Retningslinjer for banegodkjenning og oppfølging 2022

RUTINE FOR BANEGODKJENNING OG OPPFØLGING

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

GENERELT

 

NBF har oppnevnt regionale Baneinspektørere som er bemyndiget til å inspisere og godkjenne baneanlegg på vegne av NBF.

Distrikt 1: Viken, Østfold og Akershus

Distrikt 2: Viken Buskerud

Distrikt 3: Innlandet

Distrikt 4: Vestfold og Telemark

Distrikt 5: Agder og Rogaland

Distrikt 6: Vestland

Distrikt 7: Møre og Romsdal og Trøndelag

Distrikt 8: Nordland Sør for Vestfjorden

Distrikt 9: Nordland nord for Vestfjorden, Troms og Finnmark

 

SØKNAD OM BANEGODKJENNING

Søknad om godkjenning av baneanlegg skal skje i henhold til NSR § 262. Baner skal bygges, drives og vedlikeholdes i henhold til retningslinjer utarbeidet av FIA eller NBF for den enkelte banetypen.

RUTINEN FOR INSPEKSJON OG GODKJENNING

 • Baneeier må henvende seg til NBF’s Baneinspektør for angjeldende distrikt.
 • Tidsfrister og nødvendig dokumentasjon skal være i henhold til NSR § 262.
 • Inspeksjonen av banen vil bli utført av NBF’s Baneinspektørere.
 • Baneeier skal være representert under inspeksjonen. Baneeier bør også sørge for at en erfaren fører deltar under inspeksjonen. Dersom banen skal benytte lysvarsling, må lys og merkeutstyr være tilgjengelig ved inspeksjonen.
 • Baneinspektørene vil forestå plassering og nødvendig merking av plass for den enkelte lyssøyle.
 • Før inspeksjon av nye baneanlegg skal baneinspektør varsle ansvarlig Seksjonsleder slik at seksjonen har mulighet til å delta under inspeksjonen.
 • Sjekkliste for inspeksjon av motorbaner», fylles ut og sendes inspektøren, dette skal være gjort på forhånd. (før inspeksjonen) Sjekkliste for baneeiere, ved inspeksjon av baner» skal sendes baneeier på forhånd og baneanlegget forberedes til inspeksjon iht. sjekklisten
 • Under inspeksjonen skal baneinspektør klargjøre for eventuelle pålegg og komme til enighet med baneeier om tidsfrister for utførelse av påleggene.
 • Baneinspektør vil beslutte om re-inspeksjon må utføres eller om pålegg kan utkvitteres av juryleder under et arrangement.  Baneinspektør vil også meddele eventuelle begrensninger eller nektelse av godkjenning før pålagte tiltak er utført av baneeier.

BANEGODKJENNINGSDOKUMENTER

Baneinspektør vil utstede en påleggsliste som oversendes baneeier.  Denne listen skal til enhver tid være tilgjengelig for inspeksjon av jurymedlemmer. Blir banen godkjent uten pålegg, vil baneinspektøren utstede en tom påleggsliste. Blir banen godkjent, selv med pålegg, vil NBF utstede en egen banegodkjenning.  Denne godkjenningen vil inneholde nødvendige opplysninger om banen, tidsbegrensning for godkjenningen og eller hva banen er godkjent for.  Dette være seg løpstype og eventuelle begrensninger til klasser, antall startende osv. Normalt vil en bane godkjennes for 3 år av gangen.

NB! Midlertidige baner vil kun bli gitt godkjenning for anmeldte løpsdato eller helg.

Følgende dokumenter skal dermed kunne presenteres av en arrangør for at juryen skal kunne godkjenne stevnet:

 • Banegodkjenning
 • Påleggsliste
 • Betalt banelisensavgift

Kostnader ved førstegangs inspeksjon av en bane dekkes av banelisensen. Dersom det er behov for ytterligere inspeksjoner fra NBFs baneinspektør(er), vil kostnadene ved slik inspeksjon måtte dekkes av den enkelte baneeier.

JURYENS ANSVAR OG MYNDIGHET

Juryleder plikter å gå inn på baneregisteret på NBF sine nettsider for å se om det er pålegg på banen/bakken de skal fungere på, og eventuelt ta kontakt med den lokale baneinspektør. Dersom en jury finner at det er utestående pålegg på påleggslisten, skal disse sjekkes om de er utført av baneeier.  Dersom funnet i orden, skal juryleder kvittere mangelen ut på påleggslisten.  Juryleder skal oversende kopi av kvittert mangelliste til bane@bilsport.no slik at ny påleggsliste kan utstedes.  Det samme gjelder for nye pålegg som en jury bestemmer skal settes opp på listen.  Kopi av mangellisten skal alltid vedlegges Juryens kontrollrapport som sendes NBF av Juryleder. Finner juryen at det er store mangler, bør de henvende seg til baneinspektøren slik at ny inspeksjon kan bestemmes og banegodkjenningen eventuelt trekkes tilbake.

 

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.