Spesialreglement Veteranbilsport 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Veteranbilsport-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Innledning

Dette reglement etablerer nasjonale regler for bakkeløp, baneløp, landeveisløp og autoslalåm for biler produsert til og med 31.12.1969. Med hensyn til alder er det bilidentitetens originale produksjonsår som gjelder. Reglementet er i overensstemmelse med FIA ICA Appendix K, med tillempninger som tillates for nasjonale konkurranser. For internasjonale konkurranser gjelder Appendix K fullt ut.

a) Løyper / baner

Løyper og baner skal være godkjent av NBFs Veteranutvalg, inkludert de tiltak som arrangøren treffer for å ivareta sikkerheten / begrense hastighetene. Det skal etableres et depot med merket plass for hver deltaker, i trygg avstand fra løypen / banen, om nødvendig ved hjelp av fysiske sperrer. Før start av hver konkurranse i bakkeløp, baneløp og autoslalåm skal deltakerne ha anledning til å prøvekjøre løypen / banen for å gjøre seg kjent med den.

b) Arrangørens organisasjon og løpets funksjonærer

Arrangøren skal etablere en Sportskomité og en Jury bestående av 3 medlemmer, og oppnevne en løpsleder, en sikkerhetsansvarlig og teknisk(e) kontrollør(er).
Arrangøren skal utarbeide tilleggsregler og et kart over løypen / banen. Tilleggsreglene skal være i overensstemmelse med NSR Generelle bestemmelser Artikkel 3.5 og 3.6, og angi arrangørens navn, stevnets arrangørlisensnummer og jury, samt gi nødvendig informasjon til deltakerne om sted, tidspunkter, løpets funksjonærer, påmeldingsprosedyrer, tidspunkt for førermøte, og annen relevant informasjon som startsekvenser, eventuelle handicapregler og klasseinndelinger.
Tilleggsreglene skal foreligge senest 2 måneder før løpsdato, og skal på forhånd innsendes til NBF Veteranutvalg for eventuelle kommentarer.
Arrangøren bestemmer selv hvilket grunnlag som skal gjelde for premiering, og hvilke tillegg som skal gjelde for feil. Begge deler skal kunngjøres i tilleggsreglene. Arrangøren bestemmer selv metode for tidtaking.
Senest en uke før løpsdato skal arrangøren publisere et startprogram som skal gi informasjon om startrekkefølge, deltakernes plassering i eventuelle heat, og eventuelt handicap for den enkelte deltaker. Før prøvekjøring – eller før selve løpet for landeveisløp – skal det avholdes et førermøte ledet av løpsleder, der alle førere – og evt. kartlesere – har plikt til å være tilstede. Likedan skal det avholdes et møte for funksjonærene. Tidspunkt for disse møtene skal kunngjøres i tilleggsreglene.

c) Arrangørens sikkerhetsberedskap

Arrangøren skal på forhånd varsle politi, lokalt brannvesen og AMK-sentral om tid og antatt varighet for løpet. Løpsleder og sikkerhetsansvarlig skal ha de nødvendige telefonnumre til disse etater for hånden gjennom hele løpet. Kvalifisert førstehjelpspersonell skal være tilstede under hele løpet, som minstekrav offentlig godkjent sykepleier. Det skal forefinnes førstehjelpsutstyr i startområdet, og det skal som minimum forefinnes 6 kg brannslukningsapparat (ABC) i depot, ved startstedet, i målområdet, samt et rimelig antall langs løypen / banen. Arrangøren skal dessuten ha en dedikert bil stående i startområdet eller i depot ferdig opplastet med førstehjelpsutstyr, til bruk for løpsleder eller sikkerhetsansvarlig. Dersom et løp går på asfalt skal arrangøren dessuten ha tilgjengelig i depot oljeoppsamlingsmidler i tilstrekkelig mengde.
Under bakkeløp, baneløp og autoslalåm skal flaggvakter være plassert slik at hele løypen / banen er overvåket. Flaggvaktene skal kunne kommunisere med løpsleder på effektiv måte. Flaggvaktene skal til enhver tid vite hvor nærmeste brannslukningsapparat er plassert. Arrangøren skal nøye vurdere og iverksette tiltak for å forhindre at funksjonærer og/eller tilskuere kommer til skade på grunn av løpet. NBFs Veteranutvalg kan kreve tiltak utover det arrangøren har planlagt.

d) Deltakere / førere / kartlesere

Førere må være medlem av klubb tilsluttet NBF. Førere må ha gyldig førerkort . Førere og kartlesere må ha NBF lisens. Utover kartleser i landeveisløp er passasjer i bilen ikke tillatt uten tillatelse fra NBFs Veteranutvalg.

e) Deltakerbilers originalitet

Tekniske og/eller karosserimessige og/eller utstyrsmessige endringer skal være tidsriktige for bilens produksjonsperiode. Arrangøren kan utarbeide egne krav til originalitet for deltakerbiler for det enkelte løp. Slike krav skal angis i tilleggsreglene.

f) Tekniske krav til deltakerbiler – teknisk kontroll før løpet

Alle deltakerbiler skal gjennomgå en teknisk kontroll og godkjennes før de kan delta i prøvekjøringen og løpet. Det skal på vanlig måte legges vekt på sikkerhetsfunksjonene: Feste av batteri, styring, dekk og bremser. Fører skal være tilstede under den tekniske kontrollen. teknisk(e) kontrollør(er) skal ha godt kjennskap til den teknologi som en finner i biler i disse aldersgrupper.
Batterier skal være forsvarlig festet, og det skal ikke være mangler ved ledningsnettet. Tennisngsbryter skal være tydelig merket for posisjonene «AV» og «PÅ», men pil i retning «AV». Alle deltakerbiler skal ha minst én håndbrannslukker, kapasitet minimum 1 kg. Den skal plasseres lett tilgjengelig og være godt festet. Seter skal være godt festet.
Krav til sikkerhetsbelter: Biler produsert etter 31.12.1961 skal ha sikkerhetsseler. Biler med veltebur skal ha sikkerhetsbelter. Forøvrig gjelder at der sikkerhetsbelter er montert, skal de brukes. Jfr. FIA ICS App. K artikkel 5.13, artikkel 5.15 og norske kjøretøyforskrifter.
Dekk skal være godkjent for bruk på offentlig vei. Dekk er «ferskvare»: Dekk med mønsterdybde under 2,0 mm og/eller stivnet gummi og/eller sprekker i sideveggene aksepteres ikke. Det skal være dekkmønster i hele bredden av dekket; Slicks og R-dekk (“semi-slicks”) aksepteres ikke. Dekkene skal ha tilnærmet like egenskaper og dimensjoner på alle hjul, og være tilnærmet tidsriktig for bilens periode. Profilen må være minimum 65 %. Teknisk kontroll skal være nøye på dette punkt.

g) Særskilte regler for bakkeløp

I bakkeløp er motbakken i seg selv et fartsdempende tiltak. Arrangøren skal tilstrebe at bakken er så bratt at denne virkningen oppnås. Høyeste tillatte gjennomsnittsfart et 70 km/t. Deltakerbiler i bakkeløp som holdes på avstengt vei skal være registrert og godkjent av Biltilsynet. Prøveskilt aksepteres ikke.
Arrangøren skal sørge for en egen vakt bak målområdet for å sikre mot at noen kjører bakken i motsatt retning av den løpet går.
Deltakerne skal kjøre en om gangen. Neste deltaker skal ikke starte før forrige har forlatt målområdet. Målgang skal være stillestående, med mållinjen mellom for- og bakaksel («Stop astride»).
Førers sikkerhetsbekledning: Fører skal bruke moderne hjelm, minimum halvhjelm som dekker ørene. Klær skal være brannhemmende (ull/bomull). Klær av kunstfiber er forbudt på grunn av brannfaren.

h) Særskilte regler for baneløp

Fellesstart er ikke tillatt, intervallstart skal benyttes. Intervallene kan enten være på tid med minst 5 sek mellom hver startende, eller på distanse med minst 50 m mellom hver startende. I forhold til banens lengde må det ikke være flere biler i hvert heat enn at siste bil har startet i god tid før ledende bil igjen passerer startlinjen. Flere enn 6 biler i hvert heat krever særskilt aksept fra NBFs Veteranutvalg. Intervallmetode og antall deltakere i hver omgang / hvert heat skal kunngjøres i tilleggsreglene.
Forbikjøring skal kun være tillatt i særskilte forbikjøringssoner. Disse skal være merket der de begynner og der de slutter. Høyeste tillatte gjennomsnittsfart er 70 km/t.
Førere skal gjøre seg kjent med paragraf 270 «Kommunikasjon og kjøredisiplin» i Det Nasjonale Sportsreglement for Bilsport i Norge», fastsatt av NBF (Se Bilsportsboken).
Førers sikkerhetsbekledning: Fører skal bruke moderne hjelm, minst halvhjelm som dekker ørene. Klær skal være brannhemmende (ull/bomull). Klær av kunstfiber er forbudt på grunn av brannfaren. Det anbefales sterkt å benytte kjøredress, sko og hansker av FIA-type.

i) Særskilte regler for landeveisløp

Et landeveisløp er etter dette reglement et løp på offentlig og/eller privat vei, der løpet består at to disipliner: Orientering (navigasjon) og Pålitelighet (kjøring etter oppgitt gjennomsnittshastighet). Løpet skal legges opp slik at det i størst mulig grad gjenspeiler PO-løp og Rally slik disse ble arrangert i de første par tiår etter krigen. I vanskelighetsgrad skal løpet ligge mellom et vanlig turløp for veteranbiler og et moderne challange-løp.
Løypen skal legges slik at førkrigsbiler kan delta uten at løypen i seg selv – sammen med de oppgitte gjennomsnittshastigheter – representerer en risiko for skader på slike biler. Løypebeskrivelsen kan være med tulipaner og/eller kartkoordinater. Alle deltakere skal bruke samme kart, som skal leveres av arrangøren.
Arrangøren kan dele deltakerne inn i separate klasser, enten basert på bilenes alder, eller basert på bilenes navigasjonsutrustning.
Bilenes navigasjonsutrustning og bruk av moderne navigasjonshjelpemidler: Som grunnregel er kun biles originale instrumentering som levert fra fabrikken tillatt. Ekstra mekanisk trippteller er likevel tillatt. Eventuelle mekaniske instrumenter for beregning av gjennomsnitthastighet skal være fysisk utkoblet – innkobling under løpet medfører diskvalifikasjon. Alternativt kan biler med slik utrustning kjøre i egen klasse. Moderne elektroniske navigasjonsinstrumenter – både fastmonterte og håndholdte – er eksplisitt forbudt i alle klasser. Håndholdt GPS er ikke tillatt medbragt. Mobiltelefoner er ikke tillatt benyttet – unntatt for å tilkalle nødhjelp – og skal være avslått gjennom hele løpet. Bruk av slike elektroniske hjelpemidler medfører diskvalifikasjon.
Kontroller kan være åpne, skjulte eller hemmelige. Orientering kan kontrolleres med bokstavskilt.
Et løp kan deles i flere pålitelighetsetapper med transportetapper imellom, eller hele løpet kan være en samlet pålitelighetsetappe. Høyeste tillatte gjennomsnittshastighet er 50 km/t. Det anbefales sterkt å benytte kun en og samme gjennomsnittshastighet for alle klasser.
Løpsresultat bestemmes gjennom prikkbelastninger for feilnavigering og avvik fra gjennomsnittshastighet. Avvik fra gjennomsnittshastighet bør ikke telle tyngre enn navigasjonselementet. Arrangøren bestemmer detaljene.

j) Særskilte regler for autoslalåm

NSR bestemmelser om autoslalåm – artikler 850 og 851 – gjelder, med følgende tillempinger: Artikkel 850 punkt 7: Krav til sikkerhetsseler (artikkel 850 punkt 7) endres til bestemmelsene i dette Veteranbilreglement punkt f). Krav om at sidevindu på førersiden skal være lukket bortfaller. Artikkel 850 punkt 8: Krav om veltebur på åpne biler bortfaller. Krav til E-merkede dekk bortfaller, og erstattes av bestemmelsene i dette Veteranbilreglement punkt f).
I åpne biler skal det benyttes moderne hjelm, minimum halvhjelm som dekker ørene.
Biler i aldersgruppe som dekkes av dette Veteranbilreglement skal kjøre i egen klasse, som igjen kan deles i flere underklasser.

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.