Retningslinjer for lysanlegg og rescue 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1.0   GENERELT

 1.1      Hensikt

Hensikten med disse retningslinjer er å fastsette kravene for lysanlegg, før de kan godkjennes for avvikling av arrangementer tildelt av NBF.

 1.1.1     Generelt gjelder.

Alt utstyr skal være plassert iht. godkjenning og kart. Alt utstyr skal være godkjent av NBF. På løp som Bilcross, Crosskart og Rallycross skal personell som betjener lys også kunne brukes som redningsmann. Andre løsninger eller unntak kan aksepteres etter NBF’s undersøkelse av hvert individuelt tilfelle tatt i betraktning de erfaringer man har gjort seg.

Arrangøren/baneeier kan søke NBFs bane- og sikkerhetsseksjonen om fritak for bruk av håndsendere på enkelte poster.

Forutsetninger:

 • Racekontroller må ha oversikt over alle soner.
 • Redningsmenn og ekstra rescueteam skal brukes. 
 • Instrukser og rutiner for bruk av lysposter skal stå i baneinstruksen.
 • Fritaket skal settes inn i baneprotokollen.
 • Søknadsfristen er 3-tre måneder.

1.1.2      Krav til bruk av lys ved trening.

Banegodkjenningen skal inneholde antallet lys som skal brukes på trening.
Lys plassering: På sine bestemte og merkede plasser i henhold til kart, alle lys skal brukes. Lys skal brukes i følge banegodkjenningen

Rescueteam: Minimum et team med førstehjelper på merket plass (antallet rescueteam må vurderes etter antall deltakere)

Racekontroll: Betjenes av treningsansvarlig Benytte løpsleder/treningshåndsender

1.1.3     Krav til bruk av lys ved løp.

 Utstyr som skal brukes:

Løpsleder: Skal ha egen håndsender.

Håndsendere: Plasseres på alle poster. (Se pk 1.1.1)

Lys plassering: På bestemte og merkede plasser i henhold til kart.

Rescueteam: Plasseres på merkede plasser i henhold til kart. Personell skal sitte i bilene/ATV.

Racekontroll: Skal ha PC med Software godkjent av NBF. Forsikrer seg om at alt personell er forsvarlig opplært i rutiner for bruk av lys.

1.2      Gyldighetsområde

Gjelder for permanente baner som skal bruke lysanlegg.

1.3 Baneinspeksjon – godkjennelse

Kan utføres av 2 baneinspektører, 1 fra ledelsen i klubben og det bør være med 2 erfarne førere med mulighet for prøving med kjøretøy.

Lyspost, sonepersonell, hovedposttavle og racecontroll, plasseres av baneinspektør

Antall rescueteam og plassering av disse bestemmes av baneinspektør.

Om banen er godkjent for bruk av lys skal dette stå i godkjenningsdokumentet.

Alle plasseringer skal være inntegnet på banekartet/banetegning.

Banekartet/banetegning skal ligge i baneprotokollen.

Alt teknisk utstyr som, lysposter, håndsendere, racekontroll og hovedposttavle skal være godkjent av NBF.

Alle godkjenningsdokumenter skal oppbevares i baneprotokollen.

2.0 PRIORITET FOR SIKKERHET

Under planlegging av en bane og et arrangement skal sikkerheten prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Tilskuere
 2. Funksjonærer
 3. Førere
 4. Ambulanser, tauebiler osv med utstyr
 5. Konkurransebilene
 6. Annen eiendom og utstyr på banen

3.0 BEMANNING AV LYSSONE

 • 1 person med håndsender som betjener 1 sone   1 person med håndsender, flammehemmende dress og utstyr iht. egen instruks for redningsmann skal betjene 1 sone. (Det kan søkes om annen løsning)
 • Skal ha radiokommunikasjon med løpsleder og racekontroll.
 • Personen må stå på merket plassering, men kan bevege seg i sin sone.
 • Plasseringen merkes med en hvit markering. F.eks 40 x 40 cm betonghelle
 • Det skal være egen lyspost for eventuelt alternativspor.
 • Sonemannskapet/redningsmann skal ha flammehemmende dress og utstyr iht. egen instruks.
 • Minimumsalder er 16 18 år.

4.0 LYSPOST

 • Skal inneholde lysfelter med rødt, gult, grønt, dobbel gul, og for racing blått.
 • Plasseringen merkes med en gul markering. F.eks 40 x 40 cm betonghelle
 • Lysposten skal plasseres på avmerket plass i banekartet.
 • Lyspost kan være opphengt slik som vist på tegning, se https://2022.bilsportboka.no/kapittel/retningslinjer/
 • Plassering og eventuelle oppheng skal være godkjent av NBF.
 • Det skal alltid være 1 reservelys og oppheng tilgjengelig på banen.

5.0 RESCUETEAM

Det skal være min. 2 rescueteam på banen (eget for karting) som hver er bemannet med redningsmenn hvorav 1 bør være førstehjelper. Minimumsalder er 16 18 år. Personellet skal være i kjøretøyet til enhver tid.
Et rescueteam er en pickup eller 4 hjuls motorsykkel, som skal ha med seg følgende utstyr:

 • Personell; 1 person som har bekledning som er brannhemmende, spett, kniv, hansker, 2 x 6 kg brannapparat (bør være skum) og 1 person som bør være førstehjelper
 • Plasseringen merkes med en rød markering. F.eks 40 x 40 cm betonghelle
 • Rescueteam skal ha radiokommunikasjon med løpsleder og racekontroll.
 • Racekontroll i samarbeid med løpsleder bestemmer når rescueteam skal ut på banen.
 • Rescueteam skal ikke ha andre oppgaver.
 • For gokart består et rescueteam av 2 personer uten bil, antall rescueteam bestemmes i samarbeid med baneinspektøren og beskrives i baneinstruksen.
 • Kjøretøyet skal være merket: RESCUE med klare og lett gjenkjennelige farger.

6. RACEKONTROLL

Løpsleder er racekontroll sin overordnede og er den som styrer hvilke oppgaver racekontroll utfører.
Racekontroll skal betjenes av en med racekontroll lisens utstedt av NBF. Den som betjener racekontroll skal ikke ha andre funksjoner på løpsdagen. Racekontroll skal ha god oversikt av banen. (Bør ikke være på indre bane – hvis ikke andre forutsetninger tilsier dette.) Racekontroll skal ha radiokommunikasjon med løpsleder/ass.løpsleder og med samtlige lysposter/redningsmenn. Racekontroll skal plasseres slik at han ikke kan bli forstyrret av andre.

7. BEKLEDNING

Det skal brukes brannhemmende dress på redningsmenn og en person i rescueteamet. Dette kan være bekledning av samme type som brannvesenet bruker

8. OPPLÆRING

Alt personell som benyttes ved bruk av lysanlegg skal ha opplæring av racecontroller. Racecontroller har ansvaret for å informere om rutiner for bruk samt retningslinjer for bruk av lysanlegg overfor lysposter/redningsmenn

 

Instruks for redningsmann.

                        Først til skadested

 1. Tenk alltid på din personlige sikkerhet
 2. Det er racekontroll/løpsleder som gir beskjed om når du kan rykke ut ved en ulykke/hendelse.
 3. Ved ulykke, løp mot skadested med 6 kg brannslukker
 4. Om mulig nærme deg kjøretøyet og slå av hovedstrømbryter
 5. Slukk eventuell brann
 6. Prøv å få øyekontakt med fører, prøv å snakke til føreren
 7. Prøv å holde fører i ro, rescueteam er på vei
 8. Bare ved fare for førers liv, kan du frigjøre fører fra kjøretøyet

Redningsmannen anbefales å ha følgende utstyr.

 1. Flammehemmende dress
 2. Vernebriller
 3. Hansker
 4. Kniv
 5. Hammer
 6. Brekkjern
 7. 6 kg Brannslukker

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.