§ 311 Teknisk reglement Rallycross SuperCars Nasjonal 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Super Cars Nasjonal klasse for 4wd biler med mulighet for turbo. Her vil det også være mulighet for 2wd biler som ikke klasser inn i de andre supernasjonal klassene.

Ved kontroll av biler i denne klassen må det avklares hvilket reglement som er gjeldende for den bilen.

0 Tillatte biler

Bilen skal være eller ha vært grunnhomologert i Gruppe A, bilen kan også være godkjent som bil egnet til bruk i rallycross av FIA eller av NBF nasjonalt homologert og modifisert ifølge disse bestemmelser.

Biler som har gått eller går rallycross og rally som er bygd etter internasjonale eller dette nasjonale reglement kan brukes. Biler med 4wd med og uten turbo kan brukes. Biler med 2wd som ikke passer inn i andre Rallycrossklasser vil også kunne benyttes her

Biler bygd etter eldre internasjonale reglement kan benyttes i henhold til reglement med unntak av alderskrav til stol og 6.punkt sele. Disse bilene må innhente tillatelse fra teknisk avdeling NBF. Dokumentasjon på tillatelse, reglement og bilens dokumenter/homologeringspapirer er førerens ansvar og mangel på dette vil kunne føre til kjørenekt. (eks reglement for Div 1 1990 er førers ansvar å dokumentere)

Bilens årsmodel vil være styrende i forhold til reglement periode.

Biler som er bygd/kjørt under Gruppe B perioden må godkjennes av NBF før bruk i Rallycross Supercars Nasjonal. Søknad sendes Rallycross seksjonen senest 6 uker før første løp.

Ved bygging av ny bil for Super Cars Nasjonal eller bil uten tidligere norsk vognlisens skal det før igangsetting innhentes skriftlig tillatelse fra NBF (v/RCS). Denne tillatelsen må forevises ved 1. gangs utstedelse av vognlisens. Biler bygd etter 01.01.2016 skal bygges i henhold til gjellende FIA reglement for Super Cars med unntak av bensintank som må være i henhold til  pkt. 3.2. Kun biler med heldekkende karosseri og uten avtakbart tak er lovlig.

1 Kjøretøy

1.1 Bærende deler og deformasjonssoner

Ingen modifisering (endring) av originalt karosseri får gjøres. Letting gjennom endring av platetykkelse er tillatt. Dersom letting gjøres skal form og funksjon på den lettede delen beholdes. Letting får ikke gjøres i slikt omfang at karosseriets styrke i bærende deler og deformasjons-soner reduseres.

Forsterkning av eksisterende materiale er tillatt når dette følger karosseriets originalform og er i kontakt med dette.

1.2 Gulv

Gulvet skal beholdes som originalt. Forsterkning er tillatt i følge pkt. 1.1. Det er tillatt å lokalt modifisere gulvet for å montere ny gearkasse. Vedrørende plass til eksosrør se pkt 3.4.

All modifisering av gulv og utbedring av skader/ rust på gulvplate skal gjøres med samme materiale som originalt. All sammenføyning skal være i henhold til fabrikantens reparasjonsmetode eller sveises. Reservehjulsbrønn kan fjernes. Hullet skal da tettes med gitter, nett eller plate max. 2mm. Det er ikke tillatt å benytte firkant rør som forsterkning mellom ny tunnel og gulv i lengderetning.

1.3 Hjulhus bak

Hjulhus bak skal finnes.

1.4 Hjulhus Foran

Hjulhus foran skal finnes.

2 Hjulsystem

2.1 Hjul

Dekk er fritt under følgende forutsetninger:

Det komplette hjulet skal alltid kunne innføres i en U-formet mal med bredde 250 mm. Måling skal gjøres på ubelastet del av hjulet. Felgenes diameter er fri, men den kan ikke overstige 18”.

Dekkdiameter maksimalt 650 mm.

Reservehjul får ikke medbringes i bilen under kjøring.

Skjæring av dekk er tillatt.

2.2 Skvettlapper

Skal finnes på drivende aksel og dekke hele hjulets bredde, samt ha en max høyde over bakken på 10 cm.

2.3 Fjæring

Fritt.

Dersom stag til “four-link” bygges inn i kupeen, skal disse dekkes med en tunnel av plate med minst samme tykkelse og kvalitet som bilens originale gulvplate.

Forsterkningsstag kan monteres i følge Appendix J Gruppe A Art 255 5.3.1.

Det er tillatt å montere ett forsterkningsstag mellom hjulopphengets monteringspunkter til chassis/karosseri på samme aksel. Avstanden mellom hjulopphengets monteringspunkt og

festepunktet for forsterkningsstaget, får ikke overskride 100 mm dersom det ikke er et tverrstag tilhørende homologert/sertifisert veltebur, eller dersom det er et øvre stag festet til Mc Pherson fjæring eller lignende. I det siste tilfellet får avstanden mellom festepunktet for forsterkningsstaget og øvre festepunkt ikke overstige 150 mm. (Se tegning 255-4 og 255-2.)

Bortsett fra disse angitte punkter får dette stag ikke være montert mot chassis eller annen mekanisk del.

2.4 Støtdempere

Støtdempernes antall, type og plassering er fritt og fester for disse kan lages på chassis og hjuloppheng.

2.5 Styresystem

Rattlås skal demonteres.

Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen produsert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert. Utveksling er tillatt montert. Plassering er for øvrig fritt. Et servosystem kan monteres eller frakobles. Elektrisk drevet servopumpe tillattes montert i kupe, oljepåfylling skal være i motorrom eller bagasjerom. Slanger skal være utstyrt med pressede koblinger og av kvalitet beregnet for hydraulikk.

Alle nybygde biler skal ha ratt med hurtigkobling. Mekanismen skal være merket. Ref FIA: Article 255-5.7.3.9.

3 Drivsystem

3.1 Motor generelt

Motoren skal være plassert i originalt motorrom.

Ikke originale sylindrer til luftavkjølte motorer kan benyttes.

Skifting av sylinderforinger er tillatt. Materialet i sylinderforingene kan endres.

En oljeoppsamler på minst to liter skal finnes dersom motoren ikke har lukket veivhusventilasjon.

Kamaksel(er) skal beholdes på sin opprinnelige plass i motoren. Antallet får ikke endres. .

Restriktor skal være i henhold til reglementet som bilen er bygd/kjørt etter. Ref  pkt 0 vedr dokumentasjon. Biler fra 2016 og nyere max restriktor 45mm, restriktor skal monteres i henhold til tegning 253-4 eller FIA art 279. Respons er tillatt under forutsetning av at dette ikke kan reguleres under kjøring.

Tørrsump tank kan ikke plasseres i kupe. I biler uten adskilt kupe kan tørrsump plasseres bak opprinnelig bakseteplassering, denne skal være adskilt fra førers kupe med væsketett vegg eller væsketett kasse. Oljeslanger kan ikke gå igjennom kupe.

3.2 Drivstoffsystem

Biler som er bygd etter eldre internasjonale reglement kan ha avikende krav.

Originaltank skal fjernes. Når originaltank demonteres skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som originalt gulv eller max 2 mm. Sikkerhetstank av type FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 skal benyttes på nybygde biler. Alle FIA tanker skal ha gyldig sertifikat. Alternativt kan drivstofftank av sikkerhetstype med funksjon som hindrer bensinlekkasje ved velt og skade benyttes.

Drivstofftank (max 20 liter) skal være montert utenfor kupé og minst 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside. Rallybiler kan ha større tank dersom denne er godkjent for dette. Drivstofftank får ikke være plassert i motorrom. I biler uten bagasjerom skal eventuell væsketett kasse til bensintank, og/eller selve tanken, festes forsvarlig med minst 2 bøyler i aluminium eller stål. Bøylene skal ha en bredde på minimum 30mm og en tykkelse på minimum 3mm. Skillevegg mot kupé skal være væsketett og av ikke brennbart materiale. Lexan er tillatt materiale i skilleveggen. Drivstofftanken skal utstyres med enveisventil på luftingen, dersom det er fare for at drivstoff kan lekke ut hvis bilen ligger på siden eller taket.

Drivstoffledninger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupéen får drivstoffledninger ikke være skjøtet.

Bilens samtlige drivstoffpumper får kun arbeide når motoren er i gang og ved selve startøyeblikket.

Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring.

Alle nybygde biler skal ha en ventil for bensinprøver ifølge FIA TECHNICAL LIST N° 5 eller tilsvarende. Fører plikter å ha testslange derom ovennevnte ikke benyttes. Mangel på dette anses som brudd på reglementet.

Dette skal monteres i umiddelbar nærhet til dyser.

3.2.1 Drivstoff

Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel (ikke flybensin etc.).

(Definert i ISR Till. J art.252.9.1). Se NBFs internettside.

Det kan benyttes bensin tilsatt etanol som drivstoff. Det anbefales montert FIA-homologert brannslukningsanlegg iht. FIA ISR tillegg J Art. 253.7 på biler som benytter bensin tilsatt etanol. Bilene skal i tillegg merkes med egen oblat på venstre siderute bak.

3.3 Kjølesystem

Radiatoren og dens kapasitet er fri. Dens plassering er fri forutsatt at den er adskilt fra kupeen med væsketett skillevegg. Ekstra kjølevifter kan monteres. Beskyttelse for radiatoren kan monteres dersom dette ikke innebærer noen forsterkning av karosseriet. Rør til kjølevæske kan legges gjennom fremre og bakre torpedovegger. Dersom rør til kjølevæske legges i kupeen skal disse være isolerte og får ikke være plassert høyere enn dørtersklenes laveste punkt i døråpningen. Kun sveiseskjøt er tillatt i kupeen.

Slanger, rør, etc. til å lede kjøleluft kan finnes i kupeen, disse skal holde væske vekk fra kupeen ved eventuell lekkasje på kjølevæske. Hull kan lages bak dører og under bakre siderute, i gulv eller i bakluke samt bakplate. Hullene skal være dekket med netting som følger karosseriets opprinnelige form.

3.4 Avgassystem

Lyddemper skal finnes. Max vekt pr. lyddemper: 15 kg. Støynivå fra eksosen er max 100 dBA. Eksosrør skal munne ut bak, karosseriets bakre begrensning og får stikke utenfor max 15 cm, med unntak av biler som er homologert med eksosrør ut til siden. Eksosrøret får ikke legges inne i kupéen. Dersom eksosrøret legges i en tunnel, skal tunnelen være åpen nedover minst 2/3 av lengden (tegning 279.2). Tunnelens høyde får ikke overstige 150 mm målt fra opprinnelig gulvnivå. Bredde på tunnel max 150mm.

Provisoriske innretninger for lyddemping er forbudt.

Alle biler skal være utstyrt med katalysator. Det skal benyttes katalysator homologert av FIA, NBF eller SBF (Svenska Bilsportförbundet).

3.6 Kraftoverføring

4WD er tillatt.

Ved konvertering fra fram- til bakhjulsdrift/4WD, får del av torpedovegg flyttes max 120 mm fra original torpedovegg. Motoren plasseres i originalt motorrom. Ved konvertering er modifisert torpedovegg bakre grense for motorplassering.

Biler som har modifisert original torpedovegg, tunnel eller golv skal være utstyrt med to sikkerhetsringer, en foran og en bak rundt mellomaksel, min 6 mm tykke og minst 50 mm bred stålplate. En av ringene kan monteres i bakakselhuset.

Tunneler for kraftoverføring og fjæringsvei bygges i følge skisse 279-1. Materialet skal være av samme tykkelse og kvalitet som originalt gulv og sveises sammen. Det er tillatt å montere luke ved gearkasse. Lokket kan være av et annet materiale enn tunnelen, dog ikke plast, og skal festes med skruer evnt. nagler. Lokket kan måle max. 400 x 300 mm.

3.7 Transmisjon – Girkasse

Clutchhus, og clutch er fri men må kun betjenes av førerens fot.

Girkassens type og plassering er fri. Men skal ha mekanisk giroverføring. En fungerende revers skal finnes.  Plassering av girspak er fritt.

3.8 Transmisjon – sluttutveksling – differensial

Sluttutveksling og bakaksel er fri.

Differensialbrems/sperre kan monteres.

Mellomaksel/drivaksler er fri, skal dog være av magnetisk materiale.

Traction control er forbudt.

«Launchcontrol» er tillatt.

4 Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Et tokretssystem er obligatorisk.

For øvrig fritt.

Bremsvæskebeholder kan monteres i kupé i umiddelbar nærhet av bremsepumpene.

ABS bremser er forbudt.

4.2 Parkeringsbrems

Fungerende parkeringsbrems skal finnes. Fri utførelse.

5 Sikkerhet

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Hovedbøylen kan plasseres max. 400 mm bak bilens B-stolpe på 4 – fire dørs bil, og max. 200 mm på 2 – to dørs bil. Målt vannrett, fra øvre festepunkt for sikkerhetssele-innfesting, til fremre del på hovedbøylen.

I alle nybygde biler lisensiert fra 01.01.2022 er det i tillegg til standard burkonstruksjon (§304 pkt 11) påbudt med følgende:

Hjørneforsterkning mellom hovedbøyle og langsgående sidebøyle (ved B stolpe) som vist på tegning 253-31. Biler med høvedbøyle og frontbøyle skal ha hjørneforterkning også ved A stolpe.

Vedr. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.3.2.4 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser.

Det presiseres følgende:

”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-41 og 253-42) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maksimum avstand på 50 mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal minimum være 144 mm og maksimum 200 mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-44, 253-45 og 253-46) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72 mm og maksimum 150 mm.

5.2 Førerstol

Skal være montert i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

Alle biler skal ha gyldige FIA-homologerte stoler, FIA standard 8855/1999, 8862/2009 eller 8855/2021. FIA Technical list No 12, FIA Technical list No 40

Det er ikke tillatt å foreta endringer på slike stoler. For stoler godkjent etter standard 8855/1999 er gyldighetstiden ut det 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato (internasjonalt er gyldighetstiden ut det 5. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato). For stoler godkjent etter standard 8862/2009 er gyldighetstiden ut det 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato (også internasjonalt).

Det er ikke lov å foreta endringer på slike stoler.Ingen del av stol får være montert bak hovedbøylens bakerste punkt. Målt loddrett fra hovedbøylens øverste punkt. Biler bygd etter eldre internasjonale regler forholder seg til bilens aktuelle reglement vedrørende stolplassering.

5.3 Sikkerhetssele

Obligatorisk med 6-punktssele. Ellers i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser, med separate fester for skulderstropper. Samtlige biler skal være utstyrt med FIA-homologerte seler.

5.4 Hovedstrømsbryter

Obligatorisk i følge Teknisk reglement for hastighetsløp § 307.

5.5 Brannslukkere

Ikke obligatorisk montert i bilen, men skal når det finnes være i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

5.6 Tauekroker

Obligatorisk i følge § 307 Teknisk reglement for hastighetsløp. Tauekrokene skal være festet i bærende konstruksjon med minimum 2 stk 10 mm bolter.

5.7 Speiler

Bilen skal være utstyrt med minst ett innvendig speil.

6 Karosseri

6.1 Karosseri utvendig

Ingen modifisering av det opprinnelige karosseriets form får gjøres foruten skjermer og aerodynamiske innretninger.

Takventilasjonsluker får monteres.

Alt. 1.  To ventilasjonsluker med målene max.20×25 cm i takets framkant.

Alt. 2. En ventilasjonsluke med max. mål 25×50 cm i senter på takets framkant.  Med takets fremre kant menes takets fremre tredjedel av den totale takflaten.

Alt. 3. I takets bakre del over bakrute eller mellom bakre siderute og bakrute (i C-stolpen).

Ventilasjonsåpning skal være utformet slik at den ikke forandrer karosseriets originale form.

Noen kombinasjon av de forskjellige alternativene er ikke tillatt.

Mekaniske komponenter får ikke monteres slik at de stikker utenfor karosseriet på andre steder enn på innsiden av skjermene.

Pyntelister kan fjernes.

Beskyttelsesplater under bilen er tillatt, men skal ha en samlet vekt på maksimum 20 kg.

Ved teknisk kontroll før konkurranse skal bilen ikke ha vesentlig karosseriskade. Skader skal være reparert og lakkert.

Om frontkassett mangler eller erstattes skal det benyttes et rør i dimensjonen Ø40×2 eller Ø50×1,5 som festes i rammevangendene og går imellom disse. Panser og skjermer skal være tilstrekkelig festet med max 25x25x1,5 mm rør mellom innerskjermer.

På bakplaten kan det monteres glassfiber eller karbonplate på utsiden av originalplaten. Denne skal ha samme form som original.

6.2 Støtfangere

Letting av støtfangere kan gjøres på alt ikke synlig materiale. Dersom støtfanger lages i glassfiber får den ha en max tykkelse på 3 mm. Dersom den er laget i kompositmateriale (kevlar) får den ha en max tykkelse på 2 mm. Støtfangerskinne kan gjøres som en av 3 alternativ:

Alternativ 1. Original støtfangerskinne kan modifiseres. Original innfestning til chassi/karosseri skal biholdes. Støtfangerskinnen skal ikke være breiere en rammevangene.

Alternativ 2. Støtfangerskinne fra en serieprodusert bil kan benyttes, festene til chassi/ karosssseri skal være originale. Støtfangerskinnen skal ikke være breiere en rammevangene.

Alternativ 3. Egenprodusert støtfanger kan lages av rør i dimensjon Ø40×2 eller Ø50×1,5 underforutsetning av støtfanger festes i originale braketter. Støtfangerskinnen skal ikke være breiere en rammevangene.

Støtfangere som ikke er en integrert del av karosseriet (utenpåliggende støtfangere av metall) og deres fester skal fjernes.

6.3 Kupé

Dashbord og midtkonsoll kan fjernes.

Innvendig trekk er fritt. Det er tillatt å montere instrumenter i burets fremre del, i det staget som går mellom de fremre burdelene ved A-stolpene. Demontering eller endring får ikke innebære at skarpe hjørner eller kanter finns i nærheten av førerplassen. Foruten utstyr som kan monteres på eller gjennom skillevegger kan følgende finnes: Brannslukker (Life support system), ballast og veltebur. De vegger som skiller kupé fra motorrom skal beholdes vedrørende plassering, form og materiale. Det er tillatt å montere komponenter på eller gjennom disse veggene under forutsetning at de ikke når mer enn 20 cm in i kupéen (målt loddrett fra skilleveggen) dette gjelder dog ikke motorblokk, bunnpanne, veivaksel eller topplokk.

6.4 Dører

Dører er fritt, men utvendig form skal overensstemme med original. Dør på førersiden skal dog være original. Hvis noen del av førerstolen på en firedørs bil er mer enn 100 mm bak

B-stolpen, skal flg. forsterkning monteres. Det monteres side beskyttelse med form som et kryss.(tegning 253-8), av samme materiale som øvrige deler av buret. Et av x-stagene skal være i ett stykke. Disse kan sveises mellom B og C stolpe evnt. festes med min. 2 stk. 8 mm bolter pr innfesting i karosseriet. Forsterkningsplater anbefales montert. Dørtrekk kan fjernes. På førerdøren skal det da erstattes med en slett plate. Ekstra innvendige låseinnretninger (stropper eller tilsvarende) er tillatt. Bakre dører kan sveises/limes igjen, for øvrig se punkt 1.1.

På førerdøren kan det monteres glassfiber eller karbonplate på utsiden av originalplaten. Denne skal ha samme form som original.

6.5 Motorpanser og bagasjeromslokk

Materialet er fritt. Utvendig form skal overensstemme med original, også når bilen er i bevegelse. Under alle forutsetninger skal panser og lokk kunne byttes ut mot de homologerte originale. Original låseinnretning skal fjernes og erstattes med fire utvendige innfestninger på panser/lokk av stålplate. Dersom panser/lokk er av plast minst fem innfestningspunkter (tre i framkant og to i bakkant).

Om panser/lokk av plastmateriale brukes og de er festet med pinne og låsesplint skal forsterkningsskive av metall finnes på begge sider. Forsterkningsskivens størrelse skal være min 60 mm i diameter.

Åpning for ventilasjon kan lages i panser så sant ingen mekaniske komponenter blir synlige. Åpning skal dekkes med netting som følger original form.

Panser skal være lukket under kjøring. Innretninger med alternative posisjoner på motorpanseret er ikke tillatt.

Det anbefales at såkalte sikkerhetslås som sitter i bakkant på panseret beholdes.

6.6 Skjermer

Endring av originalskjermer kan gjøres etter et av nedenfor stående alternativer. Max bredding av skjerm eller skjermbreddere er 75 mm. Noen kombinasjon av disse alternativ får ikke gjøres.

6.6.1 Originalskjermer

Alternative materialer som tillates:

  1. Om plate brukes skal skjerm og eventuell skjermbredding være av samme tykkelse som originalskjerm.
  2. Om plast brukes (glasfiber eller tilsvarende) får skjermen og eventuell skjermbredding ha en tykkelse på max 3 mm uten noen form for forsterkning.
  3. Om kompositmateriale brukes (kevlar eller tilsvarende) får skjermen og eventuell skjermbredding ha en tykkelse på max 2 mm uten noen form for forsterkning.

Formen er fri, dog skal hjulhusåpningens form beholdes. Dette innebærer ikke at originalmålet må beholdes. Skjermen skal dekke hele hjulbredden og minst 1/3 av hjulets omkrets. Åpninger for kjøling kan lages i skjermene. Dersom slike åpninger finns bak hjulene må de dekkes med gitter slik at man ikke kan se hjulet langs et horisontalplan bakfra. Innsiden av skjermene er fri og det er tillatt å installere mekaniske komponenter, men disse får ikke på noen måte utgjøre en forsterkning av skjermen.

6.6.2 Skjermbredding

Løse skjermbreddere kan monteres utenpå originalskjermer og dører i følge skisse.

  1. Om plast brukes (glassfiber eller tilsvarende) får skjermbredderne ha en tykkelse på max 3 mm uten noen form for forsterkning.
  2. Om kompositmateriale brukes (kevlar eller tilsvarende) får skjermbredderne ha en tykkelse på max 2 mm uten noen form for forsterkning.

Formen er fri, dog skal hjulhusåpningens form beholdes. Dette innebærer ikke at originalmålet må beholdes. Skjermen skal dekke hele hjulbredden og minst 1/3 av hjulhusets omkrets. Se tegninger.

6.7 Aerodynamiske innretninger

De aerodynamiske innretninger skal ikke være større enn bilens ytre mål sett forfra og fra siden. Innretningen skal på ingen måte hindre fører bak, å se bremselysene, sittende i normal kjørestilling.

Aerodynamiske innretninger får ikke finnes i større omfang enn det som angis ovenfor.

Homologerte aerodynamiske innretninger for karosseritypen er tillatt. Radiator kan bygges inn i aerodynamisk innretning. Steinsprutbeskyttelse kan monteres ved nedre del av frontruten. Innretningen kan ikke være bredere enn bilens frontrute, max høyde 60 mm og skal være av gjennomsiktig materiale.

6.8 Ruter

Frontruta skal være av laminert glass eller av hardt plastmateriale (polycarbonat eller tilsvarende).

Øvrige ruter skal være av hardt plastmateriale.

Frontrute av plast skal ha en tykkelse på min. 5 mm. Øvrige ruter skal ha en tykkelse på min. 3 mm.

Plastruter skal ikke være farget eller sotet med unntak av side ruter bak B-stolpe. Max sotningsgrad 16% (50 film)

Ruter skal være montert slik at de følger karosseriets form.

Ruter skal være stengt under konkurranse og trening. På motsatt side av føreren kan sideruten ha en åpning på 5 cm. Det obligatorisk med et vindusnett montert på førersiden. Det skal være montert i velteburet. Nettet skal ha en båndbredde på 19 mm, minimum maskestørrelse 25×25 mm, maksimum maskestørrelse 60×60 mm, og skal dekke vindusåpningen fram til og med rattet. Ref. FIA Appendix J, art. 253.

7 Elektrisk

7.1 Batteri/Strømforsyning

Kun ett batteri er tillat. Batteriets vekt får ikke overstige 25 kg.

Batteri montert i kupe på biler uten bagasjerom, skal være av gele-type.

Batteriet skal festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av min. 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minst 8 mm gjennomgående bolter i karosseriet, med en 2 mm. tykk og minst 20 cm2 stor stålplate på undersiden. Dersom rammen er skrudd fast i karossseriet kan bøyle festes i batteriramme. Batteriet skal være dekket med et isolerende materiale.

Strømledninger skal være klamret og utstyrt med ekstra beskyttelse der det er nødvendig.

7.2 Vinduspussere/Vindusspylertank

Vindusspylertank skal ha max. vekt på 10 kg inkludert innhold. Spylervæsketanken kan monteres i kupeen under forutsetning at den er festet som batteri.

Bilen skal være utstyrt med minst en vinduspusser.

7.3 Bremselys

To stk. røde lamper av slagfast type plassert godt synlig bakfra (min. lysflate skal være 60 cm² og pærene skal hver være på min. 15 watt). Disse skal virke sammen med eller erstatte bilens originale bremselys. De får ikke plasseres høyere enn 1,5 meter eller lavere enn 1 meter over bakkenivå. De skal være symmetrisk plassert. Bremselysene skal være synlig for fører bak, sittende i normal kjørestilling.

7.4 Øvrige lys

Utvendige lys kan demonteres. Hull som oppstår må dekkes slik at original karosseriform ikke endres. For kjøleformål er det tillatt å ha et hull på max 30 cm² i hver slik dekkplate

7.4.1 Sikkerhetslys

Det skal finnes et rødt lys på mimimum 20watt, max 30 watt.

Led er tillatt.

Lysåpningen på lampen skal være mellom 60cm2 og 70cm2

Dette skal monteres bak på bilen, på midten.

Minimum 100cm fra bakken og maks 150cm

Lyset skal være på hele tiden, og fungere selv om hovestrømmen blir skrudd av.

Lyset skal være på under all kjøring på banen.

Å bruke lamper fra FIA technical list n°19 er anbefalt.

7.5 Brytere og instrumenter

Fritt.

8 Ballast

Skal være festet med minimum 2 stk. M12 bolter med tilstrekkelig forsterkning, skiver og muttere. På undersiden ved hver bolt skal det finnes en forsterkning av plate, punktsveises i gulvet, minimum 3maksimum 5 mm tykk og 60 cm2 i areal. På oversiden av ballasten skal platen ha et like stort areal som balastplatene (sandwich). Ballasten skal være godt synlig for kontrolløren og skal befinne seg innenfor karosseriets begrensning. Max høyde pr ballastpakke er 20 cm. Ballast skal festes uten mulighet for sammenpressing av vanger. (rørhylse)

 

 

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.