Retningslinjer for isbaner. (for konkurranse kjøring) 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette bane-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1.GENERELT

1.1 Hensikt

Hensikten med disse retningslinjer er å gi et referanseverktøy for arrangører, jurymedlemmer og inspektører fra NBF for å sikre tilfredsstillende sikring og bruk av isbaner før disse kan godkjennes for avvikling av arrangementer tildelt av NBF. Selv om det anbefales at retningslinjene i dette dokument følges, må de samme retningslinjer fortolkes i hvert enkelt tilfelle basert på forholdene på stedet. Andre løsninger eller unntak kan aksepteres av NBF etter undersøkelse av hvert individuelt tilfelle tatt i betraktning de erfaringer man har gjort seg om bakken, eller andre særskilte forhold dersom bakken er ny.

1.2 Gyldighetsområde

Disse retningslinjer gjelder for sikring og bruk av isbaner for konkurransekjøring i henhold til konkurranseregler utstedt av NBF. Retningslinjene skal også legges til grunn under NBF’s inspeksjon og godkjenning av baner.

2. PRIORITET FOR SIKKERHET

Under planlegging av et arrangement og godkjenning av bakken skal sikkerheten prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Tilskuere
 2. Funksjonærer
 3. Førere
 4. Ambulanser, tauebiler osv. med utstyr
 5. Konkurransebilene
 6. Annen eiendom og utstyr på banen

3. DEFINISJONER

Trasé: Det området hvor bilene konkurrerer
Publikumsområde: Områder som er bestemt av arrangøren for publikum

4. GODKJENNING

Arrangører må søke NBF om godkjennelse av isbanen og denne skal da skje etter NSR § 262 Retningslinjer for banegodkjenning. Det skal sendes inn bilder og tegninger ved søknad om lisens for isbanen. Basert på eventuelle avvik fra retningslinjene, vil det kunne bli gitt begrensninger av hvilke klasser, biltyper som kan delta.

4.1 Godkjenningsperiode

Når en bane er godkjent av NBF, gjelder godkjenningen kun for løpsdagen(e).

5.ISBANENS TRASÉ

Banens form så vel når det gjelder grunnplan som profil, er underlagt kun mindre restriksjoner i dette regelverk da de er avhengig av terrengets egenart, estetiske og økonomiske betraktninger.

5.1 Banestørrelse

Lengde:          Minimum 1200m       Maksimum 1800m.
Bredde:           Minimum 20m           Anbefalt 30m.

Minimum kan reduseres til 10 meter dog ikke over mer enn 20% av banelengde.
Svingradier: Minimum 35 meter. Første og andre sving minimum radius 75 meter.

5.2 Isforhold

Det er arrangørens ansvar at isen er av en slik tykkelse og kvalitet at den vil kunne brukes. Isen bør kontinuerlig sjekkes for kvalitet og tykkelse. Arrangøren plikter å følge alle   offentlige krav til kjøring, måling og rapportering.

5.3 Banebegrensninger

Utsiden og innsiden av banen være avgrenset av en vertikal snøkant som er minst 1m høy (minst 2m høyt i hjørner når hastigheten nærmet seg over 140 km /t) og minst 1m tykk.
Snøen skal ikke være løs slik at man kan komme igjennom banebegrensningen. Hvis hastigheten er slik at det er mulig med gjennomtrenging så skal begrensningen gjøres bredere. Det kan være en kjerne bestående av egnede betongelementer eller plast, disse skal stå innenfor minst 50 cm komprimert snø på hver side. (foran og bak)

Se vedlagt skisse som viser avstand til publikumsplassering.

5.4 Pit/Banedepot

Pitområdet må være atskilt fra hovedbanen med den første beskyttelseslinjen. Hovedpost området og dets beskyttelse skal overholde de angitte minimumsdimensjonene
i punkt 5.1 og strengt kontrolleres for unngå uvedkommende. Bredden i innkjøringen må være minst 10 meter bred, og innkjøringen skal være utformet slik at biler som er ute av kontroll ikke kommer direkte inn i pit-lane. Pit-lane minste bredde er 13m. Utkjøringen fra pit overvåkes av løpsledelsen.

6. SIKRING AV BANEN

Krav til sikring av en bane trasé må ta hensyn til de klasser en arrangør ønsker å la delta i konkurransen. Sikring av bane traseen må vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på traseens utforming og forventet hastighet på stedet.

6.1 Hensikt

Sikkerhetsforanstaltninger i en bane er tiltenkt beskyttelsen av publikum, funksjonærer, førere, bilen og fast eiendom under konkurransen.  Når sikkerhetsforanstaltninger planlegges, må banens egenskaper tas i betraktning (utforming, tilstøtende områder, bygninger og konstruksjoner) så vel som den hastighet som kan oppnås i banens forskjellige punkter. Hver installasjon må godkjennes individuelt av NBF’s baneinspektør.  Andre løsninger kan godkjennes.

7.PUBLIKUMS PLASSERING OG SIKRING

Områder tillatt for publikum, sperringer og hvor nær bane traseen publikum kan plasseres, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle basert på topografi, hastighet på stedet ol. Det må også vurderes faren for løse deler fra deltagerbiler, ved plassering av publikum. Publikum skal ikke plasseres i yttersving. Alle områder forbudt for publikum skal være klart merket eller fysisk avsperret.

 • Beskyttelse av publikumsområder skal baseres på:
 • Avstand fra bane til publikum.
 • Høyde fra traseens til publikum.
 • Tribuner og lignende som benyttes for publikum skal være godkjent av relevant myndighet. Det påligger baneier å kunne fremlegge gyldig godkjenning.

8. BANEOVERVÅKING (OBSERVASJONSPOSTER)

8.1 Generelt

Det skal være et tilstrekkelig antall observasjonsposter som skal være slik plassert at de er lett synlige for deltakerne. Postene skal ikke plasseres i yttersving, men plasseres slik at de har øyekontakt med neste post. Må sikres slik at ikke konkurransebiler kan treffe posten ved avkjøring

8.2 Utstyr

Alle observasjonsposter skal ha følgende utstyr:

 • 1 stk. rødt flagg (80 x 100 cm)
 • 2 stk gule flagg (60 x 80 cm)
 • 1 stk. grønt flagg (60 x 80 cm)
 • Det anbefales å bruke lysposter
 • Samband med løpsleder.

 9. SIKKERHET, BRANN og FØRSTEHJELPSPOSTER

Ref. NSR § 266. Langs banen med maksimum 200 meter avstand skal det være brann- og førstehjelpsposter. Postene kan med fordel kombineres med observasjonspostene der dette er mulig.

9.1 Bemanning

Alle brann- og førstehjelpsposter bør ha følgende minimumsbemanning:

 • En Brannvakt
 • En førstehjelper
 • Brannvaktene skal ha opplæring i bruken av brannslukkere og brannbekjempelse i bil.

9.2 Brannutstyr

 • Type håndslukkere som bør/kan brukes, skumslokker bør prioriteres:
  6 liter skumslokker 43A 183B.
  6 kg ABC pulverslukker 43A 233B C
  Brannslukker skal holder høy kvalitet og være godkjente i henhold til Norske- og Europeiske standarder.
 • Minimum 15 liter olje absorberings materiell
 • Brannslukkere skal årlig kontrolleres i følge §267.
 • 1 stk. kubein
 • 1 stk. kniv
 • 1 par flammehemmende hansker
 • Brannvakten skal være iført flammehemmende bekledning

9.3 Ambulanser og førstehjelpstjenesten

Ref. NSR § 266. Plassering og utrykningsprosedyre skal være beskrevet i baneinstruksen.

9.4 Helikopter landingsområde

Området skal være merket ihh til Luftfartsreglene og GPS koordinat skal være angitt i baneinstruks.

10. LØPSSENTER/RACEKONTROLL

Det skal være et egnet til formålet, dette senteret skal ha alle nødvendige hjelpemidler for at Løpsleder og hans assistenter skal ha tilfredsstillende arbeidsforhold.
Løpssenteret skal som minimum ha muntlig kommunikasjon med følgende:

 • Tilgang til det offentlige nett som er sikkert og stabilt.
 • Alle flagg- og brannposter ved hjelp av radio. Førstehjelpstjenesten.
 • Juryen Sekretariatet Starteren Speaker.

11. REKLAME

Reklame konstruksjoner må være stabile og godt festet.  Reklamens plassering og egenskaper skal være slik at den ikke forstyrrer førernes eller funksjonærers sikt eller på annen måte kan virke forvirrende. Frittstående reklame kan ikke settes opp i avkjøringssoner. Reklame må være i henhold til norsk lov.

Eksempel på bane layout: