Reglement for Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Revidert 25.08.2022: Art. 4.6 og pkt. 9

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap for førere i rallycross. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR, § 600 og den enkelte konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

1.1. Terminliste

For terminliste se www.bilsport.no/kalender. Ved tilfeller av force majeure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet. Endringer kunngjøres på bilsport.no

1.2 Startavgift

Startavgift er kr. 3200,- pr. løp

2. Deltagere

a) Mesterskapet er åpent for deltagere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i.

b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

c) All kjøring foregår med tidtaking. Tidtakingen skal foretas med transpondere. Det er deltagers eget ansvar at bilen er påmontert en transponder av typen AMB TranX 260 eller Mylaps Car/bike transponder, at den er montert riktig og fungerer. Se www.mylaps.com for info. Dersom tidtagerutstyr på grunn av teknisk feil ikke får avlest tider vil elektronisk reservesystem bli brukt der dette oppstår.

3. Klasser

Det innbys til deltakelse i følgende klasser:

 • Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³
 • Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³
 • Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³
 • Supernasjonal over 2400 cm³

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserier:

 • Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³ : 101 – 199
 • Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³ : 201 – 299
 • Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³ : 301 – 399
 • Supernasjonal over 2400 cm³ : 401 – 499

I tillegg skal det være startnummer øverst på høyre side av frontrute, 12 cm.

4. Arrangørbestemmelser

4.1 Det tillates ikke å kjøre test, trening eller løp på NM-baner de siste 8 dagene før stevnet arrangeres.

4.2 Antall runder som skal kjøres er avhengig av lengden på banen, men den totale kjørte distanse skal være min. 3000 m og maks. 6000 m i hver omgang eller finale.

4.3 NM-banene skal ha ett godkjent alternativspor.

4.4 Tidtakingen skal foretas med transpondere, og tiden skal registreres med 1/1000 sekunds nøyaktighet. Det skal være et elektronisk reservesystem (f.eks. fotoceller) for avlesing av tider dersom transponderleser ikke fungerer.

4.5 Det skal opprettes en «teknisk sone». Teknisk sone er området etter vektkontroll og til startlinje. I teknisk sone er all form for justering, kontroll, reparasjon eller tilsvarende er forbudt. Enkel kontroll eller justering skal avklares med teknisk ansvarlig. Kun fører og teamsjef kan oppholde seg i teknisk sone, samt funksjonærer med relevante oppgaver.

4.6 Race Director kan av sikkerhetsmessige grunner tillate dekkbytte i teknisk sone. Dekkbytte skal overvåkes av teknisk personell fra arrangør.

4.7 Deltagerkontakt
Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Navn og telefonnummer til denne skal være oppgitt i løpets tilleggsregler, samt være oppslått på oppslagstavlen. Deltagerkontakten skal være et bindeledd mellom deltagere, arrangør og jury. Må ha god kunnskap om det gjeldende reglement og ikke ha noen andre funksjonæroppgaver under arrangementet.

5. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner minimum juryleder.
NBF oppnevner Race Director (GB 11.10)
NBF kan oppnevne forbundstekniker.

Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller tilstede fra og med start av administrativ innsjekk.

Løpsleder må være tilstede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute. Race Director har sammen med løpsleder ansvar for startprosedyrer, inkludert sjekk av startsystem (inkl. feil start system) før stevnets start.

Race Director skal til enhver tid være i kontakt med og samarbeide med løpsleder.

Race Director og løpsleder kan innenfor tidsfristene rapportere hendelser til juryen.

6. Teknisk

6.1 Vektfordeling

Klasse 1, 2 og 3 (1600, 2000 og 2400)

Bakhjulsdrevne biler kan ha maksimum 55,0 % vekt på drivende aksel. Forhjulsdrevne biler kan ha maksimum 67,0 % vekt på drivende aksel.

Klasse 4 (over 2400)

Bakhjulsdrevne biler i klasse 4 kan ha maksimum 58 % vekt på drivende aksel. Biler med forhjulsdrift i klasse 4 kan ha 70 % vekt på drivende aksel

Klasse 1 og 2: (t.o.m. 1600 cm³ og 1600 cm³ –  t.o.m. 2000 cm³):

Flere enn 2 ventiler pr. sylinder. RWD Flere enn 2 ventiler pr. sylinder. FWD 2 ventiler pr. sylinder RWD 2 ventiler pr. sylinder FWD
Maksimum 55 % Maksimum 67 % Maksimum 55 % Maksimum 67 %

Klasse 3 t.o.m. 2400 cm³:

Forhjulstrekk Bakhjulstrekk Wankel
Maksimum 67 % Maksimum 55 % Maksimum 55 %

Klasse 4, over 2400 cm ³:

Forhjulstrekk Bakhjulstrekk Wankel
Maksimum 70 % Maksimum 58 % Maksimum 57 %

6.2 Vektkontroll

Vekt = bilens minimumsvekt skal være inklusiv fører, drivstoff, olje og øvrige væsker som er i bilen når den veies.
Alle biler skal veies på teknisk forhåndsbesiktigelse.
Klassenes minimumsvekt og vektfordeling er en viktig del av konkurransen. Kontrollvekten skal plasseres på fast dekke (betong eller asfalt). Vektkontroll vil foregå før teknisk sone.
Vektkontroll som viser for lav vekt vil føre til at man ikke får starte den aktuelle omgang/finale. Se §303 for rutine dersom for lav vekt påvises.
Kun justeringer inntil 15 kg kan foretas på vektkontrollen.
Se punkt 4.5  for definisjon av teknisk sone.
I forbindelse med teknisk forhåndsbesiktigelse skal alle biler veies som en del av kontrollen. Biler som ikke oppfyller det tekniske reglementet med vekt og vektfordeling blir nektet start.
Innledende omganger: Arrangør og /eller jury kan foreta utvelgelse etter bestemmelsene i §303.
Finaler: Bilens minimumsvekt med fører, drivstoff, olje og øvrige væsker skal kontrolleres på alle finalister
Deltagere forpliktes til å følge arrangørens opplysninger om når bil skal være tilstede for vektkontroll. Manglende oppmøte for vektkontroll vil medføre startnekt i heatet/finalen.

6.3 Dekkreglement og kontroll

Norgesmesterskap i rallycross Supernasjonal har avtale med Avon Dekkservice om enhetsdekk. Kun dekk med enhetsnummer fremlagt av Avon Dekkservice er tillatt å bruke.

Bakhjulsdrevne biler: Skjæring er kun tillatt på ikke drivende aksel og kun halvskjæring i henhold til tegninger nedenfor.

Forhjulsdrevne biler: Skjæring tillatt på begge aksler. Kun halvskjæring i henhold til tegninger nedenfor.

 

Regndekk kjøpt av Avon Dekkservice i 2019 må merkes inn hos Avon Dekkservice.

6.4 TouringCar-biler

Touringcar-biler som kjører på Internasjonalt reglement App. J 279 fra 2017/2018 være i henhold til § 309 og dette reglement når det gjelder vekt, vektprosent og dekk.

Appendix J 279 – 2017/2018

7. Løpsavvikling

7.1 Varmkjøring av drivverk

Varmkjøring av drivverk er tillatt på egen depotplass, forutsatt at dette gjøres på en trygg måte. Bilen skal stå i bukker og en person skal sitte i førersetet. Det skal ikke være andre personer i teltet eller tilsvarende under varmkjøringen og det må sørges for god utlufting.

7.2 Trening

Det skal gis mulighet for minimum 2 x 2 runder trening på lørdag. Trening skal gjennomføres klassevis.

7.3

Biler må kunne kjøres for egen maskin frem til startposisjonen for å godkjennes som startende.

7.4 Startprosedyre

Starter gir tydelig tegn til førerne om at alt er klart til start, fra dette tidspunkt er fører under starters kommando.

– det vises 5 sekunders eller «Ready to Race» skilt eller lysende tavle.
– Grønt lys tennes, starten går.

7.5 Tyvstartsystem

NM-banene skal ha fotoceller eller lignende som avslører tyvstart. Bilene skal stilles opp med lik avstand fra fotocellepunkt eller ”pinner” på startplaten.

7.6 Feil start

I tilfelle tyvstart stoppes heatet, og det blir omstart. Den fører som blir idømt tyvstart må kjøre alternativsporet to ganger. To tyvstarter i samme heat av samme fører(e) medfører at fører ikke får starte i heatet i innledende omganger.

To ganger tyvstart i innledende omganger = samme poeng som den fører som har kjørt saktest minus et poeng.

To ganger tyvstart i finaler = plassert sist i gjeldende finale.

7.7 Alternativspor

Alternativspor skal kjøres 1 gang i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes i innledende omganger, får deltager oppnådd tid + 30 sekunder. I finaler blir deltager plassert sist i den aktuelle finalen, men foran de som ikke starter. Dersom dette gjelder flere førere, skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger.

7.8 Innledende omganger

a) Antall omganger
Ved en-dags løp: Det kjøres 3 innledende omganger hvorav 2 gjøres gjeldende
Ved todagers løp: Det kjøres 4 innledende omganger hvorav 3 gjøres tellende.

b) Bilene starter side om side i de innledende omgangene.

c) Dersom en fører idømmes en straff av jury i en omgang skal omgangen være tellende.

d) Heatoppsettet i første omgang:

 • 1. NM-runde: trekkes
 • Påfølgende NM-runder: Kjøres etter oppnådde NM-poeng ut i fra oppsettet i pkt. f.
 • Førere som ikke har NM-poeng kjører først, etter startnummer

e) Videre klassifisering til kjøring i påfølgende omganger:

 • 2. omgang: kjøres etter plassering i første omgang. Hvis ingen tid er registrert; plasseres i henhold til startliste for 1. omgang
 • 3. omgang: kjøres etter plassering i andre omgang. Hvis ingen tid er registrert; i henhold til startliste for andre omgang.
 • 4. omgang: kjøres etter plassering i tredje omgang. Hvis ingen tid er registrert; plasseres i henhold til startliste for tredje omgang.

Høyest kvalifiserte fører i hver omgang kan velge startspor, deretter nummer to osv.

f) Alle heat kjøres med 5 biler unntatt for de første heatene (dersom dette ikke går opp med 5) som består av de lavest kvalifiserte på listen.

Det skal fordeles slik at man får jevnest mulig heat.

6 biler: nest siste heat: 2-4-6                   siste heat 1-3-5

7 biler: nest siste heat 2-4-6                    siste heat 1-3-5-7

8 biler: nest siste heat 2-4-6-8                siste heat 1-3-5-7

9 biler: nest siste heat 2-4-6-8                siste heat 1-3-5-7-9

10 biler: nest siste heat 2-4-6-8-10        siste heat 1-3-5-7-9

11 biler: tredje siste heat 9-10-11             nest siste heat 2-4-6-8 siste heat 1-3-5-7

12 biler:  tredje siste heat  9-10-11-12     nest siste heat 2-4-6-8 siste heat 1-3-5-7

g) Alle innledende omganger kjøres på tid og raskeste fører i hver omgang får 50 poeng, nest raskeste 45 poeng, tredje raskeste 42 poeng, fjerde raskeste 40 poeng, femte raskeste 39 poeng, sjette raskeste 38 poeng osv. De førere som ikke fullfører en omgang (DNF) får samme poeng som den fører som har kjørt saktest minus et poeng. Førere som ikke starter heatet (DNS) eller blir diskvalifisert (DQ) får 0 poeng.

Dersom to førere har like tider vil de bli plassert i henhold til beste rundetid i den gjeldende omgangen.

Blir et heat stoppet av arrangøren skal alle som ikke blir med på omstarten klassifiseres som DNF, med mindre de har fått en straff av juryen som endrer dette.

Etter innledende omganger settes det opp en resultatliste hvor 3 omganger gjøres tellende ved 2-dagers løp og 2 omganger ved 1-dags løp. Ved likhet på poeng vil man bli klassifisert i henhold til raskeste omgangstid uansett omgang.

7.9 Finaler

a) Ved to-dagers løp må det fullføres minimum 2 omganger for å være kvalifisert til finaler.

Ved en-dags løp må det fullføres minimum 1 omgang for å være kvalifisert til finale.

b) Ved færre deltagere enn 10 kjøres A-finale, ved 10 – 13 deltagere kjøres A- og B-finale og ved 14 eller flere A, B, C finaler.

c) De fire beste førerne, med flest poeng fra 3 (alternativt 2) av de innledende omgangene skal kjøre A-finale. De fra 5. – 8. plass skal kjøre B-finale, og fra 9. – 14. plass skal kjøre C-finale. Første og andre plass fra C-finalen skal ha plass i B-finalen, og første og andre plass i B-finalen skal ha plass i A-finalen. Den fører med flest poeng fra 3 (alternativt 2) av de innledende omganger velger fritt startspor, deretter velger fører med nest flest poeng osv.
d) Dersom to eller flere førere etter de innledende omgangene har samme poengsum, går den fører som har best oppnådd tid (deretter nest beste tid, osv.) fra alle de fire (alternativt 3) innledende omganger foran ved tildeling av finaleplass og startposisjon.

e)I finalene starter bilene i tre rekker, to og to i bredden og i henhold til skisse. Skissene viser alternative startoppsett når første sving går til høyre. På baner der første sving går til venstre, skal startoppsettet speilvendes.

f) Skisse startoppstilling: RCS kan etter søknad gi tillatelse til andre startoppsett.

 

    

Alternativ 1                                                                            Alternativ 2

g) Dersom to eller flere førere bryter i første runde i en finale, klassifiseres de i henhold til finaleoppstillingen. Dersom to eller flere bryter i samme runde i en finale, skal de klassifiseres i henhold til rundeprotokollen ved foregående rundepassering. Dersom finaleresultatene ikke kan fremkomme og det heller ikke kvalifiserer til omkjøring, skal klassifiseringen skje i henhold til finaleoppstillingen.

h) Parc Ferme

Biler som har deltatt i A-finale skal kjøres av føreren til Parc Fermé umiddelbart etter målgang. Biler som er kvalifisert til finalen, men ikke stiller til start, samt biler som bryter finalen er også underlagt parc fermé bestemmelsen. For øvrig i h.t. Generelle bestemmelser Art. 2.4.

8. Protester og appeller

Protester leveres i henhold til Generelle bestemmelser Art. 13, til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved RCS. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

Protester kan leveres elektronisk. Det må i så fall gjøres som beskrevet i løpets tilleggsregler for behandling av den enkelte konkurranses jury, for øvrig i henhold til Generelle bestemmelser Art. 13. Sekretariatet eller deltagerkontakt skal i så fall varsles av den som protesterer, om at protest er sendt. Protestgebyr skal betales i henhold til løpets tilleggsregler.

Appeller gjøres i henhold til Generelle bestemmelser Art. 15.

9. Bedømmelse og Poengberegning

NM gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse. Den NM-konkurransen med dårligst oppnådd individuelt resultat strykes ved endelig poengberegning dersom 6 NM-runder blir arrangert. Dersom løp terminfestede løp utgår vil dette bli vurdert på nytt. Dersom en deltager blir diskvalifisert fra et løp (hele konkurransen), skal dette resultatet være tellende.
Deltagere må ha fullført minimum 2 tellende omganger for å få NM poeng etter innledende omganger der det kjøres 4 omganger.
Deltagere må ha fullført minimum 1 tellende omgang for å få NM poeng etter innledende omganger der det kjøres 3 omganger.

I fjerde omgang tildeles henholdsvis 3,2,1 poeng til første, andre og tredje raskeste fører i hver klasse i omgangen (gjøres gjeldende for 3. omgang der bare 3 omganger kjøres).

Det tildeles NM-poeng etter sammenlagt delresultat etter innledende omganger etter følgende skala: 20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at nummer 1 får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Etter finaler: Kun de som er kvalifisert til finaler får NM-poeng på den offisielle resultatlisten. Det vil si at dersom det kun er A-finale vil kun disse få tildelt NM-poeng.
Poengskala: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3.

Fratrekk av mesterskapspoeng – Konsekvens av reprimander:

Etter 3 reprimander i en sesong: Fratrekk av 3 mesterskapspoeng

Etter 4 reprimander: Fratrekk av ytterligere 2 mesterskapspoeng

Etter 6 reprimander: Fratrekk av ytterligere 5 poeng

Poengberegningen foretas av NBF ved RCS. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse blir Norgesmester. Ved poenglikhet mellom to eller flere fører avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt poenglikhet, er det de oppnådde poeng i finalen som er avgjørende.

Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

Dersom det i en konkurranse ikke kan utarbeides endelig resultatliste ved at innledende omganger og finaler er kjørt, gjelder følgende:

 • Ved færre enn 3 fullførte omganger tildeles det ikke NM poeng på to-dages løp og 2 omganger på en-dags løp
 • Dersom ingen finaler i en klasse er kjørt, tildeles NM poeng for klassen i henhold til resultatlisten etter innledende omganger (minimum 3 omganger). Ekstra NM poeng, 3-2-1, tildeles de tre beste i hver klasse i siste kjørte innledende omgang.
 • Dersom ikke alle finaler for en klasse er kjørt, skal det settes opp resultatliste i henhold til resultatene fra de kjørte finalene. Sluttresultatet for finalene som ikke er kjørt settes opp i henhold til resultatlisten etter innledende omganger (minimum 3 omganger).  NM poeng tildeles i henhold til den endelige resultatlisten.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse, i tillegg deles det ut laurbærkrans e.l. til norgesmestrene.

11. Straffer

Følgende liste er rådgivende for juryen. Juryen har den absolutte myndighet vedrørende endelig straff. Juryen kan på egenhånd, eller etter forslag fra Race Director/Løpsleder, fatte beslutninger som ikke er beskrevet i retningslinjer nedenfor og ilegge straffer i henhold til Generelle bestemmelser, spesialreglement, mesterskapsreglementet og tilleggsreglene.

Mangel av brannslukker / teppeTilleggsreglerStartnekt
For høyt fart i depot.
- Ved grov forseelse
§ 270 pkt. 2.3Bot kr. 1.000,-
Diskvalifikasjon fra løpet
Mangel av gyldig personlig lisens og/eller vognlisensGB 2.5.1Startnekt
Ikke betalt anmeldelseskontingentGB 3.8.1Startnekt
Bil ikke i henhold til teknisk reglementPåskrift i vognlisens.
Sikkerhetsmessig:
Startnekt
Mangel av homologeringsdokumentPåskrift i vognlisens
Personlig utstyr ikke iht reglementStartnekt
Ikke deltatt på førermøte§ 232Juryavgjørelse
For sen til startoppstillingStartnekt i heatet
Flytte banemarkeringer
Kjøre utenfor banen og ha en fordel av dette
§ 2401. gang: minimum Advarsel (to advarsler til samme fører medfører rapportering til jury for bedømmelse.)
2. gang: minimum
tidsstraff 5 sekunder
3. gang: diskvalifikasjon

Må vurderes i hvert
enkelt tilfelle hvor stor fordel
Brudd på Kjøredisiplin:
Presse en konkurrent ut av banen;
unormale kursendringer (sporskifte);
Påkjørsel bakfra eller i siden uten stor konsekvens;
Direkte påkjørsel som medfører stopp
for konkurrent;
§ 240For hver hendelse:
reprimande som et
minimum;
Tidsstraff.
Diskvalifikasjon fra heat.
Ikke respektere flaggsignaler§ 270Juryavgjørelse
Usportslig opptreden
GS 12.1.1
c og d
Innstilling til DU
Forårsaket rødt flagg§ 246 pkt.3
Startnekt ved omstart
Påkjøring med vilje eller
uansvarlig kontakt mellom
førere/biler etter målgang
GS 12.1.1, c og dJuryavgjørelse
Ikke kunne fremvise filmPkt. 12Kan medføre straff. Juryavgjørelse
Brudd på Parc Ferme reglerGS 2.4.1Juryavgjørelse

11.1 Tidsstraff er inappellabelt (GB 12.6.2)

12. Krav om kamera

Førere må ha montert minimum et innvendig kamera i sin bil når det kjøres innledende omganger og finaler. Det er førerens ansvar at kameraet står i en slik posisjon at det (de) viser banen i kjøreretningen, at kameraet virker (batterier ladet) og at minnekort er på plass og har nok kapasitet til å lagre alle heat og finaler. Kameraet skal være slått på fra innkjøring til startplate og må ikke slås av før bilen er tilbake i depot. Jury, Race Director og løpsleder skal ha tilgang til filmene gjennom hele konkurransen på grunn av protester eller andre ting.

Opptak må enten kunne fremvises på egen PC eller være på minnekort av type SD som kan leses av i en kortleser.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.