§ 600 Spesialreglement for Rallycross 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Revidert 05.09.2022: nytt pkt. 2.1 og 2.2

1. Definisjon

Rallycross er en hastighetskonkurranse på permanent bane med delvis fast dekke.

2. Klasser

2.1 Bytte av bil eller deltager

Det er ikke tillatt å bytte bil og/eller deltager etter konkurransens start (se Generelle bestemmelser pkt. 2.1.7)

2.2 Reparasjon av bil

Deltakere som ønsker å ta ut sin bil fra depot for reparasjon skal melde dette skriftlig til arrangør og få tillatelse til dette. Bilen skal kontrolleres av teknisk ansvarlig når den kommer tilbake.

3. Deltakere / Lisenskrav

a) Førere må inneha lisens gyldig for rallycross utstedt av nasjonalt Bilsportforbund godkjent av FIA. (Utenlandske førere plikter å medbringe starttillatelse fra eget Bilsportforbund).
For mer informasjon om lisens, se vedlegg 1 til dette reglement.
b) Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk.
c) Radiokommunikasjon mellom team og fører under kjøring er tillatt, med mindre tilleggsreglene sier noe annet.
d) Alle førere under 18 år skal ha med ledsager. Ledsager må inneha lisens i henhold til Generelle bestemmelser art. 9.5. Ledsager skal underskrive påmeldingskort sammen med aktuell fører.

4. Løpsavvikling

a) Arrangøren kan fritt velge løpsavvikling men det presiseres at dette må komme tydelig frem av løpets tilleggsregler som må beskrive:
Innledende omganger;
Startfeltenes sammensetning og startspor.
Eventuell kvalifisering, tid eller poeng, poengfordeling, sporvalg
Kvalifisering til finaler;
sporvalg i finaler (hva ved poenglikhet)
Hvilken startoppstilling som benyttes i finaler
Tyvstart

b) Bilene starter side om side i de innledende omgangene.

c) Startprosedyre:
starter gir tydelig tegn til førerne om at alt er klart til start, fra dette tidspunkt er fører under starters kommando.
– det vises 5 sekunders eller «Ready to race» skilt eller lysende tavle
– Grønt lys tennes, starten går.

d) Når manuell tidtaking benyttes, registreres tiden med 1/10 sekunds nøyaktighet. Med elektronisk tidtaking skal tiden registreres med 1/100 sekunds nøyaktighet. Blir tidtakingen foretatt med transpondere skal tiden registreres med 1/1000 sekunds nøyaktighet. Måldommer avgjør rekkefølgen over mål, og avgjørelsen er endelig (inappellabel).

e) Flaggsignaler skal være i samsvar med Flaggreglementet § 270, med presisering av følgende:

 1. Gult flagg: Faresignal. Sett ned farten, vær forberedt på å måtte stanse. Gult flagg vises kun på flaggposten før sonen hvor hindringen befinner seg. Forbikjøring er forbudt fra flaggposten til hindringen er passert. Dersom hindringen ikke står i hovedsporet og ikke er til direkte fare kan gulflaggsonen oppheves/gult flagg taes inn etter 2 runder for denne hindringen. Dersom det kommer en ny hindring i samme sone må flagget vises på nytt.
  1 bevegelig flagg: hinder i eller ved banen
  2 bevegelige flagg: hele eller deler av banen er blokkert
 2. Beslutning om bruk av rødt-, svart- og svart/hvitt flagg fattes av løpsleder eller av hans assistent.

f) Faktadommere skal utnevnes for å fastslå feil start og mål-passering. I tilfelle tyvstart stoppes heatet, og det blir omstart.

g) Alternativspor:
I arrangement der alternativspor benyttes skal alternativsporet kjøres 1 gang i hver omgang og finale, dersom ikke tilleggsreglene beskriver noe annet. Dersom regelen brytes i innledende omganger strykes oppnådd tid. (Egne regler for NM samt NC RC jr. løp).

h) Arrangøren må sørge for en observatør som overvåker passering i alternativspor og varsler løpsleder ved avvik fra regelen.
i) Arrangøren skal sørge for observasjon av hele banen ved bruk av kvalifiserte baneobservatører for å kunne avgjøre om uhell er forårsaket med vilje eller grov uaktsomhet.

j) Løpsavviklingen kan gjennomføres som beskrevet i relevante punkter i NSR 603. Følgende punkter i bilcrossreglementet blir da gjeldende for også rallycross klassene:  1, 3, 6, 7, 8 (8.1 unntatt), 10, 11 og 12. Løpsavviklingen må gå klart frem av tilleggsreglene.  Antall startende i et heat skal være maksimum 5 biler. Alternativet som velges må gå klart fram av tilleggsreglene.

k) For NM samt NC RC jr. løp; se egne regler.

5. Sikkerhetsregler

Disse skal tilfredsstille krav i §§ 260, 265 og 266.
Biler uten montert brannslukker, skal ha min. 1×6 kg håndslukker klasse ABC eller tilsvarende brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass.

6. Baner

6.1 Godkjenning

Alle baner skal være i henhold til «Retningslinjer for Rallycrossbaner». Alle baner skal inspiseres og godkjennes av NBF.

7. Parc Fermé

Etter målgang i siste omgang eller finale er alle biler under Parc Ferme bestemmelser. Det vil si at de skal kjøres på egen depotplass og all form for justering, kontroll, reparasjon, (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende på bilen er forbudt før endelig resultatliste er publisert. Løpsleder og/eller jury kan før eller under konkurransen beslutte lukket Parc Ferme. (Egne bestemmelser for NM samt NC RC jr.)

8. Miljø

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depotplasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

9. Startnummer

Startnummer skal enten

være i henhold til § 307 pkt. K
eller
på bakre siderute. Sifferne må da ha størrelse på minimum 19 cm høye og 3 cm sifferbredde og være hvite.

Det forutsettes at plassen til arrangørreklame som nevnt i § 301 pkt. 3. Startnummerplass det der henvises til gjelder 307 pkt. K. Det vil si at dersom arrangør ønsker reklame på dør skal det finnes mulighet for dette i øvre del på frontdørene, eller der arrangør velger dette.

10 Trening

Se § 269

Man kan starte trening kalenderåret før man har lov til å kjøre løp i de respektive klassene (se pkt. 11 Lisenser for aldersgrenser løp).

Engangslisens kan utstedes i den hensikt å kunne prøve rallycross, men kan ikke skje i forbindelse med annen løpsavvikling. Det kan også løses helårs-lisens for trening (ikke krav om kurs).
Dette kan gjøres fra og med det året man fyller 14 år.

Før trening skal instruktør/kyndig veileder ha gjennomgang av flaggreglement og kjøredisiplin med både fører og ledsager, samt ha spesielt oppsyn med treningen. Ledsager skal skrive under på engangslisensen.

11 LISENSER

Bilcross/Rallycross junior

 • Fra og med det året man fyller 15 år til og med det året man fyller 18 år.
 • Teori- og praksiskurs
 • Gyldig for: Bilcross jr., Rallycross jr. Crosskart

Rallycross – RC

Biler t.o.m. 2000 ccm + NRC

 • Fra og med det året man fyller 15 år
 • Teori- og praksiskurs
 • 4 bilcrossløp innenfor 2 siste år kan godkjennes som praksis

Biler over 2000 ccm (unntatt SuperCar) (kun nasjonalt)

 • Fra og med det året man fyller 16 år
 • Teori- og praksiskurs
 • 4 bilcrossløp innenfor 2 siste år kan godkjennes som praksis

SuperCar

 • Fra fylte 16 år
 • Teori- og praksiskurs
 • 4 bilcrossløp innenfor 2 siste år kan godkjennes som praksis

Internasjonal lisens

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.