFs sikkerhetskontrollør for konkurransen. Deltakermelding som klargjør aktuell skilting skal i så fall deles ut før konkurransens start, eventuelt før start på etappen.
Rally:
Konkurransens lengde, inkludert spesialstrekningene, må være minimum 150 km.
– Det skal ikke være mer enn 80 km med spesialetapper mellom hver service eller miniservice.
– For å beregne maksimal avstand mellom hver drivstoffylling, skal følgende formel benyttes:
((SS-lengde i km x 1,0) + (Transport lengde i km x 0,3)) ≤ (skal bli mindre enn eller lik) 60.
– Ingen etappe eller deler av en etappe kan kjøres mer enn to ganger i et rally, med unntak av
asfaltetapper og superspesialetapper.

14. Standarddokumenter

14.1 NBF STANDARD DOKUMENTER

Formatet og prosedyrer som beskrevet i Tillegg 2, må følges på nevnte dokumenter:
– Tilleggsregler (elektronisk eller utskrevet format)
– Startprogrammet (elektronisk eller utskrevet format)
– Deltagermeldinger (elektronisk og/eller utskrevet format)
– Tidsplan (elektronisk og utskrevet format)
– Kjørebok (utskrevet format)
– Tidkort (utskrevet format)
– Påmeldingsskjema (elektronisk eller utskrevet format)
– Startliste og resultater fra rallyet (elektronisk eller utskrevet format)

14.2 KJØREBOK

Alle deltagere vil få en kjørebok som inneholder detaljert kjørebeskrivelse. Kjørebeskrivelsen må
følges, avvik vil bli rapportert til juryen.
Arrangøren kan utarbeide forenklet kjørebok/tidskort som skal godkjennes av konkurransens
sikkerhetskontrollør minst 14 dager før konkurransen.

14.3 TIDKORT (BOK)

14.3.1
Deltagere er selv ansvarlig for:
– Sitt eget tidskort
– Overlevering av tidskort på kontrollene og riktigheten av påført tid
– Alle påføringer på tidskortet.

14.3.2 Ansvarlig funksjonær på kontrollposten er den eneste som kan gjøre påføringer på tidskortet
med unntak av rubrikken ”til deltagers bruk”.
14.3.3 Ved manglende stempel eller signatur fra enhver kontroll, manglende påføring av tid på
tidskontrollen, eller ikke å få levert inn tidskortet på hver kontroll, vil deltageren på slutten av en
seksjon kunne bli diskvalifisert.
14.3.4 Enhver forskjell mellom tider påført tidskortet og tider i rallyets offisielle dokumenter vil føre til
undersøkelser av løpsleder.
14.3.5 En ubekreftet retting eller tap av kontrollkortet / tidboken kan medføre diskvalifikasjon.

15. Utstedelse av arrangørlisens

Før utstedelse av arrangørlisens vil NBF evaluere følgende dokumenter:

15.1 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEN

15.1.1 Fullstendig utfylt ”søknad for arrangørlisens for billøp” (finnes på NBF’s hjemmeside på
internett). NBF kan kreve å forhåndsgodkjenne en arrangørs forslag til SS/SP.
15.1.2 Nye spesialetapper (inkludert de som kjøres motsatt vei) skal identifiseres.
15.1.3 Nye spesialetapper skal beskrives med tanke på sikkerhet.

15.2. SIKKERHETSPLAN

15.2.1 En elektronisk versjon eller kopi av utkastet til sikkerhetsplan må sendes direkte til NBF og
NBF’s sikkerhetskontrollør senest 1 måned før start av rallyet.
Dette utkastet skal minimum inneholde:
– beskrivelse av rallyets etapper
– beskrivelse av stedene som er tillatt og forbudt for publikum på spesialetappene, med oversikt
over sperretiltak.

15.4 TILLEGGSREGLER

Til hver konkurranse må det lages tilleggsregler (Generelle bestemmelser Art. 3.5). Tilleggsreglene må
være tilgjengelig senest 1 måned før konkurransens start på arrangørens hjemmeside.
Se for øvrig Tillegg 2.

16. Forsikringsdekning

Se gjeldene forsikringsordning igjennom NBF (se NBF’s hjemmeside på internett).

 

Bilens identifikasjon

18. Startnummer og reklame

18.1 GENERELT

18.1.1 Arrangøren skal stille med startnummer til hver deltager. Startnummer må settes på bilen før teknisk
kontroll.
Deltakere som bryter konkurransen plikter å dekke til sitt startnummer.
18.1.2 All reklame på startnummeret er obligatorisk og kan ikke nektes av deltager / anmelder.

18.2 DØRPLATER

18.2.1 Alle biler skal ha avsatt et hvitt felt på 52 cm (høyde) x 50 cm (bredde) på begge fordører for
arrangørens startnummer. Feltet markeres med svart ramme. Sifrene skal ha en minimums høyde
på 280 mm. og en minimums strekbredde på 50 mm. Resten av feltet er forbeholdt arrangøren.

18.2.2 Startnummer feltets plassering på fordør er fri.

18.6 FRONTPLATE (RALLYPLATE)

Hvis frontplate benyttes skal den passer inn i et rektangel 43 cm bredt og 21,5 cm høyt som
skal inkludere minimum startnummeret og navnet på rallyet.

18.7. BESTEMMELSER OM REKLAME

18.7.1 Eier av deltakerbil som ønsker å plassere reklame på bilen, må sende søknad til NBF. Når
reklameretten er registrert av NBF, påføres den i vognlisensen. Reklameretten er gyldig så lenge
vognlisensen er utstedt på samme eier.
Deltagere kan påføre enhver reklame på bilen forutsatt at:
1. Den er tillatt i henhold til norsk lov.
2. Den ikke kan virke støtende.
3. Den ikke har politisk eller religiøst budskap.
4. Reklamen er plassert på utvendige karosseriflater eller med maks. høyde på 8 cm nederst
eller øverst på bilens bakvindu.
5. Den ikke kommer i konflikt med feltet for arrangørens startnummer og
eventuelle rallyplate.
Punktene 1-4 gjelder også for arrangørens reklame. Punktene 1-3 gjelder også reklame på deltakernes og deres representanters bekledning, servicebiler og alt serviceutstyr.

18.7.2 Obligatorisk arrangørreklame og dennes art, må være angitt i tilleggsreglene, eller i
startprogrammet.
Reklame på startnummer/rallyplate er obligatorisk.

18.8 ARRANGØRENS EKSTRA REKLAME

18.8.1 Arrangør kan kreve at deltagerne skal ha reklame utover obligatorisk reklame. Hvis en deltager
nekter denne reklamen kan ikke anmeldelsesavgiften mer enn dobles.

18.3 Deltagere som aksepterer arrangørens ekstra reklame som spesifisert i tilleggsreglene må sette
av plass til dette.

18.9 REKLAME PÅ FRONTRUTE

Reklame eller annen tildekking på frontrute er ikke tillatt.

19. Fører og kartlesers navn

19.1 BAKRE SIDEVINDUER

Om ønskelig kan initialen i fornavnet og hele etternavnet på både fører og kartleser, påføres på
bakre sidevinduer på begge sider av bilen. Benyttes nasjonalflagg skal det stå i forkant av navnene.
Navnene skal være i:
– Skrifttype hvit Helvetica;
– Initialen(e) i fornavnet og første bokstav i etternavnet skal være store bokstaver, resten av
etternavnet små bokstaver
– 6 cm høye og med en bokstavbredde på 1 cm
Førers navn skal stå øverst på begge sider av bilen.

20. Kjøredisiplin, oppførsel

20.1 GENERELLE REGLER

En deltaker har plikt til å bryte konkurransen hvis bilen ikke lenger er i trafikkmessig forsvarlig stand.

20.1.1 Deltagere må alltid ha god sportslig oppførsel.

20.1.2 Biler kan kun bli tauet, transportert eller dyttet med den hensikt å få bilen tilbake på veien eller for å fjerne sperringer på etappen.

20.1.3 Oppvisningskjøring kan bare utføres der dette er tillatt i tilleggsreglene.

20.1.4 Deltagerne må alltid kjøre i etappens kjøreretning (med unntak av hvis det er utelukkende i den hensikt å snu) og vil bli diskvalifisert ved brudd på denne regelen.

20.1.5 På transportetapper som går på offentlige veier skal konkurransebilen  kjøres på 4 hjul. Har en deltaker en bil som ikke lenger er trafikksikker, plikter deltakeren å bryte konkurransen. Brudd på dette vil bli rapportert til juryen som kan gi en straff.

20.1.6 Deltaker som innhentes av annen deltaker på spesialstrekning, plikter på signal å holde godt til siden, minske farten og om nødvendig stanse. Brudd mot denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon.

20.1.7 Godkjent kjørelys skal benyttes under hele konkurransen.

20.2 HASTIGHET PÅ GJENNOMKJØRING

20.2.1 Det understrekes at gjennomkjøring ikke er trening. Vegtrafikklovgivningen må strengt overholdes og sikkerheten og rettighetene til andre trafikanter må respekteres.

20.2.2 Overskridelse av fartsgrensene vil føre til tidstillegg utstedt av løpsleder som følger:
– Ved første gangs forseelse gis deltaker 10 sekunder tillegg pr. påbegynt km/t overskridelse til deltakers resultat i konkurransen.
– Ved andre gangs forseelse gis deltaker startnekt.
NBF eller arrangør kan, uten at det er angitt i tilleggsreglene, etablere fartskontroller.
Informasjon om overskridelser gis først etter at  gjennomgjøringen er avsluttet.

20.2.3 Tidstillegget vil være uavhengig av enhver bot utstedt av politiet.

20.3 OVERSKRIDELSE AV FARTSGRENSER I RALLYET.

 

20.3.1 NBF eller arrangøren kan, – uten at dette er angitt i tilleggsreglene, etablere fartskontroll/er.
Informasjon om overskridelser gis først etter målgang.
Når det ved slike kontroller konstateres overskridelser fra gjeldende hastighetsregler av deltaker- eller service-bil, kan juryen idømme diskvalifikasjon. I tillegg skal juryen gi en bot eller tidstillegg etter følgende skala:

OverskridelserBotTidstillegg
1-5 km/tkr. 300,-10 sek.
6 - 10 km/tkr. 500,-25 sek.
11 - 15 km/tkr. 800,-50 sek.
16 - 20 km/tkr. 1.100,-2 min.
21 - 25 km/tkr. 1.500,-3 min.
26 - 30 km/tkr. 2.000,-5 min.

Er overskridelsen over 30 km/t, skal juryen fremme innstilling til NBF om suspensjon
(Generelle bestemmelser Art. 12.11).

20.3.2 Størrelsen på bot eller tidstillegg vil være uavhengig av enhver bot utstedt av politiet.

20.4 TRAFIKKREGLER

 

20.4.1 Gjennom rallyet må mannskapet og servicebilene overholde Vegtrafikklovgivningen.
Overtredelse vil kunne medføre diskvalifikasjon.

Påmeldinger

21. Påmeldingsprosedyrer

21.1 LEVERING AV PÅMELDINGSSKJEMA

Enhver innehaver av godkjent lisens som ønsker å delta i et rally må sende den fastsatte anmeldelseskontingenten og fullt utfylt påmeldingsskjema til sekretariatet for rallyet før
anmeldelsesfristen, som spesifisert i tilleggsreglene.

21.2 ENDRINGER PÅ PÅMELDINGSSKJEMAET

En deltager kan bytte ut påmeldt bil med en annen, frem til teknisk kontroll før konkurransens start.

21.3
21.4 ENDRING AV ANMELDER OG/ELLER MANNSKAP

Endring av anmelder er tillatt frem til påmeldingsfristen utløp.
Etter utløp av påmeldingsfristen kan et medlem av mannskapet byttes ut i enighet med:
– arrangøren, før start av administrativ innsjekk
– juryen, etter administrativ innsjekk og før offentliggjøring av offisiell startliste.

21.5 ANMELDER OG DELTAGERS PLIKTER

Henviser til Generelle bestemmelser Art. 9.

22. Påmeldingsfrister

22.1 RESPEKT FOR PÅMELDINGSFRISTER

Påmeldingsfristen for hvert enkelt arrangement må respekteres.

23. Anmeldingsavgift

23.1 OFFENTLIGGJØRING AV ANMELDELSESAVGIFT

23.1.1 Anmeldelsesavgiften må spesifiseres I tilleggsreglene.

23.2 GODTAGNING AV ANMELDELSER

En påmelding vil kun bli akseptert hvis anmeldelsesavgiften er betalt i sin helhet.

23.3 TILBAKEBETALING AV ANMELDELSESAVGIFT

Dette spørsmålet skal arrangøren avgjøre i hvert enkelt tilfelle. Anbefalingen er at arrangørens kostnader er dekket før det blir vurdert å betale tilbake deler av startkontingenten.
Anmeldelsesavgiften skal bli tilbakebetalt i sin helhet dersom påmeldingen blir avvist.

23.4 DELVIS TILBAKEBETALING AV ANMELDELSESAVGIFT

Anmeldelsesavgift kan betales tilbake delvis i henhold til forhold beskrevet i tilleggsreglene.

24. Klasser

24.1 BYTTE AV PÅMELDT KLASSE

Hvis en bil på teknisk kontroll ikke tilfredsstiller den gruppen eller klassen den er påmeldt i, kan juryen flytte den til rett gruppe eller klasse etter anbefaling fra teknikerne.

Gjennomkjøring

25. Gjennomkjøring/noter

Der arrangøren i tilleggsreglene tillater gjennomkjøring forut for en konkurransen skal denne gjennomføres iht. arrangørens bestemmelser. Første gangs gjennomkjøring bør skje i dagslys.
Arrangør som ønsker å utarbeide noter for sin konkurransen, må benytte noteprodusent godkjent av NBF. Notene skal være statiske noter (sikkerhetsnoter), og skal være tilgjengelige både som beskrivende noter og siffernoter.
Notene er ikke å beregne som offisielle papirer for konkurransen, og deltakere kan således ikke stille note-produsent, arrangør eller NBF til ansvar for mulige feil.

25.1 GJENNOMKJØRINGSBILER

Lisensiert rallybil kan ikke benyttes. Gjennomkjøringsbil skal merkes med deltakers startnummer godt synlig utvendig på høyre bakre siderute eller tilsvarende flate.

25.2 DEKK PÅ GJENNOMKJØRINGSBILER

Dekk som skal brukes på gjennomkjøringsbiler skal være iht. Vegtrafikklovgivningen.

25.3 RESTRIKSJONER FOR GJENNOMKJØRING

Personer som ferdes på spesialstrekninger, eller på annen måte gjør seg kjent på spesialstrekninger etter at tilleggsreglene er publisert, kan ikke godkjennes som deltaker uten at det på forhånd er gitt spesiell tillatelse til ferdselen av arrangøren. Nedbremsingssone regnes i denne sammenheng som del av spesialstrekning. Arrangøren kan kreve skriftlig erklæring fra påmeldte lisensinnehavere at slik ferdsel ikke har blitt foretatt. Unntatt er:
1. Deltakere som av tungtveiende grunner har fått arrangørens skriftlige tillatelse til å benytte en gitt vegstrekning.
2. På de steder og til de tider arrangøren eventuelt har tillatt gjennomkjøring for deltakere i sine tilleggsregler/startprogram.
3. Funksjonærer og andre lisensinnehavere som ikke skal delta i konkurransen som anmelder/fører eller team-medlem for en deltaker.
Enhver lisensinnehaver som bryter denne bestemmelse kan straffes iht til Generelle bestemmelser Art. 12.

25.4 GJENNOMFØRING AV GJENNOMKJØRING

25.4.1 Tidsskjema

Gjennomkjøring må være i henhold til arrangørens tidsskjema. Muligheten for gjennomkjøring begrenses til maksimum 2 dager før dato for konkurransen. Det er ikke obligatorisk å delta på gjennomkjøring.

25.4.2 Respekt for tidsplanen på gjennomkjøring

Kun når det er gitt uttrykkelig tillatelse fra løpsleder kan en person som er tilknyttet påmeldt team kjøre på eller over spesialetappene på rallyet (med unntak av til fots) etter endt gjennomkjøring.

25.4.3 Antall gjennomkjøringer

Hver deltager kan kun kjøre to ganger på hver etappe (spesialetapper som kjøres to ganger regnes som en spesialetappe). Det bør på gjennomkjøringen være bemannede kontrollposter på start og mål på hver etappe for å registrere antall gjennomkjøringer. Det kan også utføres flere kontroller på etappen.
Der arrangøren tillater to gjennomkjøringer tillates deltakerne å lage egne noter.

25.4.4 Hastighet på gjennomkjøring

Arrangør kan bestemme en øvre fartsgrense på spesialetappene. Denne grensen må fremgå i tilleggsreglene og kan sjekkes til enhver tid på gjennomkjøringen.

25.4.5 Gjennomkjøring i sprintrally

Det kan benyttes inntil 2 gjennomkjøring på konkurransedagen før vegen stenges. Gjennomkjøringen kan benyttes til å skrive egne noter eller korrigere arrangørnoter. Antall gjennomkjøringer bestemmes av arrangøren. Tidspunktet for og antall gjennomkjøringer skal opplyses i konkurransens tilleggsregler.
Arrangører bør utarbeide arrangørnoter

25.4.7 Deltagere

På enhver gjennomkjøring av spesialetappene tillates maks 2 personer (deltagere) i bilen. I ungdomsklassen skal det være 3 personer i bilen dersom den kjøres av en deltaker med juniorlisens.

25.5 DELTAGELSE I KUN GJENNOMKJØRING

Enhver fører som innehar godkjent lisens kan søke om å få delta i gjennomkjøringen på rallyet. Reglene for gjennomkjøring må respekteres i sin helhet, arrangør må godkjenne påmeldingen og en eventuell anmeldelsesavgift for dette skal stå i tilleggsreglene.

Teknisk kontroll

26. Før start

26.1 GENERELT

26.1.1 Biler kan vises på teknisk kontroll av en representant for teamet med mindre noe annet er beskrevet i tilleggsreglene.

26.1.2 Personlig kjøreutstyr inkludert hjelm og FHR (Frontal Head Restraint system) som skal brukes i rallyet må medbringes til teknisk kontroll. Utstyret skal være i henhold til gjeldende regelverk.

26.1.4 Komplett FIA/NBF homologeringsdokument for bilen må kunne fremlegges. Biler i klasse 15 må kunne fremlegge gyldig FIA HTP.

26.1.6 Teknikerne kan kreve identifisering av bilen. Chassis og sylinderblokk kan bli merket.

26.1.7 Etter teknisk kontroll, hvis en bil viser seg ikke å være i henhold tekniske eller sikkerhetsmessige regler, kan juryen enten sette en tidsfrist for ferdigstillelse av bilen eller gi startnekt.

26.1.8 Bilenes vognlisens beholdes av arrangøren under konkurransen og tilbakeleveres etter målgang. Ved avbrutt konkurranse skal utfylt bruttskjema overleveres arrangør før vognlisens tilbakeleveres.

26.2 TIDSPLAN

Det skal i tilleggsreglene eller i startprogrammet settes en tidsplan for gjennomføring av teknisk kontroll. Deltagere som ikke innfinner seg til teknisk kontroll til fastsatt tid, kan nektes start av løpsleder.

27. I løpet av rallyet

27.1 TILLEGGSKONTROLLER

Kontroller av sikkerhetsutstyr, inkludert personlig kjøreutstyr, samt bil, kan utføres når som helst under rallyet. Dette utføres av tekniske kontrollør i samråd med juryen.

27.2 MANNSKAPETS ANSVAR

27.2.1 Anmelder er ansvarlig for den tekniske standarden på bilen gjennom rallyet.

27.2.2 Dersom det blir påsatt identifikasjonsmerker / plomberinger er det anmelders ansvar å sørge for at disse beholdes intakt til konkurransens slutt. Dersom disse mangler vil dette bli rapportert til juryen.

27.2.3 Det er anmelders ansvar å sørge for at enhver del som har blitt demontert i forbindelse merking/ plombering under teknisk kontroll blir tilbakemontert korrekt.

27.2.4 Ethvert juks som blir oppdaget, og spesielt hvis identifikasjonsmerker / plomberinger som blir presentert som originale har blitt tuklet med, vil bli rapportert til juryen.

28. Etterkontroll

28.1 SLUTT PARC FERME

28.1.1 Etter målgang må bilene plasseres i parc ferme. Parc Fermé er obligatorisk for alle biler som har fullført konkurransen, dvs møtt fram til siste TK, og gjelder inntil juryen frigir klassene.
Deltaker som har møtt fram til siste tidskontroll, har ikke anledning til å bryte konkurransen, og er pålagt å følge bestemmelsene om Parc Fermé.

28.1.2 Den foreløpige resultatlisten skal publiseres til tid oppgitt i tilleggsreglene (eller i en deltagermelding), som skal være så tidlig som mulig etter at siste bil har ankommet
målkontrollen, selv om etterkontrollen pågår.

28.1.3 Når protestfristen har utløpt, kan juryen åpne parc ferme, selv om etterkontroll pågår.

28.2 UTVELGING AV BILER FOR ETTERKONTROLL

Etterkontroll foretas etter beslutning av juryen.
NBF har anledning til å holde en hvilken som helst deltakerbil tilbake for full kontroll av NBF.

31 Kontroller, generelle regler

31.1 MERKING AV KONTROLLER

Alle kontroller skal merkes med FIA standardiserte skilter i henhold til tegninger og avstander i Tillegg 1.

31.2 AVSPERRET OMRÅDE

Et område på minst 5 m før og etter kontrollen/sonen skal være avstengt på begge sider av veien for at kontrollen skal kunne utføres.

31.3 STOPPTID I KONTROLLSONEN

Stopptiden i kontrollsonen er begrenset til tiden som er nødvendig for å utføre kontrollpostens oppgaver.

31.4 KLARGJØRING AV KONTROLLEN

31.4.1 Kontrollen skal være operativ minimum 30 minutter før tidspunkt for første deltagerbil.

31.4.2 Med mindre løpsleder bestemmer annet skal kontrollen være operativ 15 minutter + respittid etter fastsatt tid for ankomst av siste deltagerbil.

31.5 REKKEFØLGEN PÅ KONTROLLER OG KJØRERETNING

31.5.1 Deltagerne må ankomme enhver kontroll i riktig rekkefølge og konkurransens riktige retning, og vil kunne bli diskvalifisert dersom dette ikke følges.

31.5.2 Det er forbudt å kjøre inn i kontrollsonen igjen etter den er forlatt.

31.6 INSTRUKSER FRA FUNKSJONÆRENE

31.6.1 Deltagere plikter å følge instruksjonene til funksjonærene på post. Brudd på dette vil bli rapportert til juryen.

31.6.2 Alle funksjonærer på kontrollposten må være identifiserbare. Funksjonærenes identifikasjon bør fremgå av konkurransens tilleggsregler.

32. Passeringskontroller

På disse kontrollene, markert med skilt i henhold til Tillegg 1, skal funksjonærene kun stemple eller signere tidskortet umiddelbart etter at det er levert av deltageren, uten å notere tiden på passeringen. Postprotokoll skal benyttes.

33. Tidskontroller

Postprotokoll skal benyttes ved alle tidskontroller.
Deltakerne skal noteres i postprotokollen i den rekkefølge de ankommer kontrollen.

33.1 UTFØRELSE

Funksjonærene skal på disse kontrollene notere tiden da tidskortet overleveres
tidtakeren. Tiden noteres på hele minutt. Avlesning foregår på gammelt minutt.
Eks.: Beregnet ankomsttid kl.20.10=20.10.00-20.10.59.

33.2 INNSJEKKINGSPROSEDYRER

33.2.1 Innsjekkingsprosedyrene starter i det bilen passerer skiltet inn i kontrollsonen.

33.2.2 Mellom skiltet for forvarsel kontroll og kontrollen er det forbudt å stoppe eller kjøre i unormal lav hastighet.

33.2.3 Påføring av aktuell tid på tidskortet kan kun utføres dersom mannskapet og bilen er tilstede i kontrollsonen ved alle tidskontroller.

33.2.4 Notert tid skal stemme med eksakt tid som mannskapet leverer sitt tidskort til ansvarlig funksjonær

33.2.5 Ansvarlig funksjonær skal da notere den aktuelle tiden, enten ved hjelp av påskriving eller en utskrift, på tidskortet og ikke noe annet.

33.2.6 Beregnet ankomsttid er tiden man får ved å legge til idealtiden på transportetappen til start tiden på transportetappen, disse tidene er gitt i helt minutt.

33.2.7 Deltagerne er selv ansvarlig for beregnet ankomsttid, som kan sjekke den offisielle klokken på tidskontrollen. Funksjonærene på kontrollen kan ikke gi de noe informasjon om beregnet ankomsttid.

33.2.8 Mannskapet vil ikke få noen straff for innsjekk for tidlig hvis bilen ankommer kontrollsonen i løpet av minuttet for beregnet ankomsttid eller minuttet foran.

33.2.9 Mannskapet vil ikke få noen straff ved forsinket ankomst hvis kortet blir levert til rette funksjonær i løpet av minuttet for beregnet ankomsttid.

33.2.10 Enhver forskjell mellom faktisk innsjekkstid og ideal innsjekkstid skal straffes som følger:

a) For tidlig ankomst transportetappe:60 sek. pr. påbegynt minutt.
b) For tidlig avgang serviceområde:60 sek. pr. påbegynt minutt.
c) For sen ankomst transportetappe:10 sek. pr. påbegynt minutt.
d) For sen avgang serviceområde:10 sek. pr. påbegynt minutt.

33.2.11 Forutsatt at det er beskrevet i tilleggsreglene for konkurransen eller i en senere deltagermelding, kan arrangøren gi tillatelse til at mannskap ankommer tidskontrollen før tiden uten at det medfører noen straff.

33.2.12 Hvis mannskapet ikke har fulgt reglene for innsjekksprosedyrene, må kontrollsjefen lage en skriftlig rapport på dette som umiddelbart må meldes løpsleder.

33.2.13

33.3 TIDSKONTROLL MED PÅFØLGENDE SPESIALETAPPE

Når en tidskontroll påfølges av en startkontroll for en spesialetappe, skal følgende prosedyre følges:

33.3.1 På tidskontrollen ved slutten på transportetappen, skal kontrollsjefen notere både innsjekkingstid og provisorisk starttid på etappen, på tidskortet. Det må være minimum 3 minutters mellomrom mellom innsjekkingstid og provisorisk starttid slik at mannskapet kan forberede seg og komme til start. Start skal alltid foregå på helt minutt.

33.3.2 Hvis to eller flere av deltagerne sjekker inn på samme minutt skal deres foreløpige starttid for den spesialetappen være i den rekkefølge bilene ankom kontrollen.

33.3.3 Etter å ha sjekket inn på tidskontrollen, skal bilen kjøres til start på spesialetappen hvor mannskapet skal starte i henhold til prosedyrene fastsatt i disse reglene (se Artikkel 37)

33.3.4 Hvis det er forskjell mellom foreløpig og faktisk starttid, skal tiden påført av funksjonær på start på spesialetappen være gjeldende, med mindre løpsleder bestemmer noe annet.

33.4 TIDSKONTROLL MED PÅFØLGENDE TRANSPORTETAPPE

Det gis ny starttid på hver transportetappe, og alltid på helt minutt.
Dersom to eller flere påfølgende spesialprøver avholdes på samme område, betraktes hele området som èn kontrollsone, og transportetappen(e) kan utgå.

34. Diskvalifikasjon ved for sen ankomst

34.1 MAKSIMALT TILLATT FORSINKELSE (RESPITTID)

Følgende vil medføre at vedkommende deltager blir diskvalifisert:
Enhver forsinkelse utover 15 minutter på beregnet tid mellom to tidskontroller, eller forsinkelse over 30 minutter til sammen på alle seksjoner pr dag i rallyet. For å beregne slik diskvalifikasjon, skal aktuell forsinkelse og ikke påført tidsstraff (10 sekunder pr. minutt) gjelde.
I de tilfeller hvor veteranklassene starter først, gis det ikke anledning for disse til å bruke respittid på transportetappene.
Deltagerne kan restarte i rallyet under forutsetningene i kapittelet” Restart etter brutt konkurranse”.

34.2 MAKSIMALTID FOR SS/SP

På enhver etappe skal det oppgis en maksimaltid. Overskrides maksimaltiden skal
vedkommende lag diskvalifiseres.
Maksimalt tidsforbruk fra start SS til TK (start transport) kan ikke overskride etappens
maksimaltid + 3 minutter.

34.3 TIDLIG ANKOMST

Tidlig ankomst skal ikke under noen forutsetninger tillate mannskapet å kunne redusere forsinkelser.

34.4 BESKJED OM DISKVALIFIKASJON

Beskjed om diskvalifikasjon på grunn av overskredet maksimumstid, eller overskredet maksimal tillatt forsinkelse, kan kun meddeles på slutten av en seksjon etter beslutning av løpsleder.

35. Regrupperingskontroller

35.1 PROSEDYRER VED REGRUPPERING

35.1.1 Ved ankomst til en regrupperingskontroll får mannskapet oppgitt ny starttid. De må da kjøre bilen dit de blir anvist av funksjonærene.

35.2 UT FRA REGRUPPERING

Med unntak av regruppering etter nattopphold, skal bilene restarte i den rekkefølge de ankom regrupperingen.
Ved sprintrally skal fører og kartleser oppholde seg ved eller i nærheten av bilen når denne befinner seg i ”ventesone” Parc Fermè. (dette for at de skal være klar for start på neste SS/SP)

36. Spesialetapper

36.1 TIDTAKING

På spesialstrekning kan 10-dels sekund benyttes dersom dette er angitt i konkurransens tilleggsregler. Dersom 10-dels sekund ikke benyttes skal disse avrundes nedover.

37. Start spesialetapper

37.1 STARTSTED

Spesialetapper starter med stående start, med bilen plassert på startlinjen.
Start bør aldri plasseres nærmere enn 300 m fra vei åpen for allmenn ferdsel

37.2 ELEKTRONISK STARTPROSEDYRE

Arrangøren må før start av konkurransen gi deltakerne informasjon om funksjonen av systemet. Den elektroniske startprosedyren skal være godt synlig for mannskapet på startlinjen og kan vises som enten nedtellingsklokke og/eller sekvensielt lyssystem. Det skal gis beskjed om 30 sek. til start. Deretter må deltakerne selv følge prosedyren uten ytterligere nedtelling fra funksjonær.

37.3 MANUELL START PROSEDYRE

I konkurranser hvor det skal brukes manuell startprosedyre skal starteren, etter å ha levert tidskortet tilbake til mannskapet telle ned 30, 15 og 10 sekunder igjen til start.
Deretter telles det 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – KJØR.

37.4 ALTERNATIVE STARTPROSEDYRER

På baneprøver, rundbaner og lignende hvor alternative startprosedyrer benyttes, må disse beskrives i konkurransens tilleggsregler.

37.4.1 Spesialprøve

Bilen stilles opp i høyde med startlinjen. Start skjer når starteren gir starttegn. Starteren setter i gang klokken når bilens fremste karosseridel passerer tidtakingslinjen.

37.4.2 Vendepunkt på spesialprøve

Når det benyttes vendepunkt, skal denne være merket med skilter “vendepunkt” på hver side av veien, og i tillegg skal det også benyttes forvarselsskilt som settes opp 150 meter fra vendepunktet.
På vendepunktet skal hele bilen passere på den tenkte linjen mellom skiltene.

37.5 FOR SEN START SOM FØLGE AV FEIL AV DELTAGEREN

37.5.1 Dersom deltageren ikke er klar på startlinjen, innen den foreløpige starttid, kan funksjonæren påføre ny tid på tidskortet. Straffen er 1 minutt tidstillegg pr. påbegynt minutt forsinkelse.

37.5.2 Deltager som nekter å starte spesialetappen på gitt tid vil bli rapportert til juryen, uansett om spesialetappen blir kjørt eller ikke.

37.5.3 Enhver bil som ikke starter fra startlinjen innen 20 sekunder etter gitt startsignal vil bli diskvalifisert og bilen umiddelbart flyttet til en sikker plass.

37.6 FORSINKELSE AV EN SPESIALETAPPE

Dersom en spesialetappe blir forsinket med mer enn 20 minutter siden sist startede bil, skal arrangøren starte minst en K-bil. Alternativt skal etappen stoppes.

37.7 FOR TIDLIG START

For tidlig start, skal straffes som følger:
1. gang: 10 sekunder
2. gang: 1 minutt
3. gang: 3 minutter
Videre brudd: Etter avgjørelse av juryen.
Disse straffene hindrer ikke juryen å bestemme strengere straffer dersom de finner det
nødvendig.

38 Mål spesialetapper

38.1.1 MÅLLINJE

Mållinjen som er merket med to målskilt skal passeres uten å stanse. Uansett årsak er det forbudt å stanse eller kjøre unormalt sakte mellom mållinjens forvarselskilt og stoppkontrollen. Tiden vil bli tatt på mållinjen, ved bruk av transponder og/eller elektroniske fotoceller, eller med skrivende klokker. Det må benyttes back up tidtaking. Tidtakerne må stå på mållinjen som er markert med rødt skilt med målflagg på. Mål bør aldri plasseres nærmere enn 300 m fra vei åpen for allmenn ferdsel.

38.1.2 SPESIALPRØVE

Tiden tas når bilens fremste karosseridel passerer tidtakingslinjen. Ved mål på spesialprøve skal hele eller en del av bilen stanse inne i målgården. Mislykkes deltakeren med dette, skal prøven betraktes som feil utført. Prikkbelastning definert i artikkel 54. Tidtakingslinjen merkes med to internasjonale målskilt. Bremsestrekningsskiltene plasseres mellom tidtakingslinjen og forvarselskiltet.

38.2 STOPP KONTROLL

Mannskapet må melde seg på stoppkontrollen markert med “STOP” skilt for å få sin måltid påført tidskortet. Tiden avleses i timer, minutter, sekunder og evnt. 10-dels sekunder når deltakerne passerer målskiltet. Dersom tidtaker ikke umiddelbart kan oppgi tiden, kan den bli påført tidskortet på neste tidskontroll eller regrupperings-kontroll. Stoppkontroll plasseres ca.200- 400 meter etter mållinjen. Det vil imidlertid være terrenget som avgjør den eksakte avstanden. Denne avstand kan variere alt etter forholdene på stedet. Bremsestrekningen skal merkes med “jernbaneskilt” på begge sider av veien.

39. Avbrutt spesialetappe

Dersom en spesialetappe av en eller annen grunn blir avbrutt eller stoppet, skal løpsleder gi berørt mannskap den tid man finner mest rettferdig. Men et mannskap som alene eller i felleskap med flere er ansvarlig for å stoppe etappen skal ikke ha fordel av dette. De vil bli gitt faktisk tid hvis den er oppnådd.

40 Deltagers sikkerhet

40. 1 MANNSKAPETS UTSTYR

Når bilen er i bevegelse på en spesialetappe skal mannskapet være iført hjelmer, sikkerhetsbekledning og utstyr i henhold til gjeldene regelverk, og de skal ha sikkerhetsbelter festet. Brudd på dette vil bli straffet av juryen.

40.2 SOS/OK SKILT

40.2.1 Alle biler skal medbringe” SOS/OK” -skilt i A3-format (minimumsmål 42 cm x 29.7 cm.)

40.2.2 Ved ulykke hvor det er behov for medisinsk assistanse skal skiltet med rød “SOS” vises umiddelbart dersom dette er mulig, til påfølgende biler og eventuelt helikopter som forsøker å hjelpe.

40.2.3 Ethvert mannskap som blir vist rødt “SOS” skilt, eller som ser en bil som har blitt påført store skader og hele mannskapet ses inne i bilen men uten rødt “SOS” skilt, skal uten unntak stoppe umiddelbart og gi bistand. Alle påfølgende biler skal også stoppe. Andre bil på ulykkesstedet skal fortsette til neste radiopunkt. Etterfølgende biler skal sørge for klar vei for redningsmannskap

40.2.4 Ved alle tilfeller som ikke krever” SOS” -skilt, skal” OK” skiltet vises tydelig av en av mannskapet til påfølgende biler og til eventuelt helikopter som forsøker å hjelpe.

40.2.5 Hvis mannskapet forlater kjøretøyet, må “OK” skiltet vises slik at det synes godt for andre deltagere.

40.2.6 Ethvert mannskap som unnlater å følge ovenstående regler vil bli diskvalifisert fra konkurransen. Ytterligere straff vurderes av juryen.

40.2.7 Kjøreboken skal inneholde en side med ulykkesprosedyrer.

40.2.8 Ethvert mannskap som trekker seg fra et rally må rapportere dette til arrangøren så fort som mulig. Ethvert mannskap som unnlater å gjøre dette får straff bestemt av juryen. Ved avbrutt konkurranse skal utfylt bruttskjema overleveres arrangør før vognlisens tilbakeleveres. Hvis tillatelse gis til restart, skal ikke bruttskjema leveres.

40.3 ULYKKESRAPPORTERING

40.3.1 Ulykker som har medført personskade

Enhver ulykke med personskade, må involvert fører rapportere som beskrevet i kjøreboken. Brudd mot denne bestemmelse medfører diskvalifikasjon fra konkurransen.
Ytterligere straff vurderes av juryen.

40.3.2 Påkjørsel av dyr

Ved påkjørsel av dyr skal stedet der påkjørselen fant sted merkes i terrenget, og melding gis til arrangøren umiddelbart. Brudd mot denne bestemmelse medfører diskvalifikasjon fra konkurransen.

40.3.3 Ulykke på en fartsetappe som involverer personer som ikke er deltagere

Hvis et mannskap er involvert i en ulykke der en eller flere personer som ikke er deltagere blir fysisk skadet, skal bilen stoppe umiddelbart og følge det som er beskrevet i art. 40.3.1.

40.4 VARSELTREKANT

Deltager er ansvarlig for snarest mulig etter stopp på SS/SP å sette ut varseltrekant, hvis bilen helt eller delvis blokkerer veien, eller kan være til skade for etterfølgende deltagere. Både fører og annenfører må bruke refleksvest når de beveger seg utenfor bilen på SS/SP. Varseltrekantens plassering skal være inntil vegbanen, i synsfeltet for de neste deltagerbiler. Deltager har ansvaret for at varseltrekanten står på plass helt til bilen er flyttet utenfor risikosone. Avstand mellom bil og varseltrekant skal være ca 150 meter, i tillegg skal ytterligere en varseltrekant plasseres rett bak bilen. Når bilen er fjernet fra risikosonen er det deltagers ansvar å ta med seg de utsatte varseltrekanter. Alle deltagere som passerer utsatt varseltrekant må tilpasse farten så man alltid kan stoppe ved fare eller hinder som dukker opp. Varseltrekant skal ikke bli påkjørt eller på noen annen måte usynliggjøres for etterfølgende deltagerbiler, om så skjer er det påkjørende deltagers ansvar å stoppe for å sette tilbake varseltrekanten.
Deltagere som ikke etterkommer disse bestemmelser skal straffes av juryen.

40.5 MARKERING AV SAMBANDSPUNKTER UNDER GJENNOMKJØRING

Under gjennomkjøring må hvert sambandspunkt være merket med skilt med symbolet for sambandspunkt. Skiltet kan være mindre enn det som brukes i rallyet men må være godt synlig for mannskap som utfører gjennomkjøringen slik at stedene kan bli notert.

42. Regler for parc ferme

42.1 GYLDIGHET

Biler er under parc ferme regler:

42.1.1 Fra det øyeblikk man kjører inn i en regruppering, nøytralisering eller nattopphold, til de forlater disse.

42.1.2 Fra det øyeblikk de kjører inn i en kontrollsone til de forlater den.

42.1.3 Fra det øyeblikk de ankommer siste TK til juryen har åpnet parc ferme.

42.2 TILLATT PERSONELL I PARC FERME

42.2.1 Så fort bilen er parkert i parc ferme må føreren stoppe motoren og forlate parc ferme. Ingen, med unntak av de funksjonærer som har oppsyn med bilene, kan oppholde seg i parc ferme.

42.2.2 Mannskap kan gå inn i parc ferme 10 minutter før deres starttid.

42.3 DYTTING AV BIL I PARC FERME

Kun funksjonærer og/eller mannskapet kan dytte en konkurransebil inne i parc ferme.

42.4 BILTILDEKKING

Tildekking av bilen er ikke tillatt.

42.5 REPARASJONER I PARC FERME

42.5.1 Reparasjoner får ikke utføres når bilen er underlagt Parc Fermé bestemmelser.

42.5.2 Under forutsetning av autorisert funksjonær eller teknisk kontrollørs tilsyn, kan mannskap fra arrangementets offisielle TV-produsent tillates å utføre service på kamerautstyr.

44. Startområdet

44.1 RALLY START

Enhver deltaker skal møte i god tid før konkurransen og senest 2 timer før egen starttid, såfremt ikke annet er bestemt i tilleggsreglene/startprogrammet. Deltaker som blir hindret i fremmøte, skal uten ugrunnet opphold meddele dette til arrangøren. Unnlatelse av dette vil bli påtalt overfor NBF (Generelle bestemmelser Art. 3.8).

44.2 START PÅ EN SEKSJON

Mannskap som ankommer mer enn 15 minutter forsinket til start på en seksjon skal ikke tillates start på denne seksjonen.
Deltakerne skal ved start av konkurransen eller etter pauser være ved starten senest 5 minutter før sin oppsatte starttid. Forsinkelse bestraffes med 10 sek. pr. påbegynt minutt innenfor toleransegrensen, 15 min.

45 Startrekkefølge og intervall

Startrekkefølgen i et rally skal være denne dersom ikke NBF har godkjent annet:
FIA-seedede, Nasj.A-, Nasj.B- og Nasj.C-seedede med bil i klassene 1 – 9. Deretter øvrige biler
i klassene 1 – 9 i en gruppe. Deretter klasse 15. Deretter Nasj. D, Nasj. E og Nasj. F-seedede
førere med bil i klassene 10 – 13. Deretter øvrige biler i klassene 10 – 13 i en gruppe. Deretter
klassevis i følgende rekkefølge: 17 – 19 – 20.
Innenfor hver klasse / gruppe skal startrekkefølgen være: A-førere, B-førere, C-førere.
I sprintrally kan arrangøren bestemme startrekkefølgen i konkurransen. Startrekkefølgen
skal opplyses i konkurransens tilleggsregler.

45.1 KRAV TIL REVIDERT STARTREKKEFØLGE

Ved flere dagers konkurranse skal startrekkefølgen for påfølgende dag avgjøres etter uoffisiell resultatliste
etter siste dag, i to seksjoner, internasjonale klasser og nasjonale klasser. Dette under
forutsetning av at minimum 10 % av totaldistansen av spesialetapper, som beskrevet i endelig
tidsplan, er fullført.

45.2 REPOSISJONERING AV FØRERE

Løpsleder kan, av sikkerhetsmessige hensyn og etter å ha underrettet juryen, endre
startposisjoner eller endre tidsintervallet mellom biler. Arrangøren kan av sikkerhetsmessige
grunner seede opp deltagere som har et ugunstig resultat etter dag en.
Klasse 19 og 20 starter uansett til slutt.

45.3 STARTINTERVALL

45.3.1 Startintervall ved start og tidskontroll skal være 1 minutt, dersom løpsleder ikke bestemmer
annet. Mellom internasjonale klasser og 1. bil i nasjonale klasser bør startintervallet være
minimum 5 minutter gjennom hele konkurransen, dog kan intervallet reduseres avhengig av lengden på
spesialprøvene. Dersom nasjonale klasser starter først gjelder tilsvarende.

46 Restart etter brutt konkurranse

46.1 GENERELT

46.1.1 Deltagere som ikke fullfører første dag, gis mulighet til å restarte konkurransen fra start andre dag. Dette må meddeles arrangøren så fort som mulig, og senest 1 time før offentliggjøringen av startlisten for dag 2.

46.1.2 Etter at løpsleder har blitt informert om brutt konkurranse må deltageren levere inn sitt tidkort.

46.1.3 Ved overtredelse av max tid, skal gjeldende deltager tillates og restarte neste dag. Tidsstraff vil gjelde fra den TK som deltageren ankom for sent.

46.1.4 Enhver deltager som bryter siste dag har brutt konkurransen.

46.2 STRAFF

Alle mannskap som restarter vil få tidsstraff. Tidsstraffen vil være som følger:

46.2.1 For hver etappe som ikke er fullført vil 5 minutter bli lagt til den raskeste tiden i gjeldende klasse for hver etappe.

46.2.2 Dersom deltageren bryter etter siste spesialetappe på første dag, vil de dømmes som de har brutt siste spesialetappe

46.3 RESTART ETTER BRUTT KONKURRANSE SOM GÅR OVER EN DAG.

Under en-dagerskonkurranse skal deltakere som bryter konkurransen ikke tillates å fortsette i konkurransen, uansett tidspunkt for brutt konkurranse og årsaken til dette.

47. Reparasjoner før en re-start

47.1 REPARASJONSTID

Det er ingen restriksjoner på reparasjonstiden forut for restarten.

47.2 TEKNISKE KRAV PÅ REPARERTE BILER

47.2.1 Kun biler som er godkjent av teknisk kontrollør eller delegert person, kan re-starte i konkurransen som angitt ovenfor. Tid og sted for godkjenning opplyses i konkurransens tilleggsregler.

47.2.2 Samme motorblokk og karosseri må brukes gjennom hele konkurransen.

47.2.3 Kun de komponenter som har blitt forseglet på teknisk kontroll kan brukes i løpet av konkurransen. Slike komponenter må forbli i forseglet tilstand.

Service

48 Service – generelle forhold

48.1 UTFØRING AV SERVICE

48.1.1 Fra første TK er reparasjon eller service kun tillatt på serviceområder fastsatt av arrangøren. Utenfor områder underlagt parc fermé bestemmelser, kan reparasjoner utføres av bilens mannskap med verktøy og deler medbrakt i deltakerbilen, dog uten noen form for ekstern hjelp. Unntak er reparasjoner på bilene til førere som har brutt men som har til hensikt å restarte som beskrevet i artikkel 46.

48.1.2 Mannskapet kan, kun ved bruk av medbrakt utstyr i bilen og uten ekstern hjelp, utføre service på bilen til enhver tid, der hvor dette er tillatt etter reglementet.

I små kompakte sprintrally bør det opprettes en transportetappe med makstid før en sone med parc ferme (som et alternativ til serviceopphold). På transportetappen kan deltakerne utføre reparasjoner og hjulbytte med det verktøy/hjul som er tilgjengelig i bilen (eller av arrangøren tillatt utplassert) uten å motta hjelp utenfra. Tiden de skal ha til rådighet bestemmes av arrangøren. Deltakerne kan ha inntil 2 reservehjul tilgjengelig. Dersom konkurransen går kun på asfalt, kan de ha inntil 4 reservehjul tilgjengelig. Disse skal  ligge lagret på angitt sted på transportetappen. Inntil 6, alternativt 8 (i asfaltkonkurranse), hjul skal merkes på teknisk kontroll.

48.2 RESTRIKSJONER FOR TEAMDELTAGERE OG SERVICEMANNSKAP

48.2.1 Det er forbudt for teamets mannskap/serviceteam å oppholde seg nærmere enn 1 kilometer fra konkurransebilen med unntak av:
– På serviceplassen og plass for miniservice
– På konkurransens drivstoffyllings steder
– Tillatte steder gitt i deltagermelding
– På spesialetapper (fra det gule skiltet i begynnelsen av tidskontrollen til stoppskiltet på
slutten av etappen)
– Der hvor konkurransebilene følger ruten som beskrevet i kjøreboken må bruke samme
veier på samme tid som team mannskapet, forutsatt at de ikke stopper på samme sted på samme tid.
Enhver form for følgebil (chase-car) er forbudt.

48.2.2 Levering av mat, drikke, klær og informasjon (datakort, kjørebok osv) til eller fra mannskapet er kun tillatt på serviceplassen, eller miniservice plassen.

48.3 SERVICEBILER

Servicebiler skal være anmeldt. Deltaker plikter å oppgi telefonnummer til representant for serviceteamet. På servicebilens høyre fordør skal det påføres startnummer til den deltaker servicebilen yter hjelp. Kun biler med nummer får adgang til serviceplassene. Alle servicebiler skal være utstyrt med brannslukningsapparater type ABC med en kapasitet på min. 2×2 kg eller 1×4 kg pulver eller annet likeverdig slukningsmiddel med samme kapasitet og giftighet. Bryter en servicebil trafikkreglene, kan vedkommende deltakerlag diskvalifiseres fra konkurransen.

49. Serviceplassen

49.1 SERVICEPLASS – GENERELT

Det skal være en hovedserviceplass på rallyet. Antall serviceområder er avhengig av konkurransens lengde og antall km spesialstrekninger.

49.2 TIDSPLAN PÅ SERVICEPLASSEN

Tidsplanen for hver bil på serviceplassen er som følger:

49.2.1 15 minutter før første spesialetappe, andre konkurranse dag.

49.2.2 15-30 minutter mellom to grupper av etapper (seksjoner)
– Valgfritt for arrangør å opprette serviceplass eller miniserviceplass. Hvis miniservice
benyttes er servicetiden 15 minutter.

49.2.3 Minst 45 minutter på slutten av hver seksjon før et nattopphold.

49.2.4 10 minutter service før målgang (ikke obligatorisk).

49.3 SERVICEPLASSEN

Stedet for service fremgår av konkurransens tidsplan med en tidskontroll ved innkjørsel og utkjørsel.

49.3.1 Presenning under bilen skal benyttes.

49.4 HASTIGHET PÅ SERVICEPLASSEN

Hastigheten på bilene på serviceplassen får ikke overstige 15 km/t. Brudd på dette skal medføre en straff fra juryen.

49.5 UTFORMINGEN AV SERVICEPLASSEN

49.5.1 Arrangør bør sette av plass (definert med lengde, bredde og sted) til hvert deltagende team på serviceplassen. Kun deltakerbiler og hos arrangøren registrerte servicebiler har adgang til serviceplassene. Ethvert teamkjøretøy må parkeres innenfor deres sone. Disse bilene må merkes som bestemt av arrangøren.

50. Tømming av tank og/eller fylling på serviceplassen

Når nødvendig som en del av servicen (f.eks. ved bytte av drivstofftank eller pumpe), er
tømming og/eller fylling tillatt på serviceplassen forutsatt at:
– Arbeidet utføres etter at arrangøren er informert
– Brannslukkere med mannskap i beredskap
– Ikke noe annet arbeid utføres på bilen under tømming og eller fylling
– En egnet sikkerhetssone er etablert rundt bilen
– Det kun fylles tilstrekkelig drivstoff for å kunne nå neste fyllingssone.

52. Miniserviceplass

52.1 GENERELT

Hvis miniservice etableres må det benyttes tidskontroll ved inn- og utkjøring.

52.2 ANTALL TEAMPERSONELL

52.2.1 På en miniserviceplass kan følgende utføre service på deres bil:
– For en bil, mannskapet pluss opp til 4 teampersonell. Teampersonellet skal være de samme så lenge bilen er på plassen.

52.2.2 Arrangøren må planlegge slik at samme servicepersonell kan være på miniserviceplassene og serviceparken ved å bruke anbefalt kjørerute.

52.3 TILLATT UTSTYR OG VERKTØY

52.3.1 På miniservice er følgende tillatt:
– Bruk av jekk, støttebukker, kjørerampe, hjulvinne, momentnøkkel, håndverktøy og rent vann.
– Bruk av utstyr eller deler eller verktøy som er i rallybilen.
– Bruk av batteridrevet verktøy og nødvendig lys
– Påfylling av væsker unntatt drivstoff til bilens system hvor påfyllingsutstyr kan brukes
– Bruk av bremseluftingsutstyr og rengjøringsmidler til bilen. Presenning under bilen må benyttes.

52.3.2 Det er tillatt å koble konkurransebilen med kabel til en datamaskin.

52.3.3 Påsetting av ekstralys er tillatt på miniserviceplassen. Ekstralysene kan transporteres dit i servicebilen.

54. Rally resultater

54.1 ETABLERE RESULTATER

En deltakers resultat er summen av tidene deltakeren har oppnådd på spesialstrekningene/ spesialprøvene tillagt eventuelle tidstillegg oppnådd på transportstrekninger/serviceplasser sammen med eventuelt andre straffer uttrykt i tidstillegg/prikkbelastning.

54.1.1 PRIKKBELASTNING

Spesialstrekninger/Spesialprøver:
1 sek. pr. anvendt sekund.
Berøring av kjegler i målgården (SP):
15 sek. for én eller flere.
Berøring av hinder utplassert av arrangøren (tønner, kjegler o.l.):
15 sek. pr. berøring (gjelder kun spesialprøver i sprintrally).
Feil utført spesialprøve:
Gir prøvens makstid.
Ved manglende lysbruk:
1. forseelse: 10 sek.
2. forseelse: 30 sek.
3. forseelse: 60 sek.

54.2 OFFENTLIGGJØRING AV RESULATER

I løpet av konkurransen skal resultater publiseres som følger:

54.2.1 Uoffisielle fortløpende resultater: resultater distribuert av arrangøren i løpet av konkurransen.

54.2.2 Uoffisiell resultatliste: resultatliste publisert av arrangøren på slutten av konkurransen med forbehold om teknisk etterkontroll (grunnlag for protest).

54.2.3 Offisiell resultatliste: endelig resultatliste godkjent av juryen.

54.2.4 Dersom tidspunktet for publisering av uoffisiell resultatliste blir endret, må tidspunktet:
– bekjentgjøres i en deltagermelding, hvis det er tidligere enn publisert tid.
– bekjentgjøres i en informasjon på offisiell oppslagstavle hvis det er senere enn publisert tid.

54.3 VED RESULTAT LIKHET

Dersom to eller flere deltakere oppnår samme resultat, plasseres den deltaker først som har oppnådd best resultat på SS/SP 1. Om dette ikke gir avklaring avgjør SS/SP 2 eventuelt SS/SP 3 osv.

55. Protester og appeller

55.1 PROTEST ELLER APPELL

Alle protester og/eller appeller må behandles i henhold til bestemmelsene i Generelle
bestemmelser Art. 13 og 15.

55.2 PROTESTGEBYR

Protestgebyret iht NBF sine bestemmelser.

55.3 DEPOSITUM VED TEKNISK PROTEST

Depositum iht NBF sine bestemmelser må vedlegges.

55.4 UTGIFTER

55.4.1 Utgifter som en følge av arbeid og transport av bilen skal dekkes av den som protesterer dersom protesten er ubegrunnet, eller av den anmelder det er protestert mot dersom protesten tas til følge.

55.4.2 Hvis protesten er ubegrunnet, og utgiftene som påløper (teknisk, transport osv.) er høyere en depositumet, skal differansen dekkes av protestanten. I motsatt fall, hvis utgiftene er mindre, skal differansen returneres.

55.4.3 Uansett hvem det er som foretar tilbakeholdelsen, påligger det arrangøren å få bragt bilen til kontrollstedet under betryggende oppsyn. Anmelder/deltaker dekker eventuelle kostnader i forbindelse med transport av bilen.

55.4.4 APPELLER

Appellgebyret iht NBF sine bestemmelser

56. Rally premieutdeling

Premieutdeling og forhold rundt dette skal beskrives av arrangøren i konkurransens tilleggsregler.

Fylling av drivstoff

58 Prosedyrer ved fylling av drivstoff

58.1 GENERELT

58.1.1 Egen påfyllingsplass for drivstoff kan opprettes:
– ved utkjøringen fra serviceplass / miniserviceplass.
– planlagte steder på rallyruten utenfor serviceplassen.

Nedenstående er obligatorisk:
– Drivstoffyllingen utføres innenfor transporttiden fram til neste TK.
– Deltakernes servicepersonell må selv bære/transportere drivstoffet fra servicebilen til
fyllingsplassen. Det gis ikke mulighet for forhåndslagring.
– Drivstoff og servicepersoner gis ikke adgang til drivstoffyllingsplassen tidligere enn 3 min. før deltakers TK ut tid fra service.
– Uvedkommende, deriblant publikum, gis ikke adgang til drivstoffyllingsplassen.
– Det må håndheves røykeforbud på fyllingsplassen.

For å beregne maksimal avstand mellom drivstoffyllinger, skal følgende formel benyttes: ((SSlengde i km x 1,0) + (Transport lengde i km x 0,3)) ≤ (skal bli mindre enn eller lik) 60. Enhver påfyllingssone skal fremgå i tidsskjemaet for rallyet og i kjøreboken. Drivstoffylling i rally regnes ikke som service når denne er oppgitt av arrangøren i kjøreboken.

58.1.2 Inn- og utkjøringen av påfyllingssoner skal merkes med en blå kanne eller pumpe-symbol med unntak av ordinære bensinstasjoner.

58.1.3 Arrangøren må ha tilstrekkelig brannvern og saneringsmiddel tilgjengelig, samt bemanning til å betjene dette.

58.1.4 Ved tekniske problem skal bilen snarest skyves, med kjøreretningen, ut av fyllingsplassen uten at dette medfører straff. Ekstern hjelp for å skyve bilen ut av fyllingsplassen kan mottas fra team medlemmer og funksjonærer.

58.2. PROSEDYRE

58.2.1 All service utenom drivstoffylling er forbudt innenfor fyllingsplassen.

58.2.2 Det er 5 km/t fartsgrense på fyllingsplassen.

58.2.3 Det anbefales at mekanikere bruker brannsikker bekledning.

58.2.4 Ansvaret for tanking påhviler deltageren alene.

58.2.5 Motoren må være avslått under drivstoffyllingen.

58.2.6 Det anbefales at fører og kartleser oppholder seg utenfor bilen under drivstoffyllingen. Dersom de imidlertid forblir inne i bilen, skal sikkerhetsbeltene ikke benyttes.

58.2.7 Kun to personer fra hvert team med ansvar for drivstoffyllingen gis adgang til fyllingsplassen.

59. Drivstoff

59.1 TYPER AV DRIVSTOFF

59.1.1 I tillegg til bestemmelsene i FIA Tillegg J Art. 252.9 kan det benyttes etanol tilsatt bensin («E85»). Ved bruk av «E85»  skal bilen merkes med egen oblat på begge C-stolper. Oblaten skal ha en diameter på 12 cm. og ha grønn bunnfarge med hvit skrift: “E85”. NBF kan i løpet av sesongen komme med utfyllende bestemmelser for slik bruk. Det henvises til art. 58.1.1 vedrørende tankkapasitet.

59.2 TEKNISK UTSTYR

59.2.1 NBF forbeholder seg til enhver tid retten til å sjekke drivstoffet til enhver deltager.

60. Dekk og hjul

Generelt

60.1 OVERHOLDELSE

Dekkdimensjoner skal være etter bilfabrikantens og Vegdirektoratets bestemmelser. Min. mønsterdybde er 3 mm. Dekkvarmere er kun tillatt brukt på serviceområder fastsatt av arrangøren. Klassede dekk er obligatorisk i samtlige konkurranser på sommertid i Norge, med unntak av klasser for historiske biler (FIA App. K).

60.2 KLASSEDE DEKK

Alle biler må være utstyrt med klassede dekk. Skjæring eller modifisering av det angitte mønster er ikke tillatt. Liste over klassede dekk finnes på NBFs hjemmeside.

60.3 KONTROLL

Det kan til enhver tid i konkurransen utføres kontroller for å sjekke at dekkene er i samsvar med reglement.

60.5 ENHETER FOR Å OPPRETTHOLDE FULL DEKK YTELSE

Bruk av enhver enhet for å oppnå full ytelse på hjulet med et innvendig trykk lik eller mindre enn atmosfæriske trykk er forbudt. Innsiden av dekket (plassen mellom felgen og innvendig del av dekket) må være fylt med luft.

60.8 PIGGDEKK

Pigger i vintersesongen.
1. Lengde maks. 20 mm
2. Vekt maks. 4 gram
3. Sylindrisk kjerne, vinkelrett kuttet,
ikke rør, med min. diameter 2,5 mm
4. Flensens diameter maks. 9 mm. Piggkroppen
skal være homogen (symmetrisk)
5. Antall: Maks. 20 pigger pr. lengdedesimeter
6. Piggmetode: Innskutt utenfra
7. Benyttes kun under konkurranse på vinterføre
8. Andre begrensede mål i henhold til skisse:

60.9 RESERVEHJUL

Biler kan medbringe maksimum to reservehjul.
I sprintrally er det kun tillatt med ett reservehjul.
Alle hjul som er på eller i bilen når den forlater serviceområder skal være i bilen ved ankomst til neste serviceområde. Det er ikke tillatt å motta eller etterlate hjul på andre steder enn serviceområder.

60.10 BEHANDLING AV DEKK

Enhver kjemisk og/eller mekanisk behandling av dekk er forbudt.

60.11 FELGER

Enhver innretning som kan klemme dekket til felgen er forbudt.

Mekaniske komponenter

63. Mekaniske komponenter

63.1 BYTTE AV MOTOR

63.1.1 Samme motorblokk må brukes fra teknisk kontroll til konkurransens slutt.

63.2 TURBOLADERE

63.2.1 Turboladeren og kompressor skal heretter kalles kompressor.

63.2.2 Kompressor montert i bilen og eventuell reserve, skal være forseglet på teknisk kontroll før konkurransen.

63.2.3 Kompressor montert i bilen må være forseglet under hele konkurransen.

65. Bilens tilleggsutstyr

65.1 KAMERA

Innfesting av løse deler som kamera o.l. skal godkjennes av teknisk kontroll.

65.2 FØRSTEHJELPSSKRIN/ BELTEKNIVER/ REFLEKSVESTER

I bilen skal det alltid være to separate førstehjelpsskrin. Det er påbudt med to beltekniver som skal være montert inne i bilen. Begge deler må kunne nås av fører og kartleser når de sitter fastspent i stolene. Det er påbudt med to refleksvester i bilen.
Førstehjelpsskrinet skal minimum inneholde:
1. Plaster
2. 3 pakker gasbind
3. 2 enkeltmannspakker
4. Sikkerhetsnåler
5. Saks
Det påligger deltakerne å komplettere utstyret etter bruk.

65.3 VARSELTREKANTER

To varseltrekanter skal forefinnes lett tilgjengelig i bilens kupé, og disse skal være godt festet. Varseltrekantene skal merkes tydelig med bilens registreringsnummer.

65.4 LYS

Alt lys som er montert skal virke og fungere etter bestemmelsene. Se bestemmelsene i eget regelverk.

65.5 SIKKERHETSLÅSER

På motorpanser og bagasjeromslokk skal det være 2 stk. ekstra sikkerhetslåser pr. lokk.
Sikkerhetslåser som stikker over panseret skal være skjermet med gummilapper eller avvisere.

65.6 VERKTØY

Verktøy o.l. inne i bilen skal være godt festet og oppbevares bak forsetene.

65.7 SPADER

I vinterkonkurranser skal det medfølge to spader som festes forsvarlig i bagasjerommet eller bak
bakseteryggens opprinnelige plass.

65.8 STØYBEGRENSNING

Støygrense for alle biler er maks. 100 dB. Målingen foretas i henhold til bestemmelsene i eget regelverk.

65.9 RUTER

Frontruten skal være laminert. De øvrige ruter skal være etter det som er homologert for bilen. Klar fargeløs sikkerhetsfilm på sideruter og eventuelt glass soltak er obligatorisk.

67. Tillegg 1: Kontrollskilt

 

 

 

 

68. Tillegg 2: Standard dokumenter

68.1 TILLEGGSREGLER

Modifikasjoner, tillegg og/eller endringer av tilleggsreglene kan kun formidles ved nummererte og daterte deltagermeldinger utstedt av arrangøren.

68.1.1 INNHOLD

De skal inneholde opplysninger som er angitt i Generelle bestemmelser Art. 3.5.
Dessuten skal følgende oppgis:
– Deltakernes plikt til å sørge for at bilens godkjente homologeringsdokument er tilgjengelig.
– Tidspunkt for offentliggjøring av tilleggsregler.
– Tid og sted for teknisk kontroll.
– Eventuell bruk av 10-dels sekund.
– Eventuelt reglement for gjennomkjøring.
– Opplysninger om deltagerkontakt.

68.2 TIDSPLAN

Tidsplanen skal alltid merkes med versjon/utgave. Ved endring skal tidligere distribuerte versjon/utgave erstattes. Gjeldene versjon/utgave skal også henges opp på offisiell oppslagstavle.

68.3 KJØREBOK

Innhold og utseende

For ethvert rally/sprintrally bør det utarbeides egne kjørebøker for deltakere og eventuelt service-biler, med maksimum 6 avsnitt pr. side.
For enkle arrangement kan forenklede løsninger benyttes. Disse må godkjennes av NBF.
Kjøreboken skal være klar og oversiktlig og bør inneholde oversikt over:
– etappens lengde
– makstid/idealtid
– kjørebeskrivelse etter tulipanprinsippet (alt som av arrangøren er merket i terrenget skal være merket her)
– avstand i km med to desimaler, både total- og delavstand.
– informasjonskolonnen skal gjenspeile skilting og piling i terrenget.
– dersom avstanden mellom angitte hendelser er under 200 meter, skal horisontal linje
mellom avsnittene sløyfes.
Forvarsel merkes i terrenget kun for første hendelse på SS/SP.
– alternativrute hvor idealtid frem til neste tidskontroll fremkommer.
– egen side som beskriver ulykkes- og sikkerhets-prosedyre. Denne skal være plassert
foran innholdsfortegnelsen.
Denne må inneholde alle relevante telefon nr.
– NBFs bruttskjema
På spesialstrekninger /spesialprøver gjelder dessuten:
– ved varsel brukes ett utropstegn ved fare utenfor veibanen (f.eks. skrent, vegbom,
rekkverk på bru o.s.v.), og to utropstegn ved fare i veibanen (f.eks. dump, kul, stein o.s.v.)
– kjøreboken må inneholde servicetid.
– Der kjøreruten er lik (f.eks 2 identiske runder/sløyfer), kan den aktuelle kjøreruten
trykkes kun en gang i kjøreboken. I slike tilfeller må alle overskrifter inneholde de ulike
tidskontrollers nummereringer. Tydelig beskrivelse av hvilken side det refereres til må
angis (f.eks ”fortsett side X, for andre gangs gjennomkjøring).
Enhver forskjell mellom to gjennomkjøringer må klart defineres.
– Det er ikke nødvendig å lage mer enn en skisse over hver serviceplass, selv om den
benyttes flere ganger, med mindre tidskontrollenes plassering endres.
– Skisse over miniservice og drivstoffyllingsplass skal være inkludert.
– Stedsangivelse for plassering av start/mål og alle utrykningskjøretøyer inklusive symboler.
– GPS koordinater for start/mål for hver fartsetappe og regruppering / serviceplass bør
angis. Dette angis i grader, minutter og desimal minutter eks. N 39° 36.379’
– Servicekjøreboken skal angi ca. kjøretid mellom serviceplassene.

68.4 TIDSKORT (BOK)

GENERELT

For enkle konkurranser kan forenklede løsninger benyttes. Disse må godkjennes av NBF.
– Tidkort (ett eller flere) må utleveres for hver konkurransedag
– Idealtiden mellom tidskontrollene må fremgå av tidkortet.
– Timer og minutter må presenteres som vist: 00.01 – 24.00, bare hele minutter vises.

 

68.5 PÅMELDINGSSKJEMA

Utarbeides av arrangør, elektronisk eller trykket versjon.

68.6 STARTLISTE

For alle rally/sprintrally skal arrangøren sette opp en foreløpig startliste og en endelig startliste, begge i følge regler om startrekkefølge.

68.6.1 FORELØPIG STARTLISTE

Foreløpig startliste er den listen som følger startprogrammet, samt andre publikasjoner
produsert og utgitt i tiden før konkurransen. Denne listen skal inneholde alle deltakere som har fått sine anmeldelser akseptert av arrangøren. Det startnummer som er tildelt den enkelte deltaker for bruk under konkurransen skal fremgå av denne listen. Denne listen skal betegnes «Foreløpig startliste» eller «Påmeldte deltakere».

68.6.2 ENDELIG STARTLISTE

Endelig startliste er den listen som foreligger etter at foreløpig startliste har blitt justert/endret som følge av avbud, teknisk kontroll, administrativ innsjekk, m.m. Endelig startliste skal være offentliggjort senest 30 minutter før første deltaker på listen starter. Det er anledning til å dele opp den endelige startlisten og offentliggjøre hver del etter hvert som det er 30 minutter igjen til første deltaker på aktuelle del starter. Ved deling må dette gjøres på en slik måte at samme del av listen inneholder alle deltakere som konkurrerer seg i mellom. Den endelige startlisten eller hver del av denne skal underskrives av løpsleder før offentliggjøring og dato/tidspunkt for offentliggjøring skal være påført (på hver side hvis listen er delt over flere sider). Denne listen skal betegnes «Endelig startliste» eller «Deltakere godkjent for start».

69 Tillegg 3: Sikkerhet

69.1 GENERELT

Dokumentet er obligatorisk og må distribueres internt og spesielt til eksterne redningsetater for
bistand ved ulykke. Hver arrangør står fritt til å sette strengere krav enn det som her er nevnt,
med det formål å øke sikkerheten for publikum og deltagere.
En spesialstrekning/spesialprøve kan kun arrangeres på vei og/eller område som sperres for
annen ferdsel med eierens og politiets samtykke.
Sperring meddeles gjennom særskilte oppslag som settes ved begynnelsen og slutten av den vei
som anvendes, samt andre veier som tilsluttes og vender ut i fartsetappen.
Oppslaget skal være i størrelsesorden min. 50 x 30 cm og settes opp i god tid ut fra lokale
forhold.
Ved begynnelsen og slutten av avstengt vei skal det settes opp forbudsskilt (all kjøring forbudt)
og med underskilt som lyder “Gjelder ikke deltakere eller funksjonærer”.

Start- og målområdet skal være avstengt og bevoktet av funksjonærer. På særskilt risikofylte
plasser for publikum, skal det settes opp skilt med teksten “Forbudt område”. Disse plassene
skal bevoktes av funksjonærene.
Vaktmannskapene skal ha uniformering og fløyte. Ved uidentifiserte parkerte biler skal det
settes ut vakt.
Ved alle innfartsveier til SS skal NBFs advarselskilt benyttes. Disse skal settes ut slik at de er lett
synlige for publikum. Sykler, barnevogner, akebrett etc. skal ikke tillates inn på SS. Dersom en ulykke inne på en fartsetappe krever ambulanse, skal det iverksettes bruk av alternativrute.

69.2 SIKKERHETSPLAN OG ADMINISTRATIVE PROSEDYRER

For enkle arrangement kan forenklede løsninger benyttes. Disse må godkjennes av NBF.

69.2.1 Sikkerhetsplan skal inneholde:

– Sted for konkurransens hovedkvarter
– Navn og telefon nr. på ansvarlige funksjonærer
Løpsleder
Assisterende løpsleder
Medisinsk ansvarlig
Sikkerhetssjef
Sikkerhetsansvarlig på alle etapper
– Adresse og telefonnummer til:
Politi
Sykehus
Akuttmedisinske tjenester
Brannstasjon
Inntauingstjenester
Røde Kors (eller lignende)
– Komplett tidsplan/fremdriftsplan for konkurransen.
– Sikkerhetsplan for hver spesialetappe, som bør inneholde liste over alle nøkkelpersoner,
akuttmedisinske tjenester for den etappen, telefonnummer osv., pluss et detaljert kart
over spesialetappen.
– Arrangøren og løpsleder bør sørge for en alternativ rute for hver spesialetappe, som kan
brukes i tilfelle kansellering som ovenfor.

69.2.2 Det må opprettes kontakt med lokale myndigheter, AMK/sykehus skal kontaktes skriftlig, i god tid før konkurransen.

69.2.3 Sikkerhetssjef på spesialetapper

Hver spesialetappe skal ha en sikkerhetsansvarlig som skal assistere sikkerhetssjefen, denne funksjonen kan ivaretas av etappesjefen. Denne skal forsikre seg om at spesialetappen er
kontrollert og i henhold til sikkerhetsplanen før sikkerhetskontrollør passerer.

69.2.4 Funksjonærer

Arrangør skal forsikre seg om at funksjonærene ikke må utsette seg selv for fare ved å utføre sine plikter. Det er arrangørs ansvar å forsikre seg om at funksjonærene er tilstrekkelig opplært i så måte. Funksjonærene bør være kledd med gjenkjennbare vester/uniformering.

69.3 FØRSTEHJELPSTJENESTE VED RALLY

Se § 266 Medisinsk reglement

69.3.1 Generelt

Skaderapportskjema skal føres for alle som har vært til lege eller medisinsk ansvarlig for
behandling eller kontroll. Medisinsk personell må være lett identifiserbare.

69.3.2 Medisinsk ansvarlig

Se § 266 Medisinsk reglement

69.3.3 Ambulansens bemanning:

Se § 266 Medisinsk reglement

69.3.4 Ambulanse / Redningskjøretøy

Se § 266 Medisinsk reglement

69.3.5 Medisinsk utstyrt helikopter

Se § 266 Medisinsk reglement

69.3.6 Kommunikasjonsmidler

Se § 266 Medisinsk reglement

69.3.7 SIKKERHET FOR PUBLIKUM

En viktig prioritet i sikkerhetsplanen er å ivareta sikkerheten for allmennheten inkludert tilskuere. Det skal ikke være publikum i start- og målområdet. Arrangører skal i program og annen publikumsinformasjon ta med advarsel om publikums ansvar for egen sikkerhet.

69.3.8 Publikumskontroll

a) Det bør iverksettes tiltak for å advare tilskuere og sikre at alle på farlige plasser blir fjernet.
b) Alle farlige steder bør merkes i sikkerhetsplanen. Arrangøren bør identifisere og begrense farlige soner i samsvar med sikkerhetsplanen i god tid før ankomst av tilskuere.
c) Løpsleder bør ta med i vurderingen anbefalinger fra sikkerhetssjefen, NBFs sikkerhetskontrollør og mannskap i K- bilene for å kunne sikre at spesialetapper ikke blir kjørt hvis farlige forhold oppstår.
d) Hvis det er forventet et stort antall tilskuere på en spesialetappe bør det etableres ekstra sikkerhetstiltak og nødvendig vakthold.
e) Publikum bør forhindres i å bevege seg langs veien på en spesialetappe så lenge etappen er åpen for konkurranse (etter K- bilene og før oppsamlerbilen).”Rally vett regler” bør
distribueres til publikum på alle ankomstpunkter.
f) Funksjonærer må benytte identifiserbar uniformering.

69.3.9 Drivstoffylling og service

Der påfylling av drivstoff eller service finner sted, skal arrangøren sørge for at nødvendige tiltak er gjort får å holde publikum på passende avstand fra potensielle farlige aktiviteter.

69.3.10 K-biler og oppsamler

Før første deltaker i et rally skal arrangøren starte tre kontrollbiler. Fører og kartleser i K-bilene skal inneha autorisasjon gitt av NBFs Rallyseksjon. Mannskapenes oppgave er å kjøre gjennom løypa, og følge eksakt samme prosedyre som deltakerne. Bruk av noter er ikke tillatt. Ved bruk av standardbil (bil uten bur) til K-1 og K-2, er det ikke krav om bruk av hjelm. Fører og kartleser i K-3 skal på spesialstrekninger / spesialprøver benytte hjelm.
K-bilene skal være registrerte biler med fast tak. De skal medbringe” SOS/OK” skilt, skal ha samband, (mot base og innbyrdes), samt sirene og blinkende gult lys. K-2 skal ha høytaleranlegg for å kunne beordre publikum flyttet. K-bilene skal følge konkurransens framdriftsplan. Denne skal legges opp
slik at K-bilene kjører så nær opp til 1.deltaker som praktisk mulig for å skaffe seg et best mulig bilde av publikums sikkerhet og plassering.
K-bilmannskapene skal følge NBFs sjekkliste for K-bil og levere denne til NBFs sikkerhetskontrollør når de har kjørt gjennom løypa. K-bilmannskap permitteres etter tillatelse
av sikkerhetskontrollør.
Dersom K-bilmannskap er involvert i uhell som avkjøring eller lignende, skal sikkerhetskontrollør beslaglegge K-bil lisenser for de involverte og sende disse til NBF. K-bilmannskapet
må sende en rapport som forklarer hendelsen til  rallyseksjonen i NBF, som vurderer denne og fatter beslutning om tidspunkt for eventuell tilbakelevering av autorisasjon. NBFs Rallyseksjon kan forbeholde seg retten til å godkjenne K-bilmannskapene i den enkelte konkurranse.

Ansvarsområder:

K-1:
– siste kontroll av rutiner for tidtaking
– sjekke at sambandet virker
– sjekke startprosedyrer
– publikumssikkerhet, rettlede og eventuelt flytte publikum
– hvis nødvendig gi rapport til sikkerhetssjef og pålegg til K-2.

K-2:
– publikumssikkerhet, rettlede og eventuelt flytte publikum
– hvis nødvendig gi rapport til sikkerhetssjef og pålegg til K-3
– gi klarsignal om at etappen kan starte.

K-3:
– publikumssikkerhet
– følge opp eventuelle pålegg fra K-2.

Oppsamlerbil:
Skal kjøre gjennom hver spesialetappe etter siste deltager. Bilen skal være merket som oppsamler.

K-bil i sprintrally
Dersom konkurransens struktur tillater det, kan det i sprintrally benyttes kun en K-bil som utfører alle tre K-bilers funksjoner. K-bilen kan også fungere som oppsamler. Den skal da merkes
«Oppsamler». Konkurransens sikkerhetskontrollør avgjør om det kan benyttes en K-bil.

69.3.11 Informasjon

Informasjon som i hovedsak er beregnet på publikum kan være av variert art:
– skriftlig, muntlig og radio/tv
– plakater
– distribusjon av brosjyrer

69.3.12 Medisinske tjenester

Medisinske tjenester for publikum anbefales der det er tilrettelagte publikumsplasser. Selv om den medisinske tjenesten for publikum er organisert av andre enn arrangøren, er de fortsatt under tilsyn av Medisinsk ansvarlig.

69.4 SIKKERHET FOR DELTAGERE

69.4.1 Obligatorisk sikkerhetsutstyr

a) På start av hver spesialetappe:
– en ambulanse bemannet og utstyrt i henhold til gjeldene reglement.
– minimum to 6 kg type ABC brannslukkere med operatør
– passende kommunikasjonsutstyr for å opprettholde kontakt med basen
– ambulanse må parkeres slik at en utrykning inn på SS/SP ikke blir hindret av andre biler.
b) Eventuell ambulanse inne på etappen skal plasseres på et radiopunkt. Bruken av ambulansen og varsling av deltagerne må beskrives i sikkerhetsplanen.
c) På stoppunktet på hver spesialetappe:
– minimum to 6 kg type ABC brannslukkere med operatør
Ved ulykke hvor medisinsk personale blir involvert, skal ikke SS/SP startes før ambulansen med mannskap er tilbake på start og klar igjen.

69.4.2 Utrykning av redningstjenesten

69.4.2.1 All bruk av utryknings kjøretøy inn på etappene skal iverksettes av løpsleder i konsultasjon med medisinsk ansvarlig og med informasjon til etappesjefen.

69.4.3 Evakuering

a) Evakueringsruten må planlegges for hver spesialetappe og tydelig vises i sikkerhetsplanen (ved kart eller kjørerute)
b) Berørte sykehus som tidligere er varslet i henhold til sikkerhetsplanen, skal informeres.

69.4.4 Overvåking av vei og sperring/merking

69.4.4.1. Sperring/merking av spesialetapper

Veier og tilførselsveier som fører til etappen må stenges for trafikk. Dette skal gjøres på følgende måter:
a) Hovedveier eller gjennomfartsveier, eller enhver vei hvor det kan det kan forventes trafikk, blokkeres og bemannes med vakter.
b) Korte stikkveier (f.eks. til hus, gårder, skiløyper etc.) sperres med sperrebånd, med påfestet informasjon om faren ved å bryte disse, og med råd om hvordan man skal forholde seg. Det er K-bilenes ansvar å sjekke at sperringer er på plass og umiddelbart varsle basen om mangler, slik at dette kan rettes opp før start av spesialetappen.
c) Ved utkjøring fra fartsetappe mot vei åpen for allmenn ferdsel skal det benyttes en effektiv sjikane som begrenser veiens bredde til at kun en bil kan passere om gangen. Den
gjenværende veibredde skal også fysisk sperres med f.eks en bil, sperrebånd, bukk eller lignende som midlertidig fjernes kun når deltakerbiler passerer ut fra fartsetappe. Dette
punkt skal alltid være bemannet av myndig person.
d) Funksjonærenes poster vil plasseres langs ruta slik at:
– publikum holdes unna forbudte områder med varselplakater, sperringer/bånd og fløyter
– så langt det er mulig, advare deltagerne om hindringer i veien på spesialetappen.

69.4.4.2 Samband

Samband skal ledes fra arrangørens hovedsentral.
Alt samband skal være i overensstemmelse med til en hver tid gjeldende bestemmelser utferdiget av norsk lovgivende myndighet. Arrangøren kan forby deltakere å benytte bestemte kanaler/ frekvenser reservert for arrangøren.
Startkontroll og målkontroll på spesialstrekningene/spesialprøvene skal ha samband.
Arrangørene skal utnevne en ansvarlig sambandssjef. Løpsleder er den eneste som via sambandsnettet
kan gi ordre som avviker fra skrevne instrukser.
Arrangøren må ha egen sambandsplan.

69.4.4.3 Om nødvendig, plasseres sambandsposter inne på spesialstrekninger og spesialprøver for å kunne notere alle deltagerbiler som passerer.
Det anbefales maksimum 5 km avstand mellom sambandspostene, disse skal ha forbindelse med
etappesjefen.
Hvert radiopunkt skal identifiseres i kjøreboken og merkes i.h.t gjeldene regelverk.

69.4.4.4 Hver arrangør må lage, og vise i sikkerhetsplanen, prosedyren for sporing av kjøretøy og må
beskrive prosedyrene som skal følges hvis en deltager mangler.

69.4.4.5 I tilfelle av hendelse som omfatter tilskuernes sikkerhet, må funksjonærene samarbeide med de offentlige myndigheter som beskrevet i sikkerhetsplan. De må rapportere til basen om hendelser /ulykker og tillate disse og benytte kommunikasjonsmidlene på posten.

69.4.5 SOS/OK skilt – Deltagers sikkerhet

a) Prosedyrer for bruk av varseltrekant er beskrevet i punkt 40.
b) Kjøreboken skal inneholde en side som beskriver prosedyrer ved ulykke, som skal inneholde instruksjoner i tilfelle ulykker som involverer publikum.
c) Prosedyrene for vising av ”SOS” eller ”OK” skilter av deltagere som har hatt en ulykke er
beskrevet i punkt 40.
d) Ethvert mannskap som trekker seg fra en konkurranse må rapportere dette til arrangøren så fort som mulig, med unntak av force majeure. Brudd på denne regelen fører til en straff bestemt av juryen.

69.4.6 ULYKKESRAPPORTERING

Enhver deltaker har plikt til å hjelpe annen person som har vært utsatt for en ulykke med personskade. Løpsledelsen skal justere tiden på den berørte spesialetappe / spesialprøve/
transportetappe, hvis en deltaker kan bevise at han/hun har hjulpet en annen. Se artikkel 39.

Informér politiet

Om en ulykke av alvorlig art har inntruffet skal politimyndighetene alltid underrettes, slik at ingen misforståelser oppstår i kontakten mellom arrangøren, ambulansepersonell og politimyndigheter når det gjelder alarmberedskap.

69.4.6.1 Ulykkesundersøkelser

Enhver arrangør skal alltid oppnevne en ulykkeskommisjon bestående av NBFs sikkerhetskontrollør, representant for det stedlige politi og løpsleder eller annet medlem i
organisasjons-komitéen utpekt av løpsleder. Ulykkeskommisjonen skal ved alvorlig ulykke foreta
innledende undersøkelser samt avgi skriftlig rapport til arrangør og NBF.
Om en ulykke har skjedd, og løpsledelsen (løpslederen) bedømmer den til å være av alvorlig art og derfor beslutter å stoppe rallyet, bør følgende følges:
Rent arrangørteknisk sett kan et rally stoppes når og hvor som helst. Et stort ansvar ligger i at de deltakere som er ute i løypa skal kunne ta seg til målet for rallyet, uten økt ulykkesrisiko for noen i eller utenfor rallyet.
Steder hvor det lar seg gjøre å avbryte rallyet er ved målet på en fartsetappe eller transportetappe hvor første deltaker kan nås av en slik meddelelse. En slik meddelelse gir beskjed om at rallyet avsluttes ved denne kontroll og at deltakerne skal følge trafikkrytme tilbake til målet for rallyet. Startnummeret skal umiddelbart fjernes.
Resultatet for rallyet kan regnes ut fra stillingen ved kontrollen som rallyet ble avbrutt.

70. Tillegg 4: Fra tidligere norsk regelverk

70.1 KONTROLLKOMISJON FOR RALLY

Kontrollkommisjonen for et rally/sprintrally består av konkurransens oppnevnte juryleder og
sikkerhetskontrollør. NBF kan oppnevne flere sikkerhetskontrollører.
Juryleder i samråd med sikkerhetskontrollør har i oppgave å gjennomgå konkurransens dokumenter
på forhånd. Ved tvil skal rallyseksjonen konsulteres.
Dokumenter skal være NBF, juryleder og sikkerhetskontrollør i hende minimum 10 dager før
konkurransen. Sperreplanen skal også legges fram ved sikkerhetskontrollørens gjennomkjøring på forhånd. Se artikkel 15.2.

70.2 FUNKSJONÆRBESTEMMELSER

Generelle bestemmelser for funksjonærer

En funksjonær kan ikke delta i den konkurransen der han tjenestegjør. Funksjonærer skal levere meddelelse
om henvendelser under konkurransen til løpsledelsen. Når konkurransen avsluttes, skal hver sjefsfunksjonær
overlevere løpsledelsen en rapport om sine iakttakelser. Samtlige funksjonærer utenom de som
inngår i juryen er underlagt løpslederen, som utferdiger retningslinjer for arbeidsoppgavene.
Konkurransens funksjonærer og vakter skal for å kunne kjennes igjen ha kjeledress, vest, armbind eller
lignende utrustning. Dessuten bør det gjennom utrustningen tydelig fremgå deres funksjon.
Funksjonærenes identifikasjon bør fremgå av konkurransens tilleggsregler. Funksjonærer må kunne lese
og gjøre seg forstått på norsk.

70.2.1 Løpsleder

Han skal ha ansvaret for:

– å sende søknad til veisjef og politimyndighet til fastsatt tid
– å forvisse seg om at skriftlig tillatelse fra grunneiere er innhentet
– å meddele de berørte grunneiere hvilken tid veien er avsperret for konkurranse
– at konkurransen arrangeres i samsvar med ISR, NSR og konkurransens tilleggsregler
– å overlevere nødvendig materiell samt konkurransens tilleggsregler til NBF
– å forvisse seg om at funksjonærene har fått sine instruksjoner
– å ha etappesjefenes bekreftelse på at instruksjoner er gjennomlest og forstått.
– å ha satt seg inn i NBFs beredskapsplan, samt at denne er tilgjengelig i konkurransens base
– å samle inn rapporter og øvrige meddelelser fra funksjonærene
– å informere juryen om hendelser under konkurransen, herunder oversikt over antall brutt samt
eventuelle personskader pr. SS
– å framlegge for juryen liste over gjennomsnittshastigheter for de 10 raskeste biler på hver SS
– å slå opp resultatlisten
– at veien settes i stand umiddelbart etter konkurransen

70.2.2 Assisterende løpsleder

Ass.løpsleder er løpslederens høyre hånd, og han skal overta hvis:
– løpsleder melder forfall ved sykdom
– løpslederen må gå ut av konkurransen for å ta seg av ting som kan ha oppstått
– ass.løpsleder sidestilles med løpsleder, men det fulle ansvar har løpsleder

70.2.3 Sikkerhetssjef

Sikkerhetssjefen skal lede det sikkerhetsmessige arbeidet før konkurransen. Han skal ha to assistenter.
Sikkerhetssjefen og hans to assistenter skal fordele følgende tre oppgaver seg i mellom under
konkurransen, der sikkerhetssjefen skal inneha oppgave 1 eller 2:
1) Lede det sikkerhetsmessige arbeidet fra konkurransens base
2) Ha ansvaret for løype/deltakere og kjøre samtidig med sikkerhetskontrollør
3) Ha ansvar for publikum og skal være kartleser i K2
Sikkerhetssjefen skal ha ansvar for:
– å utarbeide en sikkerhetsplan for konkurransen bl.a inneholde en sperreplan med beskrivelse av alle
tilførselsveier etc. for hver SS
– at reservemateriell for komplettering av sikkerhetsforanstaltninger bringes ut
– overvåke at konkurransen gjennomføres etter sikkerhetsbestemmelsene
– gi informasjon til de berørte myndigheter (ambulanse, brannvesen, politi)
– sikkerheten på spesialstrekningene kontrolleres
– funksjonærene har full informasjon angående sikkerheten
– TK inn til spesialstrekningen er ordentlig organisert og utrustet
– brann- og førstehjelpsutstyret er i orden
– piling inn og ut fra spesialstrekningen
– spesialstrekninger er fri for hinder før start
– publikumssikkerheten på spesialstrekningene
– umiddelbart rapportere til løpsleder alt viktig som har hendt på prøven
– sambandet fungerer

70.2.4 Teknisk kontrollsjef

Har ansvaret for:
– organisere teknisk kontroll, lokaliteter, tidsplan for kontrollens gjennomføring
– være tilstede under avvikling av teknisk kontroll
– kontrollere at bilene oppfyller sikkerhetskrav og tekniske bestemmelser
– iverksette tekniske kontroller under konkurransen
– iverksette kontroll av bilene etter avsluttet konkurransen
– opprette og undertegne teknisk kontrollprotokoll, og overlevere denne til løpsleder

70.2.5 Teknisk kontrollfunksjonær

Krav: Teknisk skolert
Han skal ha ansvaret for å kontrollere at bilene oppfyller sikkerhetskrav og trafikksikkerhetsbestemmelser.
Påpeke feil til deltakere og til teknisk kontrollsjef.

70.2.6 Løypesjef/løypelegger

Skal ha ansvaret for:
– opprette kontakt med grunneiere og oppsittere langs rallyruten sammen med løpsleder.
– innhente skriftlig grunneiertillatelse, og se til at veiene istandsettes etterpå i henhold til
overenskomster
– piling av konkurransens etappene skjer i følge gjeldende regler
– plasseringen av tidskontrollene og start/målområdene er merket på en forsvarlig måte

70.2.7 Etappesjef

Skal ha ansvaret for:
– gjennomgå egne instrukser i samarbeid med løpsleder
– organisere og lede virksomheten på kontrollplassen
– alt materiell finnes
– tidtakingen
– kontrollere klokkene også under konkurransens gang (justering må ikke finne sted)
– på forespørsel fra deltakerne å meddele rett tid
– overvåke publikumssikkerheten ved kontrollsonen
– iverksette kontroll i den hensikt å påse at deltagernes personlige sikkerhetsutstyr som
belter, hjelmer etc benyttes på en korrekt måte
– ifølge løpsleders eller sikkerhetssjefs anvisninger, iverksette piling og avsperringer
– motta rapport fra lederbilen(e) ang. deres iakttakelse
– rydde opp kontrollsonen etter konkurransens slutt
– rapportere til løpsleder alt av viktighet som har inntruffet
– etappesjefens plass er ved start på spesialstrekningen
– oppnevne en assistent (målsjef) som har ansvaret for ovennevnte rutineoppgaver i
kontrollsonen ved mål.

Denne har også ansvaret for å forespørre hver 10. bil om det er registrert noe av sikkerhetsmessig
betydning inne på etappen

70.2.8 Funksjonærsjefen

Skal ha ansvaret for:
– samtlige TK er bemannet
– vakter på spesialstrekningen er plassert i henhold til sperreplanen
– etappesjefene har alt nødvendig materiell til sine etapper, og at dette fungerer
– reservemateriell forefinnes i K-bilene
– opplæringsbil med kompetent mannskap

70.2.9 Sambandssjef

Skal ha ansvaret for:
– utarbeide en sambandsplan for konkurransen
– utstyret er innenfor lovverket og innehar de spesifikasjoner som behøves
– utplassering av utstyr
– opplæring av brukere

70.2.10 Opplæringsbil

Opplæringsbil, som er obligatorisk i rally, skal kjøre foran sikkerhetskontrollør /
sikkerhetssjef og ha ansvaret for:
– siste kontroll av TK-mannskapenes rutiner.
I sprintrally kan opplæringsbil benyttes.

70.2.11 Deltakerkontakt

Deltagerkontakten skal i hovedsak informere eller klargjøre ting i forbindelse med reglement og
gjennomføring av konkurransen til deltagerne og være bindeleddet mot løpsledelsen. Klassene 19 og 20
skal ha en felles deltakerkontakt.
Bilde og kontaktinformasjon for deltagerkontakt skal være i tilleggsreglene eller i
deltagermelding. Vedkommende skal under konkurransen være lett identifiserbar, med vest/jakke eller
lignende. Denne oppgaven bør overlates til en person som innehar en lisens utstedt av NBF, da
det kreves en viss kjennskap til generelle regler. De kan delta på jury møter for å holde seg
oppdatert med alle de beslutninger som tas. Deltager kontakten skal avstå fra å si noe eller
gjøre noen som kan gi opphav til protester.
Deltakerkontakten skal ikke ha andre oppgaver under konkurransen.
Nærvær under konkurransen bør være som følger:
– Tilstedeværelse på teknisk kontroll
– Ved innsjekk
– Ved starten av konkurransen
– Ved regrupperinger
– Ved målgang/parc ferme
– Ved sekretariatet etter konkurransens slutt og frem til endelig resultatliste foreligger.

70.2.12 Kontaktperson(er) for media

Kontaktperson(er) for media skal:
– Være kontaktperson (er) / løpets ansikts mot media.
– Sende ut pressemeldinger, drive pr / informasjon for løpet.
– Jobbe sammen med løpsleder / juryleder i forbindelse med hendelser under løpet.
– Sette seg inn i løpets beredskapsplan.

Ungdomsrally

70.3 UNGDOMSRALLY

70.3.1 Konkurransestyper

Ungdomsrally kan inngå som egen klasse i alle typer rally.

70.3.2 Tillatte konkurranser

NBF kan beslutte at enkelte konkurranser ikke skal ha klasse for ungdomsrally.

70.3.3 Gjennomføring

Arrangøren må oppnevne en person som skal være ansvarlig for gjennomføringen av
ungdomsrally. Det er viktig å være oppmerksom på at deltakere i ungdomsrally ikke har samme
erfaring som de øvrige deltakere. Arrangøren må derfor i størst mulig grad eliminere risiko for
ulykker. Sett mot denne bakgrunn kan deltakere i ungdomsrally kjøre færre SS/SP i en konkurranse enn
øvrige deltakere. I samråd med juryen kan arrangøren forlenge maksimaltiden på en SS/SP.
På transportetapper skal ledsager, iht. Vegtrafikklovgivningen, kjøre bilen. På transportetapper vil for
sen ankomst innenfor respittiden ikke medføre prikkbelastning.

70.3.4 Deltakere

Som fører kan man delta i ungdomsrally fra fylte 16 år til og med det år vedkommende fyller
18 år. Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører
innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Ledsager må ha fylt 25
år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før konkurransen. NBF kan
kreve å godkjenne ledsagere. Både fører og ledsager må være norske statsborgere.

70.3.5 Lisenskrav

Fører skal ha gyldig lisens for rally (junior). Lisenssøknad må underskrives av fører og
vedkommendes foresatte. Ledsager må ha minimum C-fører lisens i rally og gyldig førerkort
som forevises ved lisenskontroll. Ledsager anses som anmelder.

70.3.6 Opplæring

Både fører og ledsager må ha gjennomgått NBFs lisenskurs for rally.

70.3.7 Tillatte biler

Tillatte biler er i henhold til punkt. 4.4 følgende klasser: 6, 7 samt Volvo Original. Alle biler
konkurrerer i samme klasse. Førerstolens innfesting kan gjøres regulerbar i lengderetningen.

70.3.8 Merking av bil

Biler i ungdomsrally tildeles tresifret startnummer med 9 som første siffer.

70.3.9 Startrekkefølge

Ungdomsklassen starter etter debutantklassen (kl. 19) med mindre NBF har gitt tillatelse til noe annet.
Det kan etter søknad til NBF gis tillatelse til at fører i ungdomsklassen starter sammen med  klassen hvor bilen normalt hører hjemme. Ved slik godkjenning bortfaller fritak for prikkbelastning innenfor respittiden som beskrevet i art. 70.3.3.

70.3.10 Førermøte

Førermøte før start er obligatorisk for nye deltakere i ungdomsklasse. Deltakerkontakten avholder møtet.  På møtet skal både fører og ledsager delta. På møtet skal også ett medlem av juryen delta. På møtet skal
alle saker av betydning for gjennomføringen behandles.

70.3.11 Resultatliste

I konkurransens resultatliste skal ungdomsklassen fremkomme som egen klasse. Den skal aldri
sammenslås med andre klasser. Dersom klassen kjører færre SS/SP enn de øvrige deltakere skal
klassen ikke inngå i konkurransens totalliste.

70.3.12 Premiering

Premiering iht. konkurransens tilleggsregler. Dog skal det minst utdeles premier til de tre første i klassen,
forutsatt at minst tre lag har fullført.

70.3.13 Unntaksbestemmelse

NBF kan i enkelttilfelle, og etter en skjønnsmessig vurdering, gjøre unntak fra bestemmelsene ovenfor.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.